Những bài học từ "con sư tử của Thượng viện Mỹ"

Chia sẻ: Bun Bo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
55
lượt xem
7
download

Những bài học từ "con sư tử của Thượng viện Mỹ"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thượng nghị sĩ Edward M. Kennedy, người mà sự ra đi của ông khiến cả nước Mỹ tiếc thương không hề được lòng cộng đồng các công ty lớn hoạt động theo cách truyền thống. Ông luôn đấu tranh cho những người thấp cổ bé họng, trẻ em, người nghèo, người kém may mắn, và đôi khi đấu tranh chống lại các đại gia và giới tinh hoa.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Những bài học từ "con sư tử của Thượng viện Mỹ"

  1. Nh ng bài h c t "con sư t c a Thư ng vi n M " Thư ng ngh sĩ Edward M. Kennedy, ngư i mà s ra i c a ông khi n c nư c M ti c thương không h ư c lòng c ng ng các công ty l n ho t ng theo cách truy n th ng. Ông luôn u tranh cho nh ng ngư i th p c bé h ng, tr em, ngư i nghèo, ngư i kém may m n, và ôi khi u tranh ch ng l i các i gia và gi i tinh hoa. Nhưng v i tư cách m t nhà lãnh o, ông ư c toàn b gi i chính tr ngư ng m . K c nh ng ngư i b t ng quan i m v i ông cũng có th tìm th y c m h ng t cu c i ông. ã bi t và quan sát ông trong m t th i giai dài, tôi ch n ra ây 4 bài h c lãnh o hy v ng có th h u ích cho các nhà i u hành. Nh r ng làm vi c là t t c . Không ai ư c nh s n ch c v c . Khi Ted Kennedy c c vào Thư ng vi n M l n u tiên trong th i gian anh trai Jack Kennedy làm T ng th ng, gi i phê bình cho r ng ông ch ng qua ư c th a hư ng v th c a gia ình và ng i ư c vào gh Thư ng ngh sĩ nh c m tình c a công chúng.
  2. H chê ông là m t ngư i em trai y u th và s ch là m t Thương ngh sĩ "ngôi sao". Nhưng h ã nh m. Con ư ng n v i Thư ng vi n c a Ted Kennedy ã không còn là ch bàn tán n a khi ông b t tay vào công vi c l p pháp và c ng tác v i các ng s . Kennedy không h coi v th gia ình là nh m nh ông d a vào. Ông x n tay vào t ng chi ti t, không ng ng h c h i và tìm hi u trong m t công vi c luôn có s thay i. Không ai có s n cho mình m t ch c v i u hành cao c p; m i ngư i u ph i giành ư c nó b ng chính nh ng vi c mình làm, và m i ngư i có t t hay không chính là ch h ã gi i quy t các v n như th nào. Khi ông Mitt Romney c nh tranh v i ông Kennedy gh Thư ng ngh sĩ năm 1994, th i i m then ch t trong cu c tranh lu n c a h là khi ông Kennedy yêu c u ông Romney nói c th v k ho ch y t và ông Romney bu c ph i th a nh n ông chưa h i sâu vào chi ti t. "L p pháp thì ph i làm như th ch ", Thư ng ngh sĩ Kennedy tr l i. Sau cu c tranh lu n này, ông Kennedy ã tái c c . Ông hi u rõ công vi c c a mình và s nghi p c a ông thành công là nh vào s t n tu ó.
  3. Khi ông không th thúc y ư c i u gì trong nh ng thay i th c s l n (c i cách y t ), thì ông ng h nh ng c i ti n nh (b o hi m y t cho tr em), giúp ông t i v lâu em m c ích l n c a mình n g n m c ư c th c hi n. t m c tiêu cao. Nghĩ cho giá tr trư c, nghĩ n cái tôi sau. Ted Kennedy tin r ng công vi c c a ông là m t ngh nghi p vinh d và chính ph là m t phương ti n giúp ngư i dân có cơ h i nâng cao ch t lư ng s ng. Khi ông ã bi t ư c nhi m v then ch t c a mình (sau r t nhi u th t b i và th t lùi), ông nh n th c rõ mình ang ng âu và i di n cho ai - nh ng ngư i c n ti ng nói c a ông vì h ông th t lên ti ng cho mình. ây không ph i là chuy n v Ted Kennedy hay cái tôi c a ông. Ông n i ti ng trong Thư ng vi n vì tính khiêm t n, l ch s ; ông không tham gia vào nh ng cu c ganh ua ng phái ch vì chuy n th ng thua. V i nh ng m c tiêu quan tr ng, ông s n sàng làm vi c v i nh ng ngư i il p t ư c tho thu n v cách làm sao cho có l i nh t cho ngư i dân. Chuy n gi a ông và Thư ng ngh sĩ C ng hoà Orrin Hatch là m t m u m c cho cách làm vi c h p tác vư t qua nh ng b t ng v tư tư ng. Ông Hatch tin r ng n u ông Kennedy còn kho , ch c ch n
  4. hai ông s thúc y thành công m t d lu t c i cách y t công b ng. Ông Kennedy cũng ng h d lu t c i cách giáo d c có tên "Không a tr nào b b rơi" c a T ng th ng Bush; l i ích c a tr em quan tr ng n m c ông s n sàng tho hi p có nh ng bư c ti n nh hơn là không có hành ng gì. Cách thương thuy t tôn tr ng các nguyên t c cao c luôn giúp ông làm vi c hi u qu v i nh ng ng s khác ng cũng tôn tr ng các nguyên t c y. Các lãnh o doanh nghi p i u hành d a trên ý th c v giá tr và m c ích cũng có th giành ư c s ng h và và thương th o ư c nh ng th a thu n t t hơn, vì h ã cái tôi c a mình l i ng sau vì m t i u gì ó l n hơn b n thân h . B ng cách làm vi c v i m i ngư i thay vì tranh giành ti n thân trong s nghi p, h tăng cư ng danh ti ng c a chính mình. Và công vi c quan tr ng hơn ch c v hay v trí. Ted Kennedy s ư c ghi vào l ch s như m t "con sư t c a Thư ng vi n M " và là m t trong nh ng nhân v t quan trong nh t c a th i i này, cho dù ông không ph i là T ng th ng, cũng không ph i là "CEO" c a Thư ng vi n hay c a ng mình. Công vi c ông làm mang n cho ông quy n l c o c quan tr ng không kém gì quy n l c ch c
  5. v . Luôn ti n lên. Ted Kennedy ã ph i i m t v i r t nhi u cu c kh ng ho ng trong công vi c, m i l n như v y u có th ãh y ho i ông, nhưng ông ã ch ng minh mình không n n lòng và luôn h c h i. Nh nh ng n l c m nh m vì nh ng i u t t p hơn, ông ã khôi ph c ư c ni m tin vào s lãnh o c a mình. V vi c v n còn là bí n Chappaquiddick, khi m t ph n tr b ch t u i, cũng g n như ã nh n chìm s nghi p c a ông; ông ã không dũng c m i m t mà còn nh p nh ng trong trách nhi m gi i trình. Nhưng Kennedy ã b t lên tr l i b ng cách n l c g p ôi làm t t công vi c c a mình. Ông ã lóng ngóng trong chi n d ch tranh c làm ng c viên T ng th ng c a ng Dân ch năm 1980, nhưng ã h i ph c b ng cách c ng hi n nhi u hơn n a năng lư ng và am mê cho công vi c t i Thư ng vi n. Không bao gi quên gia ình. Ông Kennedy chăm ch là m t hình m u cho nh ng ngư i cha làm i u hành. ư c coi như cha c a c con mình l n con c a nh ng ngư i anh ngư i ch quá c tài gi i, ông thư ng t ch c các cu c dã ngo i cu i tu n n các chi n
  6. trư ng cũ c a th i N i chi n và qua ó d y cho b n tr nh ng bài h c l ch s . Gia ình là ni m h nh phúc l n nh t i ông. Khi tôi có d p thăm dinh th nhà Kennedy c ng Hyannis, ông ã ch cho tôi nh c a c T ng th ng John F. Kennedy c Công t viên trư ng Robert Kennedy và nói v h như th h v n ang còn s ng. Nhà chính tr áng kính tr ng này là m t ngư i àn ông c a gia ình th c th . S quan tâm c a ông n các m i quan h , và tình yêu thương ã d n d t gia ình ông qua r t nhi u bi k ch, ã cho ông s c m nh m nh n b t c thách th c khó khăn nào. Các lãnh o doanh nghi p nên lưu ý bài h c này hơn c : Làm vi c, nhi m v và s nh n n i u là có th vì nh ng ngư i chúng ta ng h và quan tâm cũng s ng h chúng ta.
Đồng bộ tài khoản