intTypePromotion=1

Nghiên cứu khả năng sản cuất và chất lượng thịt của con lai giữa gà Ai cập và gà ác Thái Hòa Trung Quốc

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
52
lượt xem
4
download

Nghiên cứu khả năng sản cuất và chất lượng thịt của con lai giữa gà Ai cập và gà ác Thái Hòa Trung Quốc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Gà Ác Việt Nam và gà Ác Thái Hòa là 2 giống gà đặc sản quí, sản phẩm của chúng được chế biến thành các loại thực phẩm cao cấp, đáp ứng nhu cầu bồi dưỡng, trị bệnh... Hiện nay giống gà Ác, gà Ác Thái Hòa và một số giống gà nội xương đen, thịt đen, chất lượng cao đang có xu hướng phát triển tốt, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. Vì vậy, các giống gà thịt đen, xương đen đã có một thị trường đáng kể trong nước và các nước châu Á (đặc biệt là thị...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghiên cứu khả năng sản cuất và chất lượng thịt của con lai giữa gà Ai cập và gà ác Thái Hòa Trung Quốc

  1. NGHIÊN C U KH NĂNG S N XU T VÀ CH T LƯ NG TH T C A CON LAI GI A GÀ AI C P V I GÀ ÁC THÁI HOÀ TRUNG QU C Phùng c Ti n*, Nguy n Th Mư i, Th S i, Lê Thu Hi n và Nguy n Duy i u Trung tâm nghiên c u gia c m Thu Phương – Vi n Chăn nuôi *Tác gi liên h : TS. Phùng c Ti n, Giám c Trung tâm NC gia c m Thu Phương - Vi n Chăn nuôi - T: 8385621; Fax: (04) 8385804; E-mail: ttncgctp@hn.vnn.vn ABSTRACT Performance of crosses between Egyptian and Chinese Ac Thai Hoa An experiment with the aim of comparing the performance of crossbred chickens (male Ac Thai Hoa × female Egyptian vs. male Egyptian × female Ac Thai Hoa) was undertaken. It was found out that: 100% of crossbred chickens M1 (male Ac Thai Hoa × female Egyptian) and M2 ( (male Egyptian × female Ac Thai Hoa) had the black skin, black bone and meat. 80-85% of M1 and 72-78% of M2 had five fingers in their legs. Mortality of crossbred chickens M1 and M2 from 0 to 5 weeks of age was 2.09 and 1.67%, respectively. Body weight at 5 weeks of age of M1 and M2 was 346.47 and 342.84g, respectively. Egg yield of M1 and M2 / layer from 19th weeks to 38th week was 60.07 and 72,14 eggs, respectively. Heterosis of egg yield of crosses was 1.93 egg or 22.4%. Feed consumption / 10 eggs of M1 and M2 was especially low and was 1.62 and 1.5 kg, respectively. It seemed that M1, M2 crossbred chickens will be a good source of genetic source for continuing crossing. Key words: M1 and M2 chickens, Ac Thai Hoa chicken, heterosis, yield. TV N Gà Ác Thái Hoà (TH) là gi ng gà quý có ngu n g c thu c Huy n Thái Hoà, T nh Giang Tây Trung Qu c, nh p v Trung tâm nghiên c u gia c m Thu Phương - Vi n Chăn nuôi (TTNCGCTP - VCN) tháng 3/1999. Gà Ác TH ư c s d ng như m t ngu n dư c ph m b dư ng có tác d ng t t i v i s c kho con ngư i, c bi t là ph n có thai, ngư i già, tr em và m t s ngư i b nh v tim, gan, th n (Asia Pacfic Biotech New ), th t gà Ác TH còn là món ăn c s n ư c r t nhi u ngư i ưa chu ng, giá bán cao hơn r t nhi u các lo i gà thư ng khác (Tri u Xương Diên, Vương Tuy n, 2001). Tuy nhiên, gi ng gà này ch u rét r t kém, t c sinh trư ng và năng su t tr ng th p 130 qu /mái/năm. Gà Ai C p là gi ng gà th vư n hư ng kiêm d ng tr ng th t ư c nuôi Vi t Nam nhi u năm nay, ư c công nh n dòng thu n năm 2004. Gà trư ng thành có b lông hoa mơ en m tr ng, u và c lông màu tr ng, mào c , chân chì. Gà Ai C p có s c kháng t t, t l nuôi s ng cao 97 - 98% qua các giai o n, có kh năng thích nghi các vùng sinh thái khác nhau, năng su t tr ng khá cao t 200 qu /mái/năm (Phùng c Ti n, Nguy n Th Mư i, 2004). t o con lai có năng su t tr ng và th t cao, có ch t lư ng th t như gà Ác, chúng tôi ti n hành nghiên c u tài "Nghiên c u kh năng s n xu t và ch t lư ng th t c a con lai gi a gà Ai C p và gà Ác Thái Hoà Trung Qu c ".
  2. V T LI U VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U Sơ t o gà lai kinh t t o gà thương ph m ♂Ác TH × ♀ Ai C p ♂Ai C p × ♀ Ác TH M1 M2 Nghiên c u v c i m ngo i hình, kh năng sinh trư ng, sinh s n, ch t lư ng th t và tr ng c a gà M1, M2 và so sánh v i gà Ai C p, Ác TH. Phương pháp nghiên c u Thi t k thí nghi m g m 4 lô (gà Ai C p, Ác TH, M1 và M2), m i lô g m 240 gà 1 ngày tu i, gi a các lô ng u v tu i, ch chăm sóc, dinh dư ng ( theo Hư ng d n k thu t nuôi gà Ai C p, 2001) Các s li u nghiên c u thu ư c ư c x lý b ng chương trình ph n m m Excel và Minitab. Ch dinh dư ng B ng1: Ch dinh dư ng Gà con Gà dò Gà Thành ph n dinh dư ng 0-5 tu n 6-9 tu n 10-17 tu n 18-20 tu n >20 tu n Protein thô (%) 21 19 15,5 16,5 17 ME (kcal/kgTĂ) 2900 2850 2700 2750 2750 i v i gà nuôi th t (0 – 5 tu n) s d ng ch dinh dư ng giai o n 0 – 5 tu n tu i K T QU VÀ TH O LU N K t qu nghiên c u trên àn gà nuôi th t (0 – 5 tu n ) c i m ngo i hình Con lai M1 và M2: 100% da, th t, xương màu en, gà M1: 80 - 85% chân có 5 ngón còn l i là 4 ngón và n a 4 ngón (m t bên 4 ngón và 1 bên 5 ngón), gà M2 : 72 – 78% chân 5 ngón còn l i là 4 ngón và n a 4 ngón. 1 ngày tu i: gà M1 có màu lông g n như ng nh t. Ch y u màu nâu en, m t s màu en nh t (20%), gà M2 có màu en nh t ng nh t. 5 tu n tu i: 100% gà M1 và M2 có ch m lông u. Gà tr ng M1 và tr ng M2 màu lông tương i gi ng nhau, lông màu xám en hoa mơ g n gi ng như gà Ai C p: c màu tr ng xám; thân n n tr ng xám có m en hoa mơ, uôi màu en. Gà mái M1 có 1 ki u màu lông (màu l a): c màu vàng x m m en, thân màu en m vàng, uôi màu en. Gà mái M2 có 1 ki u màu lông (màu xám en hoa mơ g n gi ng gà Ai C p): c màu tr ng xám có m en, thân màu en m tr ng, uôi màu en.
  3. T l nuôi s ng B ng 2: T l nuôi s ng c a gà Ai C p, gà Ác TH, gà M1 và gà M2 Gà Ai C p Gà Ác TH Gà M1 Gà M2 Tl Tu n S gà u S gà u T l nuôi S gà u T l nuôi S gà u T l nuôi nuôi s ng kỳ (con) kỳ (con) s ng (%) kỳ (con) s ng (%) kỳ (con) s ng (%) (%) 1 240 100 240 99,17 240 98,33 240 100 2 240 99,17 238 98,75 236 97,91 240 99,58 3 238 98,75 237 97,92 235 97,91 239 98,75 4 237 98,33 235 97,50 235 97,91 237 98,33 5 236 98,33 234 97,50 235 97,91 236 98,33 Ưu th lai v t l nuôi s ng (H%) 0 0,43 T l nuôi s ng c a gà M1 và M2 cao t 97,91% và 98,33%, so v i trung bình b m thì không th hi n ưu th lai ho c ưu th lai không rõ. Kh i lư ng cơ th và tiêu t n th c ăn qua các tu n tu i B ng 3: Kh i lư ng cơ th và tiêu t n th c ăn qua các tu n tu i (n = 240) Kh i lư ng cơ th (g) Tiêu t n th c ăn/kg tăng kh i lư ng (kg) Tu n Gà Ai C p Gà Ác TH Gà M1 Gà M2 Gà Ai C p Gà Ác TH Gà M1 Gà M2 1 85,52 51,75 71,76 66,63 0,84 1,02 0,99 0,81 2 126,38 87,63 120,26 116,82 1,66 1,45 1,61 1,44 3 201,99 132,50 180,56 171,25 1,93 1,77 1,97 1,88 4 297,84 185,30 265,27 260,07 2,15 2,05 2,15 2,02 5 371,26 239,01 346,47 347,84 2,53 2,26 2,39 2,26 Ưu th lai so v i TB b m (H%) 13,55 13,99 0 - 5,6 Gà M1 và M2 có t c sinh trư ng nhanh, t i th i i m 5 tu n tu i kh i lư ng c a gà M1 và M2 không có s sai khác (P > 0,05) tương ng 346,47g và 347,84g cao hơn gà Ác TH l n lư t là 107,46g (44,96%) và 108,83 (45,53%). Tiêu t n th c ăn/kg tăng kh i lư ng c a gà M1 và M2 tương ương v i gà Ác TH. Trong th c t Vi t Nam gà Ác Vi t Nam ư c gi t th t khi gà r t nh 250 - 300g/con. Gà M1 và M2 lúc 4 tu n tu i ã t ư c kh i lư ng này s m hơn gà Ác TH m t tu n ti t ki m ư c th i gian nuôi, t o quay vòng s n xu t nhanh, nâng cao hi u qu kinh t .
  4. Thành ph n hoá h c c a th t gà Ai C p, Ác TH, M1 và M2 B ng 4: Thành ph n hoá h c c a th t gà c a các công th c Th t gà Ai C p Th t gà Ác Th t gà M1 Th t gà M2 Ch tiêu Lư n ùi Lư n ùi Lư n ùi Lư n ùi VCK 24,29 22,99 23,29 22,57 24,92 22,76 24,14 22,97 Protein thô 22,72 20,45 21,70 19,58 23,25 19,75 22,82 19,83 Lipit thô 0,33 1,20 0,36 1,40 0,38 1,34 0,37 2,05 pH 6,00 6,40 5,90 6,30 6,00 6,40 5,90 6,30 Khoáng 1,08 1,02 1,11 0,98 1,00 1,03 1,01 0,97 DHA 53,.20 67,10 66,50 46,20 Axit amin - Aspatic 1,712 1,635 1,977 1,512 2,249 1,676 1,818 1,867 - Glutamic 3,045 3,000 3,386 2,811 3,751 2,835 3,307 3,074 - Serine 0,756 0,736 0,764 0,694 0,889 0,696 0,764 0,749 - Histidine 0,441 0,303 0,437 0,275 0,536 0,255 0,339 0,387 - Glycine 1,703 1,417 1,295 1,360 1,421 1,171 1,282 1,286 - Threonine 0,338 0,328 0,394 0,303 0,465 0,317 0,381 0,350 - Alanine 1,706 1,653 1,730 1,467 1,907 1,524 1,671 1,675 - Arginine 1,288 1,239 1,174 1,241 1,274 1,157 1,215 1,193 - Tyrosine 0,807 0,770 0,862 0,681 0,943 0,663 0,808 0,742 - Valine 1,379 1,143 1,263 1,111 1,428 1,114 1,165 1,431 - Methionine 0,757 0,890 0,621 0,615 0,688 0,666 0,620 0,799 - Phenylalanine 0,928 0,844 0,983 0,779 1,053 0,800 0,941 0,911 - Izoleucine 1,130 1,014 1,168 0,962 1,242 0,957 1,068 1,169 - Leucine 2,214 1,980 2,186 1,904 2,399 1,902 2,076 2,150 - Lyzine 1,936 0,623 1,125 1,158 1,431 0,440 1,086 0,485 - Hydroxyproline 1,163 0,478 0,805 0,962 0,681 0,288 0,531 0,692 - Proline 0,840 1,349 0,598 1,067 0,232 2,476 0,523 2,587 K t qu phân tích thành ph n hoá h c th t gà c a 4 lô lúc 5 tu n tu i cho th y: Hàm lư ng protein trong th t gà M1 và M2 cao hơn so v i th t gà Ác TH. K t qu phân tích phù h p v i k t qu phân tích protein th t gà Ác TH c a Vũ Quang Ninh (2002). Hàm lư ng các axit amin trong th t gà M1 cao hơn ho c tương ương các axit amin trong th t gà Ác TH tr hydroroxypoline và proline; Th t gà M2 ch có hàm lư ng các axit amin aspatic, glutamic, serine, arginine, tyrosine, valine và methionine cao hơn th t gà Ác TH. Hàm lư ng DHA (axit docosahexaenoic) là axit béo, r t quan tr ng trong s phát tri n c a th n kinh và th giác. DHA c bi t c n thi t h tr s tăng trư ng và phát tri n não b c a tr nh . Gà ác TH cao nh t: 67,10% sau ó l n lư t n gà M1, Ai C p và M2 tương ng 66,5%; 53,2% và 46, 2%. Như v y con lai M1 và M2 nuôi th t v a có t c sinh trư ng nhanh, t l nuôi s ng cao ch t lư ng th t tương ương gà ác TH. Do rút ng n th i gian nuôi nên quay vòng v n nhanh. Tuy nhiên, v m t hi u qu và ch t lư ng th t thì gà M1 nuôi th t t t hơn gà M2.
  5. K t qu nghiên c u trên àn gà lai nuôi sinh s n c i m ngo i hình (gà trư ng thành 20 tu n) Kh o sát m i lo i 240 gà 01 ngày tu i cho th y gà M1 và M2 có u thanh nh , mào c ho c mào n màu en, m en, chân en, da màu en nh t, thân hình nêm. Gà mái M1 có m t ki u màu lông (màu l a): c có màu vàng x m m en, thân màu en m vàng, uôi màu en. Gà mái M2 có m t ki u màu lông (màu xám m en hoa mơ g n gi ng Ai C p): c màu tr ng xám có m en, thân màu en m tr ng, uôi màu en. Các ch tiêu KTKT giai o n gà con, dò và h u b B ng 5: Kh i lư ng cơ th , t l nuôi s ng và lư ng th c ăn tiêu th (n = 240) Tu n Gà Ai C p Gà ác TH Gà M1 Gà M2 Khèi lng c thó (g) S sinh 31,87 ± 0,40 29,06 ± 0,42 31,78 ± 0,43 28,71 ± 0,37 1 85,52 ± 0,79 51,75 ± 0,84 71,76 ± 0,98 66,63 ± 0,91 3 201,99 ± 1,67 132,50 ± 1,38 180,56 ± 1,70 171,25 ± 1,48 5 371,26 ± 2,64 239,01 ± 1,98 346,47 ±2,48 347,84 ± 2,76 9 784,33 11,63 508,67 9,44 696,73 12,56 688,16 14,65 20 1371,82 21,71 1018,67 20,79 1289,87 23,52 1280,19 22,98 T l nui sèng (%) 09 97,34 95,83 97,50 98,33 98,24 97,34 99,12 100,00 10 19 Thc n tiu thô/mi/giai on (kg) 09 2,33 1,54 2,05 1,99 10 20 5,22 3,75 4,54 4,55 0 20 7,55 5,29 6,59 6,54 T l nu i s ng c a gà M1, M2 r t cao tương ng t 97,50% và 98,33% (0 – 9 tu n); giai o n (10-20 tu n) gà M1 t 99,12% và gà M2 t 100%. Lư ng th c ăn tiêu th /mái (0-20tu n) c a gà M1 t 6,59 kg và gà M2 t 6,54 kg, n m trong kho ng gi a gà Ai C p v i gà Ác TH. Tu i thành th c sinh d c B ng 6: Tu i thành th c sinh d c Ch tiêu n Gà Ai C p Gà ác TH Gà M1 Gà M2 Tu i (ngày) T.l t 5% 146 140 143 136 T.l t 50% 171 172 167 153 T.l nh cao 194 188 199 166 K. lư ng cơ th (g)
  6. T. l t 5% 30 1401,30 1054,67 1351,67 1293 T.l t 50% 30 1483,77 1105,58 1402,96 1351,33 T.l nh cao 30 1667,33 1183,31 1520,12 1522 Kh i lư ng tr ng (g) T.l t 5% 30 33,42 30,16 32,01 31,82 T.l t 50% 50 37,89 33,42 35,13 35,02 T.l nh cao 100 45,03 39,01 42,79 42,14 Gà M2 tt l 5% lúc 136 ngày, s m hơn gà M1 7 ngày; s m hơn gà Ai C p 4 ngày, sau ó tăng r t nhanh t l t 50% lúc 153 ngày và nh cao lúc 166 ngày. Gà M1 50 % lúc 167 ngày, nh cao lúc 199 ngày mu n hơn gà M2 là 33 ngày. Kh i lư ng mái lúc 5% c a gà M1 và M2 tương ng1309,68 và 1283,77g Các ch tiêu v kh năng sinh s n Năng su t tr ng/mái/38 tu n tu i c a gà M1 và M2 t 60,07 và 72,14 qu cao hơn gà Ác TH 14,28 và 26,35 qu , ưu th lai so v i trung bình b m tương ng 1,93 và 22,42%; c bi t tiêu t n th c ăn/10 tr ng gi ng r t th p l n lư t là 1,62 và 1,5kg. ây là nguyên li u t t dùng làm mái n n cho lai ti p v i gà tr ng Ác TH t o con lai mang ph m ch t gà Ác ho c có th dùng con lai M2 nuôi sinh s n khai thác tr ng thương ph m. B ng 7: T l , năng su t tr ng, tiêu t n th c ăn/10 tr ng gi ng (S mái u kỳ n = 110 con) Gà Ai C p Gà ác Gà M1 Gà M2 Tl TĂ/10 Tl TĂ/10 Tl TĂ/10 Tl TĂ/10 Tu n tu i /mái tr ng /mái tr ng /mái tr ng /mái tr ng K K K K (kg) (kg) (kg) (kg) (%) (%) (%) (%) 19- 22 8,12 7,71 12,91 4,23 19,89 3,59 34,38 2,08 23– 24 27,52 3,98 33,96 2,35 37,88 2,10 62,59 1,35 25 -26 49,55 2,31 50,20 1,63 52,93 1,52 69,12 1,24 27 – 28 61,84 1,96 52,34 1,56 63,07 1,33 72,04 1,26 29 – 30 74,29 1,63 45,78 1,79 68,43 1,24 69,05 1,24 31 - 32 71,59 1,64 39,22 1,85 56,76 1,44 59,05 1,36 33 -34 73,57 1,43 27,86 2,10 52,27 1,43 51,77 1,37 35 – 36 74,81 1,41 33,25 1,91 45,53 1,64 55,99 1,39 37 - 38 60,68 1,56 30,65 2,08 42,79 1,97 54,49 1,72 Trung bình 59,55 1,89 36,06 1,96 48,44 1,62 57,96 1,50 Tr ng/mái (qu ) 72,06 45,79 60,07 72,14 Ưu th lai v NST, TTTĂ so v i TB b m (H%) 1,93 - 16,06 22,42 - 22,28 Kh o sát ch t lư ng tr ng B ng 8: Ch t lư ng tr ng Gà Ai C p Gà ác Gà M1 Gà M2 Ch tiêu Mean CV% Mean CV% Mean CV% Mean CV%
  7. Kh i lư ng tr ng 44,42 4,14 39,32 7,50 42,99 6,65 40,60 6,19 T l lòng tr ng 56,63 5,13 55,63 5,13 55,13 4,02 54,96 5,00 T l lòng 32,51 10,51 32,81 8,67 32,89 10,79 32,32 9,99 Màu lòng 10,97 9,48 8,02 9,04 9,66 8,18 9,97 9,02 D yv 0,33 6,27 0,28 7,39 0,31 8,1 0,32 6,49 Ch s lòng 0,42 10,70 0,41 15,31 0,42 16,68 0,43 15,77 Ch s lòng tr ng 0,089 15,82 0,089 16,65 0,088 15,87 0,089 16,11 Ch s hình thái 1,29 3,83 1,30 3,57 1,32 3,13 1,29 3,06 ch u l c 4,25 12,32 3,44 14,35 4,24 14,42 4,38 11,59 ơn v Haugh 85,22 6,76 86,09 8,45 86,05 7,62 86,18 7,49 Tr ng gà Ai C p và tr ng gà Ác TH có màu s c p, thơm ngon phù h p v i th hi u ngư i tiêu dùng. Tr ng gà M1 và M2 ư c th a hư ng c i m quý này c a b m : Màu v tr ng p, t l lòng cao, tr ng thơm ngon, ơn v Haugh t 86,05 và 86,18 m b o tiêu chu n tr ng gi ng t t. T l phôi và k t qu pn B ng 9: T l phôi và k t qu pn Ch tiêu ơn v Gà Ai C p Gà ác Gà M1 Gà M2 S lap la 10 10 10 10 T ng s tr ng p qu 4500 2020 2394 2838 T l tr ng có phôi % 97,49 96,93 97,62 97,46 Ưu th lai v t l phôi % 0,42 0,26 S gà con lo i I con 4043 1730 2177 2565 89,84 85,64 90,94 90,38 T l n gà lo i I/∑tr ng p % Ưu th lai v t l T l n 3,65 3,01 % Qua theo dõi 10 l a p k t qu cho th y gà M1 và M2 có t l phôi cao t tương ng 97,62 và 97,46%. Tuy nhiên, ưu th lai v t l phôi so v i Trung bình b m th không rõ còn ưu th lai v t l n gà lo i I//∑tr ng p thì th hi n r t rõ tư-ơng ng t 3,65% và 3,01%. K t qu theo dõi gà M1 nuôi th t 4 h nông dân và tình hình chuy n giao vào s n xu t B ng 10: K t qu theo dõi t i 4 h chăn nuôi gà th t ( M1) V ông– Xuân V hè - Thu Ch tiêu ơn v H ông H ông H ông Nhàn H bà Liên Xuân Luy n Ch tiêu kinh t k thu t -T l nuôi s ng % 98,00 97,33 99,00 97,00 -TTTĂ/con/g kg 806,93 812,57 786,63 798,54 - Klư ng gà lúc gi t th t g 342,67 338,22 357,85 351,93
  8. V ông– Xuân V hè - Thu Ch tiêu ơn v H ông H ông H ông Nhàn H bà Liên Xuân Luy n Ph n chi - S lư ng u vào con 300 300 300 300 - ơn giá gi ng 1.000 4,5 4,5 3,5 3,5 - ơn giá cho 1kg TĂ 1.000 5 5 5 5 -T ng ti n TĂ 1.000 1.166 1.162 1.168 1.162 -T ng ti n thu c thú y 1.000 280 300 250 250 -T ng ti n i n 1.000 150 150 60 60 T ng chi 1.000 2.946 2.962 2.528 2.522 Ph n thu - S lư ng u ra con 294 292 297 291 - ơn giá/1 gà th t 1.000 13 13 12 12 T ng thu 1.000 3.822 3.796 3.564 3.492 Chênh l ch thu – chi 1.000 876 834 1036 970 ng th i v i vi c nghiên c u tri n khai tài Trung tâm chúng tôi ã ưa nuôi th nghi m 4 h gia ình ( /c: V n L c – Xuân Canh - ông Anh – Hà N i). K t qu theo dõi ư c trình bày b ng 9, cho th y: v i s lư ng nuôi 300 con/1 h sau 5 tu n m i h thu nh p t 834.000 – 1.036.000 , là kh an thu nh p áng k i v i ngư i nông dân. Tính n h t tháng 5/2006 ã chuy n giao vào s n xu t ư c 55.799 con lai M1 01 ngày tu i nuôi theo hư ng l y th t cho k t qu r t t t. K T LU N K t lu n Gà M1 và M2: 100% da en,th t en, xương en, gà M1 (80 -85%) chân có 5 ngón, còn l i là 4 ngón và n a 4 ngón, gà M2 (72 – 78%) chân 5 ngón còn l i 4 ngón và n a 4 ngón mang ph m gi ng gà Ác. Con lai F1 (M1 và M2) nuôi th t n 5 tu n tu i có t l nuôi s ng cao 97,91 và 98,33%, t c sinh trư ng nhanh 5 tu n tu i t 346,47 và 347,84g, th t gà M1 và M2 có giá tr dinh dư ng cao ư c s d ng như ngu n dư c ph m quí. Năng su t tr ng/mái K/38 tu n tu i c a gà M1 t 60,07 qu và gà M2 t 72,14 cao hơn gà Ác TH 14,28 qu và 26,35 qu , ưu th lai so v i trung bình b m t tương ng 1,93 và 22,42% c bi t tiêu t n th c ăn/10 tr ng gi ng c a gà M1 và M2 r t th p: 1,62 và 1,5kg ây là ngu n nguyên li u t t s d ng làm mái n n cho lai ti p v i tr ng Ác TH t o con lai mang ph m ch t gà Ác, ho c s d ng gà M2 nuôi sinh s n thương ph m cũng cho hi u qu kinh t cao. ngh
  9. Kính ngh h i ng khoa h c công nh n 2 công th c lai tr ng Ác (TH) × mái Ai C p và tr ng Ai C p × mái Ác (TH) là ti n b k thu t. TÀI LI U THAM KH O Hư ng d n k thu t nuôi gà Ai C p. 2001. Nhà xu t b n nông nghi p. Phùng c Ti n, Nguy n Th Mư i. 2004. K t qu nghiên c u ch n l c m t s tính tr ng s n xu t c a gà Ai C p qua các th h . Tuy n t p công trình nghiên c u khoa h c và công ngh chăn nuôi gà. Nhà xu t b n nông nghi p 2004. Tri u Xương Diên, Vương Tuy n. 2001. Làm th nào nuôi t t gà xương qu - Ô kê (gà Ác), Nhà xu t b n i h c nông nghi p Trung Qu c. Tháng 3 năm 2001. Vũ Quang Ninh. 2001. Nghiên c u m t s c i m sinh v t h c và kh năng s n xu t c a gi ng gà xương en Thái Hoà Trung Qu c./.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2