intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Ngôn ngữ UML - Bài 5

Chia sẻ: Son Cung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

313
lượt xem
147
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'ngôn ngữ uml - bài 5', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ngôn ngữ UML - Bài 5

 1. Phaân Tích vaø Thieát Keá Höôùng Ñoái Töôïng Söû duïng UML Toång Quan veà Phaân tích vaø Thieát keá OOAD S? d?ng UML - T?ng quan v? phân tích và thi?t k? Duong Anh Ð?c 9/2000 1
 2. Muïc tieâu: Toång quan veà Phaân Tích vaø Thieát Keá ?Ñieåm laïi caùc thuaät ngöõ vaø khaùi nieäm chính trong phaân tích vaø thieát keá ?Giôùi thieäu qui trình phaân tích vaø thieát keá bao goàm roles, artifacts vaø workflow ?Tìm hieåu söï khaùc nhau giöõa phaân tích vaø thieát keá OOAD S? d?ng UML - T?ng quan v? phân tích và thi?t k? Duong Anh Ð?c 9/2000 2
 3. Phaân tích vaø Thieát keá trong ngöõ caûnh Inception Elaboration Construction Transition Requirements Analysis & Design Test Configuration & Change Mgmt Management Environment Preliminary Iter. Iter. Iter. Iter. Iter. Iter. Iter. Iteration(s) #1 #2 #n #n+1 #n+2 #m #m+1 Muïc ñích cuûa coâng ñoaïn phaân tích vaø thieát keá laø: ? Chuyeån ñoåi caùc yeâu caàu thaønh moät baûn thieát keácuûa heä thoáng caàn xaây döïng. ? Hình thaønh moät kieám truùc vöõng vaøng maïnh meõ cho heä thooùng. ? Thích nghi hoùa baûn thieát keá vôùi moâi tröôøng caøi ñaët, thieát keá noù trôû thaønh moät heä thoáng coù hieäu naêng cao. OOAD S? d?ng UML - T?ng quan v? phân tích và thi?t k? Duong Anh Ð?c 9/2000 3
 4. Toång quan veà Phaân Tích vaø Thieát Keá Design Model Use-Case Model Phân tích và thi?t k? Architecture Document Glossary Supplementary Specification Data Model OOAD S? d?ng UML - T?ng quan v? phân tích và thi?t k? Duong Anh Ð?c 9/2000 4
 5. Caùc chuû ñeà ?Caùc khaùi nieäm chính ?Toång quan veà Analysis & Design Workflow OOAD S? d?ng UML - T?ng quan v? phân tích và thi?t k? Duong Anh Ð?c 9/2000 5
 6. So saùnh Analysis vaø Design ?Phaân tích ?Thieát keá ? Chuù taâm vaøo tìm hieåu ? Chuù taâm vaøo tìm hieåu baøi toaùn lôøi giaûi ? Baûn thieát keá ñaõ ñöôïc lyù ? Caùc Operation vaø töôûng hoùa Attribute ? Caùc haønh vi (Behavior) ? Performance ? Caáu truùc heä thoáng ? Gaàn vôùi real code ? Caùc yeâu caàu chöùc naêng ? Chu kyø soáng cuûa caùc ? Moät moâ hình nhoû Object ? Caùc yeâu caàu phi chöùc naêng ? Moät moâ hình lôùn OOAD S? d?ng UML - T?ng quan v? phân tích và thi?t k? Duong Anh Ð?c 9/2000 6
 7. PT&TK khoâng chæ Top-Down hoaëc Bottom-Up Subsystems Top Down Use Cases Bottom Design Classes Up OOAD S? d?ng UML - T?ng quan v? phân tích và thi?t k? Duong Anh Ð?c 9/2000 7
 8. Theá naøo laø Use-Case Realization? Use-Case Model Design Model Use Case Use-Case Realization Sequence Diagrams Collaboration Diagrams Use Case OOAD S? d?ng UML - T?ng quan v? phân tích và thi?t k? Class Diagrams Duong Anh Ð?c 9/2000 8
 9. Kieán truùc phaàn meàm: Moâ hình “4+1 View” Logical View Implementation View Analysts/Designers End-user Programmers Structure Functionality Software management Use-Case View Process View Deployment View System integrators System engineering Performance System topology Scalability Delivery, installation Throughput communication OOAD S? d?ng UML - T?ng quan v? phân tích và thi?t k? Duong Anh Ð?c 9/2000 9
 10. Caùc chuû ñeà ?Caùc khaùi nieäm chính ?Toång quan veà Analysis & Design Workflow OOAD S? d?ng UML - T?ng quan v? phân tích và thi?t k? Duong Anh Ð?c 9/2000 10
 11. Analysis & Design Workflow Architectural Analysis Architectural Describe Ph?n bi?n Architecture Describe Architecture Reviewer Architect Design Concurrency Distribution Subsystem Design Use-Case Analysis Ph?n bi?n Use-Case Design Design Designer Design Reviewer Class Design OOAD S? d?ng UML - T?ng quan v? phân tích và thi?t k? Duong Anh Ð?c 9/2000 11
 12. Caùc nhaân vieân vaø traùch nhieäm cuûa hoï Use-Case Realization Architect Designer Package/ Subsystem Design Model Class Software Architecture Design Document Reviewer Data Model Database Designer Architecture Reviewer OOAD S? d?ng UML - T?ng quan v? phân tích và thi?t k? Duong Anh Ð?c 9/2000 12
 13. Review: ?Muïc tieâu cuûa PT&TK laø gì? ?Caùc thoâng tin input vaø output laø gì? ?Cho bieát teân vaø moâ taû ngaén goïn veà 4+1 View cuûa caáu truùc. ?Söï khaùc nhau giöõa PT&TK laø gì? ?Muïc tieâu cuûa phaân tích kieán truùc laø gì ? ?Muïc tieâu cuûa phaân tích Use-Case ? ?Muïc tieâu cuûa thieát keá kieán truùc laø gì? ?Muïc tieâu cuûa thieát keá Subsystem? ?Muïc tieâu cuûa thieát keá Class? ?Muïc tieâu cuûa thieát keá Use-Case ? OOAD S? d?ng UML - T?ng quan v? phân tích và thi?t k? Duong Anh Ð?c 9/2000 13
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2