intTypePromotion=1

Nghị quyết số 15/2007/NQ-HĐND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
81
lượt xem
3
download

Nghị quyết số 15/2007/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 15/2007/NQ-HĐND về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2007 do Hội đồng nhân dân Quận 2 ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 15/2007/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T QU N 2 NAM ***** c l p - T do - H nh phúc ******* S : 15/2007/NQ-H ND Qu n 2, ngày 11 tháng 07 năm 2007 NGHN QUY T V I U CH NH K HO CH U TƯ XÂY D NG CƠ B N NĂM 2007 H I NG NHÂN DÂN QU N 2 KHÓA III, KỲ H P L N TH 11 (Ngày 10 và 11 tháng 7 năm 2007) Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Ngân sách Nhà nư c ngày 16 tháng 12 năm 2002; Xét T trình s 52/TTr-UBND-TCKH ngày 04 tháng 07 năm 2007 c a y ban nhân dân qu n v i u ch nh k ho ch u tư xây d ng cơ b n năm 2007; Báo cáo th m tra s 21/BC-H ND-KTXH ngày 09 tháng 7 năm 2007 c a Ban Kinh t - Xã h i H i ng nhân dân qu n và ý ki n c a i bi u H i ng nhân dân qu n, QUY T NGHN: i u 1. Th ng nh t thông qua T trình s 52/TTr-UBND-TCKH ngày 04 tháng 7 năm 2007 c a y ban nhân dân qu n v i u ch nh k ho ch u tư xây d ng cơ b n năm 2007. i u 2. Giao y ban nhân dân qu n, các ơn v có liên quan ch u trách nhi m th c hi n Ngh quy t này. Ngh quy t này ã ư c H i ng nhân dân qu n khóa III, kỳ h p l n th 11 thông qua ngày 11 tháng 07 năm 2007./. CH TNCH Võ Th Ng c Sương

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản