intTypePromotion=1
ADSENSE

Nghiên cứu cám gạo lên men làm thức ăn cho cá tại Cần Thơ

Chia sẻ: Chu Văn Thắng Doremon | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:59

127
lượt xem
25
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong vài năm gần đây, sản lượng cám gạo ở Đồng Bằng sông Cửu Long gia tăng đáng kể, ước tính có khoảng vài trăm ngàn tấn cam gạo trong năm và con số này sẽ tiếp tục gia tăng trong những năm tiếp theo.Cám gạo là nguồn phụ phẩm chính từ lúa gạo được sử dụng cho chăn nuôi gia súc gia cầm.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghiên cứu cám gạo lên men làm thức ăn cho cá tại Cần Thơ

 1. TRÆ ÅNG ÂA I HO C CÁ N THÅ Ì Û Ü Ö KHOA NÄNG NGHIÃP Û VIÃ N HA I SA N Û Í Í BA O CAO KHOA HO C Ï Ï Ü NGHIÃN CÆÏ U SÆÍ DUNG Û CA M GA O LÃN MEN LA M THÆÏ C ÀN Ï Û Ì CHO CA TA I CÁ N THÅ Ï Û Ö C Å QUAN CHU QUAN Í Í CHU NHIÃM ÂÃ TA I Í Û Ö Ì SÅ KHOA HO C CÄNG NGHÃ Í Ü Û Ts. Nguyãù n Thanh Phæ ång Caï n bä phäi hå p chê nh: ü úü & MÄI TRÆ ÅNG TÈ NH CÁ N THÅ Ì Ö Th.s. Trá n Thë Thanh Hiã n ö ö Ks. Buì i Thë Bê ch Hà ng ò Ks. Huyì nh Thë Tuï Ths. Nguyã n Vàn Ngo c ù ü Th.s. Nguyã n Anh Tuá n ù ú P.ts. Nguyã n Vàn Baï ù Ks. Træ ång Hoaì ng Minh Th.s. Dæ ång Nhæû t Long 1999
 2. MU C LUC Û Û Phá n I: ö GIÅI THIÃU Ï Û Phá n II: SÅ LÆ Å C TÇ NH HÇ NH NGHIÃN CÆÏ U ö Ü 1. Nhæ î ng nghiãn cæ ï u vã khaí nàng sæí du ng caï m ga o trong nuäi thuí y saí n ö û û 2. Lãn men vaì giaï trë dinh dæ åî ng cuí a ná m nem ú 3. Så læ å c vã âä i t å ng nghiãn cæ ï u ü ö ú æü Phá n III: NÄ I DUNG VAÌ PHÆÅNG PHAÏ P NGHIÃN CÆÏ U ö Ü 1. Nä i dung nghiãn cæ ïu ü 2. Phæ ång phaï p nghiãn cæ ï u 2.1. Â a âiã m vaì vá t liã u nghiãn cæï u ë ø û û 2.1.1 Â a âiã m nghiãn cæ ï u ë ø 2.1.2. Hã thä ng thê nghiã m: û ú û 2.1.3. Caï thê nghiã m û 2.1.4. Thiã t bë vaì nguyãn liã u thê nghiã m: ú û û 2.1.5. Phæ ång phaï p laì m thæ ï c àn 2.2. Phæ ång phaï p bä trê thê nghiã m ú û 2.2.1. Thê nghiã m 1: Lãn men caï m ga o âã náng cao thaì nh phá n dinh dæ åî ng û û ø ö 2.2.2. Thê nghiã m trãn caï c âä i t ång caï nghiãn cæ ï u û ú æü 2.2.2.1. Thê nghiã m 2: Sæ í du ng caï m ga o lãn men vaì khäng lãn men . . . û û û 2.2.2.2. Thê nghiã m 3: Thê nghiã m nuäi caï trong lä ng vaì ngoaì i âä ng û û ö ö 2.3.Ca c ch tie u thu tha p va tính toa n so lie u: ù æâ ä ø ù áä 2.4. Phán tê ch thä ng kã ú 3. Phæ ång phaï p thu vaì phán tê ch má u: ù 3.1. Ma u mo i tröô ng: ã â ø 3.2. Má u sinh hoï a ù PHÁ N IV: KÃ T QUAÍ THAÍ O LUÁ N Ö Ú Û 1. Lãn men caï m ga oû 1.1. AÍ nh hæ åí ng cuí a tyí lã men lãn haì m læ å ng protein trong hän hå p caï m uí û ü ù ü 1.2. Aí nh hæ åí ng cuí a thaì nh phá n nguyãn liã u lãn thaì nh phá n sinh hoï a cuí a hä n hå p ö û ö ù ü 2. Sæ í du ng chã phá m caï m ga o lãn men vaì khäng lãn men laì m thæ ï c àn cho caï . û ú ø û 2.1. Thê nghiã m trong phoì ng û 2.1.1. Caï Trã lai 1
 3. 2.1.1.1. Mät sä yã u tä mäi træ åì ng bã nuäi üúú ú ø 2.1.1.2. Aí nh hæ åí ng cuí a thæ ï c àn lãn sinh træ åí ng vaì hiã u quaí s í dung . . . û æ û 2.1.2. Caï meì vinh trãn bã ø 2.1.2.1. Mät sä yã u tä mäi træ åì ng bã nuäi üúú ú ø 2.1.2.2. Aí nh hæ åí ng cuí a thæ ï c àn lãn sinh træ åí ng vaì hiã u quaí s í du ng . . . û æû 2.1.3. Caï Cheï p 2.1.3.1. Mät sä yã u tä mäi træ åì ng bã nuäi üúú ú ø 2.2.3.2. Aí nh hæ åí ng cuí a thæ ï c àn lãn sinh træ åí ng vaì hiã u quaí s í du ng. . . . û æû 2.1.4. Thê nghiã m trãn caï Räphi û 2.1.4.1. Mät sä yã u tä mäi træ åì ng bã nuäi üúú ú ø 2.1.4.2. Aí nh hæ åí ng cuí a thæ ï c àn lãn sinh træ åí ng vaì hiã u quaí s í du ng .. .. û æû 2. 2. Nuäi caï thê nghiã m trong lä ng û ö 2.2.1. Thê nghiã m caï trã trãn lä ng û ö 2.2.1.1. Mät sä yã u tä mäi træ åì ng nuäi. üúú ú 2.2.1.2. Aí nh hæ åí ng cuí a thæ ï c àn lãn sinh træ åí ng vaì hiã u quaí s í du ng . . . . û æû 2.2.2. Thê nghiã mcaï räphi trong läng û ö 2.2.2.1. Mäi træ åì ng nuäi 2.2.2.2. Aí nh hæ åí ng cuí a thæ ï c àn lãn sinh træ åí ng vaì hiã u uaí s í du ng . . . . û æû 2.3. Thê nghiã m nuäi caï meì vinh, cheï p, räphi trong ruä ng luï a våï i . . . û ü 2.3.1. Mä t sä yã u tä mäi træ åì ng ruäng thê nghiã m üúú ú û 2.3.2. Aí nh hæ åí ng cuí a viã c bä sung thæ ï c àn lãn sinh træ åí ng cuí a caï meì vinh .. .. û ø Phá n V: ö KÃ T LUÁN & ÂÃ XUÁ T Ú Û Ö Ú TAÌ I LIÃ U THAM KHAÍ O Û 2
 4. DANH SACH BA NG Ï Í Baí ng 1: Thaì nh phá n caï c nguyãn liã u trong hä n hå p caï m uí åí 3 mæï c men (3, 5, 7%) ö û ù ü Baí ng 2: Thaì nh phá n (%) nguyãn liã u hä n hå p caï m uí cuí a 4 nghiã m thæ cï thê nghiã m ö û ù ü û û Baí ng 3: Thaì nh phá n (%) vaì haì m læ å ng sinh hoï a cuí a caï c nghiã m thæ ï c thæ ï c àn thê ö ü û nghiã m trãn caï rä phi, caï cheï p vaì caï meì vinh û Baí ng 4: Thaì nh phá n (%) vaì haì m læ å ng sinh hoï a cuí a caï c nghiã m thæ ï c thæ ï c àn thê ö ü û nghiã m trãn caï trã lai û Baí ng 5: Thaì nh phá n (%) vaì haì m læ å ng sinh hoï a cuí a caï c nghiã m thæ ï c thæ ï c àn thê ö ü û nghiã m trãn caï rä phi trong lä ng û ö Baí ng 6: Thaì nh phá n (%) vaì haì m læ å ng sinh hoï a cuí a caï c nghiã m thæ ï c thæ ï c àn thê ö ü û nghiã m trãn caï trã lai trong lä ng û ö Baí ng 7: Thaì nh phá n (%) vaì haì m læ å ng sinh hoï a cuí a caï c nghiã m th ï c thæï c àn thê ö ü û æ nghiã m trãn caï ruä ng û ü Baí ng 8: Biã n âä i haì m læ å ng protein (% tro ng læ å ng khä) cuí a caï m uí theo tyí lã men ú ø ü ü ü û vaì thåì i gian uí Baí ng 9: Biã n âä ng haì m læ å ng sinh hoï a cuí a caï c nghiã m th ï c hän hå p uí khaï c nhau ú ü ü û æ ù ü theo thåì i gian Baí ng10: Biã n âä ng haì m læ å ng âa m cuí a caï c nghiã m thæï c thê nghiã m theo thåì i gian ú ü ü û û û Baí ng 11: Mä t sä yã u tä mäi træ åí ng bã nuäi thæ í nghiã m caï Trã lai: üúúú ø û Baí ng 12: Aí nh hæ åí ng cuí a thæ ï c àn coï chæ ï a caï c mæ ï c caï m khaï c nhau lãn sinh træ åí ng cuí a caï trã lai. Baí ng 13: Hã sä tiãu tä n thæ ï c àn cuí a caï trã lai nuäi trãn bã våï i thæ ï c àn coï chæ ï a caï c ûú ú ø mæ ï c caï m khaï c nhau. Baí ng 14: Aí nh hæ åí ng cuí a caï c nghiã m th ï c thæ ï c àn khaï c nhau lãn thaì nh phá n sinh hoï a û æ ö cuí a caï trã lai Baí ng 15: Mä t sä yã u tä mäi træ åí ng bã nuäi thæ í nghiã m caï meì vinh üúúú ø û Baí ng 16: Aí nh hæ åí ng cuí a thæ ï c àn coï chæ ï a caï c mæ ï c caï m khaï c nhau lãn sinh træ åí ng cuí a caï meì vinh. Baí ng 17: Hã sä tiãu tä n thæ ï c àn (FCR) vaì hiã u quaí s í du ng protein (PER) cuí a caï meì ûú ú û æû vinh nuäi trãn bã våï i thæï c àn coï chæï a caï c mæ ï c caï m khaï c nhau. ø Baí ng 18: Aí nh hæ åí ng cuí a caï c nghiã m th ï c thæ ï c àn khaï c nhau lãn thaì nh phá n sinh û æ ö hoï a cuí a caï meì vinh. Baí ng 19: Aí nh hæ åí ng cuí a thæ ï c àn coï chæ ï a caï c mæ ï c caï m khaï c nhau lãn sinh træ åí ng cuí a caï cheï p. 3
 5. Baí ng 20: Hã sä tiãu tä n th ï c àn (FCR) vaì hiã u quaí s í du ng protein (PER) cuí a caï cheï p ûú ú æ û æû nuäi trãn bã våï i thæ ï c àn coï chæ ï a caï c mæ ï c caï m khaï c nhau. ø Baí ng 21: Aí nh hæ åí ng cuí a caï c nghiã m th ï c thæ ï c àn khaï c nhau lãn thaì nh phá n sinh hoï a û æ ö cuí a caï cheï p Baí ng 22: Aí nh hæ åí ng cuí a thæ ï c àn coï chæ ï a caï c mæ ï c caï m khaï c nhau lãn sinh træ åí ng cuí a caï räphi. Baí ng 23: Hã sä tiãu tä n thæ ï c àn (FCR) vaì hiã u quaí s í du ng protein (PER) cuí a caï rä ûú ú û æû phi nuäi trãn bã våï i thæï c àn coï chæï a caï c mæ ï c caï m khaï c nhau. ø Baí ng 24: Aí nh hæ åí ng cuí a caï c nghiã m th ï c thæ ï c àn khaï c nhau lãn thaì nh phá n sinh hoï a û æ ö cuí a caï rä phi. Baí ng 25: Mä t sä yã u tä mäi træ åì ng nuäi thæ í nghiã m caï trã lai trãn lä ng: üúúú û ö Baí ng 26: Aí nh hæ åí ng cuí a thæ ï c àn coï chæ ï a caï c mæ ï c caï m khaï c nhau lãn sinh træ åí ng cuí a caï trã lai nuäi lä ng. ö Baí ng 27: Hã sä tiãu tä n thæ ï c àn (FCR) vaì hiã u quaí s í du ng protein (PER) cuí a caï trã ûú ú û æû lai nuäi lä ng våï i thæ ï c àn coï chæ ï a caï c mæ ï c caï m khaï c nhau. ö Baí ng 28: Aí nh hæ åí ng cuí a caï c nghiã m th ï c thæ ï c àn khaï c nhau lãn thaì nh phá n sinh hoï a û æ ö cuí a caï trã lai nuäi lä ng ö Baí ng 29: Aí nh hæ åí ng cuí a thæ ï c àn coï chæ ï a caï c mæ ï c caï m khaï c nhau lãn sinh træ åí ng cuí a caï rä phi nuäi lä ng ö Baí ng 30: Hã sä tiãu tä n thæ ï c àn (FCR) vaì hiã u quaí s í du ng protein (PER) cuí a caï rä ûú ú û æû phi nuäi läng våï i thæ ï c àn coï chæ ï a caï c mæ ï c caï m khaï c nhau. ö Baí ng 31: Aí nh hæ åí ng cuí a caï c nghiã m th ï c thæ ï c àn khaï c nhau lãn thaì nh phá n sinh hoï a û æ ö cuí a caï rä phi nuäi lä ng. ö Baí ng 32: Biã n âä ng nhiã t âä , Oxy, pH trong ruä ng nuäi ú ü û ü ü Baí ng 33: Biã n âä ng tä ng âa m, NH4, tä ng lán, PO4 trong ruä ng nuäi ú ü ø û ø ü Baí ng 34: Sinh træ åí ng cuí a caï meì vinh vaì caï cheï p våï i caï c nghiã m thæ ï c thæ ï c àn khaï c û nhau sau 7 thaï ng nuäi 4
 6. DANH SACH ÂÄ THË Ï Ö Âä thë 1: ö Sæû thay âä i cuí a haì m læ å ng âa m vaì bä t âæ åì ng (NFE) theo thåì i gian uí ø ü û ü Âä thë 2: ö Sæû thay âä i cuí a haì m læ å ng âa m theo thåì i gian cuí a caï c nghiã m th ï c ø ü û û æ Âä thë 3a: ö Tàng tro ng caï trã lai sæ í du ng thæï c àn coï thaì nh phá n caï m thæ åì ng qua 7 ü û ö tuá n thê nghiã m ö û Âä thë 3b: ö Tàng tro ng caï trã lai sæí du ng thæ ïc àn coï thaì nh phá n caï m uí qua 7 tuá n thê ü û ö ö nghiã m. û Âä thë 4a: ö Tàng tro ng caï meì vinh sæ í du ng thæ ï c àn coï thaì nh phá n caï m thæ åì ng qua 8 ü û ö tuá n thê nghiã m ö û Âä thë 4b: ö Tàng tro ng caï meì vinh sæ í du ng thæ ï c àn coï thaì nh phá n caï m uí qua 8 tuá n ü û ö ö thê nghiã m û Âä thë 5a: ö Tàng tro ng caï cheï p s í du ng thæ ï c àn coï thaì nh phá n caï m thæ åì ng qua 6 tuá n ü æû ö ö thê nghiã m û Âä thë 5b: ö Tàng tro ng caï cheï p s í du ng thæ ï c àn coï thaì nh phá n caï m uí qua 6 tuá n thê ü æû ö ö nghiã m û Âä thë 6a: ö Tàng tro ng caï rä phi sæ í du ng thæï c àn coï thaì nh phá n caï m thæ åì ng qua 7 ü û ö tuá n thê nghiã m ö û Âä thë 6b: ö Tàng tro ng caï rä phi sæí du ng thæ ïc àn coï thaì nh phá n caï m uí qua 7 tuá n thê ü û ö ö nghiã m û Âä thë 7: ö Tàng tro ng caï trã lai trong lä ng qua caï c âå t thu má u ü ö ü ù Âä thë 8: ö Tàng tro ng caï rä phi trong lä ng qua caï c âå t thu má u ü ö ü ù Âä thë 9: ö Sinh træ åí ng cuí a caï meì vinh åí caï c nghiã m thæ ï c thæ ï c àn khaï c nhau trong û ruä ng sau 7 thaï ng thê nghiã m. ü û Âä thë 10: ö Sinh træ åí ng cuí a caï cheï p åí caï c nghiã m th ï c thæï c àn khaï c nhau trong ruä ng û æ ü sau 7 thaï ng thê nghiã m. û 5
 7. PHÁ N I Ö GIÅ I THIÃ U Ï Û Trong vaì i nàm gá n âáy, saí n læ å ng caï m ga o åí Âä ng Bà ng Säng Cæ í u Long (ÂBSCL) ö ü û ö ò gia tàng âaï ng kã ,æ åï c tê nh coï khoaí ng vaì i tràm ngaì n tá n caï m ga o trong nàm vaì con sä ø ú û ú naì y seî tiã p tu c gia tàng trong nhæî ng nàm tiã p theo (Niãn giaï m thä ng kã, 1997). Caï m ú û ú ú ga o laì nguä n phu phám chê nh tæ ì luï a ga o âæ å c s í du ng cho chàn nuäi gia suï c gia cá m. û ö û ø û üæû ö Ngoaì i ra, caï m coì n laì nguyãn liã u laì m thæ ï c àn cho täm caï . Trong qui trç nh saí n xuá t th ï c û úæ àn cho täm caï , caï m ga o âæ å c duì ng nhæ mät nguyãn liã u phä i chã chuí yã u cung cá p û ü ü û ú ú ú ú chá t dinh dæ åî ng vaì laì m giaí m giaï thaì nh thæ ï c àn båí i giaï caï m ga o thá p. ú û ú Trãn thã giåï i ngæ åì i ta quan tám nhiã u âã n viã c s í lyï caï m ga o nh thã naì o âã coï thã ú ö ú ûæ û æú ø ø tä n træ î láu laì m thæ ï c àn cho täm caï vaì chàn nuäi gia suï c maì khäng bë giaí m chá t l å ng. ö ú æü Âaî coï mä t vaì i thê nghiã m s í du ng caï m ga o laì m thæ ï c àn cho caï nh Mohantu (1986) sæ í ü û æû û æ du ng 50% caï m ga o thä laì m thæ ï c àn nuäi caï cheï p á n âä cho kã t quaí tä t. Wee (1991) cho û û ú ü ú ú biã t ph ång phaï p lãn men caï c nguyãn liã u laì m thæ ï c àn cho caï coï nguä n gä c thæû c vá t ú æ û ö ú û cho kã t quaí tä t. Taï c giaí cuî ng cho biã t quaï trçnh lãn men khäng chè laì m tàng haì m læ å ng ú ú ú ü âa m maì coì n laì m tàng tè lã tiãu hoï a caï c amino acid vaì caí acid beï o tæû do. û û Trong næ åï c chæ a thá y caï c cäng bä naì o vã s í du ng caï m ga o laì m nguyãn liã u chê nh ú ú öæ û û û trong thæ ï c àn nuäi caï , nhæ ng trong thæû c tã thç coï thã s í du ng âã n 80-90% trong thæ ï c àn ú øæ û ú cuí a caï Basa nuäi beì , mang la i kã t quaí khaí quan nhæ ng cuî ng coì n nhiã u nh å c âiã m û ú ö æü ø (Phæ ång 1998). Trong chàn nuäi cuî ng âaî coï mä t sä nghiãn cæ ï u lãn men caï m âã náng üú ø cao thaì nh phá n dinh dæ åî ng vaì gia tàng tè lã tiãu hoï a thæ ï c àn åí heo. ö û Xuá t phaï t tæì yï t åí ng trãn, chuï ng täi cho rà ng viã c nghiãn cæ ï u s í dung hiã u quaí caï m ú æ ò û æû û ga o âã nuäi caï våï i phæ ång thæ ï c âån giaí n coï taï c âä ng cuí a cäng nghã sinh ho c laì rá t cá n û ø ü û ü úö thiã t, hy vong coï thã goï p phá n náng cao nàng suá t caï nuäi phä biãn åí caï c vuì ng dä ng ú ü ø ö ú ø ú ö bà ng säng Cæ í u Long. Âáy cuî ng laì nghiãn cæï u tiãn phong nhà m måí ra hæ åï ng måï i s í ò ò æ du ng hiã u quaí caï m gao âã náng cao nàng suá t caï nuäi bà ng caï c biã n phaï p kyî thuá t âån û û û ø ú ò û û giaí n, phuì hå p våï i âiã u kiã n cuí a caï c qui mä saí n xuá t thuí y saí n nhoí . ü ö û ú 6
 8. Âãö taì i “Nghiãn cæï u sæí du ng caï m ga o lãn men laì m thæï c àn cho caï ta i Cá n Thå ” û û û ö âæ å c tiã n haì nh våï i muc âê ch ü ú û - Tç m ra qui trç nh caï m ga o lãn men âån giaí n (coï thã aï p du ng rä ng raî i åí qui mä û ø û ü gia âç nh) âã náng cao chá t l å ng caï m ga o laì m thæ ï c àn nuäi caï . ø ú æü û - Tç m ra caï c cäng thæ ï c phä i chã vaì qui trç nh saí n xuá t thæ ïc àn cho mä t sä loaì i caï ú ú ú üú phä biã n vuì ng Âä ng Bà ng Säng Cæ í u Long dæû a trãn nã n caï m gao lãn men vaì ø ú ö ò ö û chæ a lãn men. - Phä biã n kãt quaí nghiãn cæ ï u vaì chuyã n giao kyî thuá t cho ngæ åì i dán. øú ú ø û 7
 9. PHÁ N II Ö SÅ LÆ Å C TÇ NH HÇ NH NGHIÃN CÆÏ U Ü 1. Nhæ î ng nghiã n cæ ï u vã khaí nàng sæ í du ng caï m ga o trong nuäi thuí y saí n ö û û Caï m laì mät trong nhæ îng saí n phá m âæ å c laì m ra tæ ì luï a ga o, vaì theo Hå i vaì ctv. ü ø ü û ü (1997) thç caï m chæ ï a protein vaì chá t beï o cao nhá t so våï i caï c saí n phá m âæ å c laì m ra tæ ì ú ú ø ü quaï trç nh naì y. Âà c biã t, haì m læ å ng Vitamin trong caï m ga o rá t cao vç trong quaï trç nh û û ü û ú xay xaï t læ ång vitamin cuí a ga o coï thã má t âi tæì 60-81% tuì y theo tæ ì ng loa i ga o. Boy vaì ü û ø ú û û Goodyear (1971) cho biã t trong caï m ga o coï chæ ï a haì m læ ång chá t beï o t ì 14-18%, âa m ú û ü ú æ û tæ ì 11-16% nhæ ng haì m læ å ng låï n chá t xå vaì chá t bä t âæ åì ng (carbohydrate) cao nãn cá n ü ú ú ü ö phaí i phä i chã våï i caï c nguyãn liã u khaï c trong chã biã n thæï c àn cho caï . ú ú û úú Nhiã u n åï c trãn thã giåï i s í du ng caï m ga o laì m thæï c àn cho caï nh Án Âä , ö æ ú æû û æÚ ü Malaysia, Philippines, Srilanka, Thaï i Lan. Caï c quä c gia naì y âaî sæí du ng sä læ ång låï n ú û ú ü caï m ga o duì ng nuäi caï , åí Á n Âä coï ê t nhá t laì 6 triã u tá n caï m ga o âæ å c duì ng trong nuäi û Ú ü ú û ú û ü caï haì ng nàm, åí Thaï i Lan caï m ga o laì nguyãn liã u chê nh âã nuäi nhiã u loaì i caï (Boy vaì û û ø ö Goodyear, 1971). Marck (1975) baï o caï o rà ng caï c quä c gia trãn duì ng caï m laì m nguyãn ò ú liã u âã phäi trä n våï i loa i nguyãn liã u laì m thæ ï c àn khaï c trong saí n xuá t th ï c àn cäng û ø ú ü û û úæ nghiã p hoàc duì ng cho caï àn træû c tiã p. Mohantu (1986) sæ í du ng caï m ga o thä âã n 50% û û ú û û ú thaì nh phá n thæ ï c àn duì ng nuäi caï cheï p Á n Âä cho kã t quaí tä t. Thæ ï c àn viãn gä m coí ö Ú ü ú ú ö khä, caï m ga o, bä t caï våï i tè lã 4: 3: 1 duì ng nuäi caï räphi cho tä c âä tàng træ åí ng tæ ång û ü û ú ü âä i (SGR) laì 0.69 (Moriarty vaì ctv, 1973). Theo Pillay (1990), caï räphi coï tro ng l å ng ú ü æü 99g, nuäi åí Phillipine våï i thæ ï c àn coï thaì nh phá n gä m 65% caï m : 25% bä t caï : 10% bä t ö ö ü ü cuì i dæ ì a, coï hã sä tiãu tä n thæ ï c àn (FCR) laì 2.5 (tê nh theo thæ ï c àn khä). Caï coï tro ng ûú ú ü læ å ng ban âá u 36g, våï i thæ ï c àn coï 70% caï m : 20% bä t caï : 10% bä t cuì i dæ ìa, cho FCR ü ö ü ü laì 3.6. Caï coï tro ng læ å ng ban âá u 55g, våï i 75% caï m : 25% bä t caï , cho FCR laì : 3.1 ü ü ö ü (Guerrero, 1979). Caï räphi nuäi lä ng åí Phillipine våï i thæ ï c àn coï 24% âa m vaì thaì nh ö û phá n th ï c àn gä m 77% caï m vaì 23% bä t caï seî cho FCR laì 2.5 (FAO, 1983). Ngæ åì i ta ö æ ö ü coì n quan tám nhiã u âã n viã c x í lyï caï m ga o nhæ thã naì o âã tä n træî láu maì khäng laì m ö ú ûæ û ú øö giaí m chá t læ ång âã duì ng laì m thæ ï c àn cho gia suï c vaì täm caï . ú ü ø Trong næ åï c chæ a thá y caï c cäng trçnh naì o nghiãn cæ ï u vã viã c s í dung caï m ga o nhæ ú öûæû û nguyãn liã u chê nh laì m thæ ï c àn cho täm caï . Nhæ ng trong thæû c tã coï thã s í du ng caï m ga o û ú øæ û û âã n 80-90% trong thaì nh phá n thæ ï c àn cho caï Basa nuäi beì thám canh åí An giang, ú ö Âä ng Thaï p cho kã t quaí khaí quan nhæ ng cuî ng coì n nhiã u nhæ å c âiã m (Phæ ång 1998). ö ú ö ü ø 8
 10. Há u hã t caï c hä nuäi gia âç nh saí n xuá t nhoí åí Âä ng Bà ng Säng Cæ í u Long thæ åì ng sæ í ö ú ü ú ö ò du ng caï m laì thæ ï c àn cho caï våï i hçnh thæ ï c raí i trãn mà t ao hoà c trä n våï i th c vá t hoà c û û û ü æû û û mä t vaì i dang khaï c laì m thæ ï c àn tæ åi cho caï . Våï i caï ch cho àn naì y chà c chà n seî laì m giaí m ü û õ õ hiã u quaí s í du ng thæ ï c àn cuí a caï vç th ï c àn tæ åi nhanh tan raî trong næ åï c vaì coì n laì m ä û æû æ nhiã m mäi træ åì ng vaì aí nh hæ åí ng âã n nàng suá t caï nuäi. ù ú ú 2. Lã n men vaì giaï trë dinh dæ åî ng cuí a ná m nem ú Trãn thã giåï i ngæ åì i ta khäng chè nghé âã n phæ ång phaï p cho caï àn hiã u quaí maì coì n ú ú û nghé âã n viã c laì m thã naì o âã náng cao giaï trë dinh dæ åî ng cuí a nguyãn liã u laì m thæ ï c àn ú û ú ø û træ åï c khi chã biã n. Wee (1991) cho biã t phæ ång phaï p lãn men caï m laì m nguyãn liã u ú ú ú û thæ ï c àn coï nguä n gä c thæû c vá t âã nuäi caï vaì cho kã t quaí tä t. Taï c giaí cuî ng cho biã t quaï ö ú û ø ú ú ú trç nh lãn men khäng chè laì tàng haì m læ å ng âa m maì coì n laì m tàng tè lã tiãu hoï a caï c ü û û amino acid vaì caí acid beï o tæû do. Båí i baí n thán ná m men laì mä t chã phá m coï giaï trë dinh ú ü ú ø dæ åî ng cao, âæ å c tä ng hå p theo con âæ åì ng sinh ho c, gä m âuí caï c thaì nh phá n dinh ü ø ü ü ö ö dæ åî ng. Âa m trong ná m men tæ ì 44-55% (Tiã n, 1970). Ná m Saccharomyces cerevisiae coï û ú ú ú chæ ï a nhiã u loa i acid amin, haì m læ ång âa m cao, tä t, nhåì khaí nàng tä ng hå p træû c tiã p t ì ö û ü û ú ø ü úæ âæ åì ng cuí a caï m (Tiã n, 1970). Mazid vaì ctv (1978) cho caï räphi àn 10 loa i acid amin cá n ú û ö thiã t, há u hã t coï trong ná m Saccharomyces cerevisiae thç thá y s tàng træ åí ng cuí a caï ú ö ú ú ú æû nhanh hån. Haì m læ å ng âæ åì ng trong ná m men tæ ì 25-35% (Tiã n, 1970). Â åì ng trong ná m men ü ú ú æ ú laì caï c glicogen, âáy laì nguä n nàng læ å ng bä sung quan tro ng cuí a caï (Lai vaì ctv., 1985). ö ü ø ü Theo Tiã n (1970), chá t beï o trong ná m men chiã m 1.5-5%. Chá t beï o laì nguä n nàng ú ú ú ú ú ö læ å ng cao nhá t vaì thuá n lå i nhá t âã s í du ng. Chá t beï o Triglycerit laì nguä n nàng læ å ng ü ú û ü ú øæ û ú ö ü cå baí n trong cå thã giuï p caï båi khoí e (Lai vaì ctv., 1985) ø Nguä n Vitamin trong ná m men rá t dä i daì o, coï hoa t tê nh cao. Vitamin B chiã m âa ö ú ú ö û ú sä , ngoaì i ra coì n coï vitamin A vaì tiã n vitamin D. Vitamin khäng thã tä ng hå p âæ å c ú ö øø ü ü trong cå thã âä ng vá t nhæ ng noï rá t cá n thiã t cho âåì i säng âä ng vát (Lai vaì ctv., 1985). øü û úö ú ú ü û Âáy laì mä tæ u thã cho viã c duì ng ná m men âã laì m thæ ï c àn cho caï . Khoaï ng chá t trong tã ü ú û ú ø ú ú baì o ná m men chæ ï a nhiã u nguyãn tä vi læ å ng quan tro ng nhæ Fe, Mn, Ca, . . . (Duî ng vaì ú ö ú ü ü ctv., 1982). 9
 11. Toï m la i, ná m men laì loaì i sinh vá t sä ng vaì coï khaí nàng tä ng hå p caï c chá t dinh û ú û ú ø ü ú dæ åî ng nhæ âa m, chá t beï o, âæ åì ng, Vitamin, khoaï ng chá t, biã n âa m phæ ï c ta p thaì nh âa m û ú ú ú û û û âån giaí n, âa m th c vá t thaì nh âa m cuí a men, âa m vä cå thaì nh âa m h îu cå. Chê nh vç thã , û æû û û û û æ ú ná m men cung cá p mä t l å ng låï n caï c chá t dinh dæ åî ng cá n thiã t cho sæû sä ng cuí a sinh ú ú ü æü ú ö ú ú vá t nuäi, keì m theo âà c tê nh phaï t triã n nhanh, ta o sinh khäi låï n cuí a ná m. û û ø û ú ú Å n åï c ta hçnh thæ ï c duì ng ná m men phä biã n laì âem ná m men uí våï i nguyãn liã u coï Íæ ú ø ú ú û chæ ï a chá t bä t âæ åì ng (bä t ga o, bä t ngä, caï m) ta o nãn thæ ï c àn coï muì i vë thåm ngon, kê ch ú ü üû ü û thê ch tê nh theì m àn cuí a caï vaì vá t nuäi, caï àn tá p trung, gia suï c àn nhiã u vaì tiãu hoï a tä t, û û ö ú hã sä th ï c àn giaí m. Âä i våï i caï Trà m coí t ì h ång lãn giäng, nã u nám men laì 45% thç hã ûúæ ú õ ææ ú ú ú û sä th ï c àn laì 3.4 vaì nã u laì 12% laì 4.4. Caï mau låï n khoí e ma nh, ê t bã nh ngoaì i da, tè lã úæ ú û û û sä ng cao vaì ê t bë giun saï n (Kyî thuá t nuäi caï næ åï c ngo t, ÂHCT, 1994). Thæ ï c àn uí men ú û ü sæ í du ng trong chàn nuäi cho kã t quaí tä t, s tiãu tä n thæ ï c àn so våï i thæï c àn khäng uí men û ú ú æû ú giaí m tæ ì 13.8-28.6% vaì tro ng læ å ng heo gia tàng tæ ì 11.8-28.2% (Thuí y, 1982). ü ü Viã c duì ng thæ ï c àn uí men trong chàn nuäi cho kã t quaí roî , âä i våï i ngaì nh thuí y saí n thç û ú ú chæ a coï sä liã u cu thã . Theo Ván (1992) sæ í du ng caï m, lu c bç nh uí tè lã 1:1 duì ng nuäi caï úû û ø û û û räphi vaì caï cheï p cho tä c âä tàng træ åí ng caï cao hån nghiã m th ï c thæï c àn sæ í dung caï m ú ü û æ û hoà c nghiã m thæ ï c thæ ï c àn sæ í du ng caï m, lu c bçnh khäng uí tè lã 1:1. û û û û û 3. Så læ å c âàc âiãø m dinh dæ åî ng caï c âä i t å ng nghiã n cæ ï u ü û ú æü Caï rä phi, meì vinh, caï cheï p vaì caï trã lai hiã n âang laì caï c âä i t å ng nuäi phä biã n û ú æü ø ú vaì âem la i giaï trë kinh tã cao åí âä ng bà ng säng Cæ í u Long. Caï rä phi vaì caï trã lai âæ å c û ú ö ò ü nuäi chuí yãu trong ao, lä ng beì , trong khi caï meì vinh, cheï p vaì caí caï räphi chuí yã u nuäi ú ö ú trong ruä ng luaï . ü Caï rä phi laì loaì i àn tap thiãn vã muì n baî h îu cå, trong ao nuäi coï thã cho àn thæ ï c àn û ö æ ø nhán ta o. Mæ ï c âa m thê ch hå p cho caï rä phi dao âä ng trong khoaí ng 25- 35% (Pullin, û û ü ü 1982), 28% trong nuäi baï n thám canh (Guerrero, 1980). Hiã n nay, trong nuäi beì caï rä û phi âæ å c cho àn thæ ï c àn chæ ï a chuí yã u laì caï m ga o åí da ng thæ ï c àn viãn hay thæ ï c àn á m ü ú û û ø (Phæ ång 1998). Caï trã lai laì loaì i àn tap thiãn vã âä ng vá t. Thæ ï c àn chuí yã u laì cua ä c, caï , âäng vá t û öü û ú ú ü û âaï y,... Nhu cá u chá t âa m cuí a caï trã lai khaï cao 30-35% (Balagun, 1994). Hiã n nay, caï ï ö úû û 10
 12. trã lai âang âæ å c nuäi chuí yã u d åï i hç nh thæ ïc thám canh, thæ ï c àn chuí yã u laì saí n phá m ü úæ ú ø phu cuí a caï c nhaì maï y chã biã n thuí y saí n. Theo nghiãn cæ ï u cuí a Arunachalam, 1994) caï û ú ú trã coï khaí nàng sæ í dung nhiã u loa i th ï c àn ngoaì i tæû nhiãn maì ngay caí trong ao nuäi, û ö ûæ loaì i caï naì y coï khaí nàng thê ch æ ï ng nhanh våï i âiã u kiã n thæ ï c àn måï i nhæ caï m, baï nh dá u ö û ö âá u phä ng, nhä ng tà m,... û ü ü ò Caï meì vinh loaì i caï coï phä th ï c àn rä ng nhæ caï c loa i thæû c vá t thæ å ng âà ng, rong øæ ü û û ü ó beì o, sinh vá t phuì du, thæ ï c àn tinh,... Do âoï , viã c giaí i quyã t th ï c àn cho caï t ång âä i dã û û úæ æ úù daì ng, caï meì vinh thæ åì ng âæ å c nuäi gheï p våï i nhiã u loaì i caï khaï c vaì laì âä i t å ng nuäi ü ö ú æü chê nh trong ruä ng luï a, coï thã nuäi âã diã t coí xung quanh ao hä (Kyî thuá t nuäi caï n åï c ü ø øû ö û æ ngo t, ÂHCT, 1994). Theo Hickling (1984) caï meì vinh laì loaì i àn thæû c vá t tä t. Khi sæ í ü ûú du ng 100% caï m trong thæ ï c àn coï tä c âä tàng træ åí ng cao hån khi thæï c àn coï (1 caï m : 2 û ú ü lu c bç nh), sæû khaï c biã t naì y laì coï yï nghé a (Tám, 1989). û û Âä i våï i vá n âã dinh dæ åî ng cuí a caï cheï p âaî âæ åc nhiã u taï c giaí nghiãn cæ ï u. Caï cheï p ú ú ö ü ö laì loaì i àn ta p thiãn vã âä ng vá t vaì âaî coï mät vaì i thê nghiã m s í dung caï m ga o laì m thæ ï c û öü û ü û æû û àn cho caï nhæ Mohantu (1986) sæ í du ng 50% caï m ga o thä laì m thæ ï c àn nuäi caï cheï p á n û û ú âä cho kã t quaí tä t. Wee (1991) cho biã t ph ång phaï p lãn men caï c nguyãn liã u laì m thæ ï c ü ú ú ú æ û àn cho caï cheï p coï nguä n gä c thæû c vá t cho kã t quaí tä t. Å caï c hä nuäi caï cheï p trong beì ö ú û ú ú Í ü thæ ï c àn chuí yã u laì caï m vaì bä t caï , trong âoï caï m chiã m tè lã khaï cao. ú ü ú û 11
 13. PHÁ N III Ö NÄ I DUNG VA PHÆ ÅNG PHA P NGHIÃN CÆÏ U Ü Ì Ï 1 . Nä i dung nghiã n cæ ï u ü - Phán tê ch thaì nh phá n hoï a ho c (chá t âa m, chá t bä t âæ åì ng, chá t beï o, chá t xå, âä ö ü ú û ú ü ú ú ü á m, chá t khä) cuí a caï m ga o. ø ú û - Nghiãn cæ ï u náng cao chá t l å ng caï m ga o bàng men vi sinh vá t doì ng 2R (men ú æü û ò û thæ ï c àn gia suï c). - Âaï nh giaï aí nh hæ åí ng cuí a caï c cäng thæ ï c thæ ï c àn phä i trän giæ î a caï m ga o lãn men, ú ü û khäng lãn men lãn sinh træ åí ng vaì hiã u quaí sæí du ng thæ ïc àn cuí a mä t sä caï nuäi û û üú (rä phi, meì vinh, cheï p, trã lai) trong âiã u kiã n phoì ng thê nghiã m. ö û û - Nuäi thæ í nghiã m caï c loaì i caï trãn trong lä ng vaì träng ruä ng coï trä ng luï a (caï - û ö ü ö ruä ng) bà ng caï c cäng thæ ï c thæ ï c àn cho n l û a tæì caï c thê nghiã m trong phoì ng. ü ò üæ û 2. Phæ ång phaï p nghiãn c ï u æ 2.1. Âë a âiã m vaì vá t liã u nghiã n cæ ï u ø û û 2.1.1 Âë a âiãø m nghiã n cæ ï u - Thê nghiãm trong phoì ng vaì trong lä ng âæ å c thæû c hiãn ta i Viã n Haí i saí n, Khoa ö ü û û û Näng nghiã p, Âa i ho c Cá n Thå. û û ü ö - Thê nghiã m ngoaì i âä ng âæ å c tiã n haì nh ta i xaî Long Tuyã n, Thaì nh phä Cá n Thå, û ö ü ú û ö úö tè nh Cá n Thå. ö 2.1.2. Hã thä ng thê nghiã m: û ú û - Hã thä ng thê nghiã m trong phoì ng gä m 27 bã kê nh coï dung tê ch 50 lê t, 21 bã û ú û ö ø ø nhæû a 60 lê t, 27 bã ximàng 500 lê t. Tá t caí caï c hã thä ng âã u duì ng lo c sinh ho c ø ú û ú ö ü ü (tuá n hoaì n næ åï c), vaì coï su c khê liãn tu c trong suä t thåì i gian thê nghiã m. ö û û ú û 12
 14. - Hã thä ng lä ng thê nghiã m gä m 9 lä ng læ åï i, kê ch thæ åï c 2m x 2m x 1.5m, läng û ú ö û ö ö ö âæ å c âà t trong ao coï qua t n åï c thæ åì ng xuyãn. ü û ûæ - Thê nghiã m trong ruä ng gä m 6 ha ruä ng trä ng luï a vaì âæ åc ngàn thaì nh 6 lä. Thê û ü ö ü ö nghiã m âæ å c tiã n haì nh theo nguyãn tà c vá n haì nh cuí a mä t mä hç nh canh taï c caï - û ü ú õ û ü luï a thäng thæ åì ng. - Nguä n n åï c duì ng thê nghiã m trong phoì ng thê nghiã m laì n åï c giã ng âaî qua là ng öæ û û æ ú õ lo c, n åï c duì ng cho thê nghiã m trong lä ng âæ å c lá y t ì säng rau muäng, næ åï c ao ü æ û ö üúæ ú âæ å c thay khoaí ng 15% mä i 2 ngaì y theo phæ ång thæ ï c næ åï c måï i båm vaì o mä t ü ù ü âá u vaì chaí y traì n ra åí âá u kia. ö ö 2.1.3. Caï thê nghiã m û Caï thê nghiã m laì caï giä ng khoí e ma nh coï kê ch cåî 3- 10 gam/con, gä m 4 loaì i cheï p, û ú û ö rä phi, meì vinh, trã lai. Caï âæ åc mua tæ ì caï c tra i caï giä ng. Træ åï c khi âæ a vaì o thê ü û ú nghiã m caï âæ å c thuá n dæ åî ng khoaí ng 1 tuá n âã quen våï i âiã u kiã n thê nghiãm vaì tá p û ü ö ö ø ö û û û cho àn thæ ï c àn chã biãn. úú 2.1.4. Thiã t bë vaì nguyã n liã u thê nghiã m ú û û - Thiã t bë gäm caï c loa i maï y moï c duì ng âã phán tê ch thaì nh phá n hoï a ho c cuí a thæï c ú ö û ø ö ü àn, cuí a caï vaì mäi træ åì ng næ åï c thê nghiã m. û - Nguyãn liã u thê nghiã m gä m: caï m më n måï i, bä t caï , tá m, bä t mç , premix vaì mä t û û ö ü ú ü ü sä hoï a chá t khaï c. ú ú 13
 15. 2.1.5. Phæ ång phaï p laì m thæ ï c àn Nguyã n liãû u thä ↓ Cán, trä n âãö u ü Hä n hå p nguyãn liã u ù ü û ↓ Trä n, nhaì o âã u ü ö ↓ Hä n hå p deí o ù ü ↓ EÏ p viãn Så i thæ ï c àn ü ↓ Sá y åí nhiã t âä 45-50 0C ú ûü Thæ ï c àn viãn khä (Baí o quaí n la nh åí -18 oC) û 2.2. Phæ ång phaï p bä trê thê nghiã m ú û 2.2.1. Thê nghiã m 1: Lã n men caï m ga o âã náng cao thaì nh phá n dinh dæ åî ng û û ø ö Thê nghiã m 1.1: Xaï c âë nh tè lã phä i chã giæ î a men (doì ng 2R) vaì caï m âã náng cao û û ú ú ø chá t l å ng dinh dæ åî ng cuí a caï m (hä n hå p uí ) ú æü ù ü Thê nghiã m âæ å c tiãn haì nh våï i 3 tè lã men khaï c nhau laì 3, 5 vaì 7% cuí a hä n hå p û ü ú û ù ü caï m uí . Hä n hå p sau khi trä n âã u seî âæ å c uí trong caï c häp nhæû a (20 cm x 20 cm x 20cm) ù ü ü ö ü ü coï âá y bà ng læ åï i muì ng âã cho khäng khê vaì o giuï p cho men hoa t âä ng, nhæ ng ha n chã û ò ø û ü û ú sæû xám nhá p cuí a nhæ îng sinh vá t khaï c nhá t laì ná m. Mä i tè lã men âæ å c là p la i 3 lá n. û û ú ú ù û üû û ö Thaì nh phá n hoï a ho c cuí a hä n hå p uí (nhá t laì âa m) âæ å c phán tê ch åí caï c thåì i âiã m khaï c ö ü ù ü ú û ü ø nhau: træ åï c khi uí (sau khi âaî trä n tá t caí caï c thaì nh phá n kã caí n åï c) vaì 24, 32 vaì 48 giåì üú ö ø æ sau khi uí . Nhiã t âä trong thåì i gian uí âæ o c ghi nhá n vaì pH cuí a hä n hå p uí cuî ng âæ å c ghi nhá n û ü ü û ù ü ü û vaì o caï c thåì i âiã m thu má u phán tê ch thaì nh phá n hoï a ho c. ø ù ö ü 14
 16. Baí ng 1: Thaì nh phá n caï c nguyã n liã u trong hä n hå p caï m uí åí 3 m ï c men 3, 5 vaì ö û ù ü æ 7% (%) Nguyãn liã u û Tè lã men û 3% 5% 7% Caï m 49.6 47.6 45.6 Men 3 5 7 Phán SA 2 2 2 Thyromin 0.3 0.3 0.3 KH2 PO4 0.1 0.1 0.1 Má t âæ åì ng û 5 5 5 Næ åï c 40 40 40 Thê nghiã m 1.2: Aí nh hæ åí ng cuí a thaì nh phá n nguyãn liã u lãn sæû thay âä i haì m l å ng âa m û ö û ø æü û cuí a hä n håp caï m uí ù ü Viã c bä sung caï c chá t trong hä n hå p uí nhæ KH2PO4, Thyromin, má t âæ åì ng coï thã û ø ú ù ü û ø seî gà p khoï khàn cho viã c aï p dung åí mä t sä âë a phæ ång. Do âoï , mu c âê ch cuí a thê û û û ü ú û nghiã m laì tçm ra cäng thæ ï c cuí a hä n hå p caï m uí thê ch hå p, cho haì m læ å ng âa m tä iæ u û ù ü ü ü û ú trãn cå såí duì ng caï c loai nguyãn liã u dã tç m hay sà n coï ta i näng hä . û û ù ô û ü Baí ng 2: Thaì nh phá n (%) nguyãn liã u cuí a 4 cäng thæ ï c uí caï m khaï c nhau ö û Nghiã m thæï c û Nguyã n liã u û Nghiã m thæï c 1 û Nghiã m thæï c 2 Nghiã m thæï c 3 û û Nghiã m thæï c 4 û Caï m 49.6 54.7 57 60 Men 3 3 3 - Phán SA 2 2 - - Thyromin 0.3 - - - KH2 PO4 0.1 - - - Má t âæ åì ng û 5 - - - Næ åï c 40 40 40 40 Dæû a vaì o kã t quaí cuí a thê nghiã m 1.1 cho n ra mæ ï c men thê ch hå p sau âoï thay âä i ú û ü ü ø thaì nh phá n cuí a hä n håp caï m uí . Thê nghiã m âæ å c bä trê våï i 3 nghiã m thæ ï c våï i tè lã men ö ù ü û ü ú û û laì 3% (chon ra tæ ì thê nghiã m 1.1) våï i thaì nh phá n nguyãn liã u trong hä n håp uí khaï c ü û ö û ù ü 15
 17. nhau vaì 1 nghiã m th ïc uí caï m khäng coï men (duì ng laì m âä i chæ ï ng). Mä i nghiã m th ï c û æ ú ù û æ lá p la i 3 lá n. Phæ ång phaï p thu thá p sä liã u giä ng nhæ åí thê nghiã m 1.1. ûû ö û úû ú û 2.2.2. Thê nghiã m trãn caï c âä i tæ å ng caï nghiã n cæ ï u û ú ü 2.2.2.1. Thê nghiã m 2: Sæ í du ng caï m ga o lãn men vaì khäng lãn men laì m thæ ï c àn cho caï û û û Thê nghiã m âæ å c tiã n haì nh trãn 4 âä i t å ng caï cho n l û a coï tro ng læ å ng luï c bà t âá u û ü ú ú æü üæ ü ü õö thê nghiã m dao âä ng tæ ì 4-5 g/con.Tá t caí caï c thê nghiã m âã u âæ åc bä trê theo phæ ång û ü ú û ö ü ú phaï p hoaì n toaì n ngá u nhiãn, vaì mä i nghiã m thæ ï c là p la i 3 lá n. Caï thê nghiã m âæ åc cho n ù ù û ûû ö û ü ü thaí vaì o mäi bã mä t tuá n tr åï c khi thê nghiã m vaì cho àn cuì ng loa i thæ ï c àn. Træ åï c khi ù ø ü öæ û û bà t âá u thê nghiã m 2 caï thã â å c bà t t ì mä i bã thê nghiã m vaì giæ î âäng (-18 oC)âã phán õ ö û ø æü õæ ù ø û ø tê ch thaì nh phá n sinh hoï a. Tro ng læ ång caï âæ å c cán (bà ng cán coï âä chê nh xaï c 0.1 g)vaì o ö ü ü ü ò ü luï c bà t âá u thê nghiã m vaì sau mäi 7 hay 10 ngaì y (tuì y thê nghiã m) cán âo mä t lá n âã n õ ö û ù û üö ú khi kã t thuï c thê nghiã m. Caï âæ åc cho àn 4 lá n trong ngaì y ( 7:30; 10:30; 13:30; 16:30 ú û ü ö giåì ). Khá u phá n àn haì ng ngaì y laì 4-5% tro ng læ å ng thán. Kã t thuï c thê nghiã m, mä i bã ø ö ü ü ú û ù ø thê nghiã m hay mä i lá n làûû p la i cuí a nghiã m thæ ï c thu ngá u nhiãn 3 caï thã âã phán tê ch û ùö û û ù øø o thaì nh phá n hoï a ho c. Má u seî âæ å c giæ î trong âiã u kiã n -18 C cho âã n khi phán tê ch. ö ü ù ü ö û ú Hç nh 1: Hã thä ng bã thê nghiã m trong phoì ng û ú ø û 16
 18. Nghiã m thæï c thæ ï c àn thê nghiã m û û Âä i våï i ba loa i caï gäm rä phi, meì vinh vaì caï cheï p, chê n cäng thæï c th ï c àn thê ú û ö æ nghiã m âæ å c thiã t lá p våï i caï c mæï c caï m khaï c nhau tæ ì 30-60% caï m trong thaì nh phá n û ü úû ö thæ ï c àn, caï c cäng thæ ï c thæ ï c àn coï cuì ng haì m læ ång âa m vaì m ï c nàng læ å ng. Riãng cäng ü û æ ü thæ ï c thæ ï c àn duì ng laì m âä i chæ ï ng khäng coï caï m trong thaì nh phá n phä i chã . ú ö ú ú Baí ng 3 : Thaì nh phá n (%) vaì haì m læ å ng sinh hoï a cuí a caï c nghiã m th ï c thæ ï c àn ö ü û æ thê nghiã m trã n caï rä phi, caï cheï p vaì caï meì vinh û Nguyãn liã u û Caï m khäng uí Caï m uí ÂC NT 1 NT 2 NT3 NT 4 NT 5 NT 6 NT 7 NT 8 NT 9 Bä t caïü 40.5 38.7 36.7 34.8 40.6 38.7 36.7 34.8 42.0 Caï m 30.0 40.0 50.0 60.0 30.0 40.0 50.0 60.0 0.0 Dá u âá u naì nh 12 .3 ö û 8.2 4.1 0.0 12.3 8.2 4.1 0.0 12.3 Vitamin 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 Chá t kã t dênh úú 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 Cellulose 12.1 8.1 4.2 0.2 12.1 8.1 4.2 0.2 10.9 Bä t mç ü 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.2 Thaì nh phá n hoaï ho c ö ü Âä khä ü 93.9 94.8 95.4 92.72 96.3 95.1 96.0 93.17 96.9 Âa m thä û 31.2 32.1 31.0 31.07 33.7 34.2 34.7 34.45 31.8 Chá t beï o ú 21.6 19.3 16.4 15.09 20.9 19.2 16.4 13.02 15.9 Xå thä 16.6 12.5 11.6 8.69 17.3 12.5 10.9 7.97 10.3 Tro 17.4 16.6 15.0 14.53 16.6 16.1 15.1 15.74 13.9 Bä t âæ åì ng ü 13.2 19.5 26.0 30.62 11.5 18.0 22.9 28.82 28.1 Ghi chuï : NT: nghiãû m thæ ï c (∗): Bä t caï Kiãn Giang ü (∗*): Trong 1 kg hän hå p Vitamin coï : Vit.A: 4.000.000 UI; Vit.D3: 800.000 UI; Vit.E: 10 g; Vit.K: 1 g; ù ü Vit.B1: 0.3 g; Vit.B2: 2 g; Vit.B12: 0.006; Vit.H:0.02 g; Calcium D Pantothenate: 5 g; Folic acid: 0.4 g; Nicotinic acid: 10 g; Choline Chloride: 100 g; Iron: 12,8 g; Zinc: 16 g; Manganese: 25.6 g; Copper:3.2 g; Iodine:0.32 g; Cobalt: 0.16 g; Selenium: 0.064 g; DL.Methionin: 20 g; 3 Nitro acid: 20 g ; Oxytetracycline: 8 g; Antioxidant: 2 g Riãng âä i våï i caï trã lai do tê nh àn thiãn vã âa m âä ng vá t nãn chè bä trê 7 nghiã m ú öû ü û ú û thæ ï c thæ ï c àn våï i caï c mæï c caï m khaï c nhau tæ ì 30-50% caï m trong thaì nh phá n th ï c àn, caï c ö æ cäng thæ ï c thæ ï c àn coï cuì ng haì m læ å ng âa m vaì mæ ï c nàng læ ång. ü û ü 17
 19. Baí ng 4 : Thaì nh phá n (%) phä i trä n vaì thaì nh phá n hoï a ho c cuí a caï c loa i th ï c àn ö ú ü ö ü û æ thê nghiã m trã n caï trã lai û Nguyã n liã u û Caï m khäng uí Caï m uí Âä i ch ï ng ú æ NT 1 NT 2 NT 3 Nt 4 NT5 NT 6 NT 7 Bä t caïü 40.5 38.7 36.7 40.6 38.7 36.7 42.0 Caï m 30.0 40.0 50.0 30.0 40.0 50.0 0.0 Dá u âá u naì nh ö û 12 .3 8.2 4.1 12.3 8.2 4.1 12.3 Vitamin 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 Chá t kã t dênh úú 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 Cellulose 12.1 8.1 4.2 12.1 8.1 4.2 10.9 Bä t mç ü 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.2 Thaì nh phá n hoaï ho c ö ü Âä khä ü 93.9 94.8 95.4 96.3 95.1 96.0 96.9 Âa m thä û 31.2 32.1 31.0 33.7 34.2 34.7 31.8 Chá t beï o ú 21.6 19.3 16.4 20.9 19.2 16.4 15.9 Xå thä 16.6 12.5 11.6 17.3 12.5 10.9 10.3 Tro 17.4 16.6 15.0 16.6 16.1 15.1 13.9 Bä t âæ åì ng ü 13.2 19.5 26.0 11.5 18.0 22.9 28.1 Ghi chuï : NT: nghiãû m thæ ï c (∗): Bä t caï Kiãn giang ü (∗*): Trong 1kg hän hå p Vitamin coï : Vit.A: 4.000.000 UI; Vit.D3: 800.000 UI; Vit.E: 10 g; Vit.K: 1 g; ù ü Vit.B1: 0.3 g; Vit.B2: 2 g; Vit.B12: 0.006; Vit.H:0.02 g; Calcium D Pantothenate: 5 g; Folic acid: 0.4 g; Nicotinic acid: 10 g; Choline Chloride: 100 g; Iron: 12,8 g; Zinc: 16 g; Manganese: 25.6 g; Copper:3.2 g; Iodine:0.32 g; Cobalt: 0.16 g; Selenium: 0.064 g; DL.Methionin: 20 g; 3 Nitro acid: 20 g ; Oxytetracycline: 8 g; Antioxidant: 2 g 2.2.2.2. Thê nghiã m 3: Thê nghiã m nuäi caï trong lä ng vaì ngoaì i âä ng û û ö ö Tæ ì kã t quaí thê nghiã m trong phoì ng, åí mä i loaì i caï thê nghiã m chon ra 2 cäng thæ ï c ú û ù û ü thæ ï c àn tä t nhá t (d a trãn sinh træ åí ng, hã sä tiãu tä n thæ ïc àn FGR, chi phê thæ ïc àn cho 1 ú ú æû ûú ú kg caï ) âã bä trê thá t trong lä ng hoà c ngoaì i âä ng. øú û ö û ö Thê nghiã m âæ å c bä trê theo phæ ång phaï p hoaì n toaì n ngá u nhiãn mä i nghiã m thæ ï c û ü ú ù ù û là p la i 3 lá n. Caï thê nghiã m âæ å c cho n thaí vaì o mä i lä ng mä t tuá n træ åï c khi thê nghiã m ûû ö û ü ü ùö ü ö û bà t âá u. Træ åï c thê nghiã m 6 caï âæ åc bà t vaì giæ î âäng âã phán tê ch thaì nh phá n hoï a ho c. õ ö û ü õ ø ö ü Tro ng læ å ng caï âæ å c cán vaì o luï c bà t âá u thê nghiã m vaì sau mä i 10 ngaì y (âä i våï i caï rä ü ü ü õ ö û ù ú 18
 20. phi) hoà c 15 ngaì y (âäi våï i caï trã) mä t lá n . Caï âæ å c cho àn 2 lá n trong ngaì y (7:30, û ú üö ü ö 4:30 giåì ). Khá u phá n àn haì ng ngaì y laì 4-5% tro ng læ å ng thán. Thê nghiã m âæ å c kã t ø ö ü ü û ü ú thuï c sau 2.5 thaï ng thê nghiã m. Khi kã t thuï c thê nghiã m, mä i nghiã m thæ ï c seî giæ î la i 6 caï û ú û ù û û âã phán tê ch thaì nh phá n hoï a ho c. ø ö ü Âä i våï i hai loaì i caï trã lai vaì rä phi, thê nghiã m âæ å c bä trê våï i 3 nghiã m th ï c thæ ï c ú û ü ú û æ àn trong âoï 2 nghiã m thæ ï c chon ra tæ ì thê nghiã m 1 vaì 1 nghiã m thæ ï c thæ ïc àn cäng û ü û û nghiã p (thæ ïc àn Con Coì duì ng nhæ thæ ï c àn âäi chæ ï ng). û ú Hç nh 2 : Hã thä ng thê nghiã m trong lä ng û ú û ö Thæ ï c àn cho caï rä phi trong lä ng ö Bao gä m 2 cäng thæ ï c thæ ï c àn (khäng cuì ng mæ ï c âa m vaì nàng læ ång) coï m ï c caï m ö û ü æ khaï c nhau laì 50% vaì 60%, vaì mä t thæ ï c àn âä i chæ ï ng (thæ ï c àn Con coì ). Caï räphi coï ü ú tro ng læ å ng ban âá u laì 4-5g âæ å c cho n âæ a vaì o thê nghiã m, má t âä thê nghiã m 40 ü ü ö ü ü û û ü û caï /lä ng. Caï âæ å c cho àn 2 lá n trong ngaì y (7:30 saï ng vaì 4:30 chiã u). Thu má u tàng ö ü ö ö ù tro ng caï mä i 10 ngaì y. ü ù 19
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2