intTypePromotion=3

Nghị quyết số 12/2008/NQ-HĐND

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
89
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 12/2008/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 12/2008/NQ-HĐND về thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách thành phố phân cấp năm 2009 do Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 12/2008/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T HUY N C N GI NAM ------ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 12/2008/NQ-H ND C n Gi , ngày 23 tháng 12 năm 2008 NGHN QUY T V THÔNG QUA K HO CH U TƯ XÂY D NG CƠ B N T NGU N V N NGÂN SÁCH THÀNH PH PHÂN C P NĂM 2009 H I NG NHÂN DÂN HUY N C N GI KHÓA IX KỲ H P TH 16 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Xét T trình s 60/TTr-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2008 c a y ban nhân dân huy n v báo cáo tình hình u tư xây d ng cơ b n năm 2008 và ngh thông qua K ho ch u tư xây d ng cơ b n năm 2009; Sau khi nghe Báo cáo th m tra c a Ban Kinh t - Xã h i và k t qu th o lu n c a i bi u H i ng nhân dân huy n, QUY T NGHN: i u 1. Thông qua danh m c công trình và K ho ch phân b v n u tư xây d ng cơ b n năm 2009 thu c ngu n v n thành ph phân c p t i T trình s 60/TTr-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2008 c a y ban nhân dân huy n, như sau: * Danh m c công trình: t ng s 188 công trình, g m: - Công trình u tư h t ng 5 xã nghèo: 10 công trình. - Công trình 7 t cho 7 xã và th tr n: 28 công trình. - Công trình y t - giáo d c: 29 công trình. - Công trình th y l i - phòng, ch ng l t, bão: 24 công trình. - Công trình giao thông: 26 công trình. - Công trình phân c p khác: 50 công trình. - Công trình thu c ngu n v n vư t thu: 21 công trình. * K ho ch nhu c u và phân b v n u tư: t ng nhu c u v n u tư trong năm 173 t 579 tri u ng, g m:
  2. - Thanh toán v n ng (15 công trình): 39 t 663 tri u ng. - Thanh toán v n công trình chuy n ti p (52 công trình): 81 t 991 tri u ng. - Thanh toán kh i lư ng công trình kh i công m i (29 công trình): 47 t 715 tri u ng. - B trí v n chuNn b u tư (92 công trình): 4 t 210 tri u ng. i u 2. Th ng nh t các gi i pháp ch o, i u hành nhi m v qu n lý u tư xây d ng cơ b n năm 2009 t i T trình s 60/TTr-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2008 c a y ban nhân dân huy n. i u 3. Giao y ban nhân dân huy n t ch c tri n khai th c hi n Ngh quy t này. H i ng nhân dân huy n giao Thư ng tr c và hai Ban H i ng nhân dân, các T i bi u H i ng nhân dân huy n, cùng ngh y ban M t tr n T qu c huy n và các t ch c thành viên ph i h p giám sát vi c th c hi n Ngh quy t. Ngh quy t này ã ư c H i ng nhân dân huy n khóa IX, kỳ h p l n th 16, phiên h p ngày 17 tháng 12 năm 2008 thông qua./. CH TNCH Nguy n Th Kim Dung

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản