Nghị quyết số 85/NQ-­HĐND Thành Phố Đà Nẵng

Chia sẻ: Nghiquyet0910 Nghiquyet0910 | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
10
lượt xem
0
download

Nghị quyết số 85/NQ-­HĐND Thành Phố Đà Nẵng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 85/NQ-­HĐND ban hành công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND Thành Phố Đà Nẵng ban hành hết hiệu lực thi hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 85/NQ-­HĐND Thành Phố Đà Nẵng

  1. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc  ­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­ Số: 85/NQ­HĐND Đà Nẵng, ngày 16 tháng 06 năm 2017   NGHỊ QUYẾT CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HĐND THÀNH PHỐ ĐÀ  NẴNG BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ­CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết  một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân thành phố Đà  Nẵng ban hành hết hiệu lực thi hành (Danh mục kèm theo phụ lục I và II). Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban thuộc Hội đồng nhân dân thành  phố; Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy  ban nhân dân các quận, huyện, xã, phường, các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi  hành Nghị quyết này./.   TM. THƯỜNG TRỰC HĐND Nơi nhận: CHỦ TỊCH ­ Như Điều 3; ­ Văn phòng Chính phủ; ­ Cục CNTT ­ Bộ Tư pháp; ­ Cục Kiểm tra VBQPPL ­ Bộ Tư pháp; ­ Chủ tịch, các PCT HĐND, UBND TP; ­ Sở Tư pháp; ­ Đài PTTH ĐN, Báo Đà Nẵng; ­ Cổng TTĐT thành phố; Nguyễn Xuân Anh ­ Lưu: VT, VP.   PHỤ LỤC I
  2. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRƯỚC NGÀY 01/01/2017 (Ban hành kèm theo Nghị Quyết số 85/NQ­HĐND ngày 16 tháng 06 năm 2017 của Thường trực   Hội đồng nhân dân thành phố) Số, ký hiệu; ngày,  Tên loại  Tên gọi của  Lý do hết  STT tháng, năm ban hành  Ngày hết hiệu lực văn bản văn bản hiệu lực văn bản Về mức thu  Căn cứ  một số loại phí  pháp lý  trên địa bàn  làm cơ sở  thành phố Đà  ban hành  Nghị  31/2005/NQ­HĐND  nẵng và thành  1 Nghị  20/02/2016 quyết ngày 28/12/2005 lập Quỹ quốc  Quyết đã  phòng ­ an ninh  hết hiệu  thay thế cho  lực thi  Quỹ an ninh,  hành trật tự Điều chỉnh  Căn cứ  mức trích lại  pháp lý  cho các  làm cơ sở  phường, xã từ  ban hành  Nghị  59/2014/NQ­HĐND  2 nguồn thu quỹ  Nghị  20/02/2016 quyết ngày 10/07/2014 quốc phòng ­  Quyết đã  an ninh trên địa hết hiệu  bàn thành phố  lực thi  Đà Nẵng hành   PHỤ LỤC II VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN TRƯỚC NGÀY 01/01/2017 (Ban hành kèm theo Nghị Quyết số 85/NQ­HĐND ngày 16 tháng 06 năm 2017 của Thường trực   Hội đồng nhân dân thành phố) Số, ký hiệu; ngày,  Nội dung, quy  Tên loại  tháng, năm ban hành  định hết hiệu Lý do hết  STT Ngày hết hiệu lực văn bản văn bản; tên gọi của  lực, ngưng  hiệu lực văn bản hiệu lực 1 Nghị  23/2011/NQ­HĐND  Thông qua Tờ  Căn cứ  20/02/2016 quyết ngày 23/12/2011 về  trình số  pháp lý  nhiệm vụ năm 2012 7765/TTr­ làm cơ sở  UBND ngày 03 ban hành  tháng 12 năm  Nghị  2011 của  Quyết đã  UBND thành  hết hiệu  phố về mức  lực thi 
  3. vận động thu  Quỹ Quốc  phòng ­ An  ninh trên địa  bàn thành phố  Đà Nẵng,  hành miễn thu đối  với đồng bào  dân tộc xã Hòa  Phú và Hòa  Bắc    

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản