Nghiệp vụ cho vay_ Bài tập chương 3

Chia sẻ: Kim Tuyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

1
737
lượt xem
577
download

Nghiệp vụ cho vay_ Bài tập chương 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu bài tập nghiệp vụ cho vay_ Chương 3 trong ngân hàng, dành cho các bạn đang tìm hiểu về các nghiệp vụ trong ngân hàng, cũng như các nhân viên đang trong quá trình học việc.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghiệp vụ cho vay_ Bài tập chương 3

 1. 1 Bμi tËp ch−¬ng 3 Bμi 1: Cho b¸o c¸o tμi chÝnh cña mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt c«ng nghiÖp (§¬n vÞ: tr®): B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n Kho¶n môc MS 31/12/N 31/12/N-1 A. Tμi s¶n ng¾n h¹n 100 9593 7736 I. TiÒn vμ c¸c kho¶n t−¬ng ®−¬ng tiÒn 110 1915 959 II. C¸c kho¶n ®Çu t− tμi chÝnh ng¾n h¹n 120 563 - III. C¸c kho¶n ph¶i thu ng¾n h¹n 130 2421 2647 1. Ph¶i thu kh¸ch hμng 131 2291 2282 2. Tr¶ tr−íc cho ng−êi b¸n 132 98 315 3. C¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c 135 32 50 4. Dù phßng ph¶i thu ng¾n h¹n khã ®ßi 139 - - IV. Hμng tån kho 140 4694 4130 1. Hμng tån kho 141 4694 4130 2. Dù phßng gi¶m gi¸ hμng tån kho 149 - - V. Tμi s¶n ng¾n h¹n kh¸c 150 - - B. Tμi s¶n dμi h¹n 200 10213 12428 I. C¸c kho¶n ph¶i thu dμi h¹n 210 - - II. Tμi s¶n cè ®Þnh 220 10213 12428 1. Tμi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh 221 6875 9271 - Nguyªn gi¸ 222 13060 12926 - Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ 223 (6185) (3655) 2. Tμi s¶n cè ®Þnh thuª tμi chÝnh 224 272 467 - Nguyªn gi¸ 225 423 543 - Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ 226 (151) (76) 3. Tμi s¶n cè ®Þnh v« h×nh 227 554 567 - Nguyªn gi¸ 228 585 585 - Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ 229 (31) (18) 4. Chi phÝ x©y dùng c¬ b¶n dë dang 230 2512 2123 III. BÊt ®éng s¶n ®Çu t− 240 IV. C¸c kho¶n ®Çu t− tμi chÝnh dμi h¹n 250 - - V. Tμi s¶n dμi h¹n kh¸c 260 Tæng céng tμi s¶n (270=100+200) 270 19806 20164 Nguån vèn A. Nî ph¶i tr¶ (300=310+330) 300 11954 14585 I. Nî ng¾n h¹n 310 10256 10052 1. Vay vμ nî ng¾n h¹n 311 3911 3139 2. Ph¶i tr¶ ng−êi b¸n 312 5011 5422 3. Ng−êi mua tr¶ tiÒn tr−íc 313 77 53 4. ThuÕ vμ c¸c kho¶n ph¶i nép Nhμ nuíc 314 89 227 5. Ph¶i tr¶ nguêi lao ®éng 315 28 - 6. C¸c kho¶n ph¶i tr¶, ph¶i nép ng¾n h¹n kh¸c 319 1140 1211 7. Dù phßng ph¶i tr¶ ng¾n h¹n 320 - - II. Nî dμi h¹n 330 1698 4533 1. Ph¶i tr¶ dμi h¹n ng−êi b¸n 331 2. Ph¶i tr¶ dμi h¹n néi bé 332 3. Ph¶i tr¶ dμi h¹n kh¸c 333 36 16 4. Vay vμ nî dμi h¹n 334 1528 4252 6. Dù phßng trî cÊp mÊt viÖc lμm 336 134 265 7. Dù phßng ph¶i tr¶ dμi h¹n 337 B. Vèn chñ së h÷u (400=410+430) 400 7852 5579
 2. 2 I. Vèn chñ së h÷u 410 7567 5327 1. Vèn ®Çu t− cña chñ së h÷u 411 7000 4000 2. ThÆng d− vèn cæ phÇn 412 3. Vèn kh¸c cña chñ së h÷u 413 4. Cæ phiÕu quü 414 5. Chªnh lÖch ®¸nh gi¸ l¹i tμi s¶n 415 6. Chªng lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i 416 7. Quü ®Çu t− ph¸t triÓn 417 - 1.062 8. Quü dù phßng tμi chÝnh 418 567 265 9. Quü kh¸c thuéc vèn chñ së h÷u 419 - - 10. Lîi nhuËn sau thuÕ ch−a ph©n phèi 420 11. Nguån vèn ®Çu t− XDCB 421 - - II. Nguån kinh phÝ quü kh¸c 430 285 252 1. Quü khen thuëng, phóc lîi 431 285 252 2. Nguån kinh phÝ 432 3. Nguån kinh phÝ ®· h×nh thμnh TSC§ 433 Tæng céng nguån vèn (440=300+400) 440 19806 20164 B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh §¬n vÞ: tr® STT ChØ tiªu MS N¨m N N¨m N-1 1 Doanh thu b¸n hμng vμ cung cÊp dÞch vô 01 20469 19689 2 C¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu 02 133 123 3 Doanh thu thuÇn vÒ b¸n hμng vμ cung cÊp dÞch vô (10=01-02) 10 20336 19566 4 Gi¸ vèn hμng b¸n 11 15942 15511 5 Lîi nhuËn gép vÒ b¸n hμng vμ cung cÊp dÞch vô (20=10-11) 20 4394 4055 6 Doanh thu ho¹t ®éng tμi chÝnh 21 9 7 7 Chi phÝ tμi chÝnh 22 597 759 Trong ®ã: chi phÝ l·i vay 23 490 665 8 Chi phÝ b¸n hμng 24 1407 1305 9 Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 25 653 586 10 Lîi nhuËn thuÇn tõ H§KD {30=20+(21-22)-(24+25)} 30 1746 1412 11 Thu nhËp kh¸c 31 13 36 12 Chi phÝ kh¸c 32 2 16 13 Lîi nhuËn kh¸c (40=31-32) 40 11 20 14 Tæng lîi nhuËn kÕ to¸n tr−íc thuÕ (50=30+40) 50 1757 1432 15 Chi phÝ thuÕ TNDN hiÖn hμnh 51 492 401 16 Chi phÝ thuÕ TNDN ho·n l¹i 52 17 Lîi nhuËn sau thuÕ TNDN (60=50-51-52) 60 1265 1031 18 L·i c¬ b¶n trªn cæ phiÕu 70 Yªu cÇu: 1. TÝnh c¸c hÖ sè tμi chÝnh vμ cho nhËn xÐt vÒ t×nh h×nh tμi chÝnh cña doanh nghiÖp. 2. LËp b¸o c¸o diÔn biÕn nguån vèn vμ sö dông vèn? Cho nhËn xÐt? 3. LËp b¸o c¸o sù thay ®æi cña nguån vμ sö dông vèn l−u ®éng rßng ? cho nhËn xÐt? 4. LËp b¸o c¸o l−u chuyÓn tiÒn tÖ vμ cho nhËn xÐt? Bμi 2: Cho b¸o c¸o tμi chÝnh cña Doanh nghiÖp A ngμy 31/12: (triÖu ®ång) B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n
 3. 3 Tμi s¶n N-1 N Nguån vèn N-1 N I. TS ng¾n h¹n 9,877 10,751 I. Nî ph¶i tr¶ 12,093 13,759 1. TiÒn 860 1,100 1. Nî ng¾n h¹n 7,948 9,697 2. §TTC ng¾n h¹n 540 243 Vay ng¾n h¹n 4,063 4,652 3. C¸c kho¶n ph¶i thu 3,714 4,486 Ph¶i tr¶ ngêi b¸n 3,650 4,533 Ph¶i thu kh¸ch hμng 3,476 4,245 Ph¶i tr¶ kh¸c 235 512 Ph¶i thu kh¸c 238 241 2. Nî dμi h¹n 4,145 4,062 4. Hμng tån kho 4,529 4,688 II. Vèn CSH 5,575 5,887 5. Tμi s¶n ng¾n h¹n kh¸c 234 234 1. Vèn chñ së h÷u 5,346 5,457 II. Tμi s¶n dμi h¹n 7,791 8,895 2. Nguån kinh phÝ, quü kh¸c 229 430 1. Tμi s¶n cè ®Þnh 6,456 7,345 2. §T tμi chÝnh dμi h¹n 1,335 1,550 Céng tμi s¶n 17,668 19,646 Céng nguån vèn 17,668 19,646 B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh STT ChØ tiªu N¨m N-1 N¨m N 1 Doanh thu thuÇn 23,900 26,509 2 Gi¸ vèn hμng b¸n 19,872 21,750 3 Lîi nhuËn gép vÒ b¸n hμng vμ cung cÊp dÞch vô 4,028 4,759 4 Doanh thu ho¹t ®éng tμi chÝnh 357 642 5 Chi phÝ tμi chÝnh 1,023 1,145 Trong ®ã: chi phÝ l·i vay 972 1,020 6 Chi phÝ b¸n hμng 1,450 1,750 7 Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 1,405 1,350 8 Lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh 507 1,156 9 Thu nhËp kh¸c 475 244 10 Chi phÝ kh¸c 213 323 11 Lîi nhuËn kh¸c 262 (79) 12 Tæng lîi nhuËn tríc thuÕ 769 1,077 13 ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp 215.3 301.6 14 Lîi nhuËn sau thuÕ 553.7 775.4 Yªu cÇu: 1. TÝnh c¸c hÖ sè tμi chÝnh vμ cho nhËn xÐt vÒ t×nh h×nh tμi chÝnh cña doanh nghiÖp. 2. TÝnh c¸c hÖ sè tμi chÝnh vμ cho nhËn xÐt (kÌm theo c¸c chØ sè trung b×nh cña ngμnh) 3. TÝnh ®iÓm c¸c chØ sè tμi chÝnh cña doanh nghiÖp (kÌm theo b¶ng tÝnh ®iÓm c¸c chØ sè tμi chÝnh) 4. LËp b¸o c¸o diÔn biÕn nguån vèn vμ sö dông vèn? Cho nhËn xÐt? 5. LËp b¸o c¸o sù thay ®æi cña nguån vμ sö dông vèn l−u ®éng rßng ? cho nhËn xÐt? 6. TÝnh nhu cÇu vμ thêi h¹n vay vèn l−u ®éng n¨m N+1 cña doanh nghiÖp BiÕt: KÕ ho¹ch ho¹t ®éng cña DN trong n¨m N+1 nh− sau: - Doanh thu thuÇn: 30,5 tû ®ång
 4. 4 - Gi¸ vèn hμng b¸n: 23,6 tû ®ång - Nî qu¸ h¹n t¹i c¸c TCTD t¹i n¨m N: kh«ng cã. B¶ng y/c 2 bμi 2 1. Kh¶ n¨ng thanh to¸n ng¾n h¹n 1,5 6. Nî ph¶i tr¶/Tæng nguån vèn 50% 2. Kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh 0,9 7. Thu nhËp tr−íc thuÕ/Doanh thu 5% 3. Vßng quay hμng tån kho 3,8 8. Thu nhËp tr−íc thuÕ/TS cã 6% 4. Kú thu tiÒn b×nh qu©n (ngμy) 48 9. Thu nhËp tr−íc thuÕ/VCSH 13% 5. HiÖu qu¶ sö dông tμi s¶n 2,5 B¶ng y/c 3 bμi 2 Träng §iÓm c¸c chØ tiªu ChØ tiªu sè 100 80 60 40 20 A ChØ tiªu thanh kho¶n 1 Kh¶ n¨ng thanh to¸n ng¾n h¹n 8% 2,5 1,8 1,3 1 1,8 D ChØ tiªu thu nhËp (%) 9 Thu nhËp tr−íc thuÕ/doanh thu 8% 6,5 6 5 4
 5. 5 STT ChØ tiªu N¨m N-1 N¨m N 1 Doanh thu thuÇn ####### ####### 2 Gi¸ vèn hμng b¸n ####### ####### 3 LN gép vÒ b¸n hμng vμ d.vô 4,730.00 6,210.00 4 Doanh thu ho¹t ®éng tμi chÝnh 94.00 67.00 5 Chi phÝ tμi chÝnh 775.00 957.00 6 Chi phÝ b¸n hμng 1,650.00 2,350.00 7 Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 1,550.00 1,904.00 8 Lîi nhuËn thuÇn tõ h® kinh doanh 849.00 1,066.00 9 Lîi nhuËn kh¸c (26.00) (92.00) 10 Lîi nhuËn tr−íc thuÕ 823.00 974.00 11 ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp 230.44 272.72 12 Lîi nhuËn sau thuÕ 592.56 701.28 Yªu cÇu: 1. Cã vÊn ®Ò g× cÇn chó ý trong ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp A theo c¸c b¸o c¸o nμy kh«ng? 2. Dßng tiÒn cña c«ng ty Y thay ®æi nh− thÕ nμo trong n¨m N tr−íc nh÷ng thay ®æi cña c¸c kho¶n môc trong b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n? Bμi 4: C«ng ty X cã yªu cÇu xin vay ng©n hμng, ®· cung cÊp b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n nh− sau: B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n vμo thêi ®iÓm cuèi n¨m (triÖu ®ång) Tμi s¶n N-1 N Nguån vèn N-1 N I TSL§ vμ §T ng¾n h¹n 4.997 5.096 I Nî ph¶i tr¶ 5.496 5.599 1 TiÒn 542 343 1 Nî ng¾n h¹n 4.212 4.434 2 §TTC ng¾n h¹n Vay ng¾n h¹n 2.943 3.165 3 Kho¶n ph¶i thu 2.432 2.546 ph¶i tr¶ ng−êi b¸n 980 1.056 4 Hμng tån kho 1.989 2.125 Ph¶i tr¶ kh¸c 289 213 5 Tμi s¶n kh¸c 34 82 2 Nî dμi h¹n 1.284 1.165 II TSC§ vμ §TTC dμi h¹n 2.890 3.028 II Nguån vèn chñ së h÷u 2.391 2.525 1 TSC§ (gi¸ trÞ cßn l¹i) 2.856 2.970 1 Nguån vèn quü 2.086 2.101 2 §TTC dμi h¹n 34 58 Vèn ®Çu t− cña CSH 1.954 1.956 C¸c quü 132 145 2 Nguån kinh phÝ, quü kh¸c 305 424 Tæng tμi s¶n 7.887 8.124 Tæng nguån vèn 7.887 8.124 H·y x©y dùng mét dù b¸o vÒ t×nh h×nh nguån vèn vμ sö dông vèn cña doanh nghiÖp ? Cã g× ®¸ng nghi ng¹i trong t×nh h×nh tμi chÝnh cña c«ng ty X kh«ng? Bμi 5: Cho b¸o c¸o tμi chÝnh cña c«ng ty Y (§¬n vÞ: triÖu ®ång) B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n Tμi s¶n N-1 N Nguån vèn N-1 N I TSL§ vμ ®Çu t− ng¾n h¹n 8.901 10.741 I Nî ph¶i tr¶ 10.284 14.485 1 TiÒn 563 854 1 Nî ng¾n h¹n 5.934 8.145 2 §TTC ng¾n h¹n 300 - Vay ng¾n h¹n 2.770 3.950 3 C¸c kho¶n ph¶i thu 3.358 5.267 Ph¶i tr¶ ng−êi b¸n 2.780 3.730 Ph¶i thu kh¸ch hμng 2.451 4.023 Ph¶i tr¶ kh¸c 384 465 Tr¶ tr−íc ng−êi b¸n 565 788 2 Nî dμi h¹n 4.350 6.340 Ph¶i thu kh¸c 342 456 4 Hμng tån kho 4.630 4.500 II Nguån vèn CSH 7.667 8.006 5 Tμi s¶n l−u ®éng kh¸c 50 120 1 Vèn ®Çu t− cña CSH 6.500 6.500 II TSC§ vμ ®Çu t− dμi h¹n 9.050 11.750 2 C¸c quü 1.167 1.506 1 Tμi s¶n cè ®Þnh 8.050 10.750 2 §Çu t− tμi chÝnh d.h¹n 1.000 1.000 Céng tμi s¶n 17.951 22.491 Céng nguån vèn 17.951 22.491 B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh
 6. 6 STT ChØ tiªu N¨m N-1 N¨m N 1 Doanh thu thuÇn 32.980,00 42.250,00 2 Gi¸ vèn hμng b¸n 26.460,00 34.040,00 3 Lîi nhuËn gép 6.520,00 8.210,00 4 Thu nhËp ho¹t ®éng tμi chÝnh 110,00 105,00 5 Chi phÝ tμi chÝnh 885,00 1.190,00 Trong ®ã: chi phÝ tr¶ l·i 854,40 1.029,00 6 Chi phÝ b¸n hμng 1.850,00 2.750,00 7 Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 2.150,00 2.540,00 8 Lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh 1.745,00 1.835,00 9 Thu nhËp kh¸c 23,00 132,00 10 Chi phÝ kh¸c 90,00 45,00 11 Lîi nhuËn kh¸c (67,00) 87,00 12 Lîi nhuËn tr−íc thuÕ 1.678,00 1.922,00 13 ThuÕ TNDN 469,84 538,16 14 Lîi nhuËn sau thuÕ 1.208,16 1.383,84 Yªu cÇu: TÝnh c¸c chØ tiªu tμi chÝnh vμ cho nhËn xÐt vÒ t×nh h×nh tμi chÝnh cña c«ng ty Y? Bμi 6: C«ng ty X ®ang xin t¸i xÐt mét h¹n møc tÝn dông 1,4 tû ®ång. C¸c sè liÖu sau ®©y ®−îc chuyÓn ®Õn phßng tÝn dông cña ng©n hμng: §¬n vÞ: triÖu ®ång N+1 N¨m N-3 N-2 N-1 N (Dù tÝnh) C¸c kho¶n ph¶i thu 1020 1100 1140 1200 1280 Hμng tån kho 160 1640 1660 1720 1780 C¸c kho¶n ph¶i tr¶ 1560 1680 1760 1900 1980 KhÊu hao 2,240 2,240 2,220 2,200 2,180 Lîi nhuËn rßng 880 920 980 820 720 Theo c¸c sè liÖu nμy: H·y tÝnh dßng tiÒn mÆt cña c«ng ty? Anh chÞ cã nhËn thÊy khuynh h−íng nμo trong ho¹t ®éng cña c«ng ty? Ng©n hμng cã ®ång ý t¸i xÐt kh«ng? Bμi 7: Cho b¸o c¸o tμi chÝnh cña mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt c«ng nghiÖp (®¬n vÞ: triÖu ®ång): B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n (ngμy 31/12) Stt Tμi s¶n N-1 N Stt Nguån vèn N-1 N A TS ng¾n h¹n 7.820 9.671 A Nî ph¶i tr¶ 7.123 8.802 I TiÒn 490 648 I Nî ng¾n h¹n 7.123 8.802 II §TTC ng¾n h¹n 78 - Vay ng¾n h¹n 2.984 3.096 III C¸c kho¶n ph¶i thu 3.470 4.423 Ph¶i tr¶ ng−êi b¸n 3.510 5.012 Ph¶i thu cña KH 3.412 4.235 Ph¶i tr¶ kh¸c 629 694 Ph¶i thu kh¸c 216 346 II Nî dμi h¹n - - Dù phßng PT (158) (158) IV Hμng tån kho 3.667 4.453 B Nguån vèn CSH 2.871 3.119 V TSL§ kh¸c 115 147 I Vèn chñ së h÷u 2.133 2.245 B TS dμi h¹n 2.174 2.250 II Nguån KP, quü kh¸c 738 874 I TSC§ 2.174 2.132 II §TTC dμi h¹n - 118 Tæng tμi s¶n 9.994 11.921 Tæng nguån vèn 9.994 11.921 B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh
 7. 7 STT ChØ tiªu N¨m N-1 N¨m N 1 Doanh thu thuÇn 26.280,00 30.394,00 2 Gi¸ vèn hμng b¸n 21.590,00 24.575,00 3 Lîi nhuËn gép 4.690,00 5.819,00 4 Thu nhËp ho¹t ®éng tμi chÝnh 6,00 11,00 5 Chi phÝ tμi chÝnh 381,00 393,00 Trong ®ã: chi phÝ l·i vay 358,00 371,00 6 Chi phÝ b¸n hμng 1.825,00 2.477,00 7 Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 1.398,00 1.624,00 8 Lîi nhuËn thuÇn tõ H§KD 1.092,00 1.336,00 9 C¸c kho¶n thu nhËp kh¸c 898,00 582,00 10 Chi phÝ kh¸c 634,00 386,00 11 Lîi nhuËn kh¸c 264,00 196,00 12 Lîi nhuËn tr−íc thuÕ 1.356,00 1.532,00 13 ThuÕ thu nhËp 379,68 428,96 14 Lîi nhuËn sau thuÕ 976,32 1.103,04 Yªu cÇu: TÝnh c¸c chØ tiªu tμi chÝnh vμ cho nhËn xÐt vÒ t×nh h×nh tμi chÝnh cña doanh nghiÖp? Bμi 8: Mét doanh nghiÖp cã nhu cÇu vay vèn l−u ®éng theo ph−¬ng ph¸p tõng lÇn. Trong hå s¬ vay vèn göi ng©n hμng cã mét sè tμi liÖu: 1. B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n n¨m N (®¬n vÞ: TriÖu ®ång) A TS ng¾n h¹n 7,759 9,754 A Nî ph¶i tr¶ 6,852 8,541 I TiÒn 548 564 I Nî ng¾n h¹n 6,852 8,541 II §TTC ng¾n h¹n 78 78 Vay ng¾n h¹n 2,784 2,946 III C¸c kho¶n ph¶i thu 3,244 4,392 Ph¶i tr¶ ng−êi b¸n 3,520 5,025 Ph¶i thu cña KH 3,217 4,235 Ph¶i tr¶ kh¸c 548 570 Ph¶i thu kh¸c 216 346 II Nî dμi h¹n - - Dù phßng PT (189) (189) IV Hμng tån kho 3,768 4,573 B Nguån vèn CSH 2,716 2,763 V TSL§ kh¸c 121 147 I Nguån vèn, quü 2,133 2,245 B TS dμi h¹n 1,809 1,550 II Nguån KP, quü kh¸c 583 518 I TSC§ 1,764 1,432 II §TTC dμi h¹n 45 118 Tæng tμi s¶n 9,568 11,304 Tæng nguån vèn 9,568 11,304 2. TrÝch b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh: - Doanh thu thuÇn : 27.680 triÖu ®ång - Gi¸ vèn hμng b¸n : 22.190 triÖu ®ång 3. TrÝch kÕ ho¹ch kinh doanh n¨m N+1: - Doanh thu thuÇn: 31.039 triÖu ®ång - Gi¸ vèn hμng b¸n: 26.657 triÖu ®ång Yªu cÇu: 1. TÝnh c¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh n¨ng lùc ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp vμ cho nhËn xÐt? 2. X¸c ®Þnh nhu cÇu vμ thêi gian vay vèn l−u ®éng cña doanh nghiÖp trong n¨m N+1? Bμi 9: Doanh nghiÖp X, hiÖn ®ang cã quan hÖ tÝn dông duy nhÊt víi ng©n hμng A, muèn thiÕt lËp quan hÖ tÝn dông víi ng©n hμng B, ®· göi cho ng©n hμng B bé hå s¬ vay vèn trong ®ã cã tμi liÖu sau: (®¬n vÞ: tr ®ång) 1. B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n:
 8. 8 Stt Tμi s¶n N-1 N Stt Nguån vèn N-1 N A TSL§&§T ng¾n h¹n 79.414 101.837 A Nî ph¶i tr¶ 78.781 96.990 I TiÒn 4.910 5.648 I Nî ng¾n h¹n 71.311 91.430 II §TTC ng¾n h¹n 708 357 Vay ng¾n h¹n 28.744 30.645 III C¸c kho¶n ph¶i thu 36.103 48.504 Ph¶i tr¶ ng−êi b¸n 34.089 51.275 Ph¶i thu cña KH 35.127 44.357 Ph¶i tr¶ kh¸c 8.478 9.510 Ph¶i thu kh¸c 1.565 4.736 II Nî dμi h¹n 7.470 5.560 Dù phßng PT (589) (589) IV Hμng tån kho 36.578 45.831 B Nguån vèn CSH 27.934 30.291 V TSL§ kh¸c 1.115 1.497 I Vèn CSH 24.330 26.450 B TSC§&§T dμi h¹n 27.301 25.444 II Nguån KP, quü kh¸c 3.604 3.841 I TSC§ 27.044 24.326 II §TTC dμi h¹n 257 1.118 Tæng tμi s¶n 106.715 127.281 Tæng nguån vèn 106.715 127.281 2. Môc tiªu kinh doanh trong n¨m N+1: KiÓm so¸t tû lÖ chi phÝ vμ cè g¾ng ®¹t møc t¨ng doanh sè b¸n lμ 5%. Yªu cÇu: 1. LËp b¸o c¸o vÒ sù thay ®æi cña nguån vèn vμ sö dông vèn trong n¨m N cña doanh nghiÖp X vμ cho nhËn xÐt. 2. LËp b¸o c¸o vÒ sù thay ®æi nguån vμ sö dông vèn l−u ®éng rßng trong n¨m N cña doanh nghiÖp X vμ cho nhËn xÐt. 3. Trong n¨m N+1, doanh nghiÖp muèn c¶i thiÖn kh¶ n¨ng thanh to¸n nªn dù ®Þnh gi¶m bít kho¶n nî ng−êi b¸n kho¶ng 10.000, gi¶m hμng tån kho 5.000. C¸c ho¹t ®éng kh¸c cña doanh nghiÖp kh«ng cã biÕn ®éng nhiÒu. §−îc biÕt h¹n møc tÝn dông cña ng©n hμng A dμnh cho doanh nghiÖp kh«ng t¨ng trong n¨m N+1, nªn doanh nghiÖp muèn vay ng©n hμng B ®Ó c¶i thiÖn b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n. §Ò nghÞ nμy cã chÊp nhËn ®−îc kh«ng? Bμi 10: Mét doanh nghiÖp x©y dùng cã nhu cÇu vay theo h¹n møc tÝn dông trong n¨m N+1, göi bé hå s¬ vay vèn ®Õn NH, trong ®ã cã tμi liÖu sau: 1. B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n (ngμy 31/12/N) (§¬n vÞ: triÖu ®ång) Stt Tμi s¶n Sè tiÒn Stt Nguån vèn Sè tiÒn I TS ng¾n h¹n 60,892 I Nî ph¶i tr¶ 63,057 1 Vèn b»ng tiÒn 2,866 1 Nî ng¾n h¹n 57,685 2 §Çu t− ng¾n h¹n 0 Vay ng¾n h¹n 38,300 3 C¸c kho¶n ph¶i thu 41,147 Ph¶i tr¶ ng−êi b¸n 18,564 4 Hμng tån kho 13,688 ThuÕ vμ ph¶i nép Nhμ n−íc 547 5 TSL§ kh¸c 3,191 Ph¶i tr¶ ph¶i nép kh¸c 274 II TS dμi h¹n 16,953 2 Nî dμi h¹n 5,372 1 TSC§ 16,238 II Vèn chñ së h÷u 14,788 2 §Çu t− tμi chÝnh dμi h¹n 715 1 Vèn ®Çu t− cña chñ së h÷u 11,832 2 C¸c quü 2,405 3 L·i ch−a ph©n phèi 551 Céng 77,845 Céng 77,845 2. KÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh n¨m N+1. (§¬n vÞ: triÖu ®ång) 1 KÕ ho¹ch gi¸ trÞ s¶n l−îng n¨m N+1 129621 2 Doanh thu dù kiÕn n¨m N+1 102000 3 Vßng quay VL§ 2 vßng/n¨m 4 Chi phÝ: Nguyªn nhiªn vËt liÖu 94623 Chi l−¬ng 15554 Chi phÝ khÊu hao TSC§ 3888 ThuÕ GTGT ph¶i nép (ph−¬ng ph¸p khÊu trõ) 6481
 9. 9 Chi phÝ trùc tiÕp kh¸c 1944 Chi phÝ qu¶n lý 2592 L·i vay vèn 1440 3. C¸c tμi liÖu kh¸c TrÝch b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh n¨m N: - Tæng doanh thu: 42.420 triÖu ®ång - Gi¸ vèn hμng b¸n: 39.533 triÖu ®ång - Lîi nhuËn sau thuÕ: 549 triÖu ®ång. Yªu cÇu: 1. §¸nh gi¸ kh¸i qu¸t kh¶ n¨ng tμi chÝnh cña kh¸ch hμng. 2. X¸c ®Þnh h¹n møc tÝn dông n¨m N+1. Bμi 11: C«ng ty TNHH TiÕn V−îng ®−îc phÐp ho¹t ®éng: s¶n xuÊt kinh doanh hμng thñ c«ng mü nghÖ; bu«n b¸n vμ chÕ biÕn hμng n«ng l©m h¶i s¶n; ®¹i lý mua b¸n ký göi hμng ho¸. Ngμy 1/11/N c«ng ty TiÕn V−îng cã ®Ò nghÞ vay NH A 300 triÖu ®ång (nî gèc tr¶ sau 6 th¸ng, l·i tr¶ hμng th¸ng) ®Ó bæ sung vèn l−u ®éng cho viÖc thu mua 200 tÊn hoa hoÌ t¹i Th¸i b×nh, xuÊt b¸n cho c«ng ty TNHH chÌ Anh Kim. Theo dù tÝnh cña c«ng ty TiÕn V−îng, gi¸ mua 1 tÊn hoa hoÌ lμ 17 triÖu ®ång. C¸c chi phÝ cã liªn quan tÝnh b×nh qu©n cho viÖc thu mua vμ xuÊt b¸n 1 tÊn gåm cã: - Chi phÝ vËn chuyÓn: 100.000 ® - Hoa hång ®Æt ®Þa ®iÓm mua: 50.000 ® - TiÒn l−¬ng ph¶i tr¶: 30.000 ® - C¸c chi phÝ ho¹t ®éng kh¸c: 10.000 ® Còng theo dù tÝnh cña c«ng ty nμy, hμng th¸ng sÏ mua 40 tÊn ®Ó b¸n gèi ®Çu cho cho c«ng ty Anh Kim víi gi¸ 18 triÖu ®ång/1 tÊn (giao hμng tõ th¸ng 12/N), thanh to¸n ngay sau khi giao hμng. Yªu cÇu: 1. Víi t− c¸ch lμ CBTD cña NH A, b¹n sÏ yªu cÇu kh¸ch hμng cung cÊp tμi liÖu hay lμm râ thªm nh÷ng vÊn ®Ò g× ®èi víi ph−¬ng ¸n kinh doanh trªn? 2. X¸c ®Þnh sè tiÒn l·i (lç) cña c«ng ty TiÕn V−îng trong ho¹t ®éng trªn? 3. H·y cho ý kiÕn vÒ viÖc ®ång ý (sè tiÒn, thêi h¹n cho vay...) hay kh«ng ®ång ý cho vay ®èi víi ph−¬ng ¸n kinh doanh trªn cña c«ng ty TiÕn V−îng? BiÕt r»ng: - C«ng ty TiÕn V−îng ®ang cã mét l−îng vèn kho¶ng 420 triÖu ®ång cã thÓ sö dông cho ho¹t ®éng kinh doanh nμy. - L·i suÊt cho vay ng¾n h¹n cña NH A lμ 0,85%/th¸ng. - ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp: 28%. ThuÕ GTGT coi nh− b»ng 0%. T×nh huèng: - ThuÕ GTGT tÝnh theo ph−¬ng ph¸p khÊu trõ, thuÕ suÊt 10%. - C«ng ty ph©n bæ chi phÝ qu¶n lý cho ho¹t ®éng nμy lμ 30 triÖu ®ång. Bμi 12: Trong th¸ng 9/N c«ng ty gèm sø X cã ®Ò nghÞ NHTM A cÊp mét h¹n møc tÝn dông cho quý IV/N, ®Ó ®¸p øng c¸c nhu cÇu vèn l−u ®éng. KÕ ho¹ch kinh doanh quý IV/N göi cho ng©n hμng cã mét sè néi dung nh− sau: I Tæng chi phÝ thùc hiÖn kÕ ho¹ch kinh doanh: 20,414 (triÖu ®ång) 1 Chi phÝ nguyªn liÖu, vËt liÖu: 14,896 (triÖu ®ång) 2 Chi phÝ nh©n c«ng: 254 (triÖu ®ång)
 10. 10 3 Chi phÝ khÊu hao tμi s¶n cè ®Þnh: 2,865 (triÖu ®ång) 4 Chi phÝ dÞch vô mua ngoμi: 1,643 (triÖu ®ång) 5 Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn: 756 (triÖu ®ång) Sau khi thÈm ®Þnh, ng©n hμng A ®· ®ång ý cho vay víi l·i suÊt 0,9%/th¸ng. Khi thùc hiÖn h¹n møc nμy, vμo cuèi ngμy 30/11/N d− nî tμi kho¶n cho vay lμ: 4.647 triÖu ®ång. Trong th¸ng 12/N cã ph¸t sinh mét sè nghiÖp vô kinh tÕ nh− sau: Ngμy 1/12: - Xin vay ®Ó tr¶ tiÒn mua men vμ bét mμu: 564 triÖu ®ång, hÑn tr¶ vμo 25/12/N. - Xin vay thanh to¸n tiÒn mua thiÕt bÞ: 543 triÖu ®ång, hÑn tr¶ vμo 27/12/N. Ngμy 10/12: - §Õn h¹n tr¶ ng©n hμng A theo cam kÕt trªn giÊy nhËn nî ph¸t sinh tõ th¸ng tr−íc: 653 triÖu ®ång - Xin vay chi th−ëng cho cho nh©n viªn: 32 triÖu ®ång, hÑn tr¶ vμo th¸ng 1/N+1. - Xin vay thanh to¸n tiÒn ®iÖn s¶n xuÊt: 23 triÖu ®ång, hÑn tr¶ trong th¸ng 1/N+1. Ngμy 15/12: - Nép sÐc b¶o chi do c«ng ty G ph¸t hμnh sè tiÒn: 454 triÖu ®ång - Xin vay thanh to¸n tiÒn chi qu¶ng c¸o: 25 triÖu ®ång, hÑn tr¶ trong th¸ng 1/N+1. Ngμy 18/12: - Vay thanh to¸n tiÒn mua « t« chë hμng: 870 triÖu ®ång, hÑn tr¶ trong th¸ng 1/N+1. - Xin vay nép thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp: 20 triÖu ®ång, hÑn tr¶ trong th¸ng 1/N+1. Yªu cÇu: 1. X¸c ®Þnh h¹n møc tÝn dông quý IV/N? 2. X¸c ®Þnh sè d− tμi kho¶n cho vay cuèi th¸ng 12/N vμ l·i tiÒn vay ph¶i tr¶ trong th¸ng 12/N? BiÕt r»ng: 1. C«ng ty X chØ cã mét tμi kho¶n cho vay t¹i ng©n hμng A. 2. Ng©n hμng A tù trÝch tμi kho¶n tiÒn göi cña c«ng ty X ®Ó thu nî khi ®Õn h¹n. 3. §èi t−îng cho vay cña ng©n hμng A theo quy ®Þnh trong quy chÕ cho vay hiÖn hμnh. 4. Theo dù tÝnh cña doanh nghiÖp X: Vèn l−u ®éng rßng vμ c¸c kho¶n vèn kh¸c ®−îc sö dông trong quý IV/N lμ 6.045 triÖu ®ång. Vßng quay vèn l−u ®éng trong n¨m N lμ 6 vßng. 5. Gi¶ ®Þnh Tμi kho¶n tiÒn göi cña c«ng ty X lu«n ®ñ sè d− ®Ó thanh to¸n nî. Bμi 13: Mét doanh nghiÖp dÖt may xuÊt khÈu ®−îc NH cho vay theo ph−¬ng thøc CV theo HMTD. Sau khi xem xÐt kÕ ho¹ch vay VL§ quý 4/N, NH ®· thèng nhÊt mét sè tμi liÖu nh− sau: - Gi¸ trÞ vËt t− hμng ho¸ cÇn mua vμo trong quý: 14.895,5 tr® - Chi phÝ kh¸c cña kh¸ch hμng trong quý lμ: 655 tr® - Gi¸ trÞ s¶n l−îng hμng ho¸ thùc hiÖn: 13.233,5 tr® - TSL§: + §Çu kú: 3.720 tr®, trong ®ã vËt t− hμng ho¸ kÐm phÈm chÊt chiÕm 15% + Cuèi kú: 4.650 tr®, trong ®ã dù tr÷ vËt liÖu x©y dùng c¬ b¶n 250 tr® - VL§ tù cã vμ c¸c nguån vèn kh¸c dïng vμo kinh doanh: 2.730 tr® - Gi¸ trÞ TS§B: 2.812 tr® Tõ ngμy 1/10/N ®Õn hÕt ngμy 26/12/N trªn TK cho vay theo HMTD cña DN: - Doanh sè ph¸t sinh nî: 4.500 tr® - Doanh sè ph¸t sinh cã: 3.820 tr® Trong 5 ngμy cuèi quý cã ph¸t sinh mét sè nghiÖp vô: - Ngμy 27/12: Vay mua vËt t−: 450 tr® Thu tiÒn nhËn gia c«ng s¶n phÈm: 70 tr®
 11. 11 - Ngμy 28/12: vay thanh to¸n tiÒn ®iÖn khu nhμ ë cña c¸n bé cong nh©n viªn: 25 tr® - Ngμy 29/12: Vay thanh to¸n söa ch÷a th−êng xuyªn m¸y mãc thiÕt bÞ: 38 tr® Thu tiÒn b¸n hμng:458 tr® - Ngμy 30/12: vay mua vËt liÖu x©y dùng cho c«ng tr×nh më réng s¶n xuÊt: 65 tr® - Ngμy 31/12: Vay mua vËt t−: 160 tr® Vay thanh to¸n tiÒn vËn chuyÓn thiÕt bÞ: 20 tr® Yªu cÇu: 1. NH ph¶i thùc hiÖn dù tr÷ b¾t buéc vμ dù tr÷ thanh to¸n lμ bao nhiªu 2. X¸c ®Þnh h¹n møc tÝn dông quý 4/N cña doanh nghiÖp 3. Gi¶i quyÕt c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh trong 5 ngμy cuèi th¸ng BiÕt r»ng: - Sau khi tÝnh to¸n dùa trªn nguån vèn kÕ ho¹ch quý 4/N cña NH A gåm: + Vèn huy ®éng: 18.285.914 tr® + Vèn chñ së h÷u: 940.194 tr® + Vèn vay: 2.871.037 tr® + Vèn kh¸c: 180.355 tr® NH thÊy cã thÓ cho vay tèi ®a ®èi víi DN b»ng 0,03% d− nî ®èi víi khu vùc kinh tÕ quèc doanh. - Tû lÖ dù tr÷ b¾t buéc: 5%; 2%, tû lÖ dù tr÷ ®¶m b¶o thanh to¸n: 8%. - Vèn huy ®éng trung dμi h¹n chiÕm: 60% tæng vèn huy ®éng; trong ®ã: vèn huy ®éng d−íi 24 th¸ng lμ 40%. - Tæng d− nî cña ng©n hμng chiÕm 75% tæng tμi s¶n cã. Trong ®ã nî khu vùc kinh tÕ quèc doanh chiÕm 40% tæng d− nî - Sè d− TK cho vay theo HMTD cña doanh nghiÖp cuèi ngμy 30/9/N: 560 tr® - DN kh«ng ph¸t sinh nî qu¸ h¹n vμ d− nî cuèi quý la nî lμnh m¹nh - C¸c sè liÖu trªn ®Òu gi¶ ®Þnh. Bμi 14: Trong th¸ng 9/N, C«ng ty may X Göi ®Õn NH A kÕ ho¹ch vay vèn l−u ®éng quý 4/N. Sau khi kiÓm tra xem xÐt NH ®· thèng nhÊt víi DN mét sè chØ tiªu: - Tæng chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh quý 4: 29.260 tr® - Doanh sè tr¶ nî kÕ ho¹ch quý 4: 18.144 tr® Sau khi c©n ®èi, NH ®· quyÕt ®Þnh ®¸p øng ®ñ nhu cÇu vay cña DN vμ x¸c ®Þnh h¹n møc tÝn dông b»ng 0,1% tæng nguån vèn cña NH. Tõ ngμy 1/10 ®Õn cuèi ngμy 26/12 trªn TK cho vay theo HMTD cña DN cã: Ph¸t sinh Nî: 17.263 tr®, PS cã: 17.999 tr® Trong 5 ngμy cuèi quý cã PS mét sè nghiÖp vô: - Ngμy 27/12: Vay ®Ó tr¶ tiÒn mua v¶i vμ c¸c phô liªu: 254 tr® Vay thanh to¸n tiÒn mua thiÕt bÞ: 208 tr® - Ngμy 28/12 Vay chi th−ëng quý 3 cho nh©n viªn: 405 tr® Vay thanh to¸n tiÒn ®iÖn cho s¶n xuÊt:42 tr® - Ngμy 29/12: Thu tiÒn b¸n hμng: 870 tr® Vay thanh to¸n tiÒn chi qu¶ng c¸o: 8 tr® - Ngμy 30/12: Vay thanh to¸n tiÒn mua « t« chë hμng: 500 tr® Vay mua xi m¨ng: 150 tr® - Ngμy 31/12: Thu tiÒn gia c«ng hμng cho xÝ nghiÖp T: 535 tr® Vay thanh to¸n tiÒn c«ng xÕp dì hμng ho¸: 5 tr® Yªu cÇu:
 12. 12 1. X¸c ®Þnh HMTD quý 4 2. Gi¶i quyÕt c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh trong 5 ngμy cuèi th¸ng 3. X¸c ®Þnh vèn l−u ®éng tù cã vμ vμ c¸c nguån vèn kh¸c DN sö dông vμo kinh doanh quý 4/N BiÕt r»ng: - DN TK cho vay theo HMTD cuèi ngμy 30/9/N lμ 4.500 tr® - Vßng quay vèn tÝn dông kÕ ho¹ch quý 4 b»ng Vßng quay VL§ Trong kÕ ho¹ch c©n ®èi vèn kinh doanh quý 4/N cña NH, nguån vèn huy ®éng lμ 4.200 tû ®, trong ®ã vèn huy ®éng trung dμi h¹n lμ 1.700 tû ®, vèn huy ®éng cã kú h¹n (trªn 12 th¸ng) d−íi 24 th¸ng lμ 1.250 tû ® vμ c¸c chØ tiªu sö dông vèn gåm: dù tr÷ b¾t buéc, dù tr÷ ®¶m b¶o kh¶ n¨ng thanh to¸n, nghiÖp vô kinh doanh tÝn dông vμ nghiÖp vô kinh doanh kh¸c. Trong ®ã: + NghiÖp vô kinh doanh tÝn dông: 4.510 tû ® + NghiÖp vô kinh doanh kh¸c: 230 tû ® - Tû lÖ dù tr÷ b¾t buéc: 5%, 2% vμ dù tr÷ ®¶m b¶o kh¶ n¨ng thanh to¸n lμ 7%. - DN kh«ng cã nî qu¸ h¹n vμ d− nî cuèi quý lμ nî lμnh m¹nh. Bμi 15: C«ng ty l¾p m¸y ®iÖn n−íc X cã nhu cÇu vay theo mãn ®Ó thùc hiÖn hîp ®ång ký gi÷a c«ng ty X vμ c«ng ty liªn doanh, nhËn mua vμ l¾p ®Æt tr¹m biÕn ¸p, thiÕt bÞ l¹nh. Tæng gi¸ trÞ hîp ®ång kho¸n gän lμ 4.400 triÖu ®ång (hîp ®ång ®¶m b¶o nguån thanh to¸n ch¾c ch¾n). Thêi gian thùc hiÖn hîp ®ång tõ th¸ng 6/N ®Õn th¸ng 10/N (bμn giao th¸ng 10/N). Bªn A øng tr−íc 1.000 triÖu ®ång, sè cßn l¹i ®−îc thanh to¸n sau 1 th¸ng khi c«ng tr×nh bμn giao. C«ng ty X cã xuÊt tr×nh mét hîp ®ång ký trong th¸ng 6/N ®Ó mua m¸y biÕn ¸p vμ c¸c thiÕt bÞ l¹nh trÞ gi¸ 4.000 triÖu ®ång, ph¶i thanh to¸n tiÒn ngay trong th¸ng. BiÕt r»ng: L·i suÊt cho vay hiÖn hμnh: 1%/th¸ng Vèn tù cã cña c«ng ty X tham gia: 500 triÖu ®ång Tæng chi phÝ vËn chuyÓn l¾p ®Æt thiÕt bÞ: 300 triÖu ®ång Yªu cÇu: Cho ý kiÕn vÒ viÖc ®ång ý (sè tiÒn, thêi h¹n cho vay) hay kh«ng ®ång ý cho vay ®èi víi c«ng ty X? Bμi 16: C«ng ty A cã nhu cÇu vay NH X 5 tû ®ång ®Ó thi c«ng c«ng tr×nh ®· tróng thÇu (c«ng tr×nh ®−îc ®Çu t− b»ng vèn Ng©n s¸ch). Thêi gian xin vay 7 th¸ng, kÓ tõ th¸ng 6/N, l·i suÊt 1,25%/t¸ng. Gi¸ trÞ hîp ®ång c«ng ty nhËn thÇu lμ 5 tû ®ång, thêi gian thùc hiÖn hîp ®ång tõ th¸ng 6 ®Õn th¸ng 11/N. Bªn A øng tr−íc 10% gi¸ trÞ hîp ®ång vμ bªn A thanh to¸n 2 lÇn, lÇn ®Çu vμo th¸ng 8/N, gi¸ trÞ thanh to¸n lÇn ®Çu lμ 50%. Sè cßn l¹i ®−îc thanh to¸n sau 1 th¸ng khi c«ng tr×nh ®−îc bμn giao. L·i ®Þnh møc x©y l¾p lμ 10% gi¸ trÞ hîp ®ång. BiÕt r»ng: - C«ng ty A dïng vèn tù cã vμ vèn bªn A øng ®Ó dù tr÷ gèi ®Çu. - §¬n vÞ kh«ng sö dông m¸y mãc ®Ó thi c«ng. Yªu cÇu: Víi c¸c ®iÒu kiÖn trªn, h·y tÝnh møc cho vay tèi ®a, thêi h¹n cho vay tèi ®a? Bμi 17: C«ng ty x©y l¾p A trong n¨m N cã nhu cÇu vay vèn l−u ®éng theo h¹n møc tÝn dông, ®Ó thi c«ng c«ng tr×nh ®· tróng thÇu (kh¶ n¨ng thanh to¸n vèn ®¶m b¶o). Gi¸ trÞ hîp ®ång thi c«ng ®· ký víi chñ ®Çu t− lμ: 20 tû ®ång. Thêi gian thi c«ng trong hai n¨m: N vμ N+1. C«ng ty A dù tÝnh trong n¨m N sÏ thùc hiÖn 50% khèi l−îng c«ng viÖc vμ gi¸ trÞ hoμn thμnh ®−îc chñ ®Çu t− thanh to¸n lμ 8 tû ®ång. H·y cho biÕt h¹n møc tÝn dông trong n¨m N lμ bao nhiªu biÕt r»ng: 1. KhÊu hao TSC§ −íc tÝnh 1.500 triÖu ®ång/n¨m. 2. Vèn l−u ®éng chñ së h÷u vμ vèn c¬ quan chñ qu¶n hç trî cho vay lμ 2 tû ®ång. 3. Vßng quay vèn l−u ®éng: 2 vßng/n¨m. 4. ThuÕ GTGT: tÝnh theo ph−¬ng ph¸p khÊu trõ, thuÕ suÊt: 5%, thuÕ ph¶i nép n¨m N: 0,1 tû ®ång.
 13. 13 5. Lîi nhuËn tr−íc thuÕ vμ l·i tiÒn vay dù tÝnh n¨m N lμ: 1.000 triÖu ®ång. Bμi 18: Mét c«ng ty cæ phÇn cã t×nh h×nh tμi chÝnh vμ kÕ ho¹ch kinh doanh nh− sau: (tr®) ChØ tiªu Thùc hiÖn n¨m N KÕ ho¹ch n¨m N+1 1. Gi¸ trÞ s¶n l−îng 81500 110000 2. Doanh thu 66300 95000 3. ThuÕ GTGT ph¶i nép 4800 7000 4. Nguyªn gi¸ TSC§ 16530 13000 5. Gi¸ trÞ TSC§ cßn l¹i 14150 12700 Trong ®ã: - Nhμ x−ëng, vËt kiÕn tróc 4570 4300 - ThiÕt bÞ, m¸y mãc 9580 8400 6. KH TSC§ trong n¨m 2500 2800 7. LN tr−íc thuÕ 1520 2000 8. VL§ tù cã 4850 9. Nî ng¾n h¹n b×nh qu©n 32700 Trong ®ã: - Vay ng©n hμng 15500 - C¸c kho¶n ph¶i tr¶ 17200 25% gi¸ trÞ s¶n l−îng Doanh nghiÖp kh«ng cã nî khã ®ßi, thuÕ TNDN: 28%. Doanh nghiÖp trÝch 35% lîi nhuËn ®Ó l¹i bæ sung vèn l−u ®éng. Dù kiÕn vßng quay VL§ n¨m N+1 nh− n¨m N. H·y ®Ò xuÊt ®iÒu kiÖn cÊp tÝn dông vμ x¸c ®Þnh h¹n møc tÝn dông cao nhÊt cho doanh nghiÖp trong n¨m N+1 t¹i NH b¹n, biÕt r»ng trong cïng n¨m mét NH kh¸c ®· cÊp h¹n møc cho c«ng ty nμy lμ 7 tû ®ång. Bμi 19: Ngμy 20/3/N, Mét ng©n hμng nhËn ®−îc c¸c chøng tõ xin chiÕt khÊu cña kh¸ch hμng bao gåm: 1. Hèi phiÕu kú h¹n 6 th¸ng, mÖnh gi¸: 100 triÖu ®ång, ngμy ph¸t hμnh 15/1/N, ngμy chÊp nhËn: 15/2/N. 2. TÝn phiÕu kho b¹c mÖnh gi¸ 200 triÖu ®ång, thêi h¹n 1 n¨m, ph¸t hμnh ngμy 15/9/N-1, l·i suÊt tÝn phiÕu 1%/th¸ng (l·i tr¶ khi ®Õn h¹n thanh to¸n). TÝn phiÕu nμy kh¸ch hμng xin chiÕt khÊu trong thêi gian 2 th¸ng. Yªu cÇu: X¸c ®Þnh sè tiÒn kh¸ch hμng nhËn ®−îc vμ ph¶i chi tr¶ vμo c¸c thêi ®iÓm phï hîp trong viÖ chiÕt khÊu trªn. BiÕt r»ng: L·i suÊt chiÕt khÊu cña ng©n hμng lμ 0,9%/th¸ng. PhÝ chiÕt khÊu cña ng©n hμng lμ 0,1% tÝnh trªn mÖnh gi¸ chøng tõ chiÕt khÊu. Bμi 20: Ngμy 15/6, doanh nghiÖp A göi ®Õn NH c¸c giÊy tê cã gi¸ xin chiÕt khÊu theo b¶ng kª: STT GiÊy tê cã gi¸ Gi¸ trÞ ®¸o h¹n (tr ®) Ngμy ph¸t hμnh Ngμy ®Õn h¹n 1 TÝn phiÕu kho b¹c A 100 20/3/N 20/12/N 2 Hèi phiÕu B 150 16/4/N 16/7/N 3 Tr¸i phiÕu kho b¹c C 500 15/5/N-3 15/5/N+1 4 Hèi phiÕu D 300 1/3/N 30/8/N 5 TÝn phiÕu kho b¹c E 200 15/5/N 15/11/N Yªu cÇu: X¸c ®Þnh sè tiÒn NH ph¶i tr¶ cho kh¸ch hμng trong viÖc chiÕt khÊu c¸c GTCG trªn? BiÕt: NH chØ chiÕt khÊu c¸c GTCG cã thêi h¹n cßn l¹i tèi thiÓu 10 ngμy, tèi ®a 90 ngμy. - L·i suÊt chiÕt khÊu 12%/n¨m, phÝ chiÕt khÊu 20.000 ®/1 GTCG ®−îc chiÕt khÊu. T×nh huèng: NÕu NH kh«ng khèng chÕ thêi h¹n chiÕt khÊu vμ KH ®Ò nghÞ mua l¹i c¸c GTCG trªn vμo ngμy 19/9/N th× sè tiÒn KH nhËn ®−îc vμ ph¶i tr¶ t−¬ng øng vμo c¸c thêi ®iÓm chiªt khÊu, mua l¹i lμ bao nhiªu?

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản