Nghị quyết số 231/2000/QĐ-UBTVQH10

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
37
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 231/2000/QĐ-UBTVQH10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 231/2000/QĐ-UBTVQH10 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2000 do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 231/2000/QĐ-UBTVQH10

  1. U BAN THƯ NG V QU C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T H I NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 231/2000/Q -UBTVQH10 Hà N i, ngày 14 tháng 2 năm 2000 NGHN QUY T V VI C TRI N KHAI TH C HI N NGHN QUY T C A QU C H I V CHƯƠNG TRÌNH XÂY D NG LU T, PHÁP L NH NĂM 2000 U BAN THƯ NG V QU C H I Căn c vào Lu t t ch c Qu c h i; Căn c vào i u 24 c a Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t; Căn c vào Ngh quy t s 33/1999/QH10 c a Qu c h i khoá X, kỳ h p th 6 v Chương trình xây d ng lu t, pháp l nh năm 2000; QUY T NGHN: i u 1. Ban hành kèm theo Ngh quy t này B n phân công cơ quan so n th o, cơ quan thNm tra các d án lu t, pháp l nh thu c Chương trình xây d ng lu t, pháp l nh năm 2000. i u 2. th c hi n có k t qu Ngh quy t c a Qu c h i, Chính ph , Toà án nhân dân t i cao, Vi n ki m sát nhân dân t i cao, U ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam và các cơ quan, t ch c khác có quy n trình d án lu t, pháp l nh c n t p trung tri n khai m t s công vi c c th sau ây: 1- Ki n toàn t ch c c a các Ban so n th o d án lu t, pháp l nh thu c Chương trình xây d ng lu t, pháp l nh năm 2000; i v i các d án lu t, pháp l nh ã có Ban so n th o thì Ban so n th o ó ti p t c ho t ng, trư ng h p c n thi t có th xem xét thay i, b sung thành viên Ban so n th o cho phù h p v i s phân công nói t i i u 1; i v i các d án lu t, pháp l nh chưa có Ban so n th o c n khNn trương thành l p Ban so n th o s m tri n khai vi c nghiên c u, chuNn b d án; 2- Ch o ch t ch vi c chuNn b các d án lu t, pháp l nh nh m b o m ti n và ch t lư ng. i u 3. Các cơ quan ch trì so n th o, ph i h p so n th o, ch trì thNm tra, ph i h p thNm tra c n có s ph i h p tích c c, ch t ch v i nhau ngay t u nh m t ng bư c nâng cao ch t lư ng chuNn b các d án lu t, pháp l nh.
  2. PHÂN CÔNG CƠ QUAN SO N TH O, CƠ QUAN TH M TRA CÁC D ÁN LU T, PHÁP L NH THU C CHƯƠNG TRÌNH XÂY D NG LU T, PHÁP L NH NĂM 2000 (Ban hành kèm theo Ngh quy t s 231/2000/NQ-UBTVQH10) Th Tên Cơ quan Cơ quan Cơ quan ph i Cơ quan ch Cơ quan ph i h p d án trình ch trì so n h p so n th o trì th m tra t th o th m tra I- Lu t 1. Lu t Chính ph B tư pháp TƯ H i liên hi p UBPL H DT và các UB hôn PNVN, khác nhân TANDTC, và gia VKSNDTC ình (s a i) 2. Lu t Chính ph B KHCN B tư pháp, Ban UBKHCN UBPL, UBVHGD khoa &MT TCCBCP, B &MT TTN&N , h c và GD- T UBKT&NS công ngh 3 Lu t Chính ph B k ho ch B tài chính, B UBKT&NS UBPL, UB N, s a và u tư KHCN&MT UBKHCN&MT i, b sung m ts i u c a Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam 4 Lu t Chính ph Văn phòng B tư pháp, B UBKT&NS UBPL s a Chính ph công nghi p i, b sung m ts i u c a Lu t d u khí
  3. 5 Lu t VKSNDTC VKSNDTC TANDTC, B tư UBPL H DT và các UB s a pháp, B công an, khác i, b B qu c phòng sung m ts i u c aB lu t t t ng hình s 6 Lu t Chính ph B tài chính B tư pháp, B UBKT&NS UBPL kinh GT-VT, B doanh NN&PTNT b o hi m 7 Lu t Chính ph B công an B tư pháp, B UBCV XH UBPL, H DT, phòng, L TB&XH, B y UBQP&AN, ch ng t , U ban dân t c UBVHGDTTN&N ma tuý và mi n núi 8 Lu t Chính ph B văn hoá, B tư pháp, T ng UBVHGD UBPL, H DT b ov thông tin c c du l ch TTN&N di s n văn hoá dân t c 9 Ngh U ban s a quy t i Hi n s a pháp i, b sung m ts i u v t ch c b máy nhà nư c c a Hi n pháp năm 1992 10 B TANDTC TANDTC VKSNDTC, B UBPL H DT và các UB lu t t tư pháp, B công
  4. t ng an khác dân s 11 Lu t Chính ph B qu c Ban biên gi i CP, UBQP&AN UBPL, H DT, biên phòng B công an, B UB N gi i ngo i giao qu c gia 12 Lu t UBTVQH Ban so n VKSNDTC, v th o do TANDTC, ho t UBTVQH UBTƯMTTQVN. ng thành l p Thanh tra nhà giám nư c sát c a Qu c h i 13 Lu t H i ng Ban so n U ban dân t c và UBPL Các U ban khác dân dân t c th o do mi n núi, B tư c a QH t c UBTVQH pháp, Ban thành l p TCCBCP, UBTƯMTTQVN 14 Lu t Chính ph B công an B qu c phòng, UBQP& AN UBPL, UBKH phòng B KHCN&MT, CN&MT cháy, B tư pháp ch a cháy II- Pháp l nh 1 Pháp Chính ph B tư pháp B NN&PTNT, UBQP&AN UBPL, H DT, l nh B công an, B UBCV XH v tình qu c phòng, tr ng VPQH,VPCP, khNn VPCTN c p 2 Pháp Chính ph B k ho ch B tài chính, UBKT&NS UBPL, l nh và u tư Ngân hàng UBKHCN&MT u NNVN, B xây th u d ng 3 Pháp Chính ph Ban t ch c UBPL l nh cán b s a Chính ph i, b sung m ts i u
  5. c a Pháp l nh cán b , công ch c 4 Pháp Chính ph Thanh tra UBPL l nh nhà nư c s a i, b sung m ts i u c a Pháp l nh ch ng tham nhũng 5 Pháp Chính ph B B y t , B tài UBCV XH UBPL l nh L ,TB&XH chính chăm sóc ngư i cao tu i 6 Pháp Chính ph B tài chính B tư pháp UBKT&NS UBPL l nh phí và l phí 7 Pháp Chính ph B tư pháp TANDTC, UBPL l nh VKSNDTC, B s a công an, B qu c i, b phòng sung m ts i u Pháp l nh thi hành án dân s 8 Pháp Chính ph B tư pháp TANDTC, UBPL l nh t VKSNDTC, ch c
  6. lu t sư UBTƯMTTQVN (s a i) 9 Pháp Chính ph B tư pháp B công an, UBPL UBQP&AN l nh VKSNDTC, x lý TANDTC vi ph m hành chính (s a i) 10 Pháp Chính ph B công an B ngo i giao, B UB N UBPL, UBQP&AN, l nh tư pháp, B qu c H DT nh p phòng, T ng c c c nh, h i quan, T ng xu t c c du l ch c nh, cư trú, il i c a ngư i nư c ngoài t i Vi t Nam (s a i) 11 Pháp Chính ph Ban tôn giáo B tư pháp, Ban UBCV XH UBPL, H DT, l nh Chính ph TCCBCP, UBQP&AN v tôn UBTƯMTTQVN giáo 12 Pháp Chính ph B B thu s n,B y UBKHCN&MT UBPL l nh NN&PTNT t , B tư pháp, thú y T ng c c h i (s a quan i) 13 Pháp Chính ph B B y t , B tư UBKHCN&MT UBPL l nh NN&PTNT pháp, B b ov KHCN&MT, và T ng c c h i ki m quan d ch th c v t (s a
  7. i) 14 Pháp TANDTC TANDTC B tư pháp, UBPL UBKT&NS l nh VKSNDTC h p ng kinh t (s a i) 15 Pháp Chính ph B T ng c c khí UBKHCN&MT UBPL l nh NN&PTNT tư ng thu văn, ê B tư pháp, B i u GT-VT, T ng c c (s a a chính, B xây i) d ng 16 Pháp Chính ph B T ng c c khí UBKHCN&MT UBPL l nh NN&PTNT tư ng thu văn, phòng, B xây d ng, B ch ng tư pháp, B qu c l t, phòng, B công bão an (s a i) 17 Pháp Chính ph B B tư pháp, B UBKHCN&MT UBPL l nh NN&PTNT giao thông v n t i khai thác và b o v công trình thu l i (s a i) 18 Pháp Chính ph Ban cơ y u B tư pháp, B UBQP&AN UBPL, UBKHCN l nh Chính ph qu c phòng, B &MT cơ y u công an, B ngo i giao, Ban TCCBCP 19 Pháp Chính ph U ban th B GD& T, TƯ UBVHGDTTN UBPL l nh d c, th oàn thanh niên &N th thao VN CSHCM d c, th thao
  8. 20 Pháp Chính ph B B công an, B tư UBCV XH UBPL l nh L ,TB&XH pháp phòng ch ng t n n m i dâm 21 Pháp Chính ph UBND B tư pháp, B UBKHCN UBPL l nh TP.Hà N i xây d ng, B &MT xây KH& T, B tài d ng chính, B GT-VT th ô 22 Pháp Chính ph B tư pháp VKSNDTC, UBPL l nh TANDTC, B giám công an, B y t , nh tư B qu c phòng pháp 23 Pháp H i lu t gia H i lu t gia Phòng TM&CN UBPL UBKT&NS, UB N l nh Vi t Nam Vi t Nam VN, TANDTC, tr ng B tư pháp, B tài thương m i thương m i 24 Pháp Chính ph C c lưu tr Ban TCCBCP, UBPL UBQP&AN l nh nhà nư c B tư pháp b ov tài li u lưu tr qu c gia (s a i) 25 Pháp Chính ph B công an B qu c phòng, UBQP&AN UBPL l nh Ban cơ y u CP, b ov B ngo i giao bí m t nhà nư c (s a i) 26 Pháp Chính ph B văn hoá B thương m i UBVHGDTTN UBPL, UBKT&NS l nh thông tin &N qu ng cáo 27 Pháp Chính ph B B công nghi p, UBKHCN UBPL, UBKT&NS
  9. l nh KHCN&MT B y t , B &MT th c NN&PTNT phNm 28 Pháp Chính ph B công an B tư pháp UBQP&AN UBPL l nh v công tác c nh v 29 Pháp Chính ph C c d tr B tài chính, UBKT&NS UBPL, UBQP&AN l nh qu c gia Ngân hàng nhà qu n nư c VN, B lý d KH& T tr qu c gia 30 Pháp Ban so n UBTƯMTTQVN, UBPL H DT và các UB l nh th o do Ban TCCBCP khác v t UBTVQH ch c thành l p giám sát c a nhân dân Nông c M nh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản