intTypePromotion=1

Nghị quyết số 13/NQ-CP

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
75
lượt xem
4
download

Nghị quyết số 13/NQ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 13/NQ-CP về định hướng, giải pháp thu hút và quản lý vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong thời gian tới do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 13/NQ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T -------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------ S : 13/NQ-CP Hà N i, ngày 07 tháng 04 năm 2009 NGHN QUY T V NNH HƯ NG, GI I PHÁP THU HÚT VÀ QU N LÝ V N U TƯ TR C TI P NƯ C NGOÀI TRONG TH I GIAN T I Trong hai ngày 03 và 04 tháng 02 năm 2009, Chính ph h p phiên thư ng kỳ ánh giá tình hình kinh t - xã h i tháng 01 năm 2009 và phương hư ng, gi i pháp thúc Ny tăng cư ng phát tri n kinh t . Chính ph ã th o lu n, ánh giá công tác thu hút và qu n lý v n u tư nư c ngoài ( TNN) t i Vi t Nam th i gian qua và ã th ng nh t m ts nh hư ng và gi i pháp cơ b n cho nh ng năm ti p theo. I. V TÌNH HÌNH TNN NĂM 2006 – 2008 Ngh quy t i h i X c a ng ã xác nh m c tiêu ph n u t t c tăng trư ng t ng s n phNm trong nư c bình quân 5 năm 2006 – 2010 là 7,5% - 8%, ph n u m c 8%; v n u tư toàn xã h i t kho ng 40% GDP. t m c tiêu này, t ng v n u tư phát tri n toàn xã h i c n huy ng là kho ng 160 t USD, trong ó, TNN c n t kho ng 25,1 t USD, trung bình trên 5 t USD m i năm. Trong 3 năm u c a kỳ k ho ch 5 năm 2006 – 2010, TNN ã gia tăng m nh m c v v n th c hi n và v n ăng ký. So v i m c tiêu ra cho c giai o n 5 năm 2006 – 2010, v n ăng ký ã t 97,6 t USD, vư t 77,4%; v n th c hi n ã t kho ng 23,6 t USD, b ng 94,4% m c tiêu. Khu v c kinh t TNN ã b sung ngu n v n quan tr ng cho u tư phát tri n và ngày càng óng góp tích c c hơn vào quá trình chuy n d ch cơ c u và tăng trư ng kinh t Vi t Nam. T tr ng c a khu v c kinh t TNN trong GDP v n ti p t c tăng lên qua các năm, t 17,02% năm 2006 (so v i 15,99% năm 2005) lên 17,66% năm 2007; ng th i, góp ph n ưa t l u tư toàn xã h i bình quân lên m c trên 45% GDP trong 3 năm u k ho ch 2006 – 2010.Trong ho t ng xu t khNu, khu v c kinh t TNN gi v trí tr ng y u, chi m 44% t ng kim ng ch xu t khNu c a c nư c trong năm 2008, tăng 24% so v i cùng kỳ năm 2007. Trong 3 năm 2006 – 2008, các doanh nghi p TNN ã t o thêm 370.000 vi c làm, n p ngân sách nhà nư c kho ng 5 t USD. H th ng pháp lý i u ch nh v t ch c và ho t ng c a doanh nghi p và d án TNN ngày càng ư c hoàn thi n, chính sách i u ti t kinh t linh ho t, hi u qu ; chính quy n trung ương và a phương ã tích c c và ch ng hơn trong thu hút và qu n lý TNN b ng nhi u bi n pháp theo hư ng gi m thi u th t c hành chính, h tr , t o i u ki n thu n l i cho nhà u tư trong vi c tri n khai d án, khi n Vi t Nam v n là nơi có s c hút i v i các nhà TNN. M c dù t ư c k t qu áng khích l nêu trên, song th c ti n TNN vào Vi t Nam trong th i gian qua v n ti p t c b c l nhi u h n ch c a môi trư ng u tư, th m chí
 2. có nh ng m t còn tr nên gay g t hơn trư c s tăng trư ng m nh m , mang tính t bi n c a ngu n v n TNN vào Vi t Nam. V n còn tình tr ng v n còn s thi u ng b , chưa nh t quán gi a các quy nh c a pháp lu t chung v u tư, kinh doanh và pháp lu t chuyên ngành; công tác quy ho ch lãnh th , ngành ngh , lĩnh v c, s n phNm còn y u và thi u, c bi t trong b i c nh phân c p tri t vi c c p phép và qu n lý u tư v các a phương, d n n tình tr ng m t cân i chung; s y u kém c a h th ng cơ s h t ng ngoài hàng rào ang là nhân t gây tâm lý lo ng i cho các nhà u tư; tình tr ng thi u h t ngu n nhân l c ã qua ào t o, c bi t là công nhân k thu t và k sư; vi c n bù thu h i t, tái nh cư, gi i phóng m t b ng, tình tr ng vi ph m v pháp lu t b o v môi trư ng ... M t s v n m i phát sinh ang b t u có nh ng tác ng tiêu c c n môi trư ng u tư, làm h n ch kh năng thu hút và s d ng v n u tư c a n n kinh t . Cu c kh ng ho ng kinh t th gi i ang và s làm cho ngu n v n TNN toàn c u b thu h p và tr c ti p nh hư ng n Vi t Nam trong th i gian t i. Các t p oàn xuyên qu c gia (TNCs) ã và ang i u ch nh chi n lư c kinh doanh i phó v i các khó khăn t cu c kh ng ho ng này. i u này d n n nhi u d án TNN ã ư c c p phép có kh năng giãn ti n , thu h p quy mô ho c không th c hi n, làm cho t l v n TNN th c hi n so v i v n ăng ký gi m so v i nh ng năm trư c. Các nhà u tư ti m năng khi d nh u tư t i Vi t Nam s ph i cân nh c k hơn, m t nhi u th i gian hơn quy t nh u tư; các ngân hàng cũng không d ưa ra quy t nh cho vay trong b i c nh khó khăn chung c a toàn b n n kinh t th gi i. Trư c th c tr ng trên, nhi m v t ng quát trong công tác TNN trong th i gian t i là t p trung kh c ph c các m t t n t i c a môi trư ng u tư, h n ch n m c th p nh t tác ng c a kh ng ho ng kinh t th gi i nh m t n d ng cơ h i thu hút TNN, góp ph n t m c tiêu óng góp vào tăng trư ng kinh t , b o m an sinh xã h i và b n v ng môi trư ng. II. NNH HƯ NG, YÊU C U THU HÚT VÀ QU N LÝ TNN - Nâng cao nh n th c i v i ch trương tăng cư ng thu hút và qu n lý v n TNN ã ư c kh ng nh t i i h i ng toàn qu c l n th X là: “Tăng cư ng thu hút v n u tư nư c ngoài, ph n u t trên 1/3 t ng ngu n v n u tư phát tri n toàn xã h i trong 5 năm (2006 - 2010). M r ng lĩnh v c, a bàn và hình th c thu hút TNN, hư ng vào nh ng th trư ng giàu ti m năng và các t p oàn kinh t hàng u th gi i, t o s chuy n bi n m nh m v s lư ng và ch t lư ng, hi u qu ngu n u tư tr c ti p nư c ngoài”. - Thu hút u tư nư c ngoài có nh hư ng và có ch n l c vào các lĩnh v c quan tr ng: công ngh cao; công nghi p ph tr ; phát tri n cơ s h t ng và phát tri n ngu n nhân l c; ch bi n nông s n, phát tri n các vùng khó khăn, nông nghi p và nông thôn; s d ng ti t ki m và hi u qu tài nguyên, ti t ki m năng lư ng; các ngành d ch v có giá tr gia tăng cao; các ngành có t tr ng xu t khNu l n; các ngành có ý nghĩa v an sinh xã h i (khám ch a b nh, công nghi p dư c và vac-xin, sinh phNm), b o m môi trư ng và an ninh qu c gia… - Các quy nh pháp lu t v doanh nghi p, u tư, t ai, xây d ng, kinh doanh và các văn b n pháp lu t chuyên ngành ph i ư c rà soát, th ng nh t ng b ; h th ng các quy nh v i u ki n u tư và kinh doanh chuyên ngành ph i ư c xây d ng
 3. y và công b công khai nh m minh b ch hóa các tiêu chuNn, i u ki n ti p c n th trư ng, i u ki n ti n hành s n xu t, kinh doanh; cơ ch h u ki m, giám sát, qu n lý i v i d án TNN theo Lu t u tư 2005 và Ngh nh 108/2006/N -CP ph i ư c xây d ng và ban hành t o cơ s cho các cơ quan qu n lý nhà nư c th c thi ch c năng qu n lý, ki m tra, giám sát. - Công tác quy ho ch và qu n lý quy ho ch ph i ư c quy nh và i u ch nh trong m t văn b n quy ph m pháp lu t c p o lu t, nh m tránh tình tr ng m t cân i, c p phép tràn lan, gây dư th a, lãng phí, hi u qu u tư th p trong b i c nh vi c c p phép và qu n lý u tư ã ư c phân c p v các a phương. - Các y u t v i u ki n cơ s h t ng gây c n tr t i ho t ng TNN c n ư c t p trung gi i quy t như: h th ng cơ s h t ng ngoài hàng rào, h th ng c p i n, nư c, ư ng giao thông, c ng bi n; s n nh v cung c p năng lư ng, công tác gi i phóng m t b ng,… - T p trung gi i quy t các khó khăn v ngu n nhân l c ph c v cho các d án TNN có quy mô l n, c bi t là tình tr ng thi u h t ngu n nhân l c ã qua ào t o; s l c h u trong chương trình ào t o c a các cơ s giáo d c ào t o, trư ng ngh ; phòng ng a và gi i quy t các tranh ch p lao ng nh m h n ch các cu c ình công có th x y ra. - Công tác xúc ti n u tư c n ư c i m i, nâng cao ch t lư ng và c n ư c i u ch nh b ng m t văn b n quy ph m pháp lu t t o cơ s pháp lý th ng nh t cho công tác qu n lý nhà nư c, cơ ch ph i h p và t ch c th c hi n ho t ng này. - Công tác qu n lý nhà nư c, ph i h p gi a các cơ quan trung ương, gi a trung ương và a phương c n ư c tăng cư ng, g n li n v i ch c năng, nhi m v và trách nhi m c a t ng cơ quan. Xây d ng cơ ch báo cáo t ng h p thông tin k p th i, ánh giá tình hình nh m xu t các gi i pháp i u hành c a Chính ph có hi u qu . III. GI I PHÁP TH C HI N ti p t c thu hút và qu n lý ngu n v n TNN trong th i gian t i, các B , ngành, a phương c n t ch c tri n khai th c hi n các gi i pháp c p bách sau: 1. Nhóm gi i pháp v chính sách thu hút u tư a) Các gi i pháp: - Ti p t c rà soát pháp lu t, chính sách v u tư, kinh doanh s a i các n i dung không ng b , thi u nh t quán, b sung các n i dung còn thi u; s a i các quy nh còn b t c p, chưa rõ ràng liên quan n th t c u tư và kinh doanh. - Ban hành các ưu ãi khuy n khích u tư vào các lĩnh v c: phát tri n ô th , phát tri n h t ng k thu t (c p thoát nư c, môi trư ng ô th …), phát tri n nhà xã h i và nhà cho ngư i có thu nh p th p; xây d ng công trình phúc l i (nhà , b nh vi n, trư ng h c, văn hóa, th thao) cho ngư i lao ng làm vi c trong các khu công nghi p, khu ch xu t, khu công ngh cao, khu kinh t ; các d án u tư trong lĩnh v c nông nghi p và phát tri n nông thôn.
 4. - Th c hi n các bi n pháp thúc Ny gi i ngân; không c p phép cho các d án công ngh l c h u, d án tác ng x u n môi trư ng; thNm tra k các d án s d ng nhi u t, giao t có i u ki n theo ti n d án; cân nh c v t su t u tư/di n tích t, k c t Khu Công nghi p. Ti n hành rà soát các d án ã c p gi y ch ng nh n u tư trên a bàn c nư c có hư ng x lý i v i t ng lo i d án. b) Phân công nhi m v : - Giao B K ho ch và u tư: + Ch trì, ph i h p v i các B , ngành và a phương rà soát các quy nh còn ch ng chéo, cơ ch ph i h p gi a các B , ngành trong quá trình xây d ng chính sách liên quan n u tư; ki n ngh gi i pháp kh c ph c, trình Th tư ng Chính ph trong quý III năm 2009. + Ch trì, ph i h p v i các B , ngành và a phương ti p t c rà soát các d án TNN ã c p gi y ch ng nh n u tư trên ph m vi c nư c, trên cơ s ó có bi n pháp h tr , t p trung tháo g vư ng m c và t o i u ki n d án s m tri n khai; thu h i Gi y ch ng nh n u tư i v i các d án không có kh năng tri n khai th c hi n. Ch trì thành l p các t công tác liên ngành v i s tham gia c a các B , ngành liên quan xúc ti n u tư và thúc Ny gi i ngân các d án quy mô l n: nghiên c u, xu t bi n pháp x lý k p th i các v n phát sinh trong quá trình tri n khai các d án TNN; xu t cơ ch , chính sách c thù áp d ng cho các d án quy mô l n, có t m quan tr ng i v i s phát tri n kinh t c a ngành và a phương trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. + Ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan nghiên c u, trình Th tư ng Chính ph ban hành trong quý III năm 2009 v các ưu ãi khuy n khích u tư i v i các d án xây d ng các công trình phúc l i (nhà , b nh vi n, trư ng h c, văn hóa, th thao) cho ngư i lao ng làm vi c trong các khu công nghi p, khu ch xu t, khu công ngh cao, khu kinh t ; + Trong quý III năm 2009, ban hành quy nh v ch báo cáo v TNN thay th Thông tư liên t ch s 01/1997/TTLT-BKH-TCTK c a B K ho ch và u tư và T ng c c Th ng kê v ch báo cáo c a các doanh nghi p có v n TNN. - Giao B Tài chính: Ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan nghiên c u, trình Chính ph ban hành trong quý III năm 2009 v các ưu ãi khuy n khích u tư i v i các d án ch bi n nông s n t i các vùng xa trung tâm, vùng kinh t kém phát tri n theo Danh m c do B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn công b . i v i các d án ng d ng khoa h c công ngh và s n xu t, kinh doanh t o thêm giá tr gia tăng cho s n phNm và b o v môi trư ng (theo Ngh quy t s 23/2008/QH12 ngày 06 tháng 11 năm 2008 c a Qu c h i v K ho ch phát tri n kinh t - xã h i năm 2009). - Giao B Công thương:
 5. Ch trì, ph i h p v i B Tài chính và các B , ngành liên quan nghiên c u, trình Chính ph ban hành trong quý III năm 2009 v cơ ch , chính sách huy ng các ngu n l c xã h i u tư phát tri n công nghi p ph tr , công nghi p ch bi n g n v i các d án u tư l n t ngu n v n u tư tr c ti p nư c ngoài theo Ngh quy t s 23/2008/QH12 ngày 06 tháng 11 năm 2008 nêu trên. - Giao B Xây d ng: Nghiên c u và xu t Th tư ng Chính ph trình Qu c h i hư ng s a i, b sung m t s n i dung c a Lu t Xây d ng có liên quan n công tác xây d ng trong quá trình c p Gi y ch ng nh n u tư như thi t k cơ s trong h sơ xin c p gi y ch ng nh n u tư ( i v i d án u tư có xây d ng),…t o i u ki n thu n l i thu hút t t các ngu n l c; xu t gi i pháp kh c ph c nh ng vư ng m c trong vi c huy ng v n u tư vào lĩnh v c b t ng s n. Trình Th tư ng Chính ph trong quý III năm 2009. - Giao B Tài nguyên và Môi trư ng: + Ch trì rà soát và s a i, b sung các quy nh v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c tài nguyên và môi trư ng; ch trì, ph i h p v i B Tư pháp, Thanh tra Chính ph và các B , ngành liên quan rà soát, xu t s a i, b sung các văn b n pháp lu t như B lu t Hình s , Lu t Thanh tra và các văn b n khác v x lý vi ph m trong lĩnh v c tài nguyên và môi trư ng trình Th tư ng Chính ph trong quý III năm 2009. + Ph i h p v i B K ho ch và u tư và chính quy n a phương tăng cư ng thanh tra, ki m tra, x lý các trư ng h p s d ng t không úng m c ích, không hi u qu c a các d án u tư ã c p phép. - Giao B Khoa h c và Công ngh : Rà soát, ánh giá v trình công ngh ang ư c áp d ng t i các d án có v n TNN, xu t bi n pháp thu hút u tư vào lĩnh v c công ngh cao. - Giao y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: + Ch o các cơ quan tham mưu c a a phương ph i h p v i các B , cơ quan qu n lý chuyên ngành ti n hành thNm tra th n tr ng khi xem xét c p Gi y ch ng nh n u tư i v i các d án u tư trên a bàn trên các phương di n: công ngh , năng l c th c hi n, nguy cơ ô nhi m môi trư ng, … c bi t lưu ý v quy mô v n c a d án i v i vi c s d ng h p lý ngu n tài nguyên như t ai, khoáng s n… trên cơ s phù h p v i k ho ch phát tri n kinh t - xã h i a phương, quy ho ch s d ng t ã ư c phê duy t, quy ho ch ngành và chi n lư c phát tri n vùng nh m b o m s d ng h p lý và có hi u qu các ngu n l c cũng như phát huy l i th phát tri n b n v ng. + Ch o các cơ quan ch c năng qu n lý, giám sát ch t ch quá trình tri n khai d án; vi c giao t ph i ư c ti n hành theo ti n th c hi n d án; ti n hành ngay các th t c thu h i t và thu h i gi y ch ng nh n u tư i v i các d án không có kh năng tri n khai ho c chưa có k ho ch s d ng h t di n tích t ã ư c giao
 6. chuy n cho các d án u tư m i có hi u qu hơn. ng th i, trong ph m vi thNm quy n c a mình, ch ng t ch c vi c n bù gi i t a và giao t cho ch u tư theo úng cam k t, c bi t là các d án quy mô l n mà ch u tư s n sàng gi i ngân th c hi n d án. + Th ng nh t v i B Tài nguyên và Môi trư ng, B K ho ch và u tư, B Tài chính, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ban hành quy nh v su t u tư t i thi u/ha i v i các d án u tư có yêu c u s d ng di n tích t l n, c bi t là t nông nghi p chuyên tr ng lúa. + xu t v i B K ho ch và u tư và các B , ngành liên quan phương án x lý nh ng v n vư t quá thNm quy n c a mình, t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph . 2. Nhóm gi i pháp v quy ho ch a) Các gi i pháp: - Làm t t công tác xây d ng quy ho ch và qu n lý quy ho ch, c bi t là quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i, quy ho ch lãnh th , quy ho ch s d ng t chi ti t, quy ho ch ngành và các s n phNm ch y u; rà soát i u ch nh cho phù h p và k p th i i v i các quy ho ch ã l c h u; có k ho ch c th th c hi n các quy ho ch ã ư c duy t. - Công b r ng rãi các quy ho ch ã ư c phê duy t, Ny nhanh ti n gi i phóng m t b ng cho các d án u tư; rà soát, ki m tra, i u ch nh quy ho ch s d ng t m t cách hi u qu , nh t là i v i các a phương ven bi n nh m m b o phát tri n kinh t và môi trư ng b n v ng. - Quán tri t và th c hi n th ng nh t các quy nh c a Lu t u tư trong công tác quy ho ch, m b o vi c xây d ng các quy ho ch ngành, lĩnh v c, s n phNm phù h p v i các cam k t qu c t , b o m qu c phòng, an ninh. b) Phân công nhi m v : - Giao B K ho ch và u tư: + Ch trì, ph i h p v i các B , ngành và các cơ quan liên quan nghiên c u, trình Chính ph phương án xây d ng d án Lu t Quy ho ch trình Qu c h i xem xét thông qua trong năm 2010 – 2011. + Ch trì, ph i h p v i các B , ngành, a phương rà soát b sung các quy ho ch còn thi u, i u ch nh các quy ho ch ã l c h u. Báo cáo rà soát hoàn thành trong quý IV năm 2009. - Giao các B qu n lý chuyên ngành và các a phương: Ch ng rà soát các quy ho ch phát tri n kinh t xã h i, quy ho ch s d ng t, quy ho ch ngành, lĩnh v c, s n phNm i u ch nh, b sung ho c trình cơ quan có thNm
 7. quy n i u ch nh, b sung k p th i, áp ng nhu c u phát tri n kinh t xã h i c a t nư c. - Giao B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn: + Công b danh m c các d án thu c lĩnh v c nông, lâm th y s n, c bi t là t i các khu v c xa trung tâm, vùng kinh t kém phát tri n,… c n ưu tiên thu hút v n TNN trong giai o n n năm 2020, trình Th tư ng Chính ph trong quý III năm 2009. + Nghiên c u, xu t gi i pháp ngăn ng a tình tr ng nông dân t ý phá v h p ng cung c p nguyên li u cho các nhà máy ch bi n nông s n, trình Th tư ng Chính ph trong quý III năm 2009. - Giao B Văn hóa Th thao và Du l ch: Công b danh m c các d án thu hút TNN trong lĩnh v c du l ch, c bi t là các khu du l ch qu c gia, khu du l ch t ng h p và chuyên làm ng l c cho phát tri n du l ch c a các vùng du l ch ti m năng; xu t các bi n pháp ưu ãi, khuy n khích, h tr cho các d án u tư trong lĩnh v c du l ch, trình Th tư ng Chính ph trư c tháng 7 năm 2009. - Giao B Công thương: Công b danh m c các d án ngành công nghi p, năng lư ng, khoáng s n, … c n ưu tiên thu hút v n TNN trong giai o n t i năm 2020; hoàn thành trong quý IV năm 2009. - Giao B Thông tin và Truy n thông: ch trì, ph i h p v i các B ngành, a phương ti n hành rà soát quy ho ch v h t ng công ngh thông tin – truy n thông trong t ng th quy ho ch cơ s h t ng kinh t xã h i; xu t các gi i pháp nâng cao hi u qu công tác ph i h p quy ho ch v h t ng công ngh thông tin – truy n thông v i các lĩnh v c h t ng khác. 3. Nhóm gi i pháp v c i thi n cơ s h t ng a) Các gi i pháp: - Ti n hành t ng rà soát, i u ch nh, phê duy t và công b các quy ho ch v k t c u h t ng n năm 2020. Tranh th t i a các ngu n l c u tư phát tri n k t c u h t ng, c bi t là ngu n v n ngoài ngân sách nhà nư c; ưu tiên các lĩnh v c c p, thoát nư c, v sinh môi trư ng (x lý ch t th i r n, nư c th i,…); h th ng c u và ư ng b cao t c, trư c h t là tuy n B c – Nam, hai hành lang kinh t Vi t Nam – Trung Qu c; nâng cao ch t lư ng d ch v ư ng s t, trư c h t là ư ng s t cao t c B c – Nam, ư ng s t hai hành lang kinh t Vi t Nam – Trung Qu c, ư ng s t n i các c m c ng bi n l n, các m khoáng s n l n v i h th ng ư ng s t qu c gia, ư ng s t n i ô thành ph Hà N i, thành ph H Chí Minh; s n xu t và s d ng i n t các lo i năng lư ng m i như s c gió, th y tri u, nhi t năng t m t tr i; các d án lĩnh v c bưu chính vi n thông, công ngh thông tin.
 8. - Tăng cư ng năng l c c nh tranh c a h th ng c ng bi n Vi t Nam; kêu g i v n u tư các c ng l n c a các khu v c kinh t như h th ng c ng Hi p Phư c – Th V i, L ch Huy n,… b) Phân công nhi m v : - Giao B K ho ch và u tư: + Ch trì, ph i h p v i B Xây d ng, B Giao thông v n t i và các B , ngành, a phương liên quan t ng rà soát, i u ch nh, phê duy t và công b các quy ho ch v k t c u h t ng n năm 2020, trình Chính ph trư c tháng 10 năm 2009. + Ch trì, ph i h p v i các B , ngành, a phương nghiên c u, xu t xây d ng chính sách v phương th c h p tác u tư Nhà nư c – Tư nhân trong vi c phát tri n cơ s h t ng (phương th c PPPs) trong năm 2009. - Giao B Công thương: Rà soát tình hình cung c p i n cho các doanh nghi p TNN, nh t là các d án có nhu c u s d ng i n l n, các khu công nghi p t p trung ánh giá kh năng và xu t gi i pháp b o m c p i n n nh cho s n xu t kinh doanh, bao g m c bi n pháp huy ng các ngu n v n cho phát tri n ngu n i n. - Giao B Giao thông v n t i: Rà soát l i các d án giao thông v n t i ưu tiên thu hút TNN và chuNn b các th t c u tư c n thi t g i v n TNN; ph i h p v i B Tài chính và các cơ quan ki n ngh các chính sách ưu ãi i v i các d án v n u tư r t l n, kh năng hoàn v n khó khăn như: ư ng s t, c ng bi n, ư ng b cao t c, ư ng s t cao t c, báo cáo Th tư ng Chính ph trong quý IV năm 2009. - Giao B Xây d ng: Ch trì, ph i h p v i các B , ngành và a phương s a i, hoàn thi n các quy nh v xây d ng nhà , kinh doanh khu ô th , kinh doanh b t ng s n, trình Th tư ng Chính ph trong quý III năm 2009. 4. Nhóm gi i pháp v ngu n nhân l c a) Các gi i pháp: - Hoàn thi n các văn b n pháp lý v h p tác u tư trong lĩnh v c giáo d c - ào t o, t o i u ki n thu n l i thu hút TNN ào t o lao ng các trình , góp ph n th c hi n m c tiêu Chi n lư c giáo d c giai o n 2001 – 2010 là nâng cao t l lao ng qua ào t o t 40%. - Nghiên c u i u ch nh chuy n d ch cơ c u lao ng theo t c chuy n d ch cơ c u kinh t ; nâng cao trình lao ng, c bi t là i v i ngư i nông dân b thu h i t s n xu t giao cho d án.
 9. b) Phân công nhi m v : - Giao B Giáo d c và ào t o; - Ch trì hoàn thi n d th o Ngh nh s a i, b sung ho c thay th các Ngh nh s 06/2000/N -CP, Ngh nh s 18/2001/N -CP và Ngh nh s 165/2005/N -CP theo hư ng phân nh rõ các lo i hình ào t o có y u t nư c ngoài, theo ó làm rõ nh ng th t c nào là b t bu c theo pháp lu t v u tư, nh ng th t c nào là c thù cho ngành giáo d c, t ó có hư ng d n c th v tiêu chí, i u ki n, quy trình thành l p, t ch c ho t ng và qu n lý phù h p v i các quy nh c a pháp lu t áp d ng i v i t ng lo i hình cơ s ào t o, trình Th tư ng Chính ph trong quý III năm 2009; - T ch c hư ng d n, t p hu n cho các cơ quan qu n lý giáo d c ào t o th c hi n công tác qu n lý nhà nư c trong vi c thNm tra, giám sát, h u ki m i v i các cơ s giáo d c ào t o có v n TNN. - Giao B Lao ng – Thương binh và Xã h i: + Ch trì, ph i h p v i các B , ngành tri n khai th c hi n các nhi m v ư c giao theo Quy t nh s 1129/Q -TTg ngày 18 tháng 8 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành K ho ch tri n khai th c hi n Ch th s 22/CT-TW ngày 05 tháng 6 năm 2008 c a Ban Bí thư Trung ương ng v tăng cư ng s lãnh, ch o vi c xây d ng quan h lao ng hài hòa, n nh và ti n b trong doanh nghi p, trong ó t p trung vào các gi i pháp h n ch ình công x y ra không úng trình t pháp lu t quy nh. + Th c hi n vi c so n th o B lu t Lao ng (s a i) và các gi i pháp ưa pháp lu t lao ng vào cu c s ng thông qua vi c tăng cư ng công tác ki m tra, thanh tra và ph bi n, tuyên truy n pháp lu t lao ng cho ngư i lao ng và ngư i s d ng lao ng. + Xây d ng án “ i m i và phát tri n d y ngh giai o n 2008 – 2020” và án “Cung ng lao ng áp ng nhu c u s d ng nhân l c c a doanh nghi p và các nhà u tư nư c ngoài”, c bi t lưu ý t i vi c ào t o các ngành ngh hi n ang thi u h t lao ng và ào t o t i các khu v c t p trung các khu công nghi p, các d án l n có nhu c u cao v s lư ng lao ng, chuy n i ngh cho nông dân khi b thu h i t làm d án u tư. - Giao y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: + T p trung gi i quy t cơ b n tình tr ng ình công x y ra không theo trình t pháp lu t quy nh trên a bàn qu n lý. + Ch o các cơ quan chuyên môn và các cơ quan a phương Ny m nh công tác tuyên truy n, ph bi n pháp lu t lao ng cho ngư i lao ng, ngư i s d ng lao ng; tăng cư ng công tác thanh tra, ki m tra vi c ch p hành pháp lu t lao ng c a các doanh nghi p trên a bàn. 5. Nhóm gi i pháp v công tác ph i h p trong qu n lý nhà nư c i v i ho t ng TNN
 10. a) Các gi i pháp: - Ph i h p ch t ch gi a Trung ương và a phương trong vi c c p phép và qu n lý các d án u tư nư c ngoài. - Tăng cư ng ào t o b i dư ng cán b qu n lý TNN; nâng cao năng l c th c thi và hi u qu qu n lý nhà nư c v TNN c a các cơ quan ch c năng. - Ti n hành t ng k t, ánh giá vi c phân c p trong qu n lý nhà nư c i v i ho t ng TNN trong th i gian qua, phát hi n nh ng b t c p, k p th i i u ch nh, b sung cho phù h p. b) Phân công nhi m v : - Giao B K ho ch và u tư: Trên cơ s rà soát, t ng k t, ánh giá tình hình phân c p trong qu n lý nhà nư c i v i ho t ng TNN, ch trì, ph i h p v i các B , ngành và a phương nghiên c u, xu t Th tư ng Chính ph ban hành văn b n quy nh v quy ch ph i h p gi a Trung ương và a phương trong qu n lý ho t ng u tư nư c ngoài. Trình Th tư ng Chính ph trong quý IV năm 2009. - Các B , ngành tham gia thNm tra d án; có trách nhi m tr l i trong th i h n quy nh t i Ngh nh 108/2006/N -CP; ng th i ch u trách nhi m v các n i dung thNm tra thu c ch c năng, nhi m v và thNm quy n c a cơ quan mình; c bi t là các n i dung v quy ho ch, t ai, môi trư ng, công ngh , các i u ki n ph i áp ng theo quy nh c a pháp lu t chuyên ngành,… làm cơ s cho cơ quan qu n lý nhà nư c t i a phương c p Gi y ch ng nh n u tư cho các d án. - Các B , cơ quan: Tài chính, Công thương, Ngân hàng Nhà nư c và y ban nhân dân c p t nh có trách nhi m báo cáo nhanh, c p nh t thông tin hàng tháng v tình hình ti p nh n, c p Gi y ch ng nh n u tư và v n th c hi n c a các d án TNN thu c ph m vi thNm quy n c a mình v B K ho ch và u tư và nh kỳ hàng quý, 6 tháng và m t năm t ng h p, ánh giá ho t ng u tư trên a bàn xu t các gi i pháp phù h p i v i khu v c kinh t có v n TNN. 6. Nhóm gi i pháp v xúc ti n u tư: a) Các gi i pháp: - Nghiên c u, xu t chính sách v n ng, thu hút u tư i v i các t p oàn a qu c gia cũng như có chính sách riêng i v i t ng t p oàn và các i tác tr ng i m như các qu c gia thành viên EU, Hoa Kỳ, Nh t B n,…; chú tr ng và Ny nhanh ti n àm phán các Hi p nh u tư song phương gi a Vi t Nam và các i tác l n. - Hoàn thành vi c xây d ng thông tin chi ti t v d án (project profile) i v i danh m c u tư qu c gia kêu g i u tư nư c ngoài giai o n 2006 – 2010 làm cơ s cho vi c kêu g i các nhà u tư; xây d ng danh m c g i v n TNN cho giai o n 2011 – 2015 và nh ng năm ti p theo.
 11. - T ch c kh o sát, nghiên c u và xây d ng mô hình cơ quan xúc ti n u tư Trung ương và a phương; xây d ng văn b n pháp quy v công tác Xúc ti n u tư nh m t o hành lang pháp lý th ng nh t trong công tác qu n lý nhà nư c, cơ ch ph i h p và t ch c th c hi n các ho t ng xúc ti n u tư. - Th c hi n t t Chương trình xúc ti n u tư qu c gia giai o n 2007 – 2010. Tri n khai nhanh vi c thành l p b ph n xúc ti n u tư t i m t s a bàn tr ng i m. Ti p t c k t h p các ho t ng xúc ti n u tư trong các chuy n thăm và làm vi c t i các nư c c a lãnh o c p. - Tăng cư ng ào t o b i dư ng cán b làm công tác xúc ti n u tư. b) Phân công nhi m v : - Giao B K ho ch và u tư: + Xây d ng, trình Th tư ng Chính ph văn b n quy ph m pháp lu t v công tác xúc ti n u tư theo hư ng tăng cư ng qu n lý nhà nư c i v i công tác xúc ti n u tư và c th hóa cơ ch ph i h p gi a các cơ quan trong công tác xúc ti n u tư; xây d ng chi n lư c xúc ti n u tư dài h n và có chi u sâu. Trình Th tư ng Chính ph trong quý III năm 2009. + Nghiên c u xu hư ng và chi n lư c u tư c a m t s i tác có ti m năng có phương án ch ng v n ng các nhà TNN, t o s chuy n bi n m nh m v s lư ng và ch t lư ng u tư tr c ti p nư c ngoài. Báo cáo trình Th tư ng Chính ph trong quý III năm 2009. + Làm u m i qu n lý, i u ph i ho t ng xúc ti n u tư trong và ngoài nư c (bao g m c các cơ quan i di n xúc ti n u tư t i nư c ngoài). + Hư ng d n m u bi u, n i dung thông tin các ngành, a phương th ng nh t xây d ng “project profile” cho các d án g i v n TNN, làm cơ s v n ng u tư; ch trì, ph i h p v i các B , ngành, a phương xây d ng Danh m c d án qu c gia g i v n TNN giai o n 2011 – 2015, trình Th tư ng Chính ph ban hành trong năm 2010. + T ch c b i dư ng, t p hu n; h p tác v i các cơ quan t ch c trong và ngoài nư c ào t o, b i dư ng cho i ngũ cán b làm công tác xúc ti n u tư. - Giao B Ngo i giao: Tri n khai nhanh vi c thành l p b ph n xúc ti n u tư t i m t s a bàn tr ng i m. Ph i h p v i các B , ngành liên quan (B Tài chính, B K ho ch và u tư, …) khNn trương hoàn thi n các th t c và i u ki n liên quan t i vi c thành l p và ho t ng c a b ph n xúc ti n u tư t i m t s a bàn tr ng i m như ã ư c Th tư ng ch o t i văn b n s 103/TB-VPCP ngày 09 tháng 5 năm 2007 c a Văn phòng Chính ph thông báo k t lu n c a Th tư ng Chính ph v án tăng cư ng b ph n xúc ti n TNN t i m t s a bàn tr ng i m và Thông tư liên t ch s 01/2008/TTLT-BKH-BNG ngày 17 tháng 3 năm 2008 c a liên B K ho ch và u
 12. tư – B Ngo i giao hư ng d n tri n khai b ph n xúc ti n TNN t i m t s a bàn tr ng i m. - Giao các B , ngành và y ban nhân dân c p t nh: + Ti p t c rà soát, c p nh t b sung danh m c kêu g i u tư phù h p v i nhu c u u tư và quy ho ch phát tri n a phương, ngành, lĩnh v c, s n phNm. + Ch ng th c hi n xây d ng thông tin chi ti t v d án (project profile) i v i d án do ngành, a phương mình xu t ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t t i Quy t nh s 1290/Q -TTg ngày 26 tháng 9 năm 2007 ban hành Danh m c qu c gia kêu g i TNN giai o n 2006 – 2010, g i v B K ho ch và u tư trư c tháng 6 năm 2009. 7. M t s gi i pháp khác a) T p trung ch o quy t li t th c hi n thành công án ơn gi n hóa th t c hành chính trên các lĩnh v c qu n lý nhà nư c giai o n 2007 – 2010 – nhi m v tr ng tâm, khâu t phá c i cách hành chính c a Chính ph t nay n h t 2010 – ti p t c thu hút TNN. b) Ti p t c nâng cao hi u qu vi c phòng, ch ng tham nhũng, tiêu c c và tình tr ng nhũng nhi u i v i nhà u tư. cao tinh th n trách nhi m cá nhân trong x lý công vi c, th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí các cơ quan qu n lý nhà nư c. c) Tri n khai t t vi c xây d ng h th ng qu n lý thông tin TNN theo Quy t nh s 43/2008/Q -TTg ngày 24 tháng 3 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph , m b o thông tin ph c v công tác qu n lý, i u hành. d) Th c hi n hi u qu chương trình sáng ki n chung Vi t Nam – Nh t B n giai o n III; ti p t c h p tác tích c c v i các cơ quan, t ch c nư c ngoài trong vi c XT T và h tr doanh nghi p tri n khai d án. ) Duy trì cơ ch i tho i thư ng xuyên gi a lãnh o Chính ph , các B , ngành v i các nhà u tư, c bi t là Di n àn doanh nghi p hàng năm x lý k p th i các khó khăn, vư ng m c trong quá trình th c hi n chính sách và pháp lu t hi n hành, m b o các d án ho t ng hi u qu , nh m ti p t c c ng c lòng tin c a các nhà u tư i v i môi trư ng u tư kinh doanh t i Vi t Nam, t o hi u ng lan t a và tác ng tích c c t i nhà u tư m i. e) Tăng cư ng công tác thanh tra, ki m tra: theo ch c năng và nhi m v c a mình, Thanh tra Chính ph , các B , ngành, a phương có k ho ch tăng cư ng thanh tra, ki m tra vi c tuân th các quy nh c a chính sách, pháp lu t v TNN nói chung và vi c th c hi n Ngh quy t này c a Chính ph . B K ho ch và u tư có trách nhi m làm u m i, ph i h p v i Văn phòng Chính ph , các B , ngành và y ban nhân dân c p t nh th c hi n các n i dung gi i pháp nêu t i m c này; báo cáo, ki n ngh Th tư ng Chính ph ch trì các bu i i tho i gi a lãnh o Chính ph , các B , ngành v i các nhà u tư.
 13. m b o k p th i và ng b tri n khai các n i dung c a Ngh quy t này, Chính ph th ng nh t cho phép áp d ng quy trình rút g n i v i vi c xây d ng, i u ch nh, s a i, b sung m t s văn b n quy ph m pháp lu t d ki n trình Chính ph , Th tư ng Chính ph trong quý II, III năm 2009. IV. V T CH C TH C HI N Trư c các khó khăn c a tình hình suy thoái kinh t th gi i hi n nay, nhi m v gi v ng t c tăng trư ng c a n n kinh t , m b o cu c s ng c a nhân dân ư c t ra h t s c n ng n . Chính ph , các B , ngành và a phương c n th ng nh t th c hi n linh ho t, k p th i và hi u qu các gi i pháp i u hành ã ư c Chính ph th ng nh t thông qua và ban hành. Huy ng t i a m i ngu n l c c a m i thành ph n kinh t , trong ó có s óng góp quan tr ng c a khu v c có v n TNN vào u tư, kích c u n n kinh t , t o thu nh p, vi c làm cho ngư i lao ng, tăng thu cho ngân sách nhà nư c. Chính ph yêu c u các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, căn c ch c năng, nhi m v ư c giao, có k ho ch t ch c th c hi n ngay ch trương, nhi m v và các gi i pháp nêu trong Ngh quy t này và ch u trách nhi m trư c Chính ph , Th tư ng Chính ph v vi c th c hi n các ch trương, nhi m v và các gi i pháp ã nêu trong Ngh quy t này ngay sau khi Chính ph ban hành; ng th i, nh kỳ 06 tháng báo cáo Th tư ng Chính ph k t qu th c hi n, ng th i g i B K ho ch và u tư t ng h p, báo cáo Chính ph ban hành các bi n pháp i u hành phù h p./. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí Thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng TW và các Ban c a ng; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các UB c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, QHQT (5b).

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản