Nghị quyết số 19/2003/QH11

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
47
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 19/2003/QH11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 19/2003/QH11 về nhiệm vụ năm 2004 do Quốc Hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 19/2003/QH11

  1. QU C H I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 19/2003/QH11 Hà N i, ngày 26 tháng 11 năm 2003 NGHN QUY T V NHI M V NĂM 2004 QU C H I NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c vào i u 84 c a Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 ã ư c s a i, b sung theo Ngh quy t s 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 c a Qu c h i khoá X, kỳ h p th 10; Trên cơ s xem xét Báo cáo c a Chính ph , Báo cáo c a các cơ quan c a Qu c h i, các cơ quan h u quan và ý ki n c a các v i bi u Qu c h i; QUY T NGHN Qu c h i tán thành ánh giá tình hình th c hi n nhi m v năm 2003, phương hư ng, nhi m v năm 2004 v i m c tiêu, các ch tiêu, gi i pháp ư c nêu trong báo cáo c a Chính ph và báo cáo c a các cơ quan h u quan; ng th i nh n m nh m t s v n sau ây: I- ÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TH C HI N K HO CH NĂM 2003 Năm 2003, m c dù còn có nhi u khó khăn và thách th c, nhưưng n n kinh t nưư c ta v n t m c tăng trưư ng khá. H u h t các ch tiêu ch y u v phát tri n kinh t -xã h i u t và vưư t k ho ch theo Ngh quy t c a Qu c h i. Công nghi p và xu t khNu t m c tăng cao. Các ngu n l c cho u tư phát tri n ư c huy ng t t hơn, ã góp ph n thúc Ny chuy n d ch cơ c u kinh t theo hư ng công nghi p hóa, hi n i hóa. Thu ngân sách nhà nư c vư t d toán. H t ng kinh t -xã h i ti p t c ư c c i thi n. Các lĩnh v c văn hóa, xã h i u có bư c phát tri n. Công tác y t , chăm sóc s c kh e nhân dân có ti n b . Công tác xoá ói, gi m nghèo t ư c nh ng thành t u áng khích l . i s ng c a nhân dân ti p t c ưư c c i thi n. Tình hình chính tr -xã h i n nh; qu c phòng, an ninh, tr t t và an toàn xã h i ư c gi v ng. Quan h i ngo i ti p t c ư c m r ng, v th và uy tín c a nư c ta trên trư ng qu c t ngày càng ư c nâng cao. t ưư c nh ng k t qu trên là do có s n l c ph n u r t l n c a toàn ng, toàn dân, toàn quân; s i u hành sâu sát c a Chính ph ; s c g ng, năng ng c a các a phương, các ngành, các c p; s giám sát có hi u qu c a các cơ quan dân c ; s ng h , giúp c a ng bào ta nư c ngoài và b n bè qu c t . Bên c nh nh ng k t qu t ư c, n n kinh t v n còn nhi u t n t i, y u kém. Ch t lư ng tăng trư ng, s c c nh tranh c a n n kinh t chưa cao, t c công nghi p hoá,
  2. hi n i hoá ch m. Môi trư ng u tư, s n xu t, kinh doanh còn nhi u b t c p, hi u qu s d ng v n u tư nhà nư c và v n u tư toàn xã h i còn th p. Công tác qu n lý trong xây d ng cơ b n còn nhi u y u kém, th t thoát l n và ch m ư c kh c ph c. Công tác quy ho ch và qu n lý quy ho ch chưa t t. Chuy n d ch cơ c u kinh t chưa theo k p yêu c u phát tri n và h i nh p kinh t qu c t . Lĩnh v c d ch v phát tri n chưa tương x ng v i ti m năng. Ngu n thu ngân sách nhà nư c còn thi u v ng ch c, ho t ng tín d ng chưa th c s lành m nh. Ch t lư ng giáo d c- ào t o và ho t ng khoa h c-công ngh v n còn th p. Tình hình xã h i còn nhi u v n b c xúc. i s ng c a nhân dân nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng ng bào dân t c thi u s , vùng thư ng b thiên tai còn nhi u khó khăn. C i cách hành chính ti n tri n ch m, chưa áp ng ư c òi h i c a cu c s ng... II- M C TIÊU VÀ CÁC CH TIÊU CH Y U C A NĂM 2004 1- M c tiêu t ng quát: B o m phát tri n kinh t nhanh v i bư c ti n m i v ch t lư ng và tính b n v ng, t o cơ s cho vi c th c hi n m c tiêu, nhi m v k ho ch phát tri n kinh t -xã h i 5 năm (2001-2005). Phát huy t i a và s d ng có hi u qu m i ngu n l c ph c v chuy n d ch cơ c u kinh t g n v i phát tri n th trư ng trong và ngoài nư c. T o bư c chuy n v ch t lư ng và hi u qu u tư. Nâng cao s c c nh tranh và hi u qu c a n n kinh t . Ch ng Ny nhanh h i nh p kinh t qu c t theo l trình ã cam k t. Ti p t c th c hi n xoá ói, gi m nghèo, c i thi n i s ng nhân dân. Nâng cao ch t lư ng các ho t ng giáo d c, y t , văn hóa và xã h i. T o s chuy n bi n m nh m v c i cách hành chính, tăng cư ng pháp ch , th c hi n k cương xã h i. Ngăn ch n có hi u qu t tham nhũng, lãng phí, t quan liêu, sách nhi u trong b máy nhà nư c. Gi v ng n nh chính tr và tr t t , an toàn xã h i. Ti p t c m r ng quan h i ngo i. 2- Các ch tiêu ch y u: - T ng s n phNm trong nưư c (GDP) tăng t 7,5 n 8%; - Giá tr s n xu t nông, lâm, ngưư nghi p tăng 4,6%; - Giá tr s n xu t công nghi p tăng 15%; - Giá tr các ngành d ch v tăng 8%; - Kim ng ch xu t khNu tăng 12%; - T ng v n u tưư toàn xã h i t m c 36% GDP; - Ch s giá tiêu dùng tăng không quá 5%; - T o vi c làm m i cho 1,5 tri u ngưư i; - S h c sinh h c ngh tuy n m i tăng 7%; - Gi m t l h nghèo xu ng còn dư i 10%;
  3. - Gi m t l tr em dưư i 5 tu i suy dinh dưư ng xu ng còn 26%; - Gi m t l sinh 0,04%. III- CÁC NHI M V VÀ GI I PHÁP CHÍNH 1. Nâng cao ch t lư ng và hi u qu tăng trư ng kinh t . Th c hi n chuy n d ch cơ c u kinh t nông nghi p theo hư ng s n xu t hàng hóa t p trung. Hình thành các vùng chuyên canh, thâm canh có năng su t cao, có th trư ng tiêu th ; chú tr ng ch t lư ng gi ng cây tr ng, v t nuôi. a d ng hóa ngành ngh trong nông thôn. T p trung u tư phát tri n giao thông, thu l i, t o cơ s chuy n d ch nhanh cơ c u kinh t , cơ c u s n phNm, cơ c u lao ng trong nông nghi p, nông thôn. T p trung phát tri n nh ng ngành và s n phNm công nghi p có s c c nh tranh, có hàm lư ng công ngh cao. Khuy n khích u tư i m i thi t b , công ngh . Xác nh m c tiêu, l trình và gi i pháp c th gi m thi u chi phí s n xu t. Phát huy hi u qu c a các khu công nghi p hi n có; phát tri n các c m công nghi p cho doanh nghi p v a và nh , h p tác xã ti u th công nghi p, làng ngh truy n th ng. Ph n u gi m các chi phí b t h p lý trong quá trình s n xu t, kinh doanh. Th c hi n các gi i pháp ng b nh m Ny nhanh vi c s p x p, i m i, c ph n hoá và nâng cao hi u qu ho t ng c a doanh nghi p nhà nư c. Khuy n khích, t o i u ki n và phát huy t i a ngu n l c các thành ph n kinh t cùng phát tri n, t o ra nhi u s n phNm cho xã h i. Phát tri n m nh các ngành d ch v , t o i u ki n thu hút u tư nư c ngoài vào lĩnh v c này. u tư ng b và phát tri n a d ng các ho t ng du l ch. M r ng và nâng cao ch t lư ng ho t ng các d ch v tài chính, ti n t , bưu chính- vi n thông,... Tăng nhanh t tr ng giá tr ngành d ch v trong GDP. M r ng quy mô và nâng cao hi u qu u tư phát tri n. i u ch nh m nh cơ c u u tư g n v i chuy n d ch cơ c u kinh t , cơ c u lao ng theo hư ng coi tr ng hi u qu . T o s chuy n bi n trong vi c nâng cao ch t lư ng quy ho ch và qu n lý u tư theo quy ho ch. Ch m d t tình tr ng u tư dàn tr i, không b o m ti n công trình, d án, không theo quy ho ch, k ho ch. Các b , ngành và a phương c n b trí v n u tư t ngân sách nhà nư c t p trung có tr ng i m phù h p v i kh năng cân i c a ngân sách. Kiên quy t c t gi m ho c rút b các công trình, d án trong k ho ch mà xét th y công trình, d án ó không sát v i yêu c u thi t th c c a ngành, c a a phương, c a th trư ng. Không b trí v n vào d án, công trình chưa xác nh rõ hi u qu . T năm 2004, không b trí v n t ngân sách trung ương thanh toán n v n xây d ng cơ b n ngoài k ho ch. Xây d ng k ho ch x lý n v n xây d ng cơ b n và x lý nghiêm các trư ng h p vi ph m. Trên cơ s i u ch nh cơ c u u tư, rà soát tiêu chuNn, nh m c kinh t -k thu t ph n u gi m su t u tư. Th c hi n công khai, minh b ch trong qu n lý, s d ng v n u tư t ngân sách nhà nư c. Tăng cư ng thanh tra, ki m tra, qu n lý ch t ch , ch ng th t thoát, lãng phí, tiêu c c trong ho t ng u tư, nh t là trong u tư xây d ng cơ b n. Các t ch c và cá nhân ph i ch u trách nhi m khi ra quy t nh u tư.
  4. B o m vai trò c a các cơ quan dân c trong vi c quy t nh các d án u tư b ng ngu n v n ngân sách a phương. Tăng cư ng trách nhi m tham gia và giám sát c a các cơ quan, oàn th và t ch c a phương i v i các d án u tư trên a bàn thu c thNm quy n quy t nh u tư c a các b , ngành trung ương. Tháo g khó khăn, vư ng m c Ny nhanh ti n th c hi n, s m hoàn thành ưa vào s d ng các công trình quan tr ng qu c gia. Ti p t c c i thi n môi trư ng u tư thu hút m nh v n u tư nư c ngoài, gi i quy t nh ng vư ng m c v th t c và l l i làm vi c c a b máy hành chính, t o s bình ng v các lo i giá d ch v và các chính sách thu . a d ng hoá các hình th c u tư nư c ngoài t o i u ki n phát tri n các lo i th trư ng. Hoàn thi n cơ ch , chính sách thu hút và qu n lý v n ODA. Tăng t c gi i ngân, b trí k p th i v n i ng, gi m t i a chi phí gián ti p, giành t l v n cao nh t cho các công trình, d án ưu tiên. Rà soát, ánh giá hi u qu và ch n ch nh k p th i nh ng l ch l c c a các chương trình, d án s d ng v n vay. Ny nhanh quá trình hình thành và phát tri n ng b các lo i hình th trư ng. Tăng cư ng xúc ti n thương m i v i bên ngoài m r ng th trư ng, tìm thêm th trư ng m i. Gi m nh p siêu, khuy n khích xu t khNu, c bi t là hàng xu t khNu ã qua ch bi n. Phát tri n và ti p t c hoàn thi n th trư ng tài chính, ti n t . Tăng cư ng các kênh huy ng v n trung h n và dài h n. i m i cơ ch tín d ng theo hư ng xóa b bao c p qua tín d ng. Xây d ng môi trư ng ho t ng tín d ng bình ng gi a các thành ph n kinh t . Ny nhanh ti n x lý n t n ng, có gi i pháp thi t th c gi m t l n x u. M r ng và phát tri n các d ch v ngân hàng, b o m s n nh, an toàn c a các t ch c tín d ng. 2. ánh giá l i cơ c u lao ng có k ho ch ào t o, d y ngh h p lý. Chú tr ng ào t o ngư i lao ng có tay ngh phù h p v i trình và yêu c u c a s nghi p công nghi p hoá, hi n i hoá, áp ng nhu c u cho xu t khNu lao ng, cho vùng kinh t tr ng i m, vùng nông thôn, mi n núi, dân t c, vùng sâu, vùng xa. Có chính sách thu hút ngu n nhân l c ã ư c ào t o v nông thôn và nh ng vùng khó khăn, nh t là i ngũ trí th c tr . Th c hi n t t vi c ào t o ngh , t o vi c làm cho ngư i dân có t chuy n i m c ích s d ng ph c v công nghi p hoá, phát tri n ô th . T ch c t t vi c th c hi n thí i m án qu n lý, d y ngh và t o vi c làm cho ngư i sau cai nghi n ma tuý. Hoàn thi n án chi ti t v c i cách chính sách ti n lương, b o hi m xã h i và tr c p ưu ãi ngư i có công tri n khai th c hi n trong năm 2004 và các năm sau. Xúc ti n xây d ng chương trình hành ng qu c gia v ngư i cao tu i. u tư ngu n l c và có cơ ch thích h p ngư i nghèo ư c khám, ch a b nh. C i cách cơ b n hơn cơ ch thu vi n phí, b o hi m y t , tăng t l tham gia b o hi m y t c a các t ng l p dân cư trong xã h i. Có chính sách và quy nh c th phát huy vai trò qu n lý và i u ti t c a nhà nư c v giá thu c ch a b nh trong cơ ch th trư ng. Xây d ng chi n lư c nâng cao năng l c s n xu t thu c ch a b nh trong nư c và h th ng cung
  5. ng, b o m n nh giá, ch n ch nh tình tr ng c quy n trong kinh doanh thu c tân dư c. Nâng cao ch t lư ng ph c v c a các cơ s y t công l p, khuy n khích phát tri n các cơ s y t ngoài công l p, áp ng nhu c u chăm sóc s c kho nhân dân. Giáo d c nâng cao y c c a i ngũ cán b , nhân viên y t . Ti p t c ph n u gi m t l sinh và nâng cao ch t lư ng dân s . Quan tâm chăm sóc s c kho sinh s n cho nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng ng bào dân t c, mi n núi. Tri n khai các bi n pháp tích c c ngăn ch n các t n n xã h i, nh t là ma tuý và s lây lan c a HIV/AIDS. 3. i m i cơ ch qu n lý, tăng cư ng các i u ki n nh m nâng cao ch t lư ng giáo d c, ch t lư ng ào t o b c i h c, cao ng, trung h c chuyên nghi p và d y ngh , áp ng cơ c u ngu n nhân l c ph c v phát tri n kinh t -xã h i. Nâng cao ch t lư ng i ngũ giáo viên, cán b qu n lý; ch t lư ng sách giáo khoa, thi t b d y h c. B o m giáo viên gi ng d y các môn h c, áp ng ư c yêu c u i m i chương trình giáo d c ph thông. Ny m nh công tác ki m tra, thanh tra, th c hi n nghiêm túc qui ch thi, ngăn ch n và x lý nghiêm nh ng tiêu c c trong vi c t ch c d y và h c, t ch c thi, c p văn b ng, ch ng ch . Qu n lý vi c d y thêm, h c thêm th c hi n t t m c tiêu giáo d c. Có chính sách b o m vi c th c hi n ph c p trung h c cơ s . S d ng có hi u qu ngu n công trái giáo d c gi i quy t t t m c tiêu kiên c hoá trư ng h c. Tăng cư ng u tư cho lĩnh v c văn hoá-thông tin th c hi n có hi u qu hơn nhi m v xây d ng và phát tri n n n văn hoá Vi t Nam tiên ti n, m à b n s c dân t c. Ti p t c nâng cao ch t lư ng phong trào "Toàn dân oàn k t xây d ng i s ng văn hoá". Tăng cư ng công tác qu n lý nhà nư c trên các lĩnh v c báo chí, xu t b n, di s n văn hoá, xây d ng l i s ng và n p s ng văn minh trong vi c cư i, vi c tang và l h i. Ny m nh xã h i hoá và ti p t c tri n khai th c hi n có hi u qu các chương trình m c tiêu v văn hoá, giáo d c, th thao, gi i quy t vi c làm cho thanh niên và b o v chăm sóc tr em. Chuy n d n các cơ s công l p sang cơ ch t ch , t ch u trách nhi m v ch tài chính theo quy nh c a Nhà nư c, phát tri n các cơ s ngoài công l p, huy ng và s d ng h p lý, công khai, minh b ch s óng góp c a nhân dân. 4. i m i cơ ch qu n lý và chính sách phát tri n khoa h c-công ngh . Hình thành và phát tri n th trư ng khoa h c-công ngh . Ki n toàn h th ng qu n lý nhà nư c v s h u trí tu . T o bư c chuy n bi n m i trong s g n k t gi a khoa h c-công ngh v i s n xu t, kinh doanh. a d ng hoá các ngu n u tư, qu n lý t t và s d ng có hi u qu các ngu n tài chính trong ho t ng khoa h c-công ngh . Khuy n khích các doanh nghi p u tư nghiên c u, ng d ng khoa h c-công ngh , chú tr ng công ngh cao nâng cao ch t lư ng, s c c nh tranh c a s n phNm và h i nh p kinh t qu c t . T p trung i m i và nâng cao năng l c công ngh c a m t s ngành kinh t -k thu t và d ch v tr c ti p th c hi n cam k t l trình AFTA.
  6. Ny nhanh ti n th c hi n các chương trình khoa h c-công ngh tr ng i m c p Nhà nư c; các chương trình ng d ng và phát tri n công ngh thông tin, sinh h c, v t li u m i, t ng hóa; các khu công ngh cao, trung tâm công ngh ph n m m, phòng thí nghi m tr ng i m qu c gia. Chú tr ng ào t o nhân l c và các chương trình khoa h c-công ngh ph c v phát tri n kinh t -xã h i nông thôn, mi n núi. B o v tài nguyên r ng, bi n, tài nguyên nư c ng t, b o v môi trư ng. Tăng cư ng các bi n pháp gi m thi u ô nhi m môi trư ng ô th , khu công nghi p; gi i quy t vi c x lý rác và các ch t th i nguy h i. 5. Ti p t c u tư cơ s h t ng b ng các chương trình qu c gia cho mi n núi, h i o, biên gi i, vùng dân t c. Ti n hành ánh giá xác nh n nh ng xã hoàn thành m c tiêu Chương trình 135, t p trung ch o ưa nh ng xã còn l i hoàn thành vào năm 2005. Xác nh tiêu chí " c bi t khó khăn" áp d ng cho các thôn, làng, p, b n, phum, sóc các xã thu c khu v c I và khu v c II có k ho ch u tư. Th c hi n t t chính sách h tr i v i ng bào dân t c có nhi u khó khăn; tr cư c v n chuy n các m t hàng thi t y u như mu i i- t, d u ho ,... n trung tâm xã. ánh giá vi c th c hi n và có cơ ch th ng nh t v qu n lý, s d ng hi u qu m t s lo i báo, t p chí c p cho mi n núi và vùng ng bào dân t c thi u s . Có k ho ch ào t o, b trí cán b là ngư i a phương và có chính sách thu hút cán b n công tác t i các xã vùng còn nhi u khó khăn, vùng biên gi i, mi n núi, h i o. 6. Tăng cư ng các bi n pháp gi v ng n nh chính tr , tr t t , an toàn xã h i, nh t là trên các a bàn tr ng i m. Th c hi n có hi u qu nhi m v phòng cháy, ch a cháy và phòng, ch ng bão l t. Coi tr ng ch o xây d ng ti m l c qu c phòng, an ninh, k t h p ch t ch phát tri n kinh t - xã h i v i tăng cư ng qu c phòng-an ninh. B o m trang b , vũ khí, khí tài ph c v k p th i và có hi u qu yêu c u xây d ng l c lư ng vũ trang. C ng c và th c hi n t t hơn n a k t qu bư c u c a vi c l p l i tr t t , an toàn giao thông b ng các gi i pháp ng b , m nh m , kiên quy t Ny lùi tình tr ng t i n n giao thông, ùn t c giao thông. Nâng cao trách nhi m, b n lĩnh chính tr c a cán b , chi n s quân i, công an; gi v ng phNm ch t cách m ng và l i s ng lành m nh, ch p hành nghiêm pháp lu t, k lu t, hoàn thành t t các nhi m v ư c giao. 7. Ti p t c th c hi n ư ng l i i ngo i r ng m , a phương hoá, a d ng hoá quan h i ngo i, vì hoà bình, c l p và phát tri n. T o d ng và c ng c khuôn kh pháp lý cho s phát tri n quan h h u ngh và h p tác lâu dài v i các nư c, nh t là các i tác quan tr ng và truy n th ng. Phát huy vai trò và v th c a Vi t Nam trên trư ng qu c t . T ch c thành công H i ngh á-Âu l n th 5 (ASEM-5) và các h i ngh qu c t mà Vi t Nam ăng cai trong năm 2004. Ny m nh công tác thông tin i ngo i. T o bư c phát tri n m i v kinh t i ngo i. Năm 2004 ph i ch ng hơn n a trong h i nh p kinh t qu c t . Th c hi n t t các cam k t v l trình tham gia Khu v c m u
  7. d ch t do ông Nam á (AFTA). Ny nhanh quá trình àm phán v i tinh th n tích c c s m gia nh p T ch c thương m i th gi i (WTO) và phát tri n các quan h kinh t song phương. 8. Ti p t c nâng cao ch t lư ng ho t ng i u tra, truy t , xét x , thi hành án, h n ch n m c th p nh t các trư ng h p oan, sai. X lý nghiêm minh nh ng cán b , công ch c, trư c h t là nh ng cán b , công ch c trong các cơ quan tư pháp vi ph m pháp lu t v t t ng gây thi t h i n l i ích c a Nhà nư c, quy n và l i ích h p pháp c a t ch c, công dân. Ti n hành rà soát, phân lo i và có bi n pháp gi i quy t m t cách cơ b n các v án hình s , dân s còn t n ng; các b n án, quy t nh v hình s , dân s ã có hi u l c pháp lu t nhưng chưa ư c thi hành; kh c ph c nh ng vư ng m c trong thi hành án, nh t là i v i nh ng i tư ng b ph t tù mà b n án ã có hi u l c pháp lu t nhưng còn ngoài xã h i, nh ng b n án, quy t nh dân s ã có hi u l c pháp lu t nhưng không thi hành ư c. K p th i tri n khai Ngh quy t c a Qu c h i v thi hành B lu t t t ng hình s , trư c m t c n ki m tra, n m tình hình xác nh và l p danh sách các Toà án c p huy n có i u ki n th c hi n thNm quy n xét x sơ thNm các v án hình s theo quy nh c a B lu t t t ng hình s trình U ban thư ng v Qu c h i quy t nh. Tăng cư ng cơ s v t ch t k thu t và kinh phí b o m các cơ quan tư pháp th c hi n t t ch c năng, nhi m v c a mình theo yêu c u c i cách tư pháp. Ny m nh công tác tuyên truy n, ph bi n pháp lu t n m i t ng l p nhân dân. 9. T p trung ch o các c p, các ngành, a phương, gi i quy t d t i m các v khi u n i t n ng, ph c t p, kéo dài, nh t là khi u n i v b i thư ng thi t h i do b oan trong t t ng hình s . Tăng cư ng công tác ki m tra, b o m vi c gi i quy t khi u n i, t cáo ư c th c hi n theo úng quy nh c a pháp lu t. X lý nghiêm nh ng ngư i vi ph m pháp lu t, thi u trách nhi m trong vi c gi i quy t khi u n i, t cáo c a công dân. Th c hi n t t hơn n a Quy ch dân ch và công tác hoà gi i cơ s . Coi tr ng công tác dân v n trong gi i quy t khi u n i, t cáo. Kiên quy t x lý nh ng ngư i l i d ng quy n khi u n i, t cáo gây m t an ninh chính tr , tr t t , an toàn xã h i. 10. T o s chuy n bi n m nh m v c i cách hành chính. Ti p t c rà soát, lo i b nh ng quy nh th t c hành chính không c n thi t, công khai các quy nh, th t c th c hi n t t cơ ch "m t c a" t i các cơ quan hành chính nhà nư c khi gi i quy t các công vi c c a công dân. S p x p, ki n toàn t ch c b máy các cơ quan nhà nư c, kh c ph c tình tr ng c ng k nh, trùng l p ch c năng, nhi m v . T p trung Ny m nh phân c p, xây d ng ng b các ch , chính sách i v i cán b xã, phư ng, th tr n. Có gi i pháp c th v ch ng tham nhũng, lãng phí, th c hành ti t ki m, c bi t t p trung vào các lĩnh v c t ai, xây d ng cơ b n, chi tiêu ngân sách nhà nư c. Th c hi n nghiêm quy ch công ch c và ch công v , kiên quy t x lý nh ng cán b ,
  8. công ch c vi ph m pháp lu t. Xác nh rõ trách nhi m c a ngư i ng u cơ quan hành chính, tăng cư ng trách nhi m c a th trư ng cơ quan trong vi c qu n lý cán b , công ch c thu c quy n qu n lý c a mình. Ch o và t ch c cu c b u c H i ng nhân dân các c p t k t qu t t. IV- T CH C TH C HI N Chính ph , các ngành, các c p c n ch ng ch o, i u hành và t ch c th c hi n th ng l i các m c tiêu, ch tiêu, nhi m v năm 2004. U ban thư ng v Qu c h i, H i ng dân t c, các U ban c a Qu c h i, các oàn i bi u Qu c h i và i bi u Qu c h i giám sát ch t ch vi c th c hi n Ngh quy t này. U ban trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam và các t ch c thành viên c a M t tr n ng viên m i t ng l p nhân dân th c hi n t t Ngh quy t c a Qu c h i. Qu c h i kêu g i ng bào, chi n s c nư c và ng bào ta nư c ngoài nêu cao tinh th n thi ua yêu nư c, oàn k t, ng viên m i ngu n l c, vư t qua khó khăn, th thách, ph n u th c hi n th ng l i nhi m v năm 2004. Ngh quy t này ư c Qu c h i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam khoá XI, kỳ h p th tư thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003. Nguy n Văn An ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản