intTypePromotion=1

Nghiên cứu thực nghiệm và lâm sàng tác dụng của bài thuốc Sinh tinh thang đến số lượng, chất ượng tinh trùng

Chia sẻ: Sunshine_6 Sunshine_6 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
61
lượt xem
5
download

Nghiên cứu thực nghiệm và lâm sàng tác dụng của bài thuốc Sinh tinh thang đến số lượng, chất ượng tinh trùng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài thuốc “Sinh tinh thang” (STT) là hợp tễ gia gi.m vị từ hai bài thuốc cổ ph-ơng: “Tứ quân tử thang” và “Bát vị quế phụ” dùng để điều trị chứng suy gi.m tinh trùng. Nghiên cứu thực nghiệm và lâm sàng của chúng tôi cho thấy: Trên chuột, với liều uống 16,8g STT/ kg và 33,6g STT/ kg cân nặng trong 30 ngày, thuốc STT không gây rối loạn nhiễm sắc thể các tế bào dòng tinh và cũng không gây .nh h-ởng đến tình trạng thụ thai, mang thai cũng nh- quá trình sinh tr-ởng của các...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghiên cứu thực nghiệm và lâm sàng tác dụng của bài thuốc Sinh tinh thang đến số lượng, chất ượng tinh trùng

  1. TCNCYH phô b¶n 32 (6) - 2004 Nghiªn cøu thùc nghiÖm vµ l©m sµng t¸c dông cña bµi thuèc Sinh tinh thang ®Õn sè l−îng, chÊt l−îng tinh trïng Phan Hoµi Trung, §µo V¨n Phan, NguyÔn Nh−îc Kim Bµi thuèc “Sinh tinh thang” (STT) lµ hîp tÔ gia gi¶m vÞ tõ hai bµi thuèc cæ ph−¬ng: “Tø qu©n tö thang” vµ “B¸t vÞ quÕ phô” dïng ®Ó ®iÒu trÞ chøng suy gi¶m tinh trïng. Nghiªn cøu thùc nghiÖm vµ l©m sµng cña chóng t«i cho thÊy: Trªn chuét, víi liÒu uèng 16,8g STT/ kg vµ 33,6g STT/ kg c©n nÆng trong 30 ngµy, thuèc STT kh«ng g©y rèi lo¹n nhiÔm s¾c thÓ c¸c tÕ bµo dßng tinh vµ còng kh«ng g©y ¶nh h−ëng ®Õn t×nh tr¹ng thô thai, mang thai còng nh− qu¸ tr×nh sinh tr−ëng cña c¸c c¸ thÓ thuéc thÕ hÖ F1 vµ F2 khi cho chuét “bè” ë thÕ hÖ P nhËn thuèc Sinh tinh thang. - Trªn thá, víi liÒu 8,4g STT/ kg vµ 12,6g STT/ kg c©n nÆng, thuèc Sinh tinh thang lµm t¨ng sè líp tÕ bµo mÇm ë c¸c nhãm thá nghiªn cøu mét c¸ch cã ý nghÜa so víi nhãm chøng, nh−ng sè l−îng tÕ bµo Leydig vµ träng l−îng tinh hoµn thá kh«ng cã sù biÕn ®æi. - Nghiªn cøu t¸c dông lµm t¨ng sè l−îng vµ chÊt l−îng tinh trïng cña bµi thuèc “Sinh tinh thang” ë 111 bÖnh nh©n suy gi¶m tinh trïng. Sau hai th¸ng ®iÒu trÞ víi liÒu 0,84g STT/ kg: mËt ®é tinh trïng, tû lÖ tinh trïng di ®éng nhanh, tinh trïng sèng vµ tinh trïng cã h×nh thÓ b×nh th−êng cña c¸c bÖnh nh©n ®Òu t¨ng so víi tr−íc ®iÒu trÞ mét c¸ch cã ý nghÜa thèng kª (víi p < 0,001). i. §Æt vÊn ®Ò ho¸ sinh m¸u vµ kh«ng thÊy cã hiÖn t−îng huû Theo tµi liÖu cña WHO, tû lÖ v« sinh vµo ho¹i tÕ bµo gan hoÆc tho¸i ho¸ cÇu thËn ë c¸c kho¶ng 8,0% trong sè c¸c cÆp vî chång. Tû lÖ v« nhãm thá uèng thuèc [5]. Trªn c¬ së ®ã, chóng t«i sinh do chång kh¸ cao tõ 30,0 - 40,0% c¸c cÆp vî tiÕn hµnh ®Ò tµi nh»m c¸c môc tiªu sau: chång v« sinh [1]. Phan V¨n Quý cho r»ng tû lÖ 1. Nghiªn cøu ¶nh h−ëng cña thuèc Sinh tinh nµy lªn tíi 46,5% [2]. Suy gi¶m tinh trïng lµ mét thang ®Õn nhiÔm s¾c thÓ dßng tinh, m« häc tinh trong nh÷ng nguyªn nh©n trùc tiÕp g©y ra v« sinh hoµn vµ qu¸ tr×nh sinh s¶n trªn ®éng vËt thùc nam. ViÖc ®iÒu trÞ cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n, kÕt qu¶ nghiÖm. cßn t¶n m¹n theo tõng nguyªn nh©n. 2. §¸nh gi¸ t¸c dông cña bµi thuèc Sinh tinh Tõ l©u y häc cæ truyÒn ®· quan t©m ®Õn vÊn ®Ò thang ®Õn sè l−îng, chÊt l−îng tinh trïng vµ theo nµy. Sinh tinh thang lµ bµi thuèc kinh nghiÖm, dâi ¶nh h−ëng cña bµi thuèc ®Õn mét sè chØ tiªu ®−îc phèi hîp tõ 2 bµi thuèc cæ ph−¬ng: “Tø qu©n sinh häc ë bÖnh nh©n suy gi¶m tinh trïng. tö thang “vµ “B¸t vÞ quÕ phô “®Ó ®iÒu trÞ chøng bÖnh v« sinh nam giíi, ®−îc giíi thiÖu trong II. §èi t−îng, vËt liÖu vµ ph−¬ng "Thiªn gia diÖu ph−¬ng ". C¸c nghiªn cøu ®éc tÝnh ph¸p nghiªn cøu cña thuèc cho thÊy, kh«ng x¸c ®Þnh ®−îc liÒu chÕt 1. §èi t−îng nghiªn cøu. 50% cña thuèc trªn chuét nh¾t tr¾ng. Thùc nghiÖm 1.1. Nghiªn cøu trªn thùc nghiÖm: trªn thá víi c¸c liÒu 8,4 g/kg vµ 12,6 g/kg trong mét th¸ng ch−a thÊy biÕn ®æi c¸c chØ sè huyÕt häc, 140
  2. TCNCYH phô b¶n 32 (6) - 2004 - Nghiªn cøu ¶nh h−ëng cña thuèc Sinh tinh Chia ngÉu nhiªn 30 chuét ®ùc thµnh 3 nhãm, thang ®Õn nhiÔm s¾c thÓ dßng tinh cña chuét: gåm mçi nhãm 10 con: 30 chuét nh¾t tr¾ng ®ùc. + Nhãm ®èi chøng uèng dung dÞch NaCl 0,9% - Nghiªn cøu t¸c dông cña thuèc Sinh tinh + Hai nhãm uèng thuèc Sinh tinh thang liÒu thang trong qu¸ tr×nh sinh s¶n cña chuét nh¾t 16,8 g/kg vµ 33,6 g/kg thÓ träng chuét/24 giê trong tr¾ng: gåm 39 chuét ®ùc vµ 117 chuét c¸i. 30 ngµy - Nghiªn cøu ¶nh h−ëng cña thuèc Sinh tinh Ph©n tÝch nhiÔm s¾c thÓ tÕ bµo dßng tinh theo thang ®Õn m« häc tinh hoµn thá: gåm 27 thá ®ùc. ph−¬ng ph¸p cña Evans. 1.2. Nghiªn cøu trªn l©m sµng. 3.1.2. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu sinh s¶n trªn - Gåm 111 bÖnh nh©n: tuæi d−íi 56, ®−îc chÈn chuét. ®o¸n lµ suy gi¶m tinh trïng theo tiªu chuÈn cña - 33 chuét ®ùc ®−îc chia ngÉu nhiªn thµnh 3 WHO (1992), nång ®é c¸c hormon ®iÒu hoµ sinh nhãm. s¶n tinh trïng trong giíi h¹n sinh lý, c¸c bÖnh + Nhãm ®èi chøng: uèng dung dÞch NaCl 0,9% nh©n ®· ngõng sö dông c¸c thuèc lµm ¶nh h−ëng + Hai nhãm uèng Sinh tinh thang víi liÒu 16,8 ®Õn sè l−îng vµ chÊt l−îng tinh trïng Ýt nhÊt lµ 75 g/kg vµ 33,6 g/kg thÓ träng chuét/24 giê trong 30 ngµy, tù nguyÖn hîp t¸c, ®−îc ®iÒu trÞ ngo¹i tró t¹i ngµy. ViÖn Y häc Cæ truyÒn Qu©n ®éi tõ th¸ng 11/1998 ®Õn 4/2003. - GhÐp 1 chuét ®ùc víi 3 chuét c¸i x 7 ngµy/mçi lÇn ghÐp. - Lo¹i khái nghiªn cøu nh÷ng bÖnh nh©n: ®ang ph¶i tiÕn hµnh c¸c liÖu ph¸p ®iÒu trÞ cã ¶nh h−ëng - Nghiªn cøu t×nh tr¹ng thai chuét (sè hoµng ®Õn tinh trïng (tia x¹, ho¸ trÞ liÖu...), v« tinh trïng thÓ, sè thai sèng, sè thai chÕt sím, sè thai chÕt (azoospermia) hoÆc kh«ng cã tinh dÞch (aspermia). muén, mÊt trøng) vµ t×nh tr¹ng sinh tr−ëng cña Nh÷ng bÖnh nh©n suy gi¶m tinh trïng (SGTT) do chuét con (sè l−îng con / løa ®Î vµ c¸c bÊt th−êng dÞ tËt bÈm sinh hay m¾c ph¶i (phÉu thuËt, chÊn ë con) ë c¸c thÕ hÖ P, F1 vµ F2. th−¬ng tinh hoµn, lao, lËu, giang mai, gi·n tÜnh 3.1.3. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu m« häc tinh m¹ch thõng tinh...). C¸c bÖnh nh©n cã kh¸ng thÓ hoµn thá. kh¸ng tinh trïng. - 27 thá ®ùc ®−îc chia ngÉu nhiªn thµnh 3 2. VËt liÖu nghiªn cøu nhãm: mçi nhãm 9 con: Bµi thuèc Sinh tinh thang ®−îc bµo chÕ d−íi + Nhãm ®èi chøng: uèng dung dÞch NaCl 0,9% d¹ng bét t¸n t¹i khoa D−îc, ViÖn Y häc Cæ truyÒn + Hai nhãm uèng thuèc Sinh tinh thang víi liÒu Qu©n ®éi. 8,4g/kg vµ liÒu 12,6g/ kg thÓ träng/24 giê x 30 - Thµnh phÇn mçi thang thuèc gåm: Thôc ®Þa, ngµy. Hoµi s¬n, Phô tö chÕ, Tr¹ch t¶, B¹ch linh, §an b×, Kû KiÓm tra träng l−îng tinh hoµn ngay khi mæ. tö, §−¬ng quy, B¹ch th−îc, Sµi hå, Cam th¶o, Nh©n §Õm sè l−îng èng sinh tinh, sè líp tÕ bµo mÇm, sè s©m, B¹ch truËt. l−îng tÕ bµo Leydig trªn mét ®¬n vÞ diÖn tÝch kÝnh - S¶n phÈm ®−îc ®ãng gãi trong tói giÊy b¹c, hiÓn vi. 7g/tói; cø 6 tói t−¬ng ®−¬ng 1 thang thuèc s¾c 3.2. Nghiªn cøu trªn l©m sµng. Sö dông (b»ng 42g) ®−îc ®ãng trong mçi tói PE. ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu tiÕn cøu. 3. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu. 3.2.1. Lùa chän c¸c bÖnh nh©n suy gi¶m tinh 3.1. Nghiªn cøu trªn thùc nghiÖm trïng: 3.1.1. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu nhiÔm s¾c thÓ tÕ Chång cña c¸c cÆp v« sinh, ®−îc h−íng dÉn bµo dßng tinh. lµm xÐt nghiÖm tinh dÞch ®å tr−íc khi ®iÒu trÞ 3 lÇn (2 lÇn t¹i Khoa huyÕt häc ViÖn b¶o vÖ søc khoÎ bµ 141
  3. TCNCYH phô b¶n 32 (6) - 2004 mÑ vµ trÎ s¬ sinh vµ 1 lÇn t¹i Bé m«n Y sinh häc di - BÖnh nh©n ®−îc h−íng dÉn uèng thuèc Sinh truyÒn, §¹i häc Y Hµ Néi). NÕu c¸c chØ sè tinh tinh thang: mçi ngµy uèng 42 g, chia 2 lÇn (mçi trïng d−íi tiªu chuÈn cña WHO sÏ ®−îc coi lµ lÇn 3 gãi nhá), uèng liªn tôc trong 60 ngµy. Theo bÖnh nh©n suy gi¶m tinh trïng. dâi ngo¹i tró, th¨m kh¸m l©m sµng 10 ngµy/lÇn 3.2.2. Kh¸m l©m sµng, cËn l©m sµng vµ lùa trong qu¸ tr×nh uèng thuèc. chän bÖnh nh©n nghiªn cøu. - C¸c chØ tiªu nghiªn cøu vµ chØ sè tinh dÞch ®å - C¸c bÖnh nh©n SGTT ®−îc kh¸m cËn l©m ®−îc theo dâi ®¸nh gi¸ sau khi kÕt thóc ®iÒu trÞ vµ sµng (hµm l−îng c¸c hormon LH, FSH, mét th¸ng sau ®ã. testosteron, prolatin, estradiol ®−îc x¸c ®Þnh b»ng 3.3. Xö lý sè liÖu ph−¬ng ph¸p ELISA), l©m sµng toµn th©n theo y Sè liÖu ®−îc xö lý b»ng ch−¬ng tr×nh SPSS 7.05 häc hiÖn ®¹i vµ kh¸m bé phËn sinh dôc. Lùa chän III. KÕt qu¶ bÖnh nh©n nghiªn cøu theo c¸c tiªu chuÈn nghiªn cøu ®Ò ra. 1. KÕt qu¶ nghiªn cøu trªn thùc nghiÖm. - Kh¸m vµ chÈn ®o¸n theo y häc cæ truyÒn, 1.1. KÕt qu¶ nghiªn cøu nhiÔm s¾c thÓ ë ph©n lo¹i c¸c thÓ bÖnh theo y häc cæ truyÒn: thËn chuét nh¾t tr¾ng ©m h−, mÖnh m«n háa suy, khÝ huyÕt l−ìng h−, khÝ trÖ huyÕt ø vµ thÊp nhiÖt h¹ tró. 3.2.3. Theo dâi vµ ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ B¶ng 1. KÕt qu¶ nghiªn cøu nhiÔm s¾c thÓ tÕ bµo dßng tinh chuét. Nhãm uèng Sinh tinh thang P a - b, c Nhãm uèng NaCl 0,9% (a) LiÒu 16,8g (b) LiÒu 16,8g (b) ChØ sè nghiªn cøu (n = 305 tÕ bµo) (n = 296 tÕ (n = 296 tÕ bµo) bµo) n 9 8 9 LÖnh béi Rèi lo¹n % 2,95 2,70 2,53 sè l−îng n 1 2 §a béi 0 5 1/305 0,58 > 0,05 n 2 5 6 X/Y Rèi lo¹n % 0,66 1,69 1,74 ghÐp cÆp n 5 8 8 NST th−êng % 1,64 2,70 2,32 Rèi lo¹n côm NST 0 0 0 1.2. KÕt qu¶ nghiªn cøu sinh s¶n ë c¸c thÕ hÖ chuét nh¾t tr¾ng. Sau khi ghÐp chuét c¸i víi c¸c nhãm chuét ®ùc ®èi chøng vµ uèng thuèc, tû lÖ chuét c¸i chöa vµ tû lÖ trøng thô thai t−¬ng ®èi ®Òu nhau gi÷a c¸c nhãm vµ c¸c thÕ hÖ (b¶ng 2). 142
  4. TCNCYH phô b¶n 32 (6) - 2004 B¶ng 2. Kh¶ n¨ng thô thai cña chuét nh¾t tr¾ng. Nhãm uèng Sinh tinh thang p a - b, c Nhãm uèng ChØ sè nghiªn cøu NaCl 0,9% LiÒu LiÒu ThÕ (a) 16,8g /kg (b) 33,6g /kg (c) hÖ % chuét Sè chuét chöa/ sè chuét c¸i 20/33 21/ 32 21/33 P mang thai F1 (1) chöa Tû lÖ (%) 60,61 65,63 63,64 n 12 13 13 > 0,05 Nhãm Sè hoµng thÓ/ mÑ (⎯X ± SE) 9,92 ± 2,45 10,08 ± 3,0 9,92 ± 2,70 chuét mæ NC thai MÊt trøng / mÑ (⎯X ± SE) 1,75 ± 0,61 0,85 ± 0,30 0,69 ± 0,30 Tû lÖ trøng thô thai (%) 82,4 91,6 92,9 % chuét Sè chuét chöa/ sè chuét c¸i 18/30 20/30 19/30 F1 mang thai F2 (2) chöa Tû lÖ (%) 60,00 66,67 63,33 n 12 14 13 > 0,05 Nhãm Sè hoµng thÓ/ mÑ (⎯X ± SE) 9,92 ± 0,72 10,06 ± 0,67 9,93 ± 0,68 chuét mæ NC thai MÊt trøng/ mÑ (⎯X ± SE) 1,58 ± 0,61 1,43 ± 0,59 1,31 ± 0,60 Tû lÖ trøng thô thai (%) 83,8 85,4 86,6 p 1 – 2 > 0,05 KÕt qu¶ nghiªn cøu cßn cho thÊy, sè thai b×nh th−êng trªn mçi chuét mÑ còng nh− tÇn suÊt thai chÕt ë tÊt c¶ c¸c nhãm chuét vµ c¸c thÕ hÖ P vµ F1 ®Òu t−¬ng ®−¬ng nhau (p > 0,05). Träng l−îng chuét con sinh ra ë tÊt c¶ c¸c nhãm ë mäi thÕ hÖ dao ®éng tõ 1,97g ®Õn 2,01g, sù kh¸c biÖt kh«ng cã ý nghÜa thèng kª víi p > 0,05. 1.3. KÕt qu¶ nghiªn cøu m« häc tinh hoµn nhá. B¶ng 3. M« häc tinh hoµn thá sau uèng thuèc (⎯X + SE) Nhãm uèng Nhãm uèng Sinh tinh thang P a - c, b ChØ sè nghiªn cøu NaCl 0,9% Pb-c LiÒu 8,4g/kg LiÒu 12,6 g/kg (n = 6) (a) (n = 6) (b) (n = 6) (c) Träng l−îng tinh hoµn nhá 3,97 ± 0,16 4,08 ± 0,12 4,01 ± 0,15 > 0,05 Sè èng sinh tinh/§VDT (n = 180) 10,59 ± 0,69 8,15 ± 0,13 8,33 ± 0,89 > 0,05 Sè tÕ bµo Leydig/§VDT (n = 180) 33,68 ± 1,49 35,47 ± 1,47 34,52 ± 1,39 Sè líp tÕ bµo mÇm/èng sinh tinh < 0,001 (n = 360) 5,62 ± 0,03 5,98 ± 0,02 5,83 ± 0,03 Sè líp tÕ bµo mÇm/ èng sinh tinh ë nhãm thá uèng Sinh tinh thang nhiÒu h¬n so víi nhãm ®èi chøng (p < 0,01). 2. KÕt qu¶ nghiªn cøu trªn l©m sµng. 2.1. §Æc ®iÓm nhãm bÖnh nh©n nghiªn cøu. §a sè bÖnh nh©n ë ®é tuæi tõ 25 - 32 tuæi (52,3%) chØ cã 2,7% bÖnh nh©n cã ®é tuæi d−íi 25 vµ 11,71% bÖnh nh©n tuæi tõ 41 - 48. 143
  5. TCNCYH phô b¶n 32 (6) - 2004 B¶ng 4. §Æc ®iÓm theo thÓ bÖnh cña y häc cæ truyÒn. ThÓ bÖnh theo y häc V« sinh I (n = 89) V« sinh II (n = 22) Tæng sè (n = 111) cæ truyÒn n % n % n % ThËn ©m h− (1) 19 21,35 19 17,12 MÖnh m«n ho¶ suy (2) 17 19,10 7 31,82 24 21,62 KhÝ huyÕt l−ìng h− (3) 22 24,72 7 31,82 29 26,12 KhÝ trÖ huyÕt ø (4) 12 13,48 5 22,73 17 15,32 ThÊp nhiÖt h¹ tró (5) 19 21,38 3 13,64 22 19,82 P P 1 - 2 - 3 - 4 - 5 > 0,05 P 2 - 3 - 4 - 5 > 0,05 P 1 - 2 - 3 - 4 - 5 > 0,05 Sè bÖnh nh©n suy gi¶m tinh trïng thÓ khÝ huyÕt l−ìng h− chiÕm tû lÖ cao nhÊt (26,12%), thø ®Õn lµ thÓ mÖnh m«n ho¶ suy (21,62%), cßn c¸c thÓ kh¸c cã tû lÖ gÇn nh− nhau tõ 15,32 - 19,82& (p > 0,05). 2.2. KÕt qu¶ nghiªn cøu tinh dÞch ®å. B¶ng 5. ThÓ tÝch vµ ®é pH cña tinh dÞch ë c¸c bÖnh nh©n sau 2 th¸ng ®iÒu trÞ (⎯X + SD) ChØ sè nghiªn cøu Tr−íc ®iÒu trÞ (a) Sau ®iÒu trÞ (ngµy thø 90) (b) Pa-b ThÓ tÝch tinh dÞch (ml) 2,26 ± 0,13 2,96 ± 0,12 < 0,01 §é pH cña tinh dÞch 7,79 ± 0,05 7,81 ± 0,05 > 0,05 Sau 2 th¸ng ®iÒu trÞ thÓ tÝch tinh dÞch cña c¸c bÖnh nh©n t¨ng víi p < 0,01. §é pH cña tinh dÞch biÕn ®æi kh«ng râ rÖt (p > 0,05). KÕt qu¶ nghiªn cøu cßn cho thÊy sau 2 th¸ng ®iÒu trÞ, sè l−îng tinh trïng, tû lÖ tinh trïng di ®éng nhanh, tinh trïng sèng, tinh trïng cã h×nh thÓ b×nh th−êng t¨ng cã ý nghÜa thèng kª (p < 0,001) (b¶ng 6). B¶ng 6. Sè l−îng vµ chÊt l−îng tinh trïng sau 2 th¸ng ®iÒu trÞ (n = 111). Pa-b Pb-c Tr−íc ®iÒu trÞ Sau ®iÒu trÞ ChØ sè nghiªn cøu (a) Ngµy thø 60 (b) Ngµy thø 90 (c) Sè l−îng tinh trïng (x 106/ml) 40,96 ± 2,46 55,47 ± 2,65 80,35 ± 3,45 Tû lÖ tinh trïng di ®éng nhanh (%) 6,04 ± 0,87 12,38 ±1,56 23,40 ± 1,56 < 0,001 < 0,001 Tû lÖ tinh trïng sèng (%) 35,53 ± 1,71 47,15 ± 1,63 61,53 ± 1,62 Tû lÖ tinh trïng cã h×nh th¸i b×nh 39,87 ± 1,02 44,93 ± 1,61 54,43 ± 1,62 th−êng (%) B¶ng 7. Sè l−îng tinh trïng ë c¸c bÖnh nh©n sau 2 th¸ng ®iÒu trÞ theo thÓ bÖnh cña y häc cæ truyÒn Tr−íc ®iÒu trÞ Sau ®iÒu trÞ Møc biÕn ®æi C¸c thÓ y häc cæ truyÒn (⎯X± SE) (⎯X ± SE) (⎯X ± SE) Pa-b (n = 111) (triÖu/ml) (a) (triÖu/ml) (b) (triÖu/ml) (c) ThËn ©m h− (n = 19) 47,00 ± 6,83 82,68 ± 9,25 35,68 ± 5,11 84,17 ± 6,54 46,21 ± 4,83 < 0,001 MÖnh m«n ho¶ suy (n = 24) 37,16± 4,94 KhÝ huyÕt l−ìng h− (n = 29) 33,16 ± 4,44 85,49 ± 6,56 52,33 ± 5,53 KhÝ trÖ huyÕt ø (n = 17) 38,21± 5,06 68,06 ± 7,76 29,85 ± 5,15 ThÊp nhiÖt h¹ tró (n = 22) 51,45 ± 5,94 76,92 ± 8,44 25,48 ± 6,45 < 0,01 144
  6. TCNCYH phô b¶n 32 (6) - 2004 Møc gia t¨ng sè l−îng tinh trïng sau ®iÒu trÞ ®øng thø 3 lµ thÓ ThËn ©m h− (19,84%). Møc t¨ng cao nhÊt lµ c¸c bÖnh nh©n ë thÓ KhÝ huyÕt l−ìng tû lÖ tinh trïng sèng sau ®iÒu trÞ cao nhÊt lµ c¸c h−, ®øng thø 2 lµ thÓ MÖnh m«n ho¶ suy so víi c¸c bÖnh nh©n ë thÓ MÖnh m«n ho¶ suy (33,67%), tiÕp thÓ kh¸c th× sù kh¸c biÖt cã ý nghÜa thèng kª víi p ®Õn lµ thÓ KhÝ huyÕt l−ìng h− (32,10%). < 0,05 - 0,01. 2.3. BiÕn ®æi nång ®é c¸c hor mon cña c¬ thÓ KÕt qu¶ nghiªn cøu cßn cho thÊy møc t¨ng tØ lÖ sau 2 th¸ng ®iÒu trÞ. tinh trïng di ®éng nhanh sau ®iÒu trÞ cao nhÊt lµ c¸c bÖnh nh©n ë thÓ MÖnh m«n ho¶ suy (23,00%). ®øng thø 2 lµ thÓ KhÝ huyÕt l−ìng h− (21,81%), B¶ng 8. Nång ®é c¸c hormon ®iÒu hoµ sinh s¶n tinh trïng cña c¸c bÖnh nh©n sau 2 th¸ng ®iÒu trÞ (⎯X ± SD) ChØ sè nghiªn cøu n Tr−íc ®iÒu trÞ Sau ®iÒu trÞ P LH (mlU/ml) 88 5,03 ± 0,69 5,08 ± 0,30 FSH (mlU/ml) 88 8,94± 0,72 9,05 ± 0,34 > 0,05 Prolactin (mlU/ml) 80 236,21 ± 20,99 231,54 ± 18,88 Estradiol (pg/ml) 74 54,49 ± 19,29 49,72 ± 14,29 Testrossteron (nmol/l) 88 16,96 ± 1,34 17,92 ± 1,62 Sau 2 th¸ng ®iÒu trÞ nång ®é c¸c hormon ®iÒu 2. T¸c dông cña bµi thuèc Sinh tinh thang hoµ sinh s¶n tinh trïng kh«ng cã sù biÕn ®æi râ rÖt lªn sè l−îng vµ chÊt l−îng tinh trïng (p > 0,05). HiÖn nay, y häc hiÖn ®¹i ®· vµ ®ang dïng nhiÒu 2.4. BiÕn ®æi mét sè chøc n¨ng cña c¬ thÓ sau lo¹i thuèc nh»m lµm t¨ng sè l−îng vµ chÊt l−îng 2 th¸ng ®iÒu trÞ. tinh trïng nh− FSH, Mesterolon, Clomiphen Sau 2 th¸ng ®iÒu trÞ c©n nÆng, tÇn sè m¹ch vµ citrate, glutathion, L - arginin, vitamin E vµ c¸c huyÕt ¸p ®éng mach, sè l−îng hång cÇu, b¹ch cÇu, thuèc antioxidant [1], [6], [7]... Thuèc Sinh tinh hµm l−îng hemoglobin, ho¹t ®é AST, ALT còng thang sau 2 th¸ng ®iÒu trÞ ®· c¶i thiÖn sè l−îng vµ nh− hµm l−îng ure vµ creatinin m¸u cña c¸c bÖnh chÊt l−îng cña tinh trïng (b¶ng 5; 6) mét c¸ch cã ý nh©n kh«ng thay ®æi (p > 0,05). nghÜa víi p < 0,001. IV. Bµn luËn KÕt qu¶ xÐt nghiÖm l¹i tinh trïng cña bÖnh nh©n ë ngµy thø 30 sau khi ngõng thuèc (ngµy thø 1. T¸c dông cña thuèc Sinh tinh thang trªn 90 kÓ tõ khi b¾t ®Çu uèng thuèc) cho thÊy, sè thùc nghiÖm l−îng vµ chÊt l−îng tinh trïng cña bÖnh nh©n vÉn C¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu trªn thùc nghiÖm cho tiÕp tôc ®−îc c¶i thiÖn tèt h¬n (b¶ng 6) so víi thêi thÊy thuèc Sinh tinh thang kh«ng g©y biÕn ®æi ®iÓm võa ngõng thuèc (ngµy thø 60). ë thêi ®iÓm nhiÔm s¾c thÓ c¸c tÕ bµo dßng tinh cña chuét nh¾t nµy c¸c tinh trïng võa gi¶i phãng ra, cã xuÊt xø tõ tr¾ng. Thuèc còng kh«ng g©y ¶nh h−ëng ®Õn t×nh løa c¸c tÕ bµo mÇm b¾t ®Çu ph©n chia tr−íc ®ã Ýt tr¹ng mang thai vµ qu¸ tr×nh sinh tr−ëng cña c¸c c¸ nhÊt lµ 75 ngµy - thêi ®iÓm mµ thuèc Sinh tinh thÓ thuéc thÕ hÖ tiÕp theo. XuÊt ph¸t tõ nh÷ng kÕt thang ®· cã thÓ cã t¸c ®éng tíi c¸c tinh nguyªn qu¶ thùc nghiÖm trªn, cho phÐp chóng t«i b−íc ®Çu bµo còng nh− suèt qu¸ tr×nh sinh tr−ëng sau ®ã cña ¸p dông trªn bÖnh nh©n cã suy gi¶m tinh trïng v× chóng. Sù s¶n xuÊt vµ tr−ëng thµnh cña tinh trïng trong thùc nghiÖm kh«ng cã nh÷ng m« h×nh nµy. ph¶i chÞu ¶nh h−ëng tr−íc tiªn vµ quyÕt ®Þnh cña c¸c hormon sinh dôc. Trong nghiªn cøu cña chóng 145
  7. TCNCYH phô b¶n 32 (6) - 2004 t«i, nh÷ng bÖnh nh©n cã hµm l−îng hormon sinh nh−ng sè l−îng tÕ bµo Leydig vµ träng l−îng tinh dôc ngoµi giíi h¹n sinh lý b×nh th−êng ®Òu kh«ng hoµn thá kh«ng cã sù biÕn ®æi. ®−îc tuyÓn vµo nghiªn cøu. MÆt kh¸c, nång ®é c¸c 2. Thuèc Sinh tinh thang cã t¸c dông lµm hormon nµy trong m¸u bÖnh nh©n kh«ng biÕn ®æi t¨ng sè l−îng vµ chÊt l−îng tinh trïng ë nh÷ng cã ý nghÜa thèng kª sau ®iÒu trÞ thuèc Sinh tinh bÖnh nh©n suy gi¶m tinh trïng. thang (b¶ng 8). §iÒu ®ã chøng tá thuèc Sinh tinh - Sau 2 th¸ng ®iÒu trÞ, thÓ tÝch tinh dÞch cña c¸c thang kh«ng ¶nh h−ëng ®Õn sù bµi tiÕt hormon bÖnh nh©n t¨ng tõ 2,26 ml ®Õn 2,96 ml (p < 0,001). sinh dôc. Nh−ng thuèc ®· lµm t¨ng râ rÖt sè l−îng Sè l−îng tinh trïng, tû lÖ tinh trïng di ®éng nhanh, vµ chÊt l−îng tinh trïng cña nh÷ng bÖnh nh©n cã tinh trïng sèng vµ tinh trïng cã h×nh thÓ b×nh SGTT. Ngoµi ra, thùc nghiÖm trªn thá còng cho th−êng cña c¸c bÖnh nh©n t¨ng tõ 40,96 x 106/ml; thÊy, sè líp tÕ bµo mÇm/ èng sinh tinh cña nhãm 35,53% vµ 39,87% lªn 55,47 x 106/ml; 12,38%; thá nhËn thuèc STT ®· t¨ng lªn cã ý nghÜa so víi 47,15% vµ 41,87% (víi p < 0,001). Vµ sau khi kÕt nhãm chøng, nh−ng sè l−îng c¸c tÕ bµo Leydig thóc ®iÒu trÞ 30 ngµy sè l−îng tinh trïng, tû lÖ tinh trong tinh hoµn c¸c thá nµy l¹i kh«ng cã sù kh¸c trïng di ®éng nhanh, tû lÖ tinh trïng sèng vµ tû lÖ biÖt so víi nhãm chøng (b¶ng 3). Nh÷ng kÕt qu¶ tinh trïng cã h×nh thÓ b×nh th−êng cña c¸c bÖnh trªn thùc nghiÖm vµ l©m sµng cña chóng t«i ph¶n nh©n vÉn tiÕp tôc t¨ng (p < 0,001). ¸nh hiÖu qu¶ cña hormon sinh dôc ®· t¨ng lªn d−íi t¸c dông cña Sinh tinh thang vµ dÉn chóng t«i ®Õn - Thuèc Sinh tinh thang cã t¸c dông lµm t¨ng sè gi¶ thiÕt r»ng Sinh tinh thang ®· lµm t¨ng tÝnh nh¹y l−îng tinh trïng vµ chÊt l−îng tinh trïng cña bÖnh c¶m cña receptor cña m« ®Ých víi hormon hoÆc nh©n suy gi¶m tinh trïng ë c¶ 5 thÓ y häc cæ lµm t¨ng ho¹t tÝnh cña c¸c enzym cã t¸c dông ho¹t truyÒn: ThËn ©m h−, MÖnh m«n suy ho¶, KhÝ ho¸ hormon (nh− 5 - α reductase chuyÓn huyÕt l−ìng h−, KhÝ trÖ huyÕt ø vµ ThÊp nhiÖt h¹ tró. testosteron thµnh d¹ng cã ho¹t tÝnh sinh häc lµ dihydrotestosterone). Vµ/hoÆc tÊt c¶ nh»m t¨ng Trong khi chóng t«i ®ang hoµn thiÖn nghiªn cøu g¾n kÕt androgen víi ABP (androgen binding nµy th× ®· nhËn ®−îc th«ng b¸o cña 27 bÖnh nh©n protein) ®Ó kÐo testosteron ®æ vµo èng sinh tinh lµ vî cña hä ®· cã thai hoÆc ®· sinh con. Trong ®ã còng nh− mµo tinh, kÝch thÝch sinh tinh tõ c¸c tÕ ng−êi cã sè n¨m v« sinh l©u nhÊt lµ 11 n¨m vµ Ýt bµo mÇm vµ gióp qu¸ tr×nh “chÝn” cña tinh trïng nhÊt lµ 2 n¨m. Ng−êi nhiÒu tuæi nhÊt lµ 45 tuæi vµ ®−îc thuËn lîi. ng−êi Ýt tuæi nhÊt lµ 26 tuæi. Cã ng−êi ®· mang V. KÕt luËn thai/ hoÆc ®Î con thø hai vµ tæng sè cã 29 ch¸u: 15 ch¸u g¸i, 14 ch¸u trai; sè c©n nÆng thÊp nhÊt 1. Thuèc Sinh tinh thang kh«ng g©y rèi lo¹n cña c¸c bÐ khi sinh lµ 2,8kg. nhiÔm s¾c thÓ tÕ bµo dßng tinh còng nh− qu¸ tr×nh sinh s¶n ë c¸c thÕ hÖ sau cña chuét nh¾t Tµi liÖu tham kh¶o tr¾ng, ®ång thêi lµm t¨ng sè l−îng tÕ bµo mÇm 1. Keck C. (1997), “§iÒu trÞ v« sinh nam”, trong èng sinh tinh cña thá thùc nghiÖm. Héi th¶o vÒ nguyªn nh©n vµ ®iÒu trÞ v« sinh nam, - Thuèc Sinh tinh thang kh«ng g©y rèi lo¹n di n÷, ViÖn B¶o vÖ Bµ mÑ vµ TrÎ s¬ sinh - Tæ chøc truyÒn tÕ bµo dßng tinh cña chuét nh¾t tr¾ng. §ång Materra (Freiburg - CHLB §øc) - Trung t©m hîp thêi, thuèc kh«ng g©y ¶nh h−ëng ®Õn t×nh tr¹ng t¸c víi Tæ chøc Y tÕ ThÕ giíi vÒ néi tiÕt SPK thô thai, mang thai còng nh− qu¸ tr×nh sinh tr−ëng (Heidelberg - CHLB §øc), 20 - 21/1/1997, tr. 21 - cña c¸c c¸ thÓ thuéc thÕ hÖ F1 vµ F2 khi cho chuét 26. “bè” ë thÕ hÖ P nhËn thuèc Sinh tinh thang. 2. Phan V¨n Quý (1997), “Mét sè nhËn xÐt - Thuèc Sinh tinh thang lµm t¨ng sè líp tÕ bµo vÒ v« sinh nam t¹i ViÖn B¶o vÖ Bµ mÑ vµ TrÎ s¬ mÇm trong èng sinh tinh ë c¸c nhãm thá nghiªn sinh n¨m 1995”, Héi th¶o vÒ nguyªn nh©n vµ ®iÒu cøu mét c¸ch cã ý nghÜa so víi nhãm chøng, trÞ v« sinh nam, n÷, ViÖn B¶o vÖ Bµ mÑ vµ TrÎ s¬ 146
  8. TCNCYH phô b¶n 32 (6) - 2004 sinh - Tæ chøc Materra (Freiburg - CHLB §øc) - Sinh tinh thang”, T¹p chÝ Nghiªn cøu Y häc, §¹i Trung t©m hîp t¸c víi Tæ chøc Y tÕ ThÕ giíi vÒ häc Y Hµ Néi, 25 (5), tr 13 - 17. néi tiÕt SPK (Heidelberg - CHLB §øc), 20 - 6. Haidl G., Kohn F. M., Schill W. B. 21/1/1997, tr. 27 - 33. (2000), “Drug treatment of male fertility 3. H¶i Th−îng L·n ¤ng Lª H÷u Tr¸c disorders”, Asian J. Androl., 2 (2), pp. 81 - 85. (1997), H¶i Th−îng L·n ¤ng Y t«ng t©m lÜnh, TËp 7. Strehler E., Sterzik K., De Santo M. et al. I, Nhµ xuÊt b¶n Y häc, tr. 216 - 463. (1997), “The effect of follicle stimulatting 4. H¶i Th−îng L·n ¤ng Lª H÷u Tr¸c hormone therapy on sperm quality: an (1997), H¶i Th−îng L·n ¤ng Y t«ng t©m lÜnh, TËp ultrastructural mathematical evaluation”, J. II, Nhµ xuÊt b¶n Y häc, tr. 470 - 571. Androl., 18 (4), pp. 439 - 447. 5. Phan Hoµi Trung, §µo V¨n Phan, Vò ThÞ Ph−¬ng vµ céng sù (2003), “Nghiªn cøu ®éc tÝnh cÊp vµ ®éc tÝnh b¸n tr−êng diÔn cña bµi thuèc Summary Experimental and clinical evaluation the “Sinh tinh thang” remedy on quantity and quality of sperm in idiopathic hypospermia The STT, a traditional remedy for treatment of spermatogenesis insufficiency. The results of our experimental and clinical studies showed that: - On mouse, with the dose of 16,8g/ kg and 33,6g/ kg given orallly in 30 days, the STT did not dammage the chromosomes of mouse spermatobllasts. The STT introduced to male mice of P generation did not influence on their fecundation and also on the development of F1 & F2 generation individuals. - On rabbit, the STT with the dose of 8,4g/ kg and 12,6g/ kg administered orallly in 30 consecutive days did not significantly change the hepatic and renal function tests. On the rabbit testis, STT significantly increased the number of spermatoblasts, but that of Leydig cells and testis wieghs werenn’t channge. - On 111 patients suffering from idiopathic hypospermia, after two - month treatment with STT in the dose of 0,84g/ kg, the quantity of alive, healthy and normal spermatozoa has been increased considerably. 147
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2