Nghiệp vụ cho vay_ Bài tập chương 4

Chia sẻ: Kim Tuyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
615
lượt xem
502
download

Nghiệp vụ cho vay_ Bài tập chương 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu bài tập nghiệp vụ cho vay_ Chương 4 trong ngân hàng, dành cho các bạn đang tìm hiểu về các nghiệp vụ trong ngân hàng, cũng như các nhân viên đang trong quá trình học việc.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghiệp vụ cho vay_ Bài tập chương 4

  1. 1 Bμi tËp ch−¬ng 4 Bμi 1: Mét doanh nghiÖp cã nhu cÇu vay vèn trung dμi h¹n t¹i mét NHTM, trong bé hå s¬ vay vèn cã mét sè tμi liÖu sau: Tªn dù ¸n: mua ph−¬ng tiÖn vËn t¶i. Tæng vèn ®Çu t−: 9570 triÖu ®ång Nguån vèn ®Çu t−: - Vèn chñ së h÷u: 570 triÖu ®ång - Vèn vay ng©n hμng: 9.000 triÖu ®ång, Nî vay tr¶ ®Òu trong 5 n¨m, mçi n¨m 1 lÇn vμo cuèi n¨m, l·i suÊt 12%/n¨m. Dù tÝnh khi dù ¸n ®i vμo ho¹t ®éng, Lîi nhuËn tr−íc thuÕ vμ l·i vay vèn cè ®Þnh lÇn l−ît tõ n¨m ho¹t ®éng thø nhÊt ®Õn n¨m thø 5 lμ: 1567, 1034, 1199, 989, 884 (triÖu ®ång). H·y cho biÕt doanh nghiÖp cã kh¶ n¨ng tr¶ nî nh− kÕ ho¹ch hay kh«ng? BiÕt 1. thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp lμ 28% 2. Thêi gian ho¹t ®éng cña dù ¸n lμ 6 n¨m. ¸p dông ph−¬ng ph¸p khÊu hao theo ®−êng th¼ng Bμi 2: Mét doanh nghiÖp vay vèn ng©n hμng ®Ó l¾p ®Æt mét d©y chuyÒn s¶n xuÊt víi tæng chi phÝ dù to¸n lμ 100 triÖu ®ång (ch−a bao gåm l·i vay thi c«ng). Vèn tù cã cña doanh nghiÖp tham gia b»ng 40% tæng dù to¸n. Thêi gian thi c«ng lμ 2 th¸ng, b¾t ®Çu tõ ngμy 1/3/N. Doanh nghiÖp xin nhËn tiÒn vay gän mét lÇn tõ ngμy ®Çu thi c«ng. BiÕt r»ng: - HiÖu qu¶ kinh tÕ hμng n¨m thu ®−îc lμ 30 triÖu ®ång, doanh nghiÖp dïng 80% ®Ó tr¶ nî ng©n hμng. - KhÊu hao tμi s¶n cè ®Þnh tr¶ nî ng©n hμng lμ 10%/n¨m. - Nguån tr¶ nî kh¸c lμ 6 triÖu ®ång mét n¨m. - L·i suÊt cho vay cña ng©n hμng lμ 0,85%/th¸ng. Yªu cÇu: TÝnh thêi h¹n cho vay cña ng©n hμng ®èi víi kho¶n vay nãi trªn? X¸c ®Þnh nghÜa vô tr¶ nî cña doanh nghiÖp ë th¸ng tr¶ nî ®Çu tiªn? X¸c ®Þnh thêi ®iÓm tr¶ nî cuèi cïng cña kho¶n vay nμy trong tr−êng hîp: a. L·i vay thi c«ng ®−îc doanh nghiÖp tr¶ khi thi c«ng xong b. L·i vay thi c«ng ®−îc nhËp vμo vèn gèc khi kÕt thóc thêi gian thi c«ng. Bμi 3: Mét doanh nghiÖp dù kiÕn vay vèn ng©n hμng ®Ó phôc vô cho dù ¸n ®Çu t− mua tr¹m trén bª t«ng xi m¨ng, ®· göi tíi ng©n hμng c¸c tμi liÖu cã mét sè néi dung nh− sau: - Tæng dù to¸n chi phÝ : 1.125 triÖu ®ång - Vèn ®¬n vÞ tham gia : 225 triÖu ®ång - Lîi nhuËn rßng thu ®−îc tõ viÖc khai th¸c tμi s¶n hμng n¨m lμ 70 triÖu ®ång, doanh nghiÖp sö dông 60% ®Ó tr¶ nî ng©n hμng.
  2. 2 - Tû lÖ khÊu hao tμi s¶n cè ®Þnh lμ 12%/n¨m. Yªu cÇu: 1. H·y x¸c ®Þnh thêi gian cÇn thiÕt ®Ó doanh nghiÖp cã kh¶ n¨ng hoμn tr¶ vèn ®Çu t−? 2. H·y x¸c ®Þnh møc tr¶ nî b×nh qu©n mçi kú h¹n tr¶ nî? 3. X¸c ®Þnh nghÜa vô tr¶ nî ë kú h¹n tr¶ nî cuèi cïng? BiÕt r»ng: - Kú h¹n tr¶ nî lμ mét quý. - Doanh nghiÖp nhËn tiÒn vay mét lÇn ®Ó thanh to¸n tiÒn mua thiÕt bÞ khi tr¹m trén bª t«ng ®−îc l¾p ®Æt xong vμ ®i vμo ho¹t ®éng. - L·i vay tr¶ hμng th¸ng theo sè d− thùc tÕ. L·i suÊt mμ ng©n hμng ¸p dông víi dù ¸n nμy lμ 0,75% th¸ng. Bμi 4: Mét doanh nghiÖp may lËp tê tr×nh göi ng©n hμng vÒ viÖc vay vèn ®Çu t− më réng quy m« s¶n xuÊt (x©y dùng nhμ x−ëng), ®· cung cÊp cho ng©n hμng mét sè tμi liÖu chñ yÕu nh− sau: - Tæng dù to¸n ®Çu t− ®· ®−îc phª duyÖt: 500 triÖu ®ång, trong ®ã vèn ®¬n vÞ tham gia lμ 20%. - Tû lÖ khÊu hao tμi s¶n cè ®Þnh lμ 10% n¨m. - L·i rßng dù kiÕn hμng n¨m thu ®−îc tõ viÖc ®Çu t− nμy lμ 40 triÖu ®ång, doanh nghiÖp sö dông 80% ®Ó tr¶ nî ng©n hμng. - C¸c nguån kh¸c dïng ®Ó tr¶ nî lμ 8 triÖu ®ång mét n¨m. - Thêi gian thi c«ng lμ 4 th¸ng (tõ 1/2/N ®Õn 1/6/N). - TiÒn vay sÏ ®−îc rót toμn bé 1 lÇn tõ ngμy ®Çu thi c«ng. Sau khi thÈm ®Þnh, ng©n hμng ®· ®ång ý cho doanh nghiÖp vay víi thêi gian lμ 4,5 n¨m, l·i suÊt 1%/n¨m. Ng©n hμng vμ doanh nghiÖp tho¶ thuËn kú h¹n tr¶ nî lμ 6 th¸ng, kú h¹n tr¶ nî ®Çu tiªn b¾t ®Çu khi c«ng tr×nh ®i vμo ho¹t ®éng. Yªu cÇu: ViÖc ®−a ra quyÕt ®Þnh vÒ thêi h¹n cho vay nh− trªn cña ng©n hμng ®èi víi dù ¸n nμy ®· hîp lý ch−a? NÕu ch−a th× kho¶n vay nμy ph¶i ®iÒu chØnh nh− thÕ nμo? Bμi 5: Ngμy 30/10/2000, nhμ m¸y X ®−îc ng©n hμng cho vay trung h¹n 2.000 triÖu ®ång ®Ó mua thiÕt bÞ ®Çu t− chiÒu s©u. Thêi gian l¾p ®Æt ch¹y thö lμ 2 th¸ng, ®Çu th¸ng 1/2001 ®· ®i vμo s¶n xuÊt ®óng tiÕn ®é, t¹o ra s¶n phÈm vμ cã doanh thu. Trong thÈm ®Þnh, ng©n hμng ®· tËp hîp ®−îc mét sè tμi liÖu vÒ dù ¸n nμy nh− sau: §¬n vÞ: triÖu ®ång ChØ tiªu 2001 2002 2003 2004 2005 Tæng sè tiÒn ®−îc thanh to¸n 3.000 3.500 5.300 5.300 4.000 Tæng chi phÝ sau thuÕ GTGT 2.400 2.500 2.500 2.500 2.000 §¬n vÞ dù kiÕn tû lÖ khÊu hao lμ 10%/n¨m vμ dμnh 50% lîi nhuËn sau thuÕ ®Ó tr¶ nî ng©n hμng. Ng©n hμng vμ ®¬n vÞ thèng nhÊt 6 th¸ng tr¶ nî mét lÇn. Yªu cÇu:
  3. 3 1. H·y tÝnh sè tiÒn doanh nghiÖp dïng ®Ó tr¶ nî ng©n hμng hμng n¨m? 2. X¸c ®Þnh thêi h¹n cho vay vμ sè tiÒn tr¶ nî mçi lÇn? BiÕt: ThuÕ GTGT ®Çu ra: 10%, thuÕ TNDN: 28%. Bμi 6: C«ng ty may X cã nhiÖm vô: xuÊt khÈu c¸c s¶n phÈm may s½n do c«ng ty s¶n suÊt, nhËp khÈu c¸c lo¹i nguyªn liÖu, phô liÖu, trang thiÕt bÞ vμ phô tïng ngμnh may ®Ó phôc vô s¶n xuÊt cña c«ng ty. Trong n¨m N, c«ng ty göi tíi NH bé hå s¬ vay vèn, trong ®ã cã mét sè tμi liÖu vÒ dù ¸n ®Çu t− nh− sau: 1. Tªn dù ¸n: §Çu t− ®æi míi thiÕt bÞ-më réng s¶n xuÊt, c¶i t¹o n©ng cÊp nhμ x−ëng phôc vô s¶n xuÊt, gia c«ng hμng may mÆc. 2. Nhu cÇu vèn ®Çu t− cè ®Þnh míi: - X©y dùng nhμ x−ëng: 5.345 triÖu ®ång (thêi gian khÊu hao 10 n¨m), - Mua s¾m thiÕt bÞ: 10.260 triÖu ®ång (thêi gian khÊu hao 5 n¨m), - Tr¶ l·i vay vèn trong thêi gian thi c«ng: theo ph¸t sinh thùc tÕ. 3. Nguån vèn ®Çu t−: 3.1. Vay ng©n hμng 12 tû ®ång. L·i suÊt 10%/n¨m. Thêi gian cho vay: 6,5 n¨m, b¾t ®Çu tõ th¸ng 7/N. KÕ ho¹ch rót vèn: -Th¸ng 7/N: rót 1.740 triÖu ®ång, ®Ó thanh to¸n chi phÝ x©y dùng -Th¸ng7/N+1: rót 10.260 triÖu ®ång, thanh to¸n tiÒn mua m¸y mãc thiÕt bÞ. Thêi gian tr¶ nî: 5 n¨m, b¾t ®Çu tõ th¸ng 1/N+2, kú h¹n tr¶ nî: 1 n¨m. Nguån tr¶ nî: Toμn bé khÊu hao cña tμi s¶n míi vμ 50% lîi nhuËn sau thuÕ. L·i ph¸t sinh thu hμng th¸ng (l·i vay trong thêi gian thi c«ng ®−îc tr¶ ngay hμng n¨m). 3.2. Nguån vèn chñ së h÷u: tμi trî c¸c chi phÝ vèn ®Çu t− cßn l¹i. Yªu cÇu: LËp kÕ ho¹ch tr¶ nî gèc vμ l·i. Cho biÕt: - Lîi nhuËn tr−íc thuÕ TNDN vμ l·i vay vèn cè ®Þnh trong 5 n¨m ho¹t ®éng cña dù ¸n: N¨m ho¹t ®éng 1 2 3 4 5 LN tr−íc thuÕ vμ l·i tiÒn vay 1.765 2.025 2.528 2.803 3.036 - ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp: 28%. - L·i vay vèn trong thêi gian thi c«ng ®−îc vèn ho¸ theo quy ®Þnh. - Ph−¬ng ph¸p khÊu hao ¸p dông: khÊu hao ®Òu. Bμi 7: Cho c¸c tμi liÖu sau ®©y, anh chÞ h·y lËp b¶ng c©n ®èi thu chi trong 5 n¨m ho¹t ®éng cña dù ¸n. 1. Tªn dù ¸n: x©y dùng nhμ m¸y s¶n xuÊt s¶n phÈm X. 2. Tæng vèn ®Çu t−: 12.780 triÖu ®ång
  4. 4 3. Nguån vèn ®Çu t−: - Vèn tù cã: 4.780 triÖu ®ång - Vèn vay ng©n hμng: 8.000 triÖu ®ång, thêi gian vay 5 n¨m, nî tr¶ ®Òu trong 5 n¨m, mçi n¨m 1 lÇn vμo cuèi n¨m, l·i suÊt 12%/n¨m. 3. C«ng suÊt ho¹t ®éng 1 n¨m: 3 triÖu ®¬n vÞ s¶n phÈm. Dù tÝnh khi dù ¸n ®i vμo ho¹t ®éng, gi¸ b¸n (gåm thuÕ GTGT) lμ 3.058 ®/®vsp. 4. §Þnh møc chi phÝ (sau thuÕ GTGT) cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm: (®ång) - Nguyªn liÖu: 880 - VËt liÖu, phô tïng thay thÕ: 144 - Nhiªn liÖu, n¨ng l−îng: 120 - L−¬ng, BHXH, BHYT, KPC§: 175 5. C¸c chi phÝ chung hμng n¨m (triÖu ®ång) - Chi phÝ qu¶n lý ph©n x−ëng: 15% cña chi phÝ trùc tiÕp. - Chi phÝ söa ch÷a TSC§ hμng n¨m lÇn l−ît lμ: 200, 250, 300, 350, 400. - L·i vay vèn l−u ®éng hμng n¨m: 175 - Chi phÝ kh¸c: 137 6. Tμi liÖu kh¸c: - KhÊu hao c¬ b¶n, ¸p dông ph−¬ng ph¸p tuyÕn tÝnh, thêi gian khÊu hao 5 n¨m. - ThuÕ GTGT ¸p dông ph−¬ng ph¸p khÊu trõ, thuÕ ®Çu ra 10%, thuÕ ®Çu vμo 10% tÝnh trªn chi phÝ nhiªn vËt liÖu, söa ch÷a. - ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp 28%. Bμi 8: Trong th¸ng 1/N, mét doanh nghiÖp göi ®Õn ng©n hμng A hå s¬ xin vay trung dμi h¹n ®Ó thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t− më réng s¶n xuÊt. Trong hå s¬ cã mét vμi c¸c sè liÖu sau: - Tæng møc vèn ®Çu t− thùc hiÖn dù ¸n: 5580 triÖu ®ång - Vèn chñ së h÷u thùc hiÖn dù ¸n b»ng 35% tæng møc vèn ®Çu t− cho dù ¸n vμ c¸c nguån vèn kh¸c tham gia lμ: 963 triÖu ®ång - Gi¸ trÞ tμi s¶n thÕ chÊp: 4320 triÖu ®ång T¹i thêi ®iÓm NH xÐt duyÖt cho vay, t×nh h×nh nguån vèn vμ sö dông vèn cña NH nh− sau: (®¬n vÞ: triÖu ®ång)
  5. 5 chØ tiªu Sè tiÒn ChØ tiªu Sè tiÒn 1. TiÒn mÆt t¹i quü 13,274 1. TiÒn göi cña TCTD kh¸c 11,845 2. TiÒn göi t¹i NHNN 41,446 2. Vay NHNN vμ TCTD kh¸c 44,567 3. TiÒn göi t¹i c¸c TCTD 28,539 Trong ®ã : Vay NHNN 22,765 4. Cho vay c¸c TCTD kh¸c 33,689 3.TiÒn göi cña TCKT, d©n c− 1,214,530 5. Cho vay TCKT, c¸ nh©n 1,360,123 4. Vèn tμi trî, uû th¸c ®Çu t− - a.Cho vay ng¾n h¹n 864,743 5. Ph¸t hμnh giÊy tê cã gi¸ 342,400 b.Cho vay trung - dμi h¹n 495,380 Trong ®ã: kú phiÕu NH 182,000 6. C¸c kho¶n ®Çu t− 138,560 6. Tμi s¶n nî kh¸c 112,099 7. Tμi s¶n 271,445 7. Vèn vμ c¸c quü 176,000 8. Tμi s¶n cã kh¸c 14,365 Tæng Tμi s¶n 1,901,441 Tæng nguån vèn 1,901,441 Yªu cÇu: Gi¶ sö kh¸ch hμng ®ñ ®iÒu kiÖn cho vay, h·y x¸c ®Þnh sè tiÒn cho vay theo c¸c sè liÖu trªn? Nªu mét vμi c¸ch xö lý nÕu nhu cÇu vay cña kh¸ch hμng kh«ng ®−îc chÊp nhËn toμn bé theo c¸c quy ®Þnh hiÖn hμnh? BiÕt r»ng: - C¸c kho¶n tiÒn göi vμ cho vay gi÷a c¸c TCTD ®Òu cã kú h¹n ng¾n. - Vèn huy ®éng tiÒn göi trung vμ dμi h¹n chiÕm 35% huy ®éng tiÒn göi. - NH th−êng cho vay tèi ®a b»ng 70% gi¸ trÞ tμi s¶n thÕ chÊp. - Trong thêi gian DN xin vay, ng©n hμng ®· cã cam kÕt gi¶i ng©n vèn cè ®Þnh cho c¸c kh¸ch hμng kh¸c lμ 22,18 tû ®ång. - Tû lÖ vèn huy ®éng ng¾n h¹n ®−îc sö dông cho vay trung, dμi h¹n cña ng©n hμng A lμ 40%. Bμi 9: C¨n cø vμo b¶ng c©n ®èi thu chi dù tÝnh cña mét dù ¸n ®Çu t− nh− sau: §¬n vÞ: triÖu ®ång ChØ tiªu N¨m 1 N¨m 2 N¨m 3 N¨m 4 N¨m 5 1. Doanh thu thuÇn 8,308 8,308 8,308 8,308 8,308 2. Tæng chi phÝ 8,282 7,994 7,706 7,418 7,130 Nhiªn, vËt liÖu 1,839 1,839 1,839 1,839 1,839 L−¬ng, BHXH, BHYT 437 437 437 437 437 Cp söa ch÷a th−êng xuyªnTSC§ 235 235 235 235 235 KH TSC§ 3,092 3,092 3,092 3,092 3,092 Chi phÝ qu¶n lý 840 840 840 840 840 L·i vay VC§ 1,440 1,152 864 576 288 L·i vay VL§ 276 276 276 276 276 Chi phÝ kh¸c (cp cè ®Þnh) 123 123 123 123 123 3. L·i tr−íc thuÕ 26 314 602 890 1,178 ThuÕ TNDN ph¶i nép 7 88 168 249 330 4. L·i rßng 18 226 433 640 848 Yªu cÇu:
  6. 6 1. Tû suÊt sinh lêi trªn doanh thu, vèn ®Çu t− hμng n¨m; Thêi gian hoμn vèn ®Çu t− gi¶n ®¬n; HÖ sè kh¶ n¨ng tr¶ nî dμi h¹n (DSCR). 2. TÝnh thêi gian hoμn vèn chiÕt khÊu; H·y x¸c ®Þnh c¸c chØ tiªu NPV vμ IRR cña dù ¸n? Tû suÊt sinh lêi vèn chñ së h÷u tham gia dù ¸n (ROE theo ph−¬ng ph¸p chiÕt khÊu)? 3. Doanh thu vμ c«ng suÊt hoμ vèn. 4. X¸c ®Þnh l·i rßng thu ®−îc hμng n¨m khi: a. Gi¸ b¸n gi¶m 5%. b. Chi phÝ biÕn ®æi t¨ng 5% c. S¶n l−îng tiªu thô gi¶m 5% BiÕt r»ng: 1. Tæng vèn ®Çu t− cña dù ¸n: 15460 triÖu ®ång, trong ®ã: Vèn chñ së h÷u: 3460 triÖu ®ång. Vay ng©n hμng: 12.000 triÖu ®ång, nî gèc tr¶ ®Òu trong thêi gian 5 n¨m, kú tr¶ nî lμ 1 n¨m, l·i tÝnh theo d− nî víi l·i suÊt 12%/n¨m. 2. Tæng chi phÝ trong b¶ng tÝnh trªn ®· khÊu trõ thuÕ GTGT ®Çu vμo. 3. Chi phÝ qu¶n lý lμ chi phÝ biÕn ®æi. 4. Thêi gian khÊu hao TSC§: 5 n¨m, ¸p dông ph−¬ng ph¸p khÊu hao ®Òu. 5. ThuÕ GTGT x¸c ®Þnh theo ph−¬ng ph¸p khÊu trõ. ThuÕ ®Çu ra 10%, thuÕ ®Çu vμo 10% chi phÝ nguyªn liÖu, vËt liÖu, söa ch÷a. ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp: 28%. Bμi 10: Ng©n hμng nhËn ®−îc hå s¬ vay vèn thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t− víi néi dung sau: 1. Tæng møc vèn ®Çu t− cè ®Þnh: 18 tû ®ång. Nguån vèn thùc hiÖn bao gåm: Vèn chñ së h÷u: 35% Vay ng©n hμng: 50%, l·i suÊt 12%/n¨m, nî gèc tr¶ ®Òu trong 5 n¨m, l·i tr¶ hμng n¨m. Huy ®éng CBCNV: 15%, l·i suÊt 10%/n¨m, nî gèc tr¶ ®Òu trong 5 n¨m, l·i tr¶ hμng n¨m. 2. Tû lÖ khÊu hao TSC§ hμng n¨m: 20%. 3. Doanh thu dù tÝnh: 20 tû ®ång/n¨m 4. Chi phÝ bÊt biÕn: 30% doanh thu, chi phÝ kh¶ biÕn: 60% doanh thu. 5. ThuÕ TNDN: 25% Yªu cÇu: X¸c ®Þnh NPV (theo l·i suÊt cho vay cña NH), thêi gian hoμn vèn gi¶n ®¬n cña dù ¸n? Bμi 11: C«ng ty TNHH X chuyªn s¶n xuÊt giμy lμ KH quen cña NH A, ®Þnh ®Çu t− mét x−ëng s¶n xuÊt giμy thÓ thao xuÊt khÈu trªn ®¸t thuª dμi h¹n 25 n¨m (doanh nghiÖp ®· tr¶ tr−íc tiÒn thuª ®Êt 5 n¨m lμ 1000 triÖu ®ång). Tæng vèn ®Çu t− ban ®Çu cña dù ¸n lμ 15 tû ®ång.Trong ®ã thiÕt bÞ theo hîp ®ång nhËp khÈu lμ 600000 USD, cßn l¹i lμ gi¸ trÞ x©y dùng, dù phßng phÝ lμ 10%, l·i vay trong thêi gian x©y dùng lμ 300 triÖu. Vèn chñ së h÷u cña doanh nghiÖp lμ 30%, cßn l¹i xin vay ng©n hμng b»ng VND chñ yÕu dÓ nhËp khÈu thiÕt bÞ. BiÕt r»ng: C«ng suÊt thiÕt kÕ cña d©y chuyÒn lμ 0,8 triÖu ®«i/n¨m. S¶n l−îng s¶n xuÊt n¨m ®Çu lμ 70%. C¸c n¨m sau t¨ng 5% c«ng suÊt vμ s¶n xuÊt æn ®Þnh khi c«ng suÊt ®¹t 85%.Toμn bé hμng s¶n xuÊt ®−îc xuÊt khÈu víi gi¸ 2 USD/®«i.
  7. 7 Chi phÝ xuÊt x−ëng chiÕm 92% doanh thu (gåm c¶ KH TSC§ vμ l·i vay). Chi phÝ xuÊt khÈu lμ 1% doanh thu. Thêi gian khÊu hao thiÕt bÞ: 8 n¨m, thêi gian khÊu hao nhμ x−ëng 15 n¨m (ph−¬ng ph¸p khÊu hao theo ®−êng th¼ng). ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp: 25%. thuÕ xuÊt khÈu b»ng 0. Doanh ghiÖp huy ®éng 100% khÊu hao TSC§ vμ 70% lîi nhuËn sau thuÕ ®Ó tr¶ nî ng©n hμng. Tû gi¸ ¸p dông 16000 ®/USD Yªu cÇu: a. Ng©n hμng cã ®ång ý cho vay víi dù ¸n nμy kh«ng? T¹i sao? b. NÕu ®ång ý, h·y ®Ò xuÊt laäi tiÒn, sè tiÒn, thêi gian cho vay,biÖn ph¸p b¶o ®¶m nî vay, biÐt thêi gian thi c«ng cña dù ¸n lμ 6 th¸ng.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản