intTypePromotion=3

Nghị quyết số 44/2005/NQ-QH11

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
69
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 44/2005/NQ-QH11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 44/2005/NQ-QH11 về việc tập trung chỉ đạo xây dựng Nhà máy lọc dầu số 1 Dung Quất do Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 44/2005/NQ-QH11

  1. QU C H I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 44/2005/NQ-QH11 Hà N i, ngày 14 tháng 6 năm 2005 NGHN QUY T V VI C T P TRUNG CH O XÂY D NG NHÀ MÁY L C D U S 1 DUNG QU T QU C H I NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c i u 84 Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 ã ư c s a i, b sung theo Ngh quy t s 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 c a Qu c h i khóa X, kỳ h p th 10; Căn c Lu t ho t ng giám sát c a Qu c h i; Trên cơ s xem xét Báo cáo c a Chính ph , Báo cáo ý ki n c a U ban thư ng v Qu c h i, Báo cáo t ng h p ý ki n c tri và ý ki n c a các v i bi u Qu c h i t i kỳ h p th 7, Qu c h i khóa XI v d án xây d ng Nhà máy l c d u s 1 Dung Qu t, QUY T NGHN i u 1: Qu c h i nh n th y, vi c chưa t p trung ch o úng m c công tác chuNn b , tri n khai và giám sát th c hi n d án xây d ng Nhà máy l c d u s 1 Dung Qu t d án b ch m nhi u năm, gây lãng phí l n v kinh t , làm gi m hi u qu u tư, nh hư ng không t t n lòng tin c a nhân dân, làm phát sinh nhi u v n ph c t p ph i x lý là khuy t i m l n c a Chính ph và Qu c h i, c n rút kinh nghi m sâu s c trong quá trình ch o xây d ng các công trình quan tr ng qu c gia. i u 2: T p trung ch o th c hi n d án xây d ng Nhà máy l c d u s 1 Dung Qu t v i yêu c u b o m ti n , ch t lư ng và hi u qu t ng h p c a d án. i u 3: Yêu c u Chính ph : 1. Ch o kiên quy t hoàn thành vi c xây d ng Nhà máy l c d u s 1 Dung Qu t trong năm 2008, ưa Nhà máy vào s n xu t trong năm 2009. 2. i u ch nh quy t nh u tư cho phù h p v i tình hình th c t và báo cáo U ban thư ng v Qu c h i, m b o Nhà máy có công ngh tiên ti n, s n phNm phù h p v i yêu c u th trư ng, áp ng ư c các tiêu chuNn v an toàn và b o v môi trư ng. 3. Có bi n pháp nâng cao t i a hi u qu c a d án; gi i quy t và k p th i v n u tư xây d ng Nhà máy. 4. Ch o ch t ch quá trình th c hi n d án, không x y ra lãng phí, th t thoát, tham nhũng.
  2. 5. B o m ch o t p trung th ng nh t, phân nh rõ ràng trách nhi m qu n lý nhà nư c c a các b , ngành i v i d án. i u 4: H ng năm, Chính ph báo cáo Qu c h i tình hình th c hi n d án; U ban thư ng v Qu c h i, U ban khoa h c, công ngh và môi trư ng, H i ng dân t c và các U ban khác c a Qu c h i giám sát tình hình th c hi n Ngh quy t này và báo cáo Qu c h i k t qu giám sát. Ngh quy t này ư c Qu c h i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam khoá XI kỳ h p th 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm2005./. CH TNCH QU C H I Nguy n Văn An*

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản