intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 849_1568189308.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-11 15:08:43
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Nghị quyết số 125/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Đồng Tháp

Chia sẻ: Nghiquyet0910 Nghiquyet0910 | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
18
lượt xem
0
download

Nghị quyết số 125/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Đồng Tháp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 125/2017/NQ-­HĐND bãi bỏ nghị quyết số 29/2014/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2014 của hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức đóng góp quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 125/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Đồng Tháp

 1. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG THÁP Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc  ­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­ Số: 125/2017/NQ­HĐND Đồng Tháp, ngày 14 tháng 7 năm 2017   NGHỊ QUYẾT BÃI BỎ NGHỊ QUYẾT SỐ 29/2014/NQ­HĐND NGÀY 05 THÁNG 12 NĂM 2014 CỦA HỘI  ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUY ĐỊNH MỨC ĐÓNG GÓP QUỸ QUỐC PHÒNG ­ AN NINH  TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP KHÓA IX ­ KỲ HỌP THỨ NĂM Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 03/2016/NĐ­CP ngày 05 tháng 01 năm 2016 của Chỉnh phủ quy định chi tiết   và biện pháp thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ; Xét Tờ trình số 28/TTr­UBND ngày 17 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp  thông qua Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 29/2014/NQ­HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2014 của  Hội đồng nhân dân Tỉnh quy định mức đóng góp quỹ quốc phòng ­ an ninh trên địa bàn tỉnh Đông   Tháp; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân Tỉnh; ý kiến thảo luận của Đại  biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh tại kỳ họp. QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Thống nhất bãi bỏ Nghị quyết số 29/2014/NQ­HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2014 của  Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức đóng góp quỹ quốc phòng ­ an ninh trên địa bàn tỉnh Đồng  Tháp. Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân Tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này. Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội  đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khoá IX, kỳ họp thứ năm thông qua  ngày 14 tháng 7 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2017./.     CHỦ TỊCH Nơi nhận: ­ UBTVQH, VPCP (I, II); ­ Bộ Tài chính; ­ Cục KTVB (Bộ Tư pháp); ­ TT/TU; UBND, UBMTTQ VN tỉnh; ­ UBKT Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH tỉnh ĐT; ­ Đại biểu HĐND tỉnh; Phan Văn Thắng ­ Sở, ban, ngành tỉnh; ­ TT/HĐND, UBND huyện, thị xã, thành phố; ­ Công báo tỉnh; ­ Lưu VT, phòng TH (Ng).    

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản