intTypePromotion=1

Nghị quyết số 186/2007/NQ-HĐND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
60
lượt xem
4
download

Nghị quyết số 186/2007/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 186/2007/NQ-HĐND về việc quy định các tiêu chí, cách tính điểm các tiêu chí làm căn cứ xác định mức phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng bằng nguồn ngân sách trung ương cho các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006-2010 tỉnh Nghệ An do Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 186/2007/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH NGH AN c l p – T do – H nh phúc ***** ******* S : 186/2007/NQ-H ND Vinh, ngày 25 tháng 07 năm 2007 NGHN QUY T V QUY NNH CÁC TIÊU CHÍ, CÁCH TÍNH I M CÁC TIÊU CHÍ LÀM CĂN C XÁC NNH M C PHÂN B V N U TƯ XÂY D NG CƠ S H T NG B NG NGU N NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG CHO CÁC XÃ C BI T KHÓ KHĂN VÙNG NG BÀO DÂN T C VÀ MI N NÚI GIAI O N 2006-2010 T NH NGH AN H I NG NHÂN DÂN T NH NGH AN KHOÁ XV, KỲ H P TH 9 Căn c Lu t t ch c H ND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Quy t nh s : 07/2006/Q -TTg ngày 10/01/2006 c a Th tư ng Chính ph phê duy t Chương trình Phát tri n kinh t – xã h i các xã c bi t khó khăn vùng ng bào dân t c và mi n núi giai o n 2006 - 2010; Căn c Thông tư liên t ch s 676/2006/TTLT-UBDT-KH T-TC-XD-NNPTNT ngày 8 tháng 8 năm 2006, c a liên b : U Ban dân t c- K ho ch và u tư – Tài chính- Xây d ng – Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, hư ng d n th c hi n Chương trình phát tri n kinh t – xã h i các xã c bi t khó khăn vùng ng bào dân t c và mi n núi giai o n 2006 – 2010; Xét ngh c a UBND t nh Ngh An t i t trình s 4142/TTr-UBND.TM ngày 04 tháng 7 năm 2007; Trên cơ s xem xét báo cáo th m tra Ban Dân t c H ND t nh và ý ki n c a các i bi u H i ng nhân dân t nh, QUY T NGHN: i u 1. Thông qua Quy nh các tiêu chí, cách tính i m các tiêu chí làm căn c xác nh m c phân b v n u tư xây d ng cơ s h t ng b ng ngu n ngân sách Trung ương cho các xã c bi t khó khăn vùng ng bào dân t c và mi n núi giai o n 2006 - 2010 (G i chung là chương trình 135 giai o n II) t nh Ngh An như sau: 1. Các tiêu chí: a) Tiêu chí v h dân (g m 2 ph n): S h dân toàn xã và s h ng bào dân t c thi u s trong xã; b) Tiêu chí v di n tích t nhiên; c) Tiêu chí v t l h nghèo; d) Tiêu chí v s thôn, b n trong xã;
  2. ) Tiêu chí c thù; 2. Cách xác nh i m c a t ng tiêu chí: a) Tiêu chí v s h dân: - V s h dân toàn xã: Xã có s h dư i 500 h ư c tính 1 i m; t 500 n 1.000, c tăng 100 h ư c c ng thêm 0,2 i m; t 1.000 tr lên c tăng 100 h ư c c ng thêm 0,1 i m. -V s h ng bào dân t c thi u s c a xã: Xã có s h ng bào dân t c thi u s t 200 n 500 h ư c tính 2 i m; t 500 n 1.000, c tăng 100 h ư c c ng thêm 0,3 i m; t 1.000 n 15.00, c tăng 100 h ư c c ng thêm 0,2 i m; t 1.500 tr lên c tăng 100 h ư c c ng thêm 0,1 i m. b) Tiêu chí di n tích t nhiên: Xã có di n tích dư i 5.000 ha ư c tính 1 i m; t 5.000 n 10.000, c tăng 1.000 ha ư c c ng thêm 0,3 i m; t 10.000 n 15.000, c tăng 1.000 ha ư c c ng thêm 0,2 i m; t 15.000 tr lên c tăng 1.000 ha ư c c ng thêm 0,1 i m. c) Tiêu chí t l h nghèo: Xã có t l h nghèo dư i 55 % ư c tính 1 i m; t 55% n 75%, c tăng 10% h ư c c ng thêm 0,5 i m; t 75% tr lên, c tăng 10% h ư c c ng thêm 0,3 i m. d) Tiêu chí v s thôn, b n trong xã: Xã có dư i 10 thôn, b n ư c tính 1 i m; t 10 n 20, c tăng 01 thôn, b n ư c c ng thêm 0,1 i m; t 20 tr lên, c tăng 01 thôn, b n ư c c ng thêm 0,2 i m. ) Tiêu chí c thù: - Xã chưa có ư ng ô tô n trung tâm xã, ư c tính 1 i m; - Xã chưa có i n lư i qu c gia, ư c tính 1 i m; - Xã biên gi i ư c tính 0,5 i m; i u 2. T ch c th c hi n: Giao U ban nhân dân t nh Ngh An căn c Ngh quy t này, ban hành Quy nh các tiêu chí, cách tính i m các tiêu chí làm căn c xác nh m c phân b v n u tư xây d ng cơ s h t ng b ng ngu n ngân sách Trung ương cho các xã Chương trình 135 giai o n II t nh Ngh An. Ngh quy t này ã ư c H i ng nhân dân t nh Khoá XV, kỳ h p th 9 thông qua ngày 25 tháng 7 năm 2007./. CH TNCH
  3. Nguy n Th Trung

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản