Nghiệp vụ cho vay_ Bài tập chương 2

Chia sẻ: Kim Tuyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

1
1.332
lượt xem
678
download

Nghiệp vụ cho vay_ Bài tập chương 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu bài tập nghiệp vụ cho vay _ Chương 2 trong ngân hàng, dành cho các bạn đang tìm hiểu về các nghiệp vụ trong ngân hàng, cũng như các nhân viên đang trong quá trình học việc.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghiệp vụ cho vay_ Bài tập chương 2

  1. Bμi tËp ch−¬ng 2 1. Mét kh¸ch hμng vay NH A 1 kho¶n tiÒn 200 triÖu ®ång, thêi h¹n 6 th¸ng, l·i suÊt 1%/th¸ng. KÕ ho¹ch vay vèn vμ tr¶ nî gèc nh− sau: - ngμy 5/3 rót 80 triÖu ®ång - Ngμy 10/4 rót 90 triÖu - 3/5 rót 30 triÖu ®ång - Ngμy 15/7 tr¶ 50 tr® - ngμy 10/8 tr¶ 70tr® - Sè cßn l¹i tr¶ khi hÕt h¹n Yªu cÇu: tÝnh sè l·i kh¸ch hμng trªn ph¶i tr¶ vμo c¸c thêi ®iÓm tr¶ nî theo d− nî thùc tÕ vμ theo sè tiÒn tr¶ gèc 2. Mét kh¸ch hμng vay NHA 1 kho¶n tiÒn 200tr®, thêi h¹n 6 th¸ng, l·i suÊt 1%/th¸ng. TiÒn vay rót toμn bé 1 lÇn ngμy 5/3. ViÖc tr¶ nî ®−îc thùc hiÖn theo kÕ ho¹ch: - Sau 23 ngμy kÓ tõ ngμy vay tr¶ gèc 30tr® - sau 35 ngμy kÓ tõ ngμy tr¶ lÇn 1 tr¶ 50tr® - sau 45 ngμy kÓ tõ ngμy tr¶ lÇn 2 tr¶ 60tr® - sau 52 ngμy kÓ tõ ngμy tr¶ lÇn 3 tr¶ 50 tr® - Sè cßn l¹i tr¶ vμo ngμy ®¸o h¹n Yªu cÇu: 1. X¸c ®Þnh c¸c thêi ®iÓm tr¶ nî theo kÕ ho¹ch 2. TÝnh sè l·i kh¸ch hμng ph¶i tr¶ vμo c¸c thêi ®iÓm tr¶ nî 3. Trong n¨m N, DNA ®−îc NH cÊp 1 HMTD 500tr®, th¸ng 3/N cã 1 sè giao dÞch sau: - Ngμy 5/3, DNA rót tiÒn vay 198 tr® - Ngμy 10/3 rót 37 tr® - Ngμy 18/3 tr¶ nî 230 tr® - Ngμy 25/3 rót tiÒn vay 350 tr® H·y tÝnh l·i tiÒn vay DNA ph¶i tr¶ NH trong th¸ng 3/N (theo d− nî b×nh qu©n) biÕt d− nî TK cho vay ®Çu th¸ng lμ 95 tr®, l·i suÊt cho vay cña NH lμ 1%/th¸ng 4. Gi¶ sö 1 NH dù tÝnh chi phÝ cËn biªn cho viÖc huy ®éng vèn ®Ó thùc hiÖn 1 kho¶n cho vay 10 tû® lμ 8,4%, chi phÝ ho¹t ®éng cho viÖc ®Þnh gi¸ vμ xö lý kho¶n vay nμy lμ 0,5%, phÇn bï rñi ro dù tÝnh lμ 0,375%, phÇn bï rñi ro kú h¹n dù tÝnh lμ 0,625% vμ lîi nhuËn cËn biªn cña NH lμ 0,25%. L·i suÊt cho vay nªn x¸c ®Þnh nh− thÕ nμo, hμng n¨m kh¸ch hμng ph¶i tr¶ bao nhiªu tiÒn l·i ? 5. Mét kh¸ch hμng cã nhu cÇu xin t¸i gia h¹n HMTD 10 tû® trong kho¶ng thêi gian 10 th¸ng. dù tÝnh nguån thu vμ chi phÝ tõ kho¶n vay nμy nh− sau: a. nguån thu dù tÝnh : - Thu tõ l·i cho vay hμng n¨m: l·i suÊt c¬ së tæng 1%, 11%
  2. - PhÝ cam kÕt 1% tÝnh trªn HMTD - PhÝ qu¶n lý TKTG 4,5 tr® - PhÝ chuyÓn tiÒn: 3,5 tr® - PhÝ cho c¸c dÞch vô ®¹i lý: 8,8 tr® b. Chi phÝ dù tÝnh: - Chi tr¶ l·i TKTG cña KH 9% - Chi phÝ huy ®éng vèn : 9,75% - Chi phÝ cho c¸c ho¹ ®éng cña TK 19 tr® - Chi phÝ chuyÓn tiÒn : 1,3 tr® - chi phÝ xö lý kho¶n cho vay 12,4 tr® - chi phÝ cho viÖc ghi chÐp qu¶n lý TK 4,5 tr® Nh÷ng ph©n tÝch tÝn dông cho thÊy KH sÏ duy tr× sè d− trªn TKTG lμ 2125 tr® cho nh÷ng ho¹t ®éng th−êng xuyªn hμng n¨m. Tû lÖ thu nhËp dù tÝnh hμng n¨m lμ bao nhiªu nÕu nh− kh¸ch hμng sö dông toμn bé HMTD? NH sÏ ®−a ra quyÕt ®Þnh nh− thÕ nμo trong ®iÒu kiÖn trªn? NÕu b¹n tõ chèi ®iÒu kiÖn nμy th× víi ®iÒu kiÖn nμo vÒ thu nhËp, chi phÝ, sè d− TK b¹ sÏ thùc hiÖn cho vay? C¸c t×nh huèng: a. H·y x¸c ®Þnh møc l·i suÊt c¬ së hoμ vèn trong quan hÖ víi KH víi gi¶ thiÕt thu nhËp vμ chi phÝ kh¸c kh«ng ®æi b. H·y x¸c ®Þnh møc chi phÝ l·i hoμ vèn trong quan hÖ víi KH víi gi¶ thiÕt l·i suÊt c¬ së, thu nhËp vμ chi phÝ kh¸c kh«ng ®æi c. ViÖc ®Þnh gi¸ ®èi víi KH nμy sÏ thay ®æi nh− thÕ nμo nÕu l·i suÊt c¬ së gi¶m tõ 11% xuèng 9% trong khi chi phÝ ®èi víi NH kh«ng ®æi ? d. B¹n cã thÓ ®−a ra 1 kÕt luËn kh¸c víi yªu cÇu cho vay nμy nÕu KH ®ång ý më 1 TKTG kú h¹n víi l·i suÊt 9,25% thay 9% vμ l·i suÊt huy ®éng vèn cho kho¶n vay nμy t¨ng tõ 9,75% lªn 10,65% trong khi l·i suÊt c¬ së gi¶m xuèng 9,5% ? b¹n cã ®ång ý hay kh«ng ? t¹i sao ? 6. Nh»m thùc hiÖn 1 kho¶n cho vay 10 tû® trong vßng 1 n¨m ®èi víi 1 trong nh÷ng kh¸ch hμng tèt nhÊt, NHA ®· b¸n kú phiÕu NH cho nh÷ng ng−êi ®Çu t− tæng trÞ gi¸ 6 tû®, l·i suÊt hμng n¨m lμ 8,755 vμ vay 4 tû® tõ thÞ tr−êng liªn NH víi l·i suÊt 8,4%. Chi phÝ cho viÖc qu¶n lý, thÈm ®Þnh tÝn dông vμ chi phÝ gi¸m s¸t TK dù tÝnh lμ 25 tr®. Phßng phËn tÝch tÝn dông yªu cÇu 1% phÇn bï rñi ro vμ 0,25% lîi nhuËn. NH sö dông ph−¬ng ph¸p ®Þnh gi¸ tæng hîp chi phÝ trong tr−êng hîp nμy. KH ph¶i chÞu 1 møc l·i suÊt lμ bao nhiªu ? C¸c t×nh huèng : a. Gi¶ sö NHA vay toμn bé 10 tû trªn thÞ tr−êng liªn NH víi l·i suÊt 8,4%, l·i suÊt cho vay x¸c ®Þnh theo ph−¬ng ph¸p tæng hîp chi phÝ lμ bao nhiªu ? NH ph¶i ®èi mÆt víi rñi ro g× khi toμn bé 10 tû ®−îc huy ®éng trªn thÞ tr−êng liªn NH ?
  3. b. NÕu nh÷ng chi phÝ liªn quan ®Õn viÖc cho vay t¨ng lªn 35 tr® vμ KH chØ chÊp nhËn l·i suÊt trÇn lμ 10%. §iÒu g× sÏ x¶y ra ®èi víi thu nhËp cña NH 7. Mét KH lín yªu cÇu Nh cho vay 15 tû VL§ ®Ó tμi trî cho viÖc mua hμng dù tr÷. NH ®−a ra møc l·i suÊt th¶ næi kú h¹n 90 ngμy t−¬ng ®−¬ng víi libor trªn thÞ tr−êng ch©u ©u kú h¹n 30 ngμy (l·i suÊt 9,25%/n¨m) c«ng 0,25%. Tuy nhiªn KH muèn mét møc l·i suÊt theo ph−¬ng ph¸p tÝch 1,025 libor. Nõu NH ®ång ý víi l·i suÊt nμy th× l·i suÊt cho vay sÏ lμ bao nhiªu t¹i ngμy h«m nay? So s¸nh t−¬ng quan víi l·i suÊt cho vay mμ NH mong muèn ? yªu cÇu nμy cña KH cho thÊy l·i suÊt sÏ thay ®æi nh− thÕ nμo trong thêi gian tíi? Gi¶ sö NH ®Ò nghÞ víi KH nh− sau : NH sÏ cho vay víi l·i suÊt Libor céng 1,8% ®æi l¹i Kh ph¶i duy tr× trªn TK giao dÞch sè d− tèi thiÓu 250 tr® trong suèt thêi gian cña kho¶n vay ? KH cã thÓ ®ång ý víi ®Ò nghÞ nμy kh«ng ? T¹i sao

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản