intTypePromotion=1

Nghị quyết số 48/2006/NQ-HĐND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
55
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 48/2006/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 48/2006/NQ-HĐND về việc phê duyệt danh mục đầu tư xây dựng cơ bản năm 2007 do Hội đồng nhân dân Quận Bình Thạnh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 48/2006/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T QU N BÌNH TH NH NAM ***** c l p - T do - H nh phúc ******* S : 48/2006/NQ-H ND Bình Th nh, ngày 15 tháng 12 năm 2006 NGHN QUY T V PHÊ DUY T DANH M C U TƯ XÂY D NG CƠ B N NĂM 2007 H I NG NHÂN DÂN QU N BÌNH TH NH KHÓA IX - KỲ H P L N TH 8 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Trên cơ s xem xét T trình s 1834/TTr-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2006 c a y ban nhân dân qu n Bình Th nh v danh m c u tư xây d ng cơ b n năm 2007 và các ý ki n c a i bi u H i ng nhân dân qu n, QUY T NGHN: i u 1. Phê duy t danh m c các công trình trong k ho ch u tư xây d ng cơ b n năm 2007 (có danh sách ính kèm) bao g m: - T ng v n u tư: 94,015 t ng - K ho ch năm 2007: 31.170 t ng. i u 2. Giao cho y ban nhân dân qu n có k ho ch c th tri n khai và t ch c th c hi n Ngh quy t H i ng nhân dân qu n v công tác u tư xây d ng cơ b n năm 2007 và báo cáo k t qu th c hi n t i các kỳ h p H i ng nhân dân. Ngh quy t này ư c kỳ h p l n th 8 H i ng nhân dân qu n Bình Th nh khóa IX thông qua ngày 15 tháng 12 năm 2006./. CH TNCH Nguy n H u Nhân

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản