intTypePromotion=3

Nghị quyết số 78/2007/NQ-QH11

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
52
lượt xem
1
download

Nghị quyết số 78/2007/NQ-QH11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 78/2007/NQ-QH11 về công trình quan trọng quốc gia khí - điện - đạm tại Bà Rịa – Vũng Tàu do Quốc Hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 78/2007/NQ-QH11

  1. QU C H I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 78/2007/NQ-QH11 Hà N i, ngày 02 tháng 04 năm 2007 NGH QUY T CÔNG TRÌNH QUAN TR NG QU C GIA KHÍ - ĐI N - Đ M T I BÀ R A – VŨNG TÀU QU C H I NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 ã ư c s a i, b sung theo Ngh quy t s 51/2001- QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 c a Qu c h i khoá X, kỳ h p th 10; Trên cơ s xem xét Báo cáo s 14/BC-CP ngày 26/02/2007 c a Chính ph v vi c T ng k t công trình quan tr ng qu c gia Khí - i n - m t i Bà R a - Vũng Tàu, Báo cáo th m tra s 1481/UBKHCNMT11 ngày 19/3/2007 c a U ban Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng c a Qu c h i v vi c th c hi n Ngh quy t 06/1997/QH10 c a Qu c h i v công trình quan tr ng qu c gia Khí - i n - m t i Bà R a - Vũng Tàu và ý ki n c a các v i bi u Qu c h i; QUY T NGH : Đi u 1: Công nh n nh ng k t qu ã t ư c c a Công trình quan tr ng qu c gia Khí - i n - m t i Bà R a - Vũng Tàu như báo cáo s 14/BC-CP ngày 26/02/2007 c a Chính ph . Nh ng k t qu ó ã kh ng nh ch trương u tư ư c Qu c h i thông qua theo Ngh quy t s 06/1997/QH10 ngày 05/12/1997 là úng n. Nh có ch trương u tư này mà m t ngành công nghi p m i, ngành công nghi p khai thác và ch bi n khí t, ã ư c hình thành và phát tri n. Các d án thành ph n ch y u sau khi hoàn thành và ưa vào v n hành ã óng góp áng k cho s tăng trư ng kinh t c a nư c ta trong nh ng năm g n ây. Nh ng m t thành công và chưa thành công trong quá trình th c hi n Công trình quan tr ng qu c gia Khí - i n - m t i Bà R a - Vũng Tàu là nh ng bài h c kinh nghi m quý báu cho vi c chuNn b u tư, t ch c th c hi n và qu n lý nhà nư c i v i các công trình, d án quan tr ng qu c gia. Đi u 2: Ch p thu n ki n ngh c a Chính ph : a) Tách ra kh i D án Khí - i n - m t i Bà R a - Vũng Tàu và giao Chính ph ch o th c hi n m t cách t p trung, b o m ti n , t hi u qu cao m t s D án thành ph n và h ng m c công trình sau: D án nhà máy i n Nhơn Tr ch, D án chuy n i nhà máy i n Th c sang ch y khí; ph n u tư xây d ng tuy n ng Hi p Phư c – Tp. H Chí Minh thu c D án ư ng ng Phú M – Tp. H Chí Minh;
  2. các h ng m c công trình thu c giai o n 2 c a D án h th ng phân ph i khí th p áp cho các khu công nghi p Phú M , M Xuân, Gò D u. b) D ng 04 D án thành ph n g m: D án Liên doanh s n xu t Methanol, D án s n xu t qu ng s t hoàn nguyên, D án Nhà máy i n Wartsila t i Bà R a, D án Nhà máy i n Amata t i Th c, vì không có hi u qu kinh t và giao Chính ph ti p t c ch o nghiên c u có các gi i pháp x lý phù h p. i u 3: Giao Chính ph khNn trương ch o các ch u tư hoàn thành vi c thanh quy t toán i v i 09 D án thành ph n ã hoàn thành; có bi n pháp m b o các công trình c a D án v n hành n nh, an toàn, lâu dài và hi u qu . i u 4: K t thúc vi c hàng năm Chính ph báo cáo Qu c h i tình hình th c hi n Công trình quan tr ng qu c gia Khí - i n - m t i Bà R a – Vũng Tàu Ngh quy t này ư c Qu c h i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam khoá XI, kỳ h p th mư i m t thông qua ngày 02 tháng 4 năm 2007. CH T CH QU C H I Nguy n Phú Tr ng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản