intTypePromotion=2
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 141
      [banner_name] => KM2 - Tặng đến 100%
      [banner_picture] => 986_1568345559.jpg
      [banner_picture2] => 823_1568345559.jpg
      [banner_picture3] => 278_1568345559.jpg
      [banner_picture4] => 449_1568779935.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 7
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:45
      [banner_startdate] => 2019-09-13 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-13 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Nghị quyết số 128/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Đồng Tháp

Chia sẻ: Văn Nghị Quyết | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
28
lượt xem
0
download

Nghị quyết số 128/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Đồng Tháp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 128/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định về việc hỗ trợ cho Công an xã, thị trấn làm nhiệm vụ thường trực 24/24 giờ hàng ngày tại trụ sở hoặc nơi làm việc của Công an các xã, thị trấn không thuộc địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 128/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Đồng Tháp

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN<br /> TỈNH ĐỒNG THÁP<br /> -------Số: 128/2017/NQ-HĐND<br /> <br /> CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br /> Độc lập - Tự do - Hạnh phúc<br /> --------------Đồng Tháp, ngày 14 tháng 7 năm 2017<br /> <br /> NGHỊ QUYẾT<br /> QUY ĐỊNH VỀ VIỆC HỖ TRỢ CHO CÔNG AN XÃ, THỊ TRẤN LÀM NHIỆM VỤ<br /> THƯỜNG TRỰC 24/24 GIỜ HÀNG NGÀY TẠI TRỤ SỞ HOẶC NƠI LÀM VIỆC CỦA<br /> CÔNG AN CÁC XÃ, THỊ TRẤN KHÔNG THUỘC ĐỊA BÀN TRỌNG ĐIỂM, PHỨC TẠP<br /> VỀ AN NINH, TRẬT TỰ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP<br /> HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP<br /> KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ NĂM<br /> Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;<br /> Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;<br /> Căn cứ Pháp lệnh Công an xã ngày 21 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;<br /> Căn cứ Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết<br /> thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã;<br /> Xét Tờ trình số 60/TTr-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp<br /> thông qua Nghị quyết quy định về việc trợ cấp cho Công an xã, thị trấn làm nhiệm vụ thường<br /> trực 24/24 giờ hàng ngày tại trụ sở hoặc nơi làm việc của Công an các xã, thị trấn không thuộc<br /> địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; Báo cáo thẩm tra<br /> của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân Tỉnh; ý kiến thảo luận của Đại biểu Hội đồng nhân dân<br /> Tỉnh tại kỳ họp.<br /> QUYẾT NGHỊ:<br /> Điều 1. Thống nhất quy định về việc hỗ trợ cho Công an xã, thị trấn làm nhiệm vụ thường trực<br /> 24/24 giờ hàng ngày tại trụ sở hoặc nơi làm việc của Công an các xã, thị trấn không thuộc địa<br /> bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Cụ thể như sau:<br /> 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng: Trưởng Công an hoặc Phó Trưởng Công an xã, thị trấn và 03<br /> Công an viên (04 người) làm nhiệm vụ thường trực 24/24 giờ hàng ngày tại trụ sở hoặc tại nơi<br /> làm việc của Công an các xã, thị trấn không thuộc địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật<br /> tự trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.<br /> 2. Mức hỗ trợ: 0,05 lần mức lương cơ sở/ngày/người.<br /> <br /> 3. Thời gian thực hiện hỗ trợ: từ ngày 01 tháng 8 năm 2017 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020.<br /> 4. Nguồn kinh phí thực hiện: theo phân cấp ngân sách hiện hành.<br /> Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân Tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.<br /> Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội<br /> đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.<br /> Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khoá IX, kỳ họp thứ năm thông qua<br /> ngày 14 tháng 7 năm 2017 và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2017./.<br /> <br /> CHỦ TỊCH<br /> Nơi nhận:<br /> - UBTVQH, VPCP (I, II);<br /> - Bộ Tài chính;<br /> - Cục KTVB (Bộ Tư pháp);<br /> - TT/TU; UBND, UBMTTQ VN tỉnh;<br /> - UBKT Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH Tỉnh;<br /> - Đại biểu HĐND tỉnh;<br /> - Sở, ban, ngành Tỉnh;<br /> - TT/HĐND, UBND huyện, thị xã, thành phố;<br /> - Công báo Tỉnh;<br /> - Lưu VT, Phòng TH (Ng).<br /> <br /> Phan Văn Thắng<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản