Nguyên tắc chọn RAM

Chia sẻ: Quach Van Tien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
343
lượt xem
178
download

Nguyên tắc chọn RAM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khi tìm mua bộ nhớ cho máy tính , có một yếu tố bạn sẽ phải cân nhắc và quyết định để chọn đúng RAM .Tuy nhiên có 2 vấn đề thường được xem là quan trọng nhất ,đó là giá cả và chất lượng RAM

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nguyên tắc chọn RAM

  1. Nguyên t c ch n RAM || C a s công ngh | Technology Window Page 1 of 2 cuasocongnghe.com - TRANG TIN T C GI I TRÍ T NG H P cuasocongnghe.com || Ngày 17/01/2010, 16:58 GMT+7 Nguyên t c ch n RAM C p nh t ngày : 08/11/2009, 13:32 GMT+7 Khi tìm mua b nh cho máy tính, có m t s y u t b n s ph i cân nh c và quy t nh ch n úng RAM. Tuy nhiên có 2 v n thư ng ư c xem là quan tr ng nh t, ó là giá c và ch t lư ng RAM. Trư c khi ch n RAM, b n c n ph i ch n cho ư c mainboard và CPU c n dùng. T ó, căn c vào kh năng h tr RAM c a mainboard mà b n ch n lo i RAM phù h p v i mainboard c v ch ng lo i và t c bus. N u không quan tâm n vi c ch n sao cho gi m chi phí, b n ch n lo i RAM có bus t i a ghi trên báo giá c a mainboard là ư c. Ngư c l i, b n hãy h i nhân viên tư v n bán linh ki n máy tính xem v i mainboard và CPU ã ch n thì chúng s ch y t c bus nào, t ó ch n lo i RAM có bus b ng ho c l n hơn t c bus mà nhân viên tư v n cho bi t; ho c ơn gi n hơn là b n ch c n h i “v i mainboard và CPU ã ch n thì dùng lo i RAM có bus bao nhiêu là phù h p nh t?”. Còn n u mu n t tính và mua RAM có bus phù h p v i CPU và mainboard ã ch n, m t cách g n úng, b n có th tính bus RAM mà h th ng s ho t ng theo công th c: L y bus CPU chia 4, t t c em nhân v i 2 (hay nói cách khác, l y bus CPU chia 2). Ví d : b n ch n lo i CPU có bus 800 MHz tương thích v i mainboard, bus RAM c a h th ng s là: (800/4)+2 = 200+2 = 400 MHz. Khi ó, b n ch n lo i RAM (DR1, DR2, DR3) tương thích v i mainboard và ng th i có t c bus ph i t 400 MHz. N u lo i RAM bus 400 MHz không còn hàng, b n có th ch n lo i RAM có bus cao hơn nhưng không ư c vư t quá giá tr bus RAM t i a mà mainboard quy nh. Sau khi ã xác nh ư c bus RAM, ti p n b n ch n lo i nhãn hi u nh mua. N u h u bao không cho phép, b n có th ch n lo i RAM r ti n v i nh ng thương hi u l , t t nhiên là tính n nh c a nó s không cao, ôi khi còn ph thu c vào s may r i c a lô hàng và nhãn hi u ư c ch n. Mu n n nh hơn, b n ch n lo i RAM trung bình nhãn hi u Kingmax, Corsair ValueSelect, Kingston..., bù l i b n s t n thêm t vài ch c ngàn n vài trăm ngàn. M t khi mu n tính n nh c a h th ng cao hơn n a, b n hãy ch n lo i RAM cao c p, như ã nói trên, giá c a nó cao n m c không th cao hơn! Ngoài các y u t trên, còn m t s y u t n a mà ít ngư i dùng quan tâm, ó là: s lư ng chip nh trên m i thanh RAM, RAM m t m t hay hai m t, chíp hàn hay chíp dán. Thư ng thì nh ng y u t này g n li n v i giá ti n c a thanh RAM, do v y n u b n ch n lo i RAM ch t lư ng t trung bình tr lên thì m c nhiên có s n. Còn n u hai lo i b ng giá, b n hãy ch n lo i có nhi u chip nh , lo i 2 m t chip nh thay vì m t m t, lo i dùng chip dán thay vì chip hàn. Th c t cho th y, lo i RAM có nhi u chip nh có tính tương thích cao hơn lo i RAM có ít chip nh , t c là dùng ư c cho nhi u lo i mainboard. G n ây, m t s lo i mainboard i m i dùng chipset Intel 946 ho c G31 hay “ ng nh” v i RAM m t m t và hai m t, do v y b n nên lưu ý khi ch n hai lo i mainboard này. Hi n nay, ngày càng có nhi u lo i RAM dùng chip dán, b i c i m c a lo i này là ít nóng (t a nhi t ít), năng lư ng tiêu th th p, t c truy n d li u nhanh nh kích thư c chip nh nh , l p ư c nhi u chip nh trên di n tích nh ... RAM cao c p và kh năng áp ng Lo i RAM cao c p có giá r t cao và tính n nh c a nó cũng cao hơn so v i nh ng lo i r ti n hơn. Ngoài tính n nh, lo i RAM này c bi t phù h p cho máy tính ph c v công vi c h a, x lý phim, chơi game và nh ng ngư i thích ép xung (over clock) m t s linh ki n trong máy tính máy ch y t c cao hơn t c th c c a linh ki n, kh năng ép xung c a lo i RAM này t i thi u ph i là 10%. Chính vì v y, lo i này thư ng có thêm ph n t n nhi t b ng nhôm. Hi n nay, trên th trư ng có r t ít nhãn hi u RAM cao c p, có th m trên u ngón tay, như: Corsair, Muskin và “tân binh” Super Talent. i n hình, lo i RAM DDR2 dung lư ng 1 GB (bus 800 MHz), Trong s này, c bi t nh t v n là RAM nhãn hi u Corsair ch ng lo i twin (c p ôi), không ch c bi t v giá mà còn c bi t c cách l p, ph i l p sao cho có ôi thì m i dùng ư c! Nghĩa là m t khi ã ch n RAM nhãn hi u Corsair ch ng lo i twin,â b n ph i mua 2, ho c 4, ho c 6... thanh RAM gi ng nhau v dung lư ng và bus l p vào máy tính, lúc ó máy tính m i ho t ng. Chính vì v y mà lo i RAM này r t phù h p v i mainboard h tr RAM kênh ôi (dual channel). Cho dù, b n ch n lo i RAM cao c p n c nào i chăng n a thì kh năng l i v n có th x y ra v i t n s th p. Do v y, máy tính dùng RAM cao c p c a b n v n có th “s m n ng chi u mưa” vì l i RAM, ây là chuy n bình thư ng c a t t c các m t hàng i n t , b i nó còn ph thu c vào y u t may r i khi mua! http://cuasocongnghe.com/sources/print.php?newsid=1311 1/17/2010
  2. Nguyên t c ch n RAM || C a s công ngh | Technology Window Page 2 of 2 ( Theo LBVMT ) cuasocongnghe.com - Trang tin t c gi i trí t ng h p - cuasocongnghe.com http://cuasocongnghe.com/sources/print.php?newsid=1311 1/17/2010
Đồng bộ tài khoản