intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Ngôn ngữ UML - Bài 9

Chia sẻ: Son Cung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

315
lượt xem
151
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'ngôn ngữ uml - bài 9', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ngôn ngữ UML - Bài 9

 1. Giôùi thieäu RUP Unified Modeling Language Rational Unified Process Team-Based Development Modeling Unified Language Process 1
 2. Lòch söû phaùt trieån cuûa RUP 2
 3. RUP laø gì ? n Laø qui trình coâng ngheä phaàn meàm ñöôïc phaùt trieån bôûi haõng Rational n RUP hoã trôï caùc hoaït ñoäng giöõa caùc nhoùm , phaân chia coâng vieäc cho töøng thaønh vieân trong nhoùm, trong töøng giai ñoaïn khaùc nhau cuûa quùa trình phaùt trieån phaàn meàm n RUP söû duïng heä thoáng kyù hieäu tröïc quan cuûa UML n RUP ñöôïc phaùt trieån song song vôùi UML 3
 4. Caùc ñaëc ñieåm cuûa RUP n Laø moät qui trình coâng ngheä phaàn meàm hoaøn chænh n Laø moät saûn phaåm tieán trình n Hoã trôï taêng naêng suaát laøm vieäc nhoùm n Taïo, duy trì, quaûn lyù caùc loaïi moâ hình n Coù höôùng söû duïng ngoân ngöõ UML n Ñöôïc hoã trôï bôûi nhieàu coâng cuï phaùt trieån PM n Laø moät tieán trình coù theå tuyø bieán n Naém baét nhieàu “best pratcices” 4
 5. Kieán truùc toång quan cuûa RUP 5
 6. RUP ñöôïc toå chöùc theo 2 truïc n Truïc hoaønh : toå chöùc theo thôøi gian phaùt trieån döï aùn, theå hieän khía caïnh ñoäng cuûa qui trình. n Chu kyø (cycles), caùc pha (phases), caùc quaù trình laëp (interations), caùc coät moác (milestones). n Truïc tung : toå chöùc theo noäi dung coâng vieäc, theå hieän khía caïnh tónh cuûa qui trình. n WHO (worker), HOW (Activities), WHAT (Artifacts), WHEN (workflows). 6
 7. Theo truïc hoaønh Saûn phaåm release Caùc tính naêng Kieán truùc cô baûn khôûi ñaàu Tröïc quan hoùa Inception Elaboration Construction Transition Khôûi ñaàu Trieån khai Xaây döïng Chuyeån giao Caùc giai ñoaïn (phase) 7
 8. Theo truïc tung n Moâ taû caùc luoàng coâng vieäc: n Luoàng coâng vieäc chính : n Business modeling n Requirement n Analysis & Design n Implemention n Test n Deployment n Luoàng coâng vieäc hoå trôï : n Project Management n Configuration and Change Management n Enviroment 8
 9. Caùc ñaëc ñieåm phaân bieät giöõa RUP vaø qui trình khaùc n RUP laø qui trình höôùng chöùc naêng heä thoáng (höôùng Use Case) Xaùc ñònh Phaân tích Thieát keá Caøi ñaët Kieåm yeâu caàu chöùng Caùc use case lieân keát caùc workflow naøy vôùi nhau. 9
 10. Caùc ñaëc ñieåm phaân bieät giöõa RUP vaø qui trình khaùc(tt) n RUP taäp trung vaøo kieán truùc phaàn meàm. Inception Elaboration Construction Transition Khôûi ñaàu Trieån khai Xaây döïng Chuyeån giao Caùc giai ñoaïn (phase) Kieán truùc phaàn meàm 10
 11. Caùc ñaëc ñieåm phaân bieät giöõa RUP vaø qui trình khaùc(tt) n RUP laø qui trình laëp vaø taêng tröôûng töøng böôùc Inception Elaboration Construction Transition Xaùc ñònh yeâu caàu Moät böôùc laëp trong phase Elaboration. Phaân tích Thieát keá Caøi ñaët Kieåm chöùng Böôùc laëp Laëp Laëp Laëp Laëp Laëp Laëp Laëp môû ñaàu 1 2 n n+1 n+2 m m+1 ReleaseRelease Release Release Release Release Release 11
 12. Caùc workflow vaø caùc moâ hình 12
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2