intTypePromotion=1

Nghiên cứu lựa chọn công nghệ xử lý nước thải mỏ than Na Dương

Chia sẻ: Lê Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
100
lượt xem
8
download

Nghiên cứu lựa chọn công nghệ xử lý nước thải mỏ than Na Dương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Việc nghiên cứu, lựa chọn giải pháp phù hợp xử lý nước thải mỏ than Na Dương là hết sức cần thiết. Trong thời gian qua, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin đã phối hợp cới Công ty than Na Dương nghiên cứu thử nghiệm và đề xuất giải pháp xử lý nước thải và đã thu được một số kết quả ban đầu. Bài viết nêu lên hiện trạng nước thải và công nghệ xử lý mỏ than Na Dương và những nghiên cứu lựa chọn xử lý cho phù hợp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghiên cứu lựa chọn công nghệ xử lý nước thải mỏ than Na Dương

Thong tin khoa hoc cong nghe m o<br /> <br /> <br /> - Ham lup'ng mangan (Mn)<br /> dao ddng t a 8,23 - 9,79 mg/l,<br /> v u p l QCVN ta 9,1-10,8 l i n .<br /> CONG NGHE XU' LY NlTdC THAI - Cac chi tieu cdn lai deu<br /> MO THAN NA DU'ONG dat QCVN.<br /> Nhu vay, qua sd lieu ve<br /> ON. BUI THANH HOANG hien trang nude thai md than<br /> KS. LA H O N G DIjrC Na Duong cd the rut ra nhan<br /> KS. LE THANH TUNG<br /> xet la cac chi tieu d nhilm dac<br /> Vign Khoa hgc Cdng nghg Md-Vinacomin<br /> trung, d n XLP ly trong nude<br /> Na Duong is one of the large open pit coal mines with its annual thai md than Na Duong gom<br /> productivity of about 600 thousand tons per year. The sewage pH, Fe va Mn.<br /> from the mine contains lots of pollutants with Fe, S and Mn Hien tai, md dang thuc<br /> contents much higher than limited standards. Recently,<br /> hien XLP ly theo cdng nghe<br /> coordinating with Na Duong coal mine, Institute of Mining<br /> Science and Technology (IMSAT) has studied and proposed trung hda nude thai vdi sua<br /> technological solutions for processing sewage from Na Duong vdi, lang can bang he thong<br /> coal mine hd lang, theo quy trinh nhu<br /> sau: Nude thai t a moong khu<br /> Md than Na Duong la md - Vinacomin da phdi hp-p vdi III via 4 dup'c bom len muong<br /> khai thac Ip thien, cdng s u i t Cdng ty than Na Duong d i n mac +280, tpi day, sua<br /> khai thac hien nay dat tren nghien cau thCp nghiem va de vdi dup'c thao trac tiep vao<br /> 600.000 t i n than/nam, da kien x u i t giai phap XLP ly nude thai ddng nude thai va hoa trdn tu<br /> se tang len 1.200.000 tIn/nam va da thu dup'c mdt sd ket nhien tren muong d i n vdi<br /> trong nhung nam tdi, than khai qua ban dau. chieu dai khoang tren 500 m<br /> thac chu yeu dup'c d p cho rdi vao hd lang sd 1, tiep theo,<br /> 1. Hipn trang nu'O'c thai dup'c d i n qua hd lang so 2,<br /> nha may nhipt dien Na Duong.<br /> va cdng nghp xu' ly mo than sau dd nude tran dup'c xa ra<br /> Ket qua theo ddi nhieu nam<br /> Na Cu'O'ng sudi Todng Gia. Khau d p sua<br /> cho thiy nude thai t a moong<br /> khai thac cua md Na Duong Hipn nay, nude thai md vdi vao x u ly dang dup'c tien<br /> la loai nude thai cd tinh c h i t d than Na Duong chu yeu la hanh bang each, dung bom<br /> nhilm r i t dac trung: tinh axit nude thai dup'c bom t u l i y nude t a dau xa nude<br /> cao (pH ta 2,U4,6); ham moong khu III via 4 len mac moong via 4 de hoa tan vdi<br /> lup'ng sat (Fe) vupt QCVN +280. C h i t lup'ng nude thai trong cac hd tdi vdi da dupe<br /> 24:2009/BTNMT (B) hang t u moong khu III via 4 dup'c chuan bj san thanh dung djch<br /> tram l i n ; ham lup'ng mangan the hien trong bang 1. So sua vdi sau dd cho chay vao<br /> (Mn) vupt QCVN sanh ket qua theo ddi c h i t muong d i n nude thai. Lup'ng<br /> 24:2009/BTNMT (B) hang lup'ng nude moong khu III via vdi nhieu hay it dup'c dieu<br /> chyc l i n . Ben canh dd, nude 4 vdi QCVN 24 :2009/BTNMT chinh bang kinh nghipm cua<br /> thudng cd mau dd nau do (B), ap dyng vdi gidi han ndng ngudi van hanh. Vdi phuong<br /> chaa nhieu sat (Fe) va luu dp tdi da cho phep (Cmax) phap van hanh nhu tren, hipn<br /> huynh (S) nen neu xa thai vao cho thiy: nay md chu yeu mdi chf kiem<br /> mdi tradng se gay anh hudng seat nude sau XLP ly ve dp<br /> - Nude thai cd tinh axit trong va gia tri pH kiem tra dat<br /> x l u den c h i t lup'ng va dp<br /> manh, gia tri dp pH dao ddng tren 5,5, cac gia tri khac<br /> mau cua nude sdng, sudi<br /> t u 2,1 - 2,36, khdng dpt thudng bien ddng r i t khd cd<br /> trong khu vac. Viec nghien<br /> QCVN (5,5 - 9). sd lipu de danh gia do tinh<br /> cau, laa chpn giai phap phu<br /> chit hoat dpng khdng on djnh<br /> hp'p x u ly nude thai md than - Ham lup'ng S i t (Fe) trong<br /> nude thai r i t cao, dao dpng t u cua hp thdng. Ngoai ra, khu<br /> Na Duong la het sac d n<br /> 473,36 - 498,05 mg/l, v u p l vuc cac hd hien tai nam trong<br /> thiet. Trong thdi gian qua,<br /> QCVN t u 105,19-110,67 l i n . pham vi m d rpng md, ddng<br /> Vipn Khoa hpc Cdng nghp Md<br /> <br /> <br /> <br /> m KHCNM SO 1+2/2011* M 6 I TRlTClNG MO<br /> Thong tin khoa hpc cong nghe m o<br /> <br /> <br /> Bang 1. Kit qui phan tich nw&c thii md than Na Dwang<br /> Nw&c thii moong khu III<br /> QCVN (B)<br /> via 4 md Na Dwang Cmax<br /> STT Cac thdng so Dan vj 24:2009/BTNMT<br /> Ngay lay mau<br /> 06/10/2008 22/8/2009<br /> 1 pH - 2,36 2,10 . 5,5^9<br /> 2 D6 cung toan phan mgCaCOa/l 730 1300 . .<br /> 3 BOD5 mg/l 27,0 20,5 45 50<br /> 4 COD mg/l 43,90 31,39 90 100<br /> 5 NO2-N mg/l 0,206 0,301 . .<br /> 6 NO3 mg/l 0,51 0,67<br /> 7 TDS mg/l 5270 5780 - -<br /> 8 TSS mg/l 68 60 90 100<br /> 9 SO?" mg/l 5.059,0 4.502 - .<br /> 10 Fe mg/l 473,36 498,05 4,5 5<br /> 11 Mn mg/l 9,79 8,23 0,9 1<br /> 12 AI mg/l 0,018 0,018 - -<br /> 13 PT mg/l 0,058 0,059 - -<br /> 14 Hg mg/l 0,0003 0,0003 0,009 0,01<br /> 15 Cd mg/l 0,0057 0,0068 0,009 0,01<br /> 16 Pb mg/l 0,0039 0,0047 0,045 0,5<br /> 17 As mg/l 0,0059 0,0066 0,09 0,1<br /> 18 Dau md mg/l 0,27 0,45 4,5 5<br /> 19 Conform MNP/IOOmI 120 206 - 5.000<br /> Ghi chu: - C max (ndng dd tdi da cho phdp cua cdc chSt trong nwdc thdi d6 vdo), Kq=0,9, Kf=1;<br /> - 2 ^ gid trj khdng dgt QCVN.<br /> thdi vj tri nay khdng dap ang nude thai cua md tang. Tinh NaaCOa, NaOH, ket hp'p giua<br /> dup'c viec thu gom XCP ly nude chit nude thai cua md than sua vdi va NaaCOa- Ket qua<br /> tap trung cua md trong giai Na Duong trong giai doan tdi xu ly thu nghipm trong phdng<br /> doan tdi va theo tdng the da dup'c da bao se khdng cd thi nghiem (bang 2) cho thiy:<br /> an. Do dd, de dap ung tieu bien ddng Idn, cac chi tieu d<br /> chuan xa thai, cdng suit xu ly nhilm duoc xac djnh la pH, - ThLP nghiem chi dung sua<br /> va quy hoach md d n phai TSS, Fe, Mn. vdi de dieu chinh pH va ket<br /> nghien cau giai phap xu ly hp'p chit keo ty.<br /> 2. Nghien ciru l^a chpn<br /> nude thai mdi phu hp'p. Vdi thLP nghipm nay giai<br /> cong nghp xCe ly phu hgp<br /> Theo da an cai tao, md quyet dup'c chi tieu pH cua<br /> Viec laa chpn cdng nghp<br /> rpng md than Na Duong len nude thai va cac chi tieu dac<br /> xu ly nude thai md than Na<br /> cdng suit 1,2 tripu tIn/nam, trung khac nhu Fe, Mn. Tuy<br /> Duong da dup'c Vien Khoa<br /> vdi thdi gian tdn tai md khoang nhien, xay ra hipn tuong tpo<br /> 50 nam dang dup'c xay dang hpc Cdng nghe Md<br /> can CaS04 sau 01 ngay luu<br /> cho thiy, lup'ng nude thai md Vinacomin xem xet tren quy<br /> bom ta cac khai tradng trong trinh chung ve xu ly nude thai nude. Do vay, neu chi SLP<br /> nhung nam tdi khoang 1.000 md cd tinh axit gdm 4 cdng dyng giai phap sua vdi lam<br /> m% va giai doan sau cd the doan chinh la: 1- trung hoa chit dieu chinh pH thi d n<br /> len tdi tren 2.000 m^/h. Do vay, nude thai; 2- d xi hoa sat va phai cd giai phap thuc diy<br /> khi dau tu xay dang he thdng mangan; 3- ling can; 4- XLP ly nhanh qua trinh hinh thanh<br /> XLP ly nude thai md se cd tinh bun. De laa chpn giai phap tdi<br /> den quy hoach de cd the nang uu, Vien da tien hanh nhieu ket tua CaS04, hoac phai cd<br /> cdng suit cua he thdng, du thi nghiem de laa chpn hoa hd luu nude dap ang thdi<br /> kha nang xu ly khi luu lup'ng chit trung hoa nhu sua vdi. gian phan ang.<br /> <br /> <br /> KHCNM SO 1+2/2011* MOI TRlTONG MO<br /> Thong tin khoa hpc cong nghe m o<br /> <br /> <br /> Bang 2. Tong hap kit qui cic phwang phap thw nghiem xw ly nw&c thii md than Na Dwang<br /> trong phdng thi nghigm<br /> Cac thong sd c i n XCP ly<br /> TT Phu'O'ng phap thiP nghiem (gia trj trung binh 3 miu)<br /> <br /> Tmng hoa bing sua vdi + kdt bdng bing TSS (mg/l)<br /> Fe Mn<br /> 1 polime (400 ml m i u nude thai + 7ml dung djch pH Sau 1 Sau 24<br /> (mg/l) (mg/l)<br /> s&a vdi 10% + 0,1 mm dung djch N208 1%o) gid gid<br /> Nude trudc xu ly 2,3 477,24 7,67 54<br /> Nude sau xu ly 7,43 1,88 0,37 44 1758<br /> QCVN 24:2009/BTNMT (B) 5,5-9 4,5 0,9 90<br /> Trung hoa bing sua vdi + So da + kdt bdng TSS (mg/l)<br /> bing polime (400 ml m i u nude thai + 4,5ml Fe Mn<br /> 2 pH Sau 1 Sau 24<br /> dung djch sua vdi 10% +3,5 ml dung djch Na- (mg/l) (mg/l)<br /> 2CO3+ 0,1 mm dung djch N208 1%o) gid gid<br /> <br /> Nude trudc xu ly 2,1 498,1 8,23 60<br /> Nude sau xu ly 7,0 2,05 0,25 44,7 69<br /> QCVN 24:2009/BTNMT (B) 5,5-9 4,5 0,9 90<br /> Tmng hoa bing NaOH + ket bdng bing polime TSS (mg/l)<br /> Fe Mn<br /> 3 (400 ml mau nude thai + 0,05ml dung djch pH Sau 1 Sau 24<br /> (mg/l) (mg/l)<br /> NaOH 10% + 0,1 mm dung djch N208 1%o) gid gid<br /> Nude trudc xu ly 2,1 498,05 8,23 60<br /> Nude sau xu ly 7,0 2,18 0,21 43,4 43,4<br /> QCVN 24:2009/BTNMT (B) 5,5-9 4,5 0,9 90<br /> Trung hoa bing sua vdi + sd da + ket bdng TSS (mg/l)<br /> bing polime (400 ml m i u nude thai + 4,5ml Fe Mn<br /> 4 pH Sau 1 Sau 24<br /> dung djch sua vdi 10% +3,5ml dung djch (mg/l) (mg/l)<br /> Na2C03+ 0,1 mm dung djch N208 1%o) gid gid<br /> <br /> Nude trudc xu ly 2,1 477,2 7,67 54<br /> Nude sau xu ly 7,8 2,66 0,15 45,3 2220<br /> QCVN 24:2009/BTNMT (B) 5,5-9 4,5 0,9 90<br /> <br /> - Thu nghipm dung sua vdi dup'c ling ngay cung vdi cac ham lup'ng Fe, Mn cao d n<br /> ket hp'p vdi NaaCOa de dieu chit ran lung khac. phai ap dyng cac giai phap de<br /> chinh pH, ket hp'p chit keo ty. XLP ly rieng biet nhu syc khi<br /> - Thu nghipm dung NaOH hay su dyng cac chit dxi hoa<br /> Thu nghipm da giai quyet de dieu chinh pH ket hp'p chit nhu KMn04, Ozdn,...<br /> dup'c tit ca cac chi tieu d n keo ty.<br /> xu ly. Dac biet la giai quyet Tuy nhien, ddi vdi dac tinh<br /> Khi dung NaOH de dieu cua nude thai md than Na<br /> ducp'c vin de khdng sinh ra chinh pH cua nude thai md Duong trong qua trinh thu<br /> can ling Idn sau 24 gid xu ly, Na Duong, cung da giai quyet nghiem vdi cac loai hoa chit<br /> do sua vdi va Na2C03 deu la dup'c hau het cac chi tieu d trung hoa nhu: sua vdi, sua<br /> chit kiem, ngoai ra khi su nhilm ddng thdi khdng xuit vdi ket hp'p vdi Na2C03,<br /> dyng hdn hp'p nay se tao hien ket tua CaS04 cham. NaOH sau dd dung keo ty dk<br /> phan ang ket tua giua Ca^* va Ve khau dxi hoa Fe, Mn: lang can thi cac miu nude<br /> C03^" thanh CaC03, can nay Thdng thadng vdi dac thu cd thai dau ra deu cd gia tri Mn<br /> <br /> <br /> KHCNM S6 1+2/2011* M 6 I TRl/C>NG MO<br /> Thong tin khoa hpc cong nghe m o<br /> <br /> <br /> Mircmg dan nu'dc thai<br /> tir moong<br /> <br /> <br /> I Dap tr^n<br /> <br /> Bom dinh<br /> luong<br /> <br /> B 4 pha dung B^ khudy trpn<br /> dich sCra vdi O sd1<br /> c<br /> <br /> i<br /> Be khuay trpn<br /> -3<br /> .Q<br /> <br /> <br /> <br /> c<br /> C<br /> •0)<br /> <br /> <br /> sd2 .Q<br /> <br /> <br /> Be pha dung o<br /> djch polime o<br /> Bom bun<br /> I Be phan Cmg | .<br /> "V^^<br /> Thiet bi kiem soat c<br /> <br /> pH - Bom bun OQ<br /> B6 lang ngang I ^^-^<br /> Bom<br /> Be chira<br /> -C^ nu'O'c S9ch<br /> I BI n^n biin<br /> <br /> <br /> <br /> Si> dyng cho cac mgc Pha bam<br /> I Hd ling thij cdp I bun<br /> dich khac /^Bom<br /> <br /> Nu'
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2