intTypePromotion=3

Nguyên tắc xây dựng dự án trên WinCC

Chia sẻ: Le Van Ba | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

1
577
lượt xem
366
download

Nguyên tắc xây dựng dự án trên WinCC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để khởi động WinCC: Để khởi động WinCC ta kích chuột vào "Start" trên thanh Taskbar. Tiếp theo ta chọn Simatic - WinCC - Windows Control Center. Tạo một Project mới: Khi mởi WinCC lần đầu tiên hoặc chọn trình đơn File - New, một hộp thoại sẽ mở ra đề nghị ba lựa chọn cho việc tạo một Project.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nguyên tắc xây dựng dự án trên WinCC

 1. NguyÔn Kim ¸nh_Tù §éng Hãa_B¸ch Khoa §µ N½ng NGUY£N T¾C X¢Y DùNG dù ¸n TR£N WINCC 4.1. T¹o mét ch−¬ng tr×nh c¬ b¶n: 4.1.1. Khëi ®éng WinCC: §Ó khëi ®éng WinCC ta kÝch chuét vµo “Start” trªn thanh Taskbar. TiÕp theo ta chän Simatic WinCC Windows Control Center. H×nh 4.1: Khëi ®éng phÇn mÒm WinCC 4.1.2. T¹o mét Project míi: Khi më WinCC lÇn ®Çu tiªn hoÆc chän tr×nh ®¬n File – New, mét hép tho¹i sÏ më ra ®Ò nghÞ ba lùa chän cho viÖc t¹o mét Project. H×nh 4.2: Lùa chän hÖ thèng mét chñ hay nhiÒu chñ Chän Single-User Project vµ kÝch nót OK. Mét hép tho¹i xuÊt hiÖn ®Ó nhËp tªn cña Project còng nh− tªn cña th− môc chøa Project. 45
 2. NguyÔn Kim ¸nh_Tù §éng Hãa_B¸ch Khoa §µ N½ng H×nh 4.3: §Æt tªn cho Project Sau khi ®Æt tªn Project ta kÝch nót Create. Mµn h×nh WinCC xuÊt hiÖn. H×nh 4.4: Mµn h×nh giao diÖn chÝnh cña WinCC Trong cña sæ bªn tr¸i cña WinCC Explorer, kÝch biÓu t−îng “Computer”. Trong cöa sæ bªn ph¶i sÏ hiÓn thÞ tªn cña m¸y tÝnh Server. KÝch chuét ph¶i vµo tªn nµy vµ chän “Properties”. Mét hép tho¹i xuÊt hiÖn, t¹i ®©y ta cã thÓ thiÕt lËp nh÷ng thuéc tÝnh cña hÖ thèng khi ch¹y ch−¬ng tr×nh còng nh− thay ®æi tªn cña Server. 4.1.3. Thªm PLC Driver: 46
 3. NguyÔn Kim ¸nh_Tù §éng Hãa_B¸ch Khoa §µ N½ng B−íc tiÕp theo, ta sÏ ®Þnh cÊu h×nh cho hÖ thèng sao cho c¬ cÊu chÊp hµnh cã thÓ liªn l¹c víi WinCC qua viÖc chän ®iÒu khiÓn truyÒn th«ng. ViÖc chän ®iÒu khiÓn tuú thuéc vµo PLC ®−îc dïng. §Ó thªm mét ®iÒu khiÓn PLC míi, kÝch chuét ph¶i lªn “Tag Management” vµ chän “Add New Driver”. Trong hép tho¹i “Add New Driver”, chän mét ®iÒu khiÓn (vÝ dô “SIMATIC S7 Protocol Suite”) vµ kÝch nót “Open”. ViÖc chän ®iÒu khiÓn sÏ xuÊt hiÖn d−íi dßng Tag Management. §Ó t¹o mét kÕt nèi míi, nh¾p ®óp chuét vµo ®iÒu khiÓn võa chän, tÊt c¶ c¸c kªnh sÏ ®−îc biÓu diÔn. KÝch ph¶i chuét vµo mét kªnh bÊt k× (MPI) råi chän “New Connection”. Trong hép tho¹i “Connection properties”, nhËp tªn tr−êng “PLC1” vµ chän OK. 4.1.4. Tags vµ Tags Group: Nh÷ng tag ®−îc dïng trong WinCC m« t¶ c¸c gi¸ trÞ thùc, nh− lµ møc ®iÒn ®Çy cña thïng n−íc hoÆc gi¸ trÞ tÝnh to¸n côc bé hay m« pháng bªn trong WinCC. Nh÷ng tag qu¸ tr×nh lµ nh÷ng vïng nhí bªn trong PLC hoÆc thiÕt bÞ m« pháng. V× thÕ, møc n−íc trong thïng sÏ ®−îc x¸c ®Þnh bëi c¶m biÕn møc vµ ®−îc l−u trong PLC. Qua kÕt nèi, kªnh truyÒn th«ng sÏ chuyÓn gi¸ trÞ møc ®Õn WinCC. Nh÷ng tag côc bé lµ nh÷ng vïng nhí bªn trong WinCC, chóng còng cã chøc n¨ng gièng nh− mét PLC. Chóng cã thÓ ®−îc tÝnh to¸n hay thay ®æi bªn trong WinCC. Nh÷ng nhãm tag (tag group) dïng ®Ó tæ chøc c¸c tag theo cÊu tróc. TÊt c¶ c¸c tag ®−îc tæ chøc trong tag group ®Ó c¶i thiÖn sù râ rµng. H×nh 4.5: CÊu tróc ph©n cÊp cña Tag 4.1.4.1. T¹o Internal Tags: KÝch chuét ph¶i vµo dßng “Internal tags” trong “Tag Management” vµ chän “New Tag”. Trong hép tho¹i “Tag Properties”, nhËp tªn vµ chän kiÓu d÷ liÖu cña tag sau ®ã chän OK. TÊt c¶ c¸c Internal tag ®· t¹o sÏ ®−îc liÖt kª trong cöa sæ WinCC Explorer. 4.1.4.2. T¹o Tag Group: §Ó t¹o mét group míi, kÝch ph¶i chuét lªn kÕt nèi PLC ®· t¹o vµ chän “New Group”. Trong hép tho¹i “Properties of tag group” nhËp tªn cho group vµ nhÊp OK. 4.1.4.3. T¹o Tag qu¸ tr×nh: Tr−íc khi t¹o mét biÕn qu¸ tr×nh, ta ph¶i cµi ®Æt mét ®iÒu khiÓn vµ t¹o mét kÕt nèi. Nh÷ng tag côc bé ®· ®−îc t¹o cã thÓ ®−îc sao chÐp vµ d¸n trong kÕt nèi. Chó ý r»ng c¸c tag chØ cã thÓ ®−îc ®Æt trong mét kÕt nèi víi lÖnh “Copy” vµ “Paste”. C¸c tag kh«ng ®−îc kÐo vµo mét kÕt nèi. §Ó t¹o c¸c tag qu¸ tr×nh, kÝch ph¶i chuét lªn kÕt nèi PLC vµ chän “New Tag”. Trong hép tho¹i “Tag Properties” nhËp tªn vµ chän kiÓu d÷ liÖu cho tag. KiÓu chuyÓn ®æi cho phÐp b¹n lùa chän viÖc chuyÓn d÷ liÖu tõ mét ®Þnh d¹ng nµy sang mét ®Þnh d¹ng kh¸c. 47
 4. NguyÔn Kim ¸nh_Tù §éng Hãa_B¸ch Khoa §µ N½ng KÝch chän nót “Select” ®Ó më hép tho¹i “Address Properties”. Tõ hép danh s¸ch cho vïng d÷ liÖu cho tag, chän vïng d÷ liÖu “Bit Memory”. KiÓm tra kiÓu ®Þa chØ “Word” vµ MW”0” ®−îc thiÕt lËp vµ kÝch OK ®Ó kÕt thóc. ViÖc chia tØ lÖ tuyÕn tÝnh chØ cã thÓ ®−îc sö dông trong tag qu¸ tr×nh. §¸nh dÊu trong hép kiÓm tra “Linear scalling” cho phÐp ta thiÕt lËp vïng gi¸ trÞ cho qu¸ tr×nh vµ vïng gi¸ trÞ cña tag. 4.1.5. ThiÕt kÕ mét bøc tranh qu¸ tr×nh: 4.1.5.1. T¹o bøc tranh qu¸ tr×nh: Trong cöa sæ WinCC Explorer, kÝch ph¶i chuét lªn “Graphics Designer” vµ chän “New picture”, mét bøc tranh cã tªn “NewPdl0.pdl” sÏ ®−îc t¹o vµ biÓu diÔn trong cöa sæ WinCC Explorer. §Ó thay ®æi tªn cña bøc tranh, ta cã thÓ kÝch ph¶i chuét lªn tªn bøc tranh cÇn thay ®æi vµ chän “Rename picture”, sau ®ã nhËp tªn míi vµo trong hép tho¹i vµ kÝch OK. §Ó thiÕt kÕ ®å ho¹ cho bøc tranh võa t¹o, ta cã thÓ nh¾p ®óp chuét vµo tªn bøc tranh hoÆc kÝch ph¶i chuét vµo tªn bøc tranh vµ chän “Open picture”, cöa sæ thiÕt kÕ ®å ho¹ “Graphic Designer” xuÊt hiÖn. 4.1.5.2. Graphic Designer: Menu Bar Standard Toolbar Font Palette Object Palette Color Palette Zoom Palette Style Palette Alignment Palette Layer B H×nh 4.6: Mµn h×nh thiÕt kÕ giao diÖn ®å ho¹ a) Color Palette: thiÕt lËp mµu cho ®èi t−îng ®−îc chän. Cã 16 mµ chuÈn, tuy nhiªn cã thÓ dïng mµu tuú thÝch do chÝnh b¹n ®Þnh nghÜa. b) Object Palette: Chøa c¸c ®èi t−îng chuÈn (Polygon, Ellipse, Rectangle,...), c¸c ®èi t−îng th«ng minh (OLE Control, OLE Element, I/O Field,...) vµ c¸c ®èi t−îng Windows (Button, Check Box,...). 48
 5. NguyÔn Kim ¸nh_Tù §éng Hãa_B¸ch Khoa §µ N½ng c) Style Palette: thay ®æi h×nh thøc cña ®èi t−îng ®−îc chän. Tuú vµo kiÓu ®èi t−îng, mµ ta cã thÓ thay ®æi kiÓu ®−êng th¼ng hoÆc ®−êng viÒn, ®é réng cña ®−êng th¼ng hoÆc ®−êng viÒn, kiÓu kÕt thóc cña ®−êng th¼ng, hoÆc kiÓu t«. d) Alignment Palette: Cho phÐp thay ®æi vÞ trÝ cña mét hoÆc nhiÒu ®èi t−îng, ®Ó thay ®æi vÞ trÝ c¸c ®èi t−îng ®· chän cã liªn quan ®Õn ®èi t−îng kh¸c, hoÆc tiªu chuÈn ho¸ chiÒu cao vµ bÒ réng cña vµi ®èi t−îng. e) Zoom palette: thiÕt lËp hÖ sè phãng ®¹i (phÇn tr¨m) cho sù ho¹t ®éng cña cöa sæ. C¸c hÖ sè phãng ®¹i chuÈn lµ: 8, 4, 1, 1/2, vµ 1/4. f) Menu Bar: Chøa tÊt c¶ c¸c tr×nh ®¬n lÖnh cho Graphic Designer. Nh÷ng lÖnh kh«ng cã hiÖu lùc ®−îc biÓu diÔn b»ng mµu x¸m. g) Toolbar: chøa c¸c nót ®Ó thùc hiÖn nhanh nhiÒu lÖnh chung. h) Font Palette: cho phÐp thay ®æi kiÓu font, kÝch th−íc, vµ mµu trong ®èi t−îng text, còng nh− lµ mµu ®−êng th¼ng cña c¸c ®èi t−îng chuÈn. i) Layer: cho hiÓn thÞ mét líp trong 16 líp (Líp 0 ®Õn 15). Líp 0 ®−îc chän mÆc ®Þnh. 4.1.5.3. T¹o Button: §Çu tiªn, ta sÏ ®Þnh cÊu h×nh nót nµy ®Ó cho phÐp chän mét bøc tranh kh¸c lóc ch¹y ch−¬ng tr×nh. §Ó t¹o mét nót cã thÓ chuyÓn ®æi gi÷a hai bøc tranh “Start.pdl” vµ “Khau nhap.pdl”, tiÕn hµnh nh− sau: Trong bøc tranh “Start.pdl” chän “Windows Objects” trong Object Palette, sau ®ã kÝch chän ®èi t−îng “Button” . Trong cöa sæ tËp tin, kÝch chuét vµ kÐo ®Ó ®Æt nót vµ thay ®æi kÝch th−íc cña nót. Sau ®ã hép tho¹i “Button Configuration” xuÊt hiÖn. NhËp tªn cho nót t¹i tr−êng “Text”. VÝ dô, ta cã thÓ nhËp tªn cña bøc tranh mµ ta muèn nh¶y tíi: “Kh©u nhËp liÖu”. §Ó chän bøc tranh muèn nh¶y tíi, kÝch chän biÓu t−îng phÝa d−íi tr−êng “Change Picture on Mouse Click”. Trong hép tho¹i tiÕp theo, nh¾p ®óp chuét vµo bøc tranh “Khau nhap”. 4.1.5.4. T¹o ®èi t−îng tõ th− viÖn cña WinCC: Trong thanh menu cña Graphics Designer, chän “View/Library” hoÆc kÝch vµo biÓu t−îng trªn thanh toolbar. Nh¾p ®óp vµo “Global Library”, t¹i ®©y ta cã thÓ chän bÊt k× mét ®èi t−îng nµo vµ kÐo nã vµo cöa sæ thiÕt kÕ. Chóng ta còng cã thÓ thay ®æi kÝch th−íc cña ®èi t−îng b»ng c¸ch thay ®æi c¸c thuéc tÝnh cña nã hoÆc dïng chuét. 4.1.5.5. T¹o ®èi t−îng Static Text: Trong Object Palette, chän “Standard object”→”Static Text”. Dïng chuét ®Ó kÐo vµ th¶ ®èi t−îng vµo trong cöa sæ thiÕt kÕ. Ta cã thÓ nhËp néi dung, thay ®æi cì ch÷, font ch÷ b»ng c¸ch kÝch ph¶i chuét lªn ®èi t−îng vµ chän “Properties”. 4.1.5.6. T¹o ®èi t−îng Bar vµ liªn kÕt nã víi mét tag: Trong Object Palette, kÝch chän “Smart Objects”→”Bar”. Dïng chuét ®Ó t¹o ®èi t−îng trong cöa sæ thiÕt kÕ. Sau khi t¹o xong ®èi t−îng, sÏ xuÊt hiÖn mét hép tho¹i “Bar Configuration”, t¹i ®©y ta nhËp vµo tªn cña tag hoÆc kÝch chuét vµo biÓu t−îng bªn c¹nh tr−êng text ®Ó chän tag cÇn liªn kÕt víi ®èi t−îng. TiÕn hµnh thay ®æi thêi gian cËp nhËp cña ®èi t−îng b»ng tr−êng “Update” sau ®ã kÝch OK ®Ó chän. 49
 6. NguyÔn Kim ¸nh_Tù §éng Hãa_B¸ch Khoa §µ N½ng H×nh 4.7: §Þnh cÊu h×nh cho ®èi t−îng Bar Ta còng cã thÓ liªn kÕt ®èi t−îng víi tag hay thay ®æi c¸c thuéc tÝnh kh¸c cña ®èi t−îng b»ng c¸ch kÝch ph¶i chuét vµo ®èi t−îng vµ chän “Properties”. H×nh 4.8: ThiÕt lËp c¸c thuéc tÝnh cho ®èi t−îng Bar Chó ý: NÕu mét ®èi t−îng cã liªn kÕt víi mét tag th× thuéc tÝnh t−¬ng øng sÏ ®−îc in ®Ëm vµ bãng ®Ìn sÏ cã mµu xanh. 4.1.5.7. T¹o vµ liªn kÕt mét ®èi t−îng I/O-Field : §Ó t¹o mét ®èi t−îng “I/O-Field”, trong cöa sæ Object Palette chän “Smart Objects”→”I/O-Field”. §Æt “I/O-Field” trong cöa sæ thiÕt kÕ, sau ®ã hép tho¹i “I/O- Field Configuration” xuÊt hiÖn. §Ó chän mét tag, kÝch chän biÓu t−îng, trong hép tho¹i xuÊt hiÖn chän tag cÇn liªn kÕt víi ®èi t−îng, kÝch OK ®Ó chän. 4.1.6. ThiÕt lËp thuéc tÝnh khi ch¹y ch−¬ng tr×nh (Runtime Properties): 50
 7. NguyÔn Kim ¸nh_Tù §éng Hãa_B¸ch Khoa §µ N½ng TiÕp theo, ta sÏ thiÕt lËp Runtime Properties cho project. Trong cöa sæ bªn tr¸i cña WinCC Explorer, kÝch chän “Computer”, trong cöa sæ bªn ph¶i, kÝch chuét ph¶i lªn tªn cña m¸y tÝnh vµ chän “Properties”. KÝch chän nh·n “Graphics Runtime”, t¹i ®©y, ta cÇn x¸c ®Þnh sù xuÊt hiÖn cña mµn h×nh lóc ch¹y ch−¬ng tr×nh vµ thiÕt lËp Start Picture. §Ó chän mét Start Picture, kÝch “Browse ” vµ sau ®ã trong hép tho¹i “Start Picture” chän bøc tranh “Start.pdl” råi chän OK. D−íi “Window Attributes”, lµm ho¹t ®éng “Title”, “Maximize”, vµ “Adapt Picture”. H×nh 4.9: ThiÕt lËp cÊu h×nh cho Project khi Runtime KÝch OK ®Ó ®ãng cöa sæ thuéc tÝnh, b©y giê ta cã thÓ s½n sµng lµm viÖc ë chÕ ®é Runtime. 4.2. BiÓn diÔn gi¸ trÞ cña qu¸ tr×nh : 4.2.1. Më Tag Logging: Trong cöa sæ bªn tr¸i cña WinCC Explorer, kÝch ph¶i chuét lªn “Tag Logging” vµ chän “Open”. 4.2.2. §Þnh cÊu h×nh Timer: §èi t−îng Timer ®−îc ®Þnh vÞ t¹i dßng thø hai trong cöa sæ. Timer cã thÓ ®−îc ®Þnh cÊu h×nh cho b¶n ghi hoÆc cho viÖc l−u tr÷. 51
 8. NguyÔn Kim ¸nh_Tù §éng Hãa_B¸ch Khoa §µ N½ng Chó ý: + B¶n ghi thêi gian lµ nh÷ng kho¶ng thêi gian mµ t¹i ®ã c¸c gi¸ trÞ ®−îc lÊy ra tõ ¶nh qu¸ tr×nh cña qu¶n lý d÷ liÖu bëi Tag-Logging. + ViÖc l−u gi÷ thêi gian lµ nh÷ng kho¶ng thêi gian mµ t¹i ®ã d÷ liÖu ®−îc l−u trong kho l−u tr÷. ViÖc l−u gi÷ thêi gian th× lu«n lu«n lµ béi sè (nguyªn) cña viÖc chän b¶n ghi thêi gian. Gi¸ trÞ ®−îc cÊt gi÷ t¹i mçi thêi ®iÓm (l−u gi÷) th× lu«n lu«n lµ gi¸ trÞ cuèi cïng cña b¶n ghi. Gi¸ trÞ ®Çu thuéc vÒ thêi ®iÓm tr−íc ®ã. NÕu chän ®èi t−îng Timer, tÊt c¶ thêi gian chuÈn sÏ hiÓn thÞ trong cöa sæ d÷ liÖu. Nh÷ng thêi gian chuÈn nµy kh«ng nªn bao giê ®−îc thay ®æi. Chó ý: Nh÷ng kho¶ng thêi gian cho b¶n ghi vµ l−u tr÷ ®−îc lÊy tõ viÖc nh©n Basic vµ Factor. KÝch OK ®Ó kÕt thóc. 4.2.3. T¹o mét Archive: Archive Wizard cung cÊp tù ®éng ph−¬ng ph¸p ®¬n gi¶n ®Ó t¹o mét Archive. §Ó t¹o mét Archive, ta kÝch chuét ph¶i vµo “Archive” vµ chän “Archive Wizard”. Trong hép tho¹i xuÊt hiÖn ®Çu tiªn ta kÝch “Next”, trong hép tho¹i tiÕp theo nhËp tªn cña Archive trong tr−êng “Archive name”, chän “Process Value Archive” cho kiÓu Archive. H×nh 4.10: Lùa chän Archive TiÕp theo ta kÝch “Next”, kÝch nót “Select” vµ trong hép tho¹i tiÕp theo ta chän tag cÇn thùc hiÖn l−u gi÷ gi¸ trÞ qu¸ tr×nh. KÝch OK ®Ó x¸c nhËn viÖc nhËp vµo. KÝch nót “Apply” ®Ó kÕt thóc Archive Wizard. 52
 9. NguyÔn Kim ¸nh_Tù §éng Hãa_B¸ch Khoa §µ N½ng H×nh 4.11: Chän tag cho Archive §Ó thay ®æi thuéc tÝnh cña c¸c tag l−u tr÷ ®−îc chän trong b¶ng, kÝch ph¶i chuét vµo b¶ng. NÕu kh«ng cã tag nµo ®−îc chän, th× tag ®Çu tiªn trong b¶ng sÏ ®−îc chän. TiÕp theo ta kÝch chän “Properties”. Trong hép tho¹i “Properties of process tag” ta cã thÓ thay ®æi tªn cña Archive, chu k× cËp nhËp, §iÒu nµy hoµn thµnh viÖc ®Þnh cÊu h×nh cña Process Value Archive. Tag “Dong_DCnghien” sÏ ®−îc ghi mçi gi©y mét lÇn vµ ®−îc l−u tr÷ b»ng “Dong_DCnghien_Arch”. Më menu, chän File/Save hoÆc nhÊn tæ hîp phÝm Ctrl+S ®Ó l−u cÊu h×nh, nh÷ng viÖc thiÕt lËp nµy sÏ ®−îc sö dông trong thêi gian tíi khi ch−¬ng tr×nh ®−îc ho¹t ®éng. §ãng Tag-Logging Editor. 4.2.4. T¹o mét Trend Window: Mét Trend Window cã thÓ biÓu diÔn c¸c tag qu¸ tr×nh d−íi d¹ng ®å thÞ. Trong WinCC Explorer, t¹o mét bøc tranh “Do thi.pdl” vµ më nã trong Graphic Designer. Trong Object Palette, chän nh·n “Control”→”WinCC Online Trend Control”. §Æt ®èi t−îng ®iÒu khiÓn trong cöa sæ thiÕt kÕ. Trong hép tho¹i cÊu h×nh nhanh, nhËp vµo “Dßng ®iÖn ®éng c¬ nghiÒn” nh− lµ tùa ®Ò cña Trend Window trong nh·n “General”. 53
 10. NguyÔn Kim ¸nh_Tù §éng Hãa_B¸ch Khoa §µ N½ng H×nh 4.12: ThiÕt lËp c¸c thuéc tÝnh cho Trend KÝch chän nh·n “Curves” vµ nhËp “DongDC” nh− lµ tªn cña ®−êng cong biÓu diÔn. KÝch chän nót Selection, bªn tr¸i cña hép tho¹i Archive/Tag Selection, nh¾p ®óp vµo kho l−u tr÷ “Khaunghien”. Bªn ph¶i cña hép tho¹i Archive/Tag Selection, kÝch chän tag “DongDC_nghien”. H×nh 4.13: ThiÕt lËp thuéc tÝnh cho Trend KÝch OK ®Ó kÕt thóc. 54
 11. NguyÔn Kim ¸nh_Tù §éng Hãa_B¸ch Khoa §µ N½ng Víi viÖc nhÊn phÝm “Ctrl” vµ nh¾p ®óp vµo ®èi t−îng ®iÒu khiÓn ®Ó xem tr−íc Trend Window lóc ch¹y ch−¬ng tr×nh. §Ó trë l¹i tr¹ng th¸i ban ®Çu, kÝch chuét tr¸i bªn ngoµi ®èi t−îng ®iÒu khiÓn trong cöa sæ thiÕt kÕ Graphics Designer. 4.2.5. T¹o mét Table Window: Víi mét Table Window, b¹n cã thÓ biÓu diÔn c¸c tag qu¸ tr×nh d−íi d¹ng b¶ng. Trong Object Palette, chän nh·n “Control”→”WinCC Online Table Control”. §Æt ®èi t−îng ®iÒu khiÓn trong cöa sæ thiÕt kÕ. Trong hép tho¹i cÊu h×nh nhanh, d−íi nh·n “General”, nhËp vµo “Dßng ®iÖn ®éng c¬ nghiÒn” nh− lµ tùa ®Ò cho Table Window. H×nh 4.14: ThiÕt lËp c¸c thuéc tÝnh cho Table Lµm ho¹t ®éng nh·n “Column”. NhËp vµo “DongDC” nh− lµ tªn cho cét. KÝch chän nót “Selection”. Nh¾p ®óp vµo kho l−u tr÷ “Khaunghien” ë phÇn bªn tr¸i cña hép tho¹i Archive/Tag Selection. ë phÇn bªn ph¶i cña hép tho¹i Archive/Tag Selection, kÝch chän tag “DongDC_nghien”. KÝch OK ®Ó ®ãng hép tho¹i. KÝch OK ®Ó kÕt thóc. Víi viÖc nhÊn phÝm “Ctrl” vµ nh¾p ®óp vµo ®èi t−îng ®iÒu khiÓn ®Ó xem tr−íc Table Window lóc ch¹y ch−¬ng tr×nh. §Ó trë l¹i tr¹ng th¸i ban ®Çu, kÝch chuét tr¸i bªn ngoµi ®èi t−îng ®iÒu khiÓn trong cöa sæ thiÕt kÕ Graphics Designer. 4.2.6. ThiÕt lËp thuéc tÝnh khi ch¹y ch−¬ng tr×nh: TiÕp theo ta sÏ thiÕt lËp nh÷ng thuéc tÝnh ®Ó b¶n ghi tag (Tag Logging) còng ®−îc khëi ®éng lóc ch¹y ch−¬ng tr×nh. Më hép tho¹i “Properties” cña “Computer”, kÝch chän nh·n “Startup” vµ lµm dÊu vµo hép “Tag Logging Runtime”. 55
 12. NguyÔn Kim ¸nh_Tù §éng Hãa_B¸ch Khoa §µ N½ng H×nh 4.15: Thªm giao diÖn Tag Logging khi Runtime KÝch OK ®Ó kÕt thóc. 4.3. CÊu h×nh c¸c th«ng b¸o: 4.3.1. Më Alarm Logging: Trong cöa sæ WinCC Explorer, kÝch chuét ph¶i vµo “Alarm Logging” vµ chän “Open”. H×nh 4.16: Giao diÖn chÝnh Alarm Logging. 4.3.2. B¾t ®Çu víi System Wizard: System Wizard cung cÊp mét ph−¬ng ph¸p tù ®éng vµ ®¬n gi¶n ®Ó t¹o mét hÖ thèng c¶nh b¸o. §Ó lµm ho¹t ®éng System Wizard, kÝch chän “File”→”Select Wizard...”. Trong hép tho¹i “Select Wizard...”, nh¾p ®óp chuét lªn System Wizard. Trong hép tho¹i ®Çu tiªn, kÝch chän nót “Next”. Trong hép tho¹i tiÕp theo, chän “System Wizard: Select Message Blocks”, System Blocks “Date, Time, Number” vµ User Text Blocks “Message text, point of error”. 56
 13. NguyÔn Kim ¸nh_Tù §éng Hãa_B¸ch Khoa §µ N½ng H×nh 4.17: Lùa chän khèi th«ng b¸o KÝch nót “Next”. Trong hép tho¹i ”System Wizard: Presetting Classes”, thiÕt lËp “Class of Error with Types Alarm, Error anh Warning (Incoming Acknowledgement)”. H×nh 4.18: Lùa chän líp vµ kiÓu th«ng b¸o KÝch nót “Next”. Trong hép tho¹i “System Wizard: Selecting Archives” thiÕt lËp “Short-Term Archive for 250 Messages”. 57
 14. NguyÔn Kim ¸nh_Tù §éng Hãa_B¸ch Khoa §µ N½ng H×nh 4.19: Lùa chän kiÓu l−u gi÷ KÝch nót “Next”. Trong hép tho¹i cuèi cïng cña System Wizard cung cÊp tãm t¾t cña c¸c phÇn tö ®−îc t¹o bëi Wizard. KÝch nót “Finish” ®Ó kÕt thóc. 4.3.3. §Þnh cÊu h×nh v¨n b¶n th«ng b¸o: TiÕp theo, ta sÏ ®Þnh cÊu h×nh th«ng b¸o trong b¶ng. Víi dù ¸n nµy, chóng ta sÏ thiÕt lËp ba th«ng b¸o. Nh−ng tr−íc tiªn chiÒu dµi cña User Text Blocks ®−îc t¹o bëi Wizard ph¶i ®−îc ®iÒu chØnh. 4.3.3.1. Thay ®æi chiÒu dµi cña Message Text User Text Block: Trong cöa sæ, nh¾p ®óp chuét vµo biÓu t−îng “Message Blocks” råi chän “User Text Block”. Trong cöa sæ d÷ liÖu, kÝch ph¶i chuét vµo “Message text” vµ chän “Properties”. Trong hép tho¹i xuÊt hiÖn, nhËp vµo gi¸ trÞ “30”. 4.3.3.2. Thay ®æi chiÒu dµi cña Point of error User Text Block: Trong cöa sæ, nh¾p ®óp chuét vµo biÓu t−îng “Message Blocks” råi chän “User Text Block”. Trong cöa sæ d÷ liÖu, kÝch ph¶i chuét vµo “Point of error” vµ chän “Properties”. Trong hép tho¹i xuÊt hiÖn, nhËp vµo gi¸ trÞ “25”. 4.3.3.3. §Þnh cÊu h×nh cho th«ng b¸o ®Çu tiªn: Trong dßng 1, nh¾p ®óp vµo tr−êng “MessageTag”, trong hép tho¹i xuÊt hiÖn sau ®ã, chän tag “Nhietdo_XMra” vµ kÝch OK. Trong dßng 1, nh¾p ®óp vµo tr−êng “MessageBit”, nhËp vµo gi¸ trÞ “2”. Sè nµy cho biÕt th«ng b¸o ë dßng 1 sÏ ®−îc t¹o ra khi bit thø ba cña 16 bit tÝnh tõ bªn ph¶i cña tag “Nhietdo_XMra” ®−îc thiÕt lËp. Trong dßng 1, nh¾p ®óp vµo tr−êng “Message text”, trong hép tho¹i xuÊt hiÖn sau ®ã, nhËp vµo dßng ch÷ “NhiÖt ®é qu¸ 850C”. Trong dßng 1, nh¾p ®óp vµo tr−êng “Point of error”, trong hép tho¹i xuÊt hiÖn sau ®ã, nhËp vµo dßng ch÷ “Xi m¨ng”. 4.3.3.4. §Þnh cÊu h×nh cho th«ng b¸o thø hai: KÝch ph¶i chuét vµo sè “1” trong cét ®Çu tiªn cña b¶ng vµ chän “Append New Line”. Trong dßng 2, nh¾p ®óp vµo tr−êng “MessageTag”, trong hép tho¹i xuÊt hiÖn sau ®ã, chän tag “Dongdien1” vµ kÝch OK. 58
 15. NguyÔn Kim ¸nh_Tù §éng Hãa_B¸ch Khoa §µ N½ng Trong dßng 2, nh¾p ®óp vµo tr−êng “MessageBit” vµ nhËp vµo sè 3. Sè nµy cho biÕt r»ng th«ng b¸o trong dßng 1 sÏ ®−îc g©y ra khi bit thø 3 cña 16 bit tÝnh tõ bªn ph¶i cña tag “Dongdien1” ®−îc thiÕt lËp. Trong dßng 2, nh¾p ®óp vµo tr−êng “Message text” vµ nhËp dßng ch÷ “Dßng ®iÖn æn ®Þnh” trong hép tho¹i xuÊt hiÖn sau ®ã. Trong dßng 2, nh¾p ®óp vµo tr−êng “Point of error” vµ nhËp dßng ch÷ “B¨ng chuyÒn 1” trong hép tho¹i xuÊt hiÖn sau ®ã. 4.3.3.4. §Þnh cÊu h×nh cho th«ng b¸o thø ba: KÝch ph¶i chuét vµo sè “2” trong cét ®Çu tiªn cña b¶ng vµ chän “Append New Line”. Trong dßng 3, nh¾p ®óp vµo tr−êng “MessageTag”, trong hép tho¹i xuÊt hiÖn sau ®ã, chän tag “Dongdien1” vµ kÝch OK. Trong dßng 3, nh¾p ®óp vµo tr−êng “MessageBit” vµ nhËp vµo sè 4. Sè nµy cho biÕt r»ng th«ng b¸o trong dßng 1 sÏ ®−îc g©y ra khi bit thø 4 cña 16 bit tÝnh tõ bªn ph¶i cña tag “Dongdien1” ®−îc thiÕt lËp. Trong dßng 3, nh¾p ®óp vµo tr−êng “Message text” vµ nhËp dßng ch÷ “Dßng ®iÖn qu¸ cao” trong hép tho¹i xuÊt hiÖn sau ®ã. Trong dßng 3, nh¾p ®óp vµo tr−êng “Point of error” vµ nhËp dßng ch÷ “B¨ng chuyÒn 2” trong hép tho¹i xuÊt hiÖn sau ®ã. Chó ý: thay v× so¹n th¶o cho mçi dßng ch÷ riªng biÖt nh− trªn, chóng ta còng cã thÓ so¹n th¶o nhiÒu dßng th«ng b¸o trong hép tho¹i “Single message”. §Ó më hép tho¹i nµy, kÝch ph¶i chuét vµo th«ng b¸o råi chän “Properties”. H×nh 4.20: Lùa chän c¸c tham sè cho th«ng b¸o vµ kÕt nèi th«ng b¸o 4.3.4. §Þnh cÊu h×nh mµu cña th«ng b¸o: C¸c th«ng b¸o cÇn thÓ hiÖn c¸c mµu kh¸c nhau lóc ch¹y ch−¬ng tr×nh. §iÒu nµy lµm dÔ dµng ®Ó nhËn ra nhanh th«ng b¸o dùa trªn mµu cña nã. 59
 16. NguyÔn Kim ¸nh_Tù §éng Hãa_B¸ch Khoa §µ N½ng Trong cöa sæ bªn tr¸i, kÝch chän biÓu t−îng “Message classes”, kÝch vµo líp th«ng b¸o “Error”. Trong cöa sæ d÷ liÖu bªn ph¶i, kÝch ph¶i chuét vµo nót “Alarm” råi chän “Properties”. H×nh 4.21: ThiÕt lËp mµu hiÓn thÞ cho tõng kiÓu th«ng b¸o Trong hép tho¹i sau ®ã, b¹n cã thÓ thiÕt lËp mµu cña dßng th«ng b¸o vµ mµu nÒn tuú thuéc vµo tr¹ng th¸i cña th«ng b¸o. CÊu h×nh nh÷ng mµu cho th«ng b¸o cña b¹n trong líp th«ng b¸o “Alarm”: + KÝch vµo “Came In” trong khu vùc xem tr−íc (Alarm th× ho¹t ®éng). + KÝch vµo nót “Text Color”, trong hép tho¹i chän mµu, chän “White”. KÝch nót “Background Color”, trong hép tho¹i chän mµu, chän “Red”. + KÝch vµo “Went Out” trong khu vùc xem tr−íc (Alarm th× kh«ng ho¹t ®éng). + KÝch vµo nót “Text Color”, trong hép tho¹i chän mµu, chän “Back”. KÝch nót “Background Color”, trong hép tho¹i chän mµu, chän “Yellow”. + KÝch vµo “Acknowledged” trong khu vùc xem tr−íc (Alarm th× ®−îc thõa nhËn). + KÝch vµo nót “Text Color”, trong hép tho¹i chän mµu, chän “White”. KÝch nót “Background Color”, trong hép tho¹i chän mµu, chän “Blue”. + KÝch OK ®Ó kÕt thóc. 4.3.5. KiÓm tra gi¸ trÞ giíi h¹n: 4.3.5.1. CÊu h×nh viÖc kiÓm tra gi¸ trÞ giíi h¹n: Víi viÖc kiÓm tra gi¸ trÞ giíi h¹n, c¸c tag cã thÓ ®−îc kiÓm tra ®Ó ch¾c ch¾n r»ng, gi¸ trÞ cña chóng n»m trong giíi h¹n ®· thiÕt lËp. Trong thanh menu cña Alarm Logging, kÝch chän “Tool/Add Ins”. Trong hép tho¹i “Add Ins” lµm ho¹t ®éng thµnh phÇn “Limit Value Monitoring”. ViÖc kiÓm tra gi¸ trÞ giíi h¹n ®−îc biÓu diÔn trong cöa sæ bªn tr¸i phÝa d−íi Message Classes. Trong cöa sæ d÷ liÖu, kÝch ph¶i chuét lªn nót “Limit Value Monitoring” vµ chän “New”. 60
 17. NguyÔn Kim ¸nh_Tù §éng Hãa_B¸ch Khoa §µ N½ng H×nh 4.22: ThiÕt lËp c¸c gi¸ trÞ giíi h¹n Trong hép tho¹i thuéc tÝnh, b¹n cã thÓ thiÕt lËp c¸c tag cÇn kiÓm tra vµ kiÓu kiÓm tra. §Ó chon mét tag, kÝch vµo nót H×nh 4.23: Chän tag cÇn thiÕt lËp giíi h¹n Chó ý: NÕu b¹n ®¸nh dÊu trong hép “a message for all limit value”, th× th«ng b¸o t−¬ng tù sÏ ®−îc biÓu diÔn lóc ch¹y ch−¬ng tr×nh bÊt chÊp giíi h¹n cao hay thÊp bÞ v−ît qu¸ (b¹n ph¶i nhËp vµo sè th«ng b¸o). B¹n cã thÓ thiÕt lËp sù trÔ trong tr−êng “Delay time”. Mét th«ng b¸o c¶nh b¸o sÏ ®−îc biÓu diÔn ®Çu tiªn sau khi thêi gian trÔ tr«i qua (®iÒu nµy ng¨n c¶n viÖc biÓu diÔn th«ng b¸o cho tr−êng hîp n¬i mµ giíi h¹n bÞ v−ît qu¸ cho thêi gian rÊt ng¾n). 4.3.5.2. ThiÕt lËp gi¸ trÞ giíi h¹n: a) ThiÕt lËp gi¸ trÞ giíi h¹n trªn: 61
 18. NguyÔn Kim ¸nh_Tù §éng Hãa_B¸ch Khoa §µ N½ng H×nh 4.24: ThiÕt lËp gi¸ trÞ giíi h¹n trªn + KÝch chuét ph¶i vµo tag “Dong_DCnghien” råi chän “New”. + Trong hép tho¹i “Properties” lµm ho¹t ®éng “Upper Limit”, nhËp gi¸ trÞ giíi h¹n lµ 50. Lµm ho¹t ®éng “effective for both”. NhËp “4” cho sè th«ng b¸o. + KÝch OK ®Ó kÕt thóc. b) ThiÕt lËp gi¸ trÞ giíi h¹n d−íi: + KÝch chuét ph¶i vµo tag “Dong_DCnghien” råi chän “New”. + Trong hép tho¹i “Properties” lµm ho¹t ®éng “Lower Limit”, nhËp gÝa trÞ giíi h¹n lµ 5. Lµm ho¹t ®éng “effective for both”. NhËp “5” cho sè th«ng b¸o. + KÝch OK ®Ó kÕt thóc. WinCC sÏ tù ®éng sinh ra sù kÕt hîp th«ng b¸o 4 vµ 5. Trong thanh menu chän “File/Save” ®Ó l−u cÊu h×nh cña b¹n. 4.3.6. T¹o mét bøc tranh th«ng b¸o: §Ó chÌn mét cöa sæ th«ng b¸o trong bøc tranh, tiÕn hµnh theo c¸ch gièng nh− m« t¶ ë phÇn trªn cho viÖc chÌn mét ®−êng cong hay mét b¶ng biÓn diÔn. Më Graphics Designer vµ t¹o mét bøc tranh míi cã tªn “Thong bao.pdl”. Sau ®ã, tiÕn hµnh c¸c b−íc sau: Trong Object Palette, chän nh·n “Controls” vµ “WinCC Alarm Control”. §Æt ®èi t−îng ®iÒu khiÓn trong cöa sæ thiÕt kÕ. Trong hép tho¹i cÊu h×nh nhanh, nhËp “Th«ng b¸o” nh− lµ tùa ®Ò cña cöa sæ th«ng b¸o. §¸nh dÊu hép “Disphay”. 62
 19. NguyÔn Kim ¸nh_Tù §éng Hãa_B¸ch Khoa §µ N½ng H×nh 4.25: ThiÕt lËp thuéc tÝnh cho cöa sæ th«ng b¸o L−u bøc tranh “Th«ng b¸o.pdl”. 4.3.7. ThiÕt lËp thuéc tÝnh khi ch¹y ch−¬ng tr×nh: TiÕp theo, ta sÏ thiÕt lËp thuéc tÝnh khi ch¹y ch−¬ng tr×nh, sao cho AlarmLogging còng ®−îc khëi khi ch¹y ch−¬ng tr×nh.. Më hép tho¹i “Properties” cña “Computer” trong cöa sæ WinCC Explorer, kÝch chän nh·n “Startup” vµ lµm dÊu vµo hép “Alarm Logging Runtime”. §iÒu nµy sÏ tù ®éng lµm ho¹t ®éng “Text Library Runtime”. H×nh 4.26. Cho thùc hiÖn Alarm Logging khi ch¹y ch−¬ng tr×nh KÝch OK ®Ó kÕt thóc. 4.3.8. Sù ho¹t ®éng cña Project: Khi ch¹y ch−¬ng tr×nh, b¹n cã thÓ xem th«ng b¸o hiÖn t¹i b»ng c¸ch kÝch vµo nót “Message list” trªn thanh c«ng cô trong cöa sæ th«ng b¸o. §Ó c«ng nhËn mét th«ng b¸o ®¬n, kÝch vµo nót “Single acknowledgement” trªn thanh c«ng cô. Nhãm c¸c th«ng b¸o ®−îc thõa nhËn víi nót “Group acknowledgement”. §Ó xem mét danh s¸ch cña 250 th«ng b¸o ®−îc l−u gi÷, kÝch vµo nót “Short- Term Archive”. 4.4. In b¶n th«ng b¸o liªn tôc (Message Sequence Report): 4.4.1. Lµm ho¹t ®éng Message Sequence Report: Trong WinCC Explorer, më “Alarm Logging”. Trong cöa sæ bªn tr¸i cña “Alarm Logging” kÝch chuét ph¶i vµo “Reports” vµ chän “Add/Remove...”. Trong hép tho¹i “Assigning Report Parameters” ®¸nh dÊu vµo “Message sequence report ”. KÝch OK vµ ®ãng “Alarm Logging” ®Ó kÕt thóc. 63
 20. NguyÔn Kim ¸nh_Tù §éng Hãa_B¸ch Khoa §µ N½ng 4.4.2. ThiÕt kÕ c¸ch tr×nh bµy (Layout): 4.4.2.1. Më Layout: Layout dïng trong c«ng viÖc in ®−îc ®Þnh nghÜa trong Report Designer. Report Designer tù ®éng më khi b¹n më mét Layout. Trong cöa sæ bªn tr¸i cña WinCC Explorer, nh¾p ®óp vµo “Report Designer” vµ kÝch chän “Layout”. Trong cöa sæ bªn ph¶i cña WinCC Explorer, kÝch ph¶i chuét lªn Layout “@alrtmef.rpl” vµ chän “Open layout” 4.4.2.2. Report Designer: Menu Bar Standard Toolbar Font Palette Object Palette Color Palette Alignment Palette Style Palette Zoom Palette H×nh 4.27: Giao diÖn thiÕt kÕ mét Layout §Ó tèi −u cöa sæ thiÕt kÕ, b¹n nªn tæ chøc thanh menu vµ tr×nh ®¬n palettes theo h×nh vÏ trªn. §Ó thay ®æi l¹i kÝch th−íc cña c¸c Object palettes vµ Style palettes b¹n ph¶i kÐo chóng vµo trong cöa sæ thiÕt kÕ. a) Color Palette: thiÕt kÕ mµu cho c¸c ®èi t−îng ®−îc chän. b) Object palette: chøa c¸c Standard Objects (Polygon, Ellipse, Rectangle, ...), Dynamic Object (Dynamic Text, Dynamic Table,...) vµ System Object (Date, Page Number,...). c) Style Palette: thay ®æi sù xuÊt hiÖn cña c¸c ®èi t−îng ®· chän. Tuú thuéc vµo ®èi t−îng, b¹n cã thÓ thay ®æi kiÓu cña ®−êng th¼ng hoÆc ®−êng viÒn, ®é réng cña ®−êng th¼ng, hoÆc kiÓu t«. d) Alignment Palette: cho phÐp b¹n thay ®æi vÞ trÝ quan s¸t cña mét hoÆc nhiÒu ®èi t−îng, ®Ó thay ®æi vÞ trÝ cña c¸c ®èi t−îng ®· chän cã liªn quan ®Õn c¸c ®èi t−îng kh¸c, hoÆc tiªu chuÈn ho¸ chiÒu cao vµ chiÒu réng cña nhiÒu ®èi t−îng. 64

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản