NHỮNG CÂU CHUYỆN BỔ ÍCH VÀ LÝ THÚ DÀNH CHO THIẾU NHI

Chia sẻ: Nguyễn Thị Bích Ngọc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:52

0
283
lượt xem
72
download

NHỮNG CÂU CHUYỆN BỔ ÍCH VÀ LÝ THÚ DÀNH CHO THIẾU NHI

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các em đang cầm trên tay cuốn sách "cô bé túi giấy" đây là cuốn sách có những câu chuyện cổ tích rất hay dành cho các em. Cuốn sách chứa đựng những câu chuyện rất ngộ nghĩnh và thú vị, như câu truyện gà trống, chuột và gà mài tơ hung đỏ, chú voi muốn trở thành vua...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: NHỮNG CÂU CHUYỆN BỔ ÍCH VÀ LÝ THÚ DÀNH CHO THIẾU NHI

 1. NHỮNG CÂU CHUYỆN BỔ ÍCH VÀ LÝ THÚ DÀNH CHO THIẾU NHI Th¸i D−¬ng (Biªn dÞch)
 2. MôC LôC 1. Jo to lín ®· thuÇn ho¸ chó s− tö nh− thÕ nμo ......................... 9 2. ChiÕc ¸o kho¸c cò mμu vμng ................................................ 17 3. Qu¶ bãng mμu b¹c .............................................................. 21 4. Em trai cña Aisha ................................................................ 26 5. Hoμng tö nhá Stumbleweed xuèng tÇng d−íi ......................... 32 6. B÷a tiÖc gi¸ng sinh cña nh÷ng chó mÌo ................................. 37 7. C¸i kh¨n Dekka cña Nicky.................................................... 47 8. §iÒu g× ®· x¶y ra víi con kú l©n?........................................... 52 9. Hetty ................................................................................. 60 10. Chã Meggles cã c¸i ®u«i míi nh− thÕ nμo............................ 66 11. §iÒu khiÕn cho Tidalik c−êi ................................................ 72 12. Con c¸o vμ hai chó mÌo b¾t c¸ ........................................... 77 13. Chó voi muèn trë thμnh vua ............................................... 83 14. BÝ mËt cña cËu bÐ con........................................................ 88 15. C«ng chóa tói giÊy............................................................. 93 16. Gμ trèng, chuét vμ gμ m¸i t¬ mμu hung ®á .......................... 97 17. Con rång buån tÎ ............................................................ 106
 3. LÔØI TÖÏA Caùc em thaân meán! Caùc em ñang caàm treân tay cuoán saùch “Coâ beù tuùi giaáy” ñaây laø cuoán saùch coù nhöõng caâu truyeän coå tích raát hay daønh cho caùc em. Cuoán saùch chöùa ñöïng nhöõng caâu truyeän raát ngoä nghónh vaø thuù vò, nhö caâu truyeän Gaø troáng, chuoät vaø gaø maùi tô hung ñoû, Chuù voi muoán trôû thaønh vua... Haønh trình cuøng cuoán saùch, caùc em nhö laïc vaøo theá giôùi coå tích ñaày lyù thuù. Cuoán saùch naøy cuõng ñöôïc daønh cho caùc baäc cha, meï söû duïngï, laøm caâu truyeän keå haøng ñeâm cho caùc chaùu nhoû tuoåi (töø 4 tuoåi trôû neân). Chuùc caùc em coù nhöõng khaùm phaù ñaày thuù vò vaø boå ích. Chuùc caùc baäc cha, meï coù nhöùng ñöùa con vôùi taâm hoàn traøn ñaày vui veû. Chaøo thaân aùi! Ngöôøi bieân dòch
 4. J« to lín ®· thuÇn ho¸ chó s− tö nh− thÕ nμo J« to lín lμ mÑ ®ì ®Çu cña Lara. Dï kh«ng gÆp nhau th−êng xuyªn nh−ng Lara lu«n nghÜ r»ng J« to lín lμ mét ng−êi rÊt quan träng. Vμ ®iÒu ®ã kh«ng khã ®Ó biÕt ®−îc lý do. Bëi mét ®iÒu J« lμ mét ng−êi rÊt to bÐo, to bÐo h¬n bÊt kú ng−êi nμo mμ Lara ®· biÕt. MÑ ®ì ®Çu còng cho Lara nh÷ng mãn quμ ®Æc biÖt lu«n ®−îc gãi rÊt ®Ñp. Nh−ng ®iÒu mμ Lara thÝch nhÊt lμ J« to lín sèng ë gÇn v−ên thó, gÇn ®Õn nçi J« to lín th−êng nãi cã thÓ nghe thÊy tiÕng gÇm ró cña nh÷ng con s− tö. §Æc biÖt, cã mét con s− tö lu«n gÇm gμo vμo buæi s¸ng nh−ng kh«ng qu¸ sím. Nã chÝnh lμ chiÕc ®ång hå b¸o thøc cña J« to lín. Lara th−êng tù hái kh«ng biÕt viÖc bÞ ®¸nh thøc bëi tiÕng gÇm ró cña mét con s− tö sÏ nh− thÕ nμo. C« bÐ biÕt r»ng, ch¾c ch¾n sÏ rÊt ån μo vμ kh«ng thÓ t¾t nã ®i nh− mét chiÕc ®ång hå b¸o thøc. Lara rÊt thÝch ngñ ®ªm t¹i nhμ cña mÑ J« to lín ®Ó s¸ng h«m sau cã thÓ nghe tiÕng s− tö gÇm ró vμo buæi s¸ng. Nh−ng c« bÐ chØ ®−îc ®Õn ®ã mét lÇn vμo mét buæi s¸ng chñ nhËt khi ®−îc bè dÉn ®i ch¬i v−ên thó. Hai bè con rêi nhμ vμo lóc s¸ng sím vμ ®i th¼ng tíi c¨n hé cña mÑ J« to lín. Hä leo lªn nh÷ng bËc cÇu thang hÑp lªn tÇng ba, võa lóc c¶m thÊy mái ch©n th× hai bè con nghe thÊy giäng nãi trong nh− pha lª cña mÑ ®ì ®Çu (J« to lín lμ mét diÔn viªn vμ ®· luyÖn giäng mét c¸ch ®Æc biÖt, thËm chÝ thØnh tho¶ng J« cßn xuÊt hiÖn trªn ti vi): “Mêi vμo, mêi vμo!” - J« to lín chμo ®ãn hai bè con. Råi c« nãi thªm, “Macr th©n mÕn! Lμm ¬n xuèng hiÖu b¸nh d−íi ®−êng mua gióp t«i mét Ýt b¸nh s÷a h×nh ch÷ thËp tuyÖt ®Ñp. T«i còng muèn tù ®i nh−ng t«i vÉn mÆc ¸o choμng ë nhμ.” Cã vÎ nh− J« to lín võa tØnh dËy khi bè con Lara ®Õn. Lara tù hái, kh«ng biÕt cã ph¶i lμ v× mÑ ®ì ®Çu ®· ®i ngñ l¹i sau tiÕng gÇm ró vμo lóc s¸ng sím cña con s− tö hay lμ con s− tö kh«ng gÇm vμo chñ nhËt. Vμo ngμy chñ nhËt ®Æc biÖt nμy, J« to lín tr«ng rÊt c¨ng th¼ng. C« hái Lara: “Con cã biÕt con s− tö h− ®èn Êy lμm g× kh«ng?”. Lara kh«ng thÓ t−ëng t−îng ®−îc nh−ng c« bÐ còng cè ®o¸n.
 5. C« bÐ nãi: “Nã gÇm ró vμo giê ngñ vμ v× thÕ mÑ kh«ng thÓ ngñ ®−îc?” “Kh«ng, kh«ng ph¶i giê ngñ, mμ rÊt tÖ. Nã võa ®¸nh thøc mÑ dËy sím hai tiÕng ®ång hå” Bè Lara nãi: “T«i tù hái liÖu chóng ta cã c¸ch g× ®Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nμy?” J« to lín nãi: “T«i sÏ cho anh biÕt chóng ta sÏ lμm g× víi nã. T«i sÏ ®i xuèng v−ên thó vμ cho con s− tö ®ã biÕt ®iÒu. Con cã muèn gióp mÑ kh«ng, Lara?” Lara nghÜ mét tho¸ng vμ nãi: “Con kh«ng biÕt n÷a. Nh÷ng con s− tö rÊt to lín. Vμ chóng rÊt hung d÷. Con kh«ng muèn mét con s− tö giËn d÷ víi m×nh.” “å! MÑ còng cã thÓ rÊt hung d÷” J« to lín nãi vμ tr«ng cã vÎ muèn thÓ hiÖn ®iÒu ®ã. “MÑ rÊt bùc m×nh víi con s− tö ®ã. Nã sÏ biÕt ®iÒu ®ã.” C« Êy tóm c¸i ¸o kho¸c vμ c¸i tói x¸ch cña m×nh råi më cöa. Tr«ng c« Êy c−¬ng quyÕt vμ d÷ tîn ®Õn nçi Lara còng c¶m thÊy lo l¾ng thay cho con s− tö. J« to lín lao xuèng cÇu thang. Bè con Lara còng theo xuèng. Hä chØ kÞp nh×n thÊy d¸ng h×nh to bÐo cña c« Êy mÊt hót ë phÝa tr−íc. Cuèi cïng hai bè con còng b¾t kÞp J« to lín ë lèi vμo cöa v−ên thó. Bè Lara hái ®ïa: “Chóng ta sÏ xem g× tr−íc ®©y?” Nh−ng J« to lín kh«ng c−êi mμ cßn nãi mét c¸ch ch¾c nÞch: “T«i nghÜ chóng ta sÏ xem nh÷ng con s− tö tr−íc.” Khi c« Êy d÷ d»n ®i qua chç nh÷ng con khØ, tÊt c¶ mäi ng−êi ®ang lμm viÖc ë ®ã ®Òu lμm ®Ó nh×n ch»m ch»m vμo J«. Hä tù hái ai cã thÓ lμ ng−êi c« Êy véi v· muèn gÆp. Cã bèn con s− tö vμ tr«ng chóng rÊt l−êi biÕng. Bè Lara nãi: “Chóng ®Òu thÝch ngñ, ph¶i kh«ng?” J« to lín tr¶ lêi: “B¹n th©n mÕn ¬i. Nh÷ng con s− tö ngñ tíi m−êi s¸u tiÕng mét ngμy ®Êy. Chóng lμ nh÷ng t¹o vËt l−êi biÕng nhÊt hμnh tinh. T«i chØ −íc chóng ngñ muén h¬n chót n÷a vμo buæi s¸ng.” Hä thËn träng nh×n bèn con s− tö. Råi J« to lín hái Lara: “Con nghÜ ®ã lμ con nμo?” “Con nghÜ ®ã lμ con ë phÝa xa bªn tr¸i” Lara nãi vμ nh×n vμo mét trong sè nh÷ng con s− tö ®ang b¾t ®Çu buån ngñ. “§ã còng lμ con mμ mÑ nghÜ” J« to lín nãi: “Tr«ng nã cã vÎ h− ®èn nhÊt trong bÇy. H·y nh×n nã ®ang gi¶ vê buån ngñ k×a. Chóng ta biÕt ®ã lμ mi”, J« hÐt lªn víi con s− tö. Lara nãi: “Nã kh«ng thùc sù ngñ ph¶i kh«ng mÑ?”
 6. “Kh«ng, nã chØ ®ang gi¶ vê th«i. B©y giê th× h·y nghe ®©y con s− tö kia” J« to lín nãi: “Chóng ta kh«ng muèn mét chót nμo n÷a c¸i kiÓu míi s¸ng sím mμ ®· gÇm gμo nh− thÕ râ ch−a?” “§óng vËy” Bè Lara thªm vμo “LÇn sau h·y nh×n xem ®ång hå tr−íc khi gÇm ró”. Con s− tö kh«ng hÒ cùa quËy. NÕu nã nghe ®−îc nh÷ng g× hä nãi, ch¾c nã ®· kh«ng n»m yªn nh− vËy. J« to lín thö l¹i lÇn n÷a: “NÕu chóng mμy biÕt ®iÒu g× lμ tèt cho m×nh th× h·y chê thªm l©u l©u tr−íc khi b¾t ®Çu gÇm ró”. Con s− tö ng¸p mét c¸i râ to vμ b¾t ®Çu ngñ. BÊt chît Lara trë nªn giËn d÷ vμ nãi: “H·y nghe ®©y con s− tö kia. Chó mμy ®õng cã t−ëng lμ chóng ta ngu ngèc, v× vËy h·y th«i gi¶ vê ®i”. Con s− tö rÊt ng¹c nhiªn. Tr−íc ®ã, nã ch−a bao giê thÊy ai hÐt lªn víi m×nh nh− thÕ. Cã thÓ nã ®· häc ®−îc c¸ch lê ®i nh÷ng ng−êi lín. Nh−ng viÖc bÞ mét ®øa trÎ nhá mμ nã cã thÓ dÔ dμng nhÊc bæng lªn b»ng mét ch©n m¾ng má, th× l¹i hoμn toμn kh¸c. Nã chÇm chËm l¾c l− c¸i ®Çu vμ nh÷ng con s− tö kh¸c còng b¾t ®Çu chó ý. “TiÕp ®i Lara”, J« to lín nãi. “Nã d−êng nh− ®ang nghe con nãi”. Lara l¹i tiÕp tôc: “Chóng ta kh«ng muèn thªm mét lÇn nμo n÷a c¸i kiÓu gÇm ró vμo lóc s¸ng sím hiÓu ch−a?” Chó s− tö gi¶ vê giËn d÷ vμ ®−a m¾t nh×n ®Çy vÎ hung d÷. Nh−ng thËt ng¹c nhiªn, nã kh«ng lμm c« bÐ sî. Lara quay sang mÑ J« to lín vμ th× thÇm: “Khi nμo mÑ muèn nã gÇm ró?” “Kh«ng tr−íc t¸m giê vμ muén h¬n mét chót vμo nh÷ng ngμy cuèi tuÇn”, J« to lín tr¶ lêi. “Nh−ng lμm sao mμ nã biÕt ®−îc nh÷ng ngμy nμo lμ ngμy cuèi tuÇn?” Lara hái. “Víi nã, mäi ngμy d−êng nh− ®Òu gièng nhau, trõ nh÷ng ngμy chñ nhËt. Nh÷ng loμi ®éng vËt trong v−ên thó biÕt nh÷ng ngμy chñ nhËt v× rÊt nhiÒu ng−êi ®Õn th¨m chóng.” Lara l¹i nh×n con s− tö. Nã ®ang nh×n chç kh¸c, cø nh− thÓ nã kh«ng muèn nghe thªm ®iÒu g× tõ c« bÐ. “Nμo nghe ®©y, con sö tö kia”, c« bÐ nãi: “H·y nhí, kh«ng gÇm ró tr−íc t¸m giê vμ muén h¬n mét chót vμo nh÷ng ngμy chñ nhËt. HoÆc lμ chóng ta sÏ ph¶i quay l¹i. Râ ch−a?” Nã chËm r·i ®i quanh vμ nh×n c« bÐ. “MÑ nghÜ chóng ta võa ®−a ra quan ®iÓm cña m×nh” J« to lín nãi. Tr«ng c« Êy lóc nμy cμng gièng mÑ J« to bÐo mμ Lara ®· biÕt rÊt râ.
 7. Bè Lara nãi: “B©y giê chóng ta cã thÓ ®Õn xem nh÷ng con khØ, chóng lu«n lμm t«i c−êi”. J« to lín ®ång ý: “Råi t«i sÏ thÕt ®·i tÊt c¶ chóng ta b»ng mét que kem. §iÒu ®ã sÏ nh− thÕ nμo nhØ?” Lara nãi: “ThËt s¸ng suèt”. S¸ng h«m sau Lara t−ëng chõng kh«ng thÓ ®îi thªm ®Ó gäi cho mÑ J« to lín. Nh−ng c« bÐ kh«ng muèn gäi cho c« Êy qu¸ sím (dï c« bÐ thùc sù rÊt muèn ®¸nh thøc mÑ ®ì ®Çu dËy, thËm chÝ tr−íc c¶ khi con s− tö lμm ®iÒu ®ã). V× thÕ Lara ®· ®îi. C« bÐ ®îi qua b÷a s¸ng, ®îi qua c¶ giê t¾m vμ ®îi c¶ trong khi ®ang géi ®Çu. Råi Lara tiÕp tôc ®îi khi mÆc v¸y ¸o, lμm kh« tãc vμ trong lóc dän dÑp phßng m×nh. Råi sau ®ã c« bÐ kh«ng thÓ ®îi l©u h¬n n÷a. J« to lín nhÊc ®iÖn tho¹i ë håi chu«ng thø hai. “T¹i sao vËy nhØ, Lara, con yªu, ®iÒu ®ã kh«ng hÒ buån c−êi chø? MÑ nghÜ cã thÓ lμ con. MÑ ®· ®Þnh gäi cho con”. Lara håi hép ®Õn møc t−ëng nh− khã cã thÓ chê thªm ®Ó biÕt mÑ J« to lín sÏ nãi ®iÒu g× tiÕp theo. J« to lín nãi tiÕp. “MÑ võa cã th«ng tin tuyÖt vêi nhÊt cho con. Nã ®· lμm nh÷ng g× con nãi. Nã ®· thùc sù lμm vËy. S¸ng nay con s− tö ®· yªn lÆng cho ®Õn tËn chÝn r−ìi, ®ã lμ thêi ®iÓm thÝch hîp cho chóng b¾t ®Çu gÇm ró, con cã nghÜ thÕ kh«ng?”. Lara hái: “MÑ ngñ ngon chø?” “Con yªu, mÑ ch−a bao giê ngñ ngon h¬n thÕ trong cuéc ®êi,” MÑ J« to lín tr¶ lêi. Vμ c« Êy s¶ng kho¸i kªu lªn cø nh− thÓ ®· ®Þnh lμm vËy tõ rÊt l©u råi.
 8. chiÕc ¸o kho¸c cò mμu vμng Leroy cã mét chiÕc ¸o kho¸c cò. Nã ®−îc ®an b»ng len mÒm, Êm ¸p vμ mμu vμng nh− mét chó gÊu b«ng. Leroy rÊt thÝch nã. CËu bÐ cã chiÕc ¸o tõ rÊt l©u råi. Bμ cña cËu ®· ®an nã khi cËu cßn bÐ. Mét h«m mÑ nãi: “Leroy cÇn cã mét c¸i ¸o kho¸c míi. C¸i ¸o kho¸c cò mμu vμng ®ã ®· r¸ch vμ ng¾n”. “§óng vËy”, Bè nãi. Buæi chiÒu h«m sau, khi ®Õn nhμ trÎ ®ãn Leroy, mÑ x¸ch theo mét chiÕc tói to mμu xanh l¸ c©y. “C¸i g× ®Êy mÑ?” Leroy hái. “BÊt ngê thó vÞ”, mÑ võa c−êi võa nãi. Khi vÒ ®Õn nhμ, mÑ ®Ó cho Leroy më c¸i tói. Bªn trong lμ mét c¸i ¸o kho¸c míi rÊt ®Ñp. Mμu ®á t−¬i. §á nh− ¸o kho¸c cña mét vÖ binh. §á nh− c¸i cét hßm th−. “Con cã thÝch kh«ng?” MÑ hái. “õm” Leroy lÔ phÐp nãi, nh−ng cËu bÐ kh«ng thÝch c¸i ¸o l¾m, kh«ng thÝch b»ng c¸i ¸o cò mμu vμng. §ªm h«m ®ã Leroy mÆc chiÕc ¸o míi mμu ®á ®Ó bè ®äc truyÖn cho cËu bÐ. Bè nãi: “Mét chiÕc ¸o kho¸c thËt ®Ñp, thËt hîp thêi trang”. Nh−ng Leroy kh«ng thÊy thÝch chiÕc ¸o míi vμ ®ªm h«m sau cËu bÐ l¹i mÆc chiÕc ¸o kho¸c cò mμu vμng. “Trêi! Con cßn mÆc c¸i ¸o cò r¸ch ng¾n còn cìn Êy ®Ó lμm g×?” MÑ nãi. Bè còng nãi: “§õng lμm phËt ý mÑ. H·y mÆc chiÕc ¸o míi mμu ®á vμo, chμng trai”. Leroy lμm nh− lêi bè nãi. ChiÒu h«m sau khi mÑ ®ãn Leroy tõ nhμ trÎ vÒ, cã hai cËu bÐ to bÐo ®ang ®îi ë d−íi ®−êng tr−íc cöa nhμ. “Chóng ch¸u ®ang ®Þnh ®èt ®èng löa ngoμi trêi ë phÝa sau d·y phßng kia vμ sÏ cã mét h×nh ném ë trªn ®èng löa”, chóng nãi. “B¸c cã quÇn ¸o cò nμo cho h×nh ném cña chóng ch¸u mÆc kh«ng ¹?”
 9. “å, ®Ó b¸c nghÜ xem...”, mÑ nãi. “Chóng ta ®−a cho c¸c b¹n Êy chiÕc ¸o r¸ch vμ ng¾n kia ®−îc kh«ng Leroy?” “å...” Leroy cßn ®ang ngËp ngõng ch−a kÞp nãi thªm ®iÒu g× th× hai cËu bÐ kia ®· b¶o: “ThËt tuyÖt qu¸. C¶m ¬n cËu nhiÒu”. LËp tøc, chóng quay ®i, mang theo chiÕc ¸o cò mμu vμng. Leroy còng h¬i buån mét chót, nh−ng råi ®−îc uèng trμ, xem tivi vμ ®−îc nghe ®äc truyÖn ®· khiÕn cËu bÐ quªn ®i chuyÖn ®ã. Råi còng ®· ®Õn giê ®i ngñ. “Chóc con ngñ ngon, Leroy”. MÑ nãi vμ t¾t ®iÖn. “Chóc mÑ ngñ ngon”, Leroy nãi vμ cËu bÐ l¹i nhí ®Õn chiÕc ¸o cò mμu vμng. Leroy ra khái gi−êng, ®Õn bªn cöa sæ vμ nh×n ra ngoμi. PhÝa sau nh÷ng c¨n phßng lμ mét ®èng que cñi vμ gç hoμng d−¬ng to ®· s½n sμng ®Ó ®èt löa vμ ngay trªn ®Ønh lμ mét h×nh ném mÆc chiÕc quÇn ®en vμ chiÕc ¸o kho¸c mμu vμng. Leroy nhÑ nhμng më cöa phßng ngñ. Bè vμ mÑ vÉn ë trong phßng kh¸ch, Leroy cã thÓ nghe ®−îc c¶ tiÕng ti vi. Nh−ng kh«ng ai nghe thÊy tiÕng b−íc ch©n cña cËu bÐ. CËu bÐ ®i rãn rÐn qua hμnh lang, xuèng cÇu thang ra cöa chÝnh vμ më cöa. Bªn ngoμi, con ®−êng nhùa võa l¹nh võa Èm nh− thÓ cã mét con Õch ë d−íi ch©n cËu bÐ, cßn ¸nh tr¨ng rÊt s¸ng nh− mét ¸nh m¾t ®ang nh×n. Nh−ng ch¼ng ai nh×n thÊy Leroy ®ang rãn rÐn leo lªn ®èng cñi råi l«i c¸i ¸o kho¸c khái ng−êi ném. Sau ®ã cËu bÐ l¹i quay vÒ nhμ, vμo cöa chÝnh, leo lªn cÇu thang, ®i qua hμnh lang råi nh¶y lªn gi−êng. CËu bÐ ®Ó chiÕc ¸o kho¸c cò mμu vμng d−íi gèi. §ªm h«m sau lμ §ªm ®èt löa Guy Fawkes Night (mét lÔ héi ë Anh vμo ®ªm 5/11 hμng n¨m) vμ Leroy cïng bè mÑ ra ngoμi xem ngän löa. Ngän löa mõng ®· ®−îc ®èt vμ h×nh ném trong chiÕc quÇn mμu ®en ®· bÞ ch¸y bïng lªn cïng tiÕng kªu l¸ch t¸ch vμ tiÕng reo hß. Nh÷ng c©y ph¸o hoa ®· ®−îc x× lªn vμ næ vang trªn trêi. Buæi tèi sau ®ã bμ ®· ®Õn th¨m vμ Leroy ®· ch¹y ®Õn gÆp bμ trong chiÕc ¸o kho¸c cò mμu vμng. Bè mÑ cïng nh×n cËu bÐ råi bè nãi: “Con ®· cho tªn Guy Fawkes trong ®ªm ®èt löa chiÕc ¸o cò mμu vμng ®ã råi mμ con trai?” Leroy nãi: “Con ®· cho. Nh−ng... nh−ng h¾n ®· tr¶ nã l¹i”. MÑ nãi thªm: “ChiÕc ¸o ®· ng¾n qu¸ råi” “Kh«ng sao”, bμ nãi “ChØ cÇn ®an thªm mét chót n÷a lμ sÏ söa ®−îc th«i”. Bμ mang chiÕc ¸o vÒ nhμ vμ ®an thªm mét chót vμo cuèi tay ¸o vμ gÊu ¸o råi göi nã l¹i cho Leroy. ChiÕc ¸o thËt mÒm, len thËt Êm, mμu th× vμng nh− mét con gÊu b«ng. Vμ tõ ®ã Leroy lu«n mÆc nã.
 10. qu¶ bãng mμu b¹c Vμo thø B¶y ë thÞ trÊn cã héi chî. “Chóng ta sÏ ®i chø mÑ?”, Matthew hái. MÑ nãi: “Chóng ta sÏ xem”. Bè l¹i nãi: “NÕu trêi m−a chóng ta sÏ kh«ng ®i”. Ngμy thø B¶y ®Ñp trêi víi c¬n giã nhÑ ®−a nh÷ng ®¸m m©y bay ngang trêi. Buæi chiÒu bè Matthew l¸i xe ®−a c¶ nhμ tíi khu më héi chî. Matthew ngåi ®»ng sau cïng víi c« em g¸i nhá Polly ®−îc th¾t d©y an toμn. Hä ®ç xe trªn mét b·i ®Êt réng ®Çy nh÷ng « t«. B−íc tíi lèi vμo, Matthew cã thÓ nh×n thÊy ®Ønh cña nh÷ng chiÕc r¹p lín cã kÎ säc, nh÷ng chiÕc thuyÒn ®u ®ang bay vót lªn kh«ng trung, nh÷ng chiÕc m¸y bay kh«ng gian ®ang xoay tÝt vμ nhÊp nh« ngay trªn ®Çu cña ®¸m ®«ng. Matthew nh×n thÊy mét c¸i g× ®ã chiÕu ra nh÷ng tia s¸ng yÕu ít gièng nh− mét ®¸m m©y ®ang chiÕu s¸ng. Khi ®Õn gÇn h¬n, Matthew thÊy mét ng−êi ®μn «ng ®ang cÇm nh÷ng qu¶ bãng h¬i rÊt to mμu b¹c ®−îc buéc b»ng nh÷ng d¶i b¨ng. Chóng nh− ®ang giËt m¹nh vμ kÐo c¨ng d¶i b¨ng nh− muèn tho¸t ra ®Õn møc cËu bÐ Matthew ph¶i tù hái lμm thÕ nμo mμ ng−êi ®μn «ng ®ã cã thÓ gi÷ ®−îc chóng. CËu bÐ thÝch thó hái: “§ã lμ c¸i g× ®Êy ¹?” Bè cËu bÐ tr¶ lêi: “§ã lμ nh÷ng qu¶ bãng ®−îc b¬m b»ng khÝ ga”. Matthew nμi nØ: “Cho con mét qu¶ ®i? ¤i! Cho con mét qu¶ ®i mμ”. “H·y ®îi ®Õn buæi chiÒu” - MÑ cËu bÐ khuyªn - “Chóng sÏ bay vót lªn trêi nÕu nh− con kh«ng gi÷ ®−îc chóng”. Matthew nãi: “Con sÏ kh«ng rêi chóng ra ®©u, con biÕt lμ con sÏ kh«ng lμm thÕ mμ”. Tr−íc mÆt hä mét gia ®×nh kh¸c ®ang mua ba qu¶ bãng. Matthew thóc giôc: “Nh×n k×a, chóng sÏ sím bÞ b¸n hÕt mÊt th«i. Con kh«ng thÓ cã ®−îc mét qu¶ b©y giê sao?”. Ng−êi b¸n bãng nghe thÊy tiÕng cËu bÐ liÒn lÊy ra mét qu¶ vμ nãi: “§©y, cËu bÐ, chØ m−êi l¨m xu th«i”. “å! nã ®©y, Matthew, bè sÏ kh«ng mua cho con qu¶ kh¸c ®©u”. Bè Mathew nãi vμ mãc tiÒn. “CÇm chÆt vμo cËu bÐ, ®õng gi÷ nöa vêi” - ng−êi b¸n bãng khuyªn. Matthew gËt ®Çu: “Ch¸u biÕt råi ¹”.
 11. CËu bÐ cã thÓ c¶m nhËn ®−îc qu¶ bãng ®ang kÐo c¸i d©y, cè g¾ng ®Ó ®−îc tù do. C¬n giã còng ®ang gióp nã. CËu bÐ cuén sîi d©y vßng quanh bμn tay ®Ó ngay c¶ khi ®ang ¨n chiÕc kem mÑ mua cho th× qu¶ bãng còng kh«ng thÓ bay mÊt. Polly ®¸nh r¬i que kem xuèng cá. C« bÐ kªu Çm lªn khiÕn mÑ ph¶i mua cho que kh¸c. Matthew còng ®−îc mét que n÷a. Sau ®ã cËu bÐ cïng bè l¸i xe ®iÖn nhá, c−ìi xe ngùa, ®u ngùa gç vßng quanh. Trong suèt thêi gian Êy Matthew lu«n gi÷ chÆt qu¶ bãng, cßn nã th× lóc nμo còng cè g¾ng ®Ó tho¸t ®−îc ra. Tr−íc khi vÒ nhμ, Matthew cßn ®−îc thªm mét que kem n÷a, lÇn nμy lμ chiÕc kem ®−îc phñ mét líp s«c«la trªn ®Ønh. CËu bÐ ngåi trªn xe vμ ¨n hÕt que kem, tay vÉn n¾m chÆt qu¶ bãng. Tù qu¶ bãng còng Ðp ng−îc lªn nãc xe cø nh− thÓ nã muèn ra ngoμi. §−îc mét l¸t, Matthew b¾t ®Çu c¶m thÊy buån ngñ vμ h¬i khã chÞu. CËu bÐ thÇm nghÜ, gi¸ mμ m×nh ®õng ¨n qu¸ nhiÒu kem. CËu ng¸p thËt to. MÑ cËu bÐ nãi: “Matth, con n»m xuèng vμ ngñ ®i, mÑ sÏ gi÷ qu¶ bãng cho”. “Kh«ng”, Matthew kh¨ng kh¨ng, “Con sÏ kh«ng ®Ó nã bay ®i ®©u”. CËu lÊy d¶i b¨ng cña qu¶ bãng buéc vμo c¸c ngãn ch©n cña m×nh råi n»m co bªn c¹nh Polly vμ ®i vμo giÊc ngñ. Matthew m¬ thÊy nh÷ng qu¶ bãng, rÊt nhiÒu nh÷ng chïm bãng bay nhanh qua bÇu trêi nh− nh÷ng ®¸m m©y b¹c. “DËy ®i Matth, ®Õn nhμ råi”. Giäng bè cËu bÐ vang lªn. Matthew c¶m thÊy cã mét luång khÝ m¸t mÎ khi cöa xe ®−îc më ra vμ cã c¸i g× ®ã bay ra ngoμi. “Qu¶ bãng cña con!”, cËu bÐ kªu lªn. Råi lao xuèng xe vμ ®øng nh×n lªn. Qu¶ bãng ®ang bay lªn, bay cao h¬n c¶ c©y såi bªn cæng. Nã vÉn tiÕp tôc bay lªn cao h¬n, råi h¬n n÷a. Ch¼ng bao l©u nã ®· kh«ng cßn to h¬n mét con chim b¹c. “Qu¶ bãng cña con, qu¶ bãng cña con”, Matthew rªn rØ, “qu¶ bãng ®Æc biÖt cña con”. S¸ng h«m sau, khi tØnh dËy, cËu bÐ vÉn cßn buån. CËu kh«ng muèn dËy n÷a. “Matth, h·y xuèng ®©y. §Õn mμ xem c¸i nμy”, mÑ cËu bÐ ®ang gäi. MÑ ®ang ®øng tr−íc cöa, tõ tõ chØ tay lªn c©y såi bªn cæng. “Ng¹c nhiªn qu¸, nh×n k×a”, mÑ nãi. §ã lμ mét qu¶ bãng mμu b¹c ®ang Èn nöa m×nh trong ®¸m l¸ vμ nã kh«ng chØ cã mét m×nh. Cã 1, 2, 3 qu¶ bãng bÞ v−íng d©y vμo c¸c cμnh c©y.
 12. MÑ Matth nãi: “Chóng ®Òu ®Õn ®©y ®Ó t×m con ®Êy”. Tr−íc khi hä kÞp ¨n b÷a s¸ng. Bè Matthew mang ra mét c¸i thang dμi vμ chèng lªn c©y. Sau ®ã bè leo lªn vμ gì c¸c sîi d©y ra. Nhê vËy mμ cuèi cïng Matthew ®· cã ba qu¶ bãng, cËu bÐ ®−a cho Polly mét qu¶, mÑ ®· buéc chÆt nã vμo c¹nh gi−êng cña c« bÐ. Cßn hai qu¶ kia mÑ buéc vμo gi−êng cña Matthew, mét qu¶ ë ®Çu gi−êng vμ mét qu¶ ë cuèi gi−êng. Mçi ®ªm, Matthew nh×n thÊy chóng nhÊp nh« vμ lÊp l¸nh chiÕu s¸ng lªn trÇn nhμ ®Õn tËn khi cËu bÐ ngñ. Mçi s¸ng thøc giÊc chóng vÉn an toμn ë ®ã. em trai cña Aisha Aisha Peters cã mét cËu em trai. Tªn cËu bÐ lμ Wesley. Mäi ng−êi nãi Wesley rÊt ®¸ng yªu. Aisha −íc r»ng mäi ng−êi còng sÏ nãi vÒ m×nh nh− thÕ. C« bÐ ghen tÞ víi Wesley, ®Æc biÖt lμ v× nã lu«n ®−îc ®i cïng bè mÑ. Ng−êi ta nãi r»ng Wesley ®¸ng yªu v× cËu bÐ míi chØ lμ mét ®øa trÎ. Aisha gÇn bèn tuæi, cßn Wesley gÇn hai tuæi. Mét h«m c« bÐ hái mÑ: “T¹i sao con kh«ng ®−îc ch¬i ®å ch¬i Lego ë d−íi tÇng d−íi?” MÑ c« bÐ tr¶ lêi: “Bëi v× Wesley cã thÓ v« t×nh nhÆt mét trong sè nh÷ng miÕng xÕp h×nh vμ nuèt nã”. “Cã ph¶i tÊt c¶ nh÷ng ®øa bÐ ®Òu ngèc nghÕch thÕ? Hay chØ mçi em trai con th«i?”, c« bÐ hái. MÑ Aisha c−êi: “Con còng ®· tõng lμ mét ®øa bÐ vμ con còng ®· ph¶i häc c¸ch kh«ng ph¶i c¸i g× còng ¨n ®−îc”. Aisha ®Ó ®å ch¬i Lego sang mét bªn, lÊy ra vμi c©y bót ch× mμu vμ mét quyÓn s¸ch mμu. Lóc c« bÐ kh«ng ®Ó ý Wesley ®· bß qua vμ b¾t ®Çu nhai mét trong sè nh÷ng chiÕc bót ch× mμu b»ng nh÷ng chiÕc r¨ng tr¾ng míi mäc. MÑ Aisha nãi: “¤i! Aisha, h·y vÒ phßng vμ cÊt hÕt bót ®i”.
 13. C« bÐ ®i vÒ phßng nh−ng vÉn cã mét chót kh«ng vui. C« bÐ nÐm nh÷ng chiÕc bót ch× lªn gi−êng vμ råi ngåi xuèng ®èi diÖn víi chiÕc g−¬ng. Khi c« bÐ nh×n vμo h×nh m×nh th× mét ý nghÜ khñng khiÕp ®ang lín dÇn vμ lín dÇn. C« bÐ nghÜ: “Gi¸ m×nh l¹i chØ cã mét m×nh, kh«ng cã ®øa em trai nμo vμ m×nh sÏ lμ mét ®øa bÐ ®¸ng yªu cã thÓ ¨n mäi thø!”. ý nghÜ ®ã võa ®Õn, Aisha nh×n mét c¸ch khã kh¨n vμo g−¬ng vμ thËt ng¹c nhiªn c« bÐ ®· nh×n thÊy mét bÐ g¸i ®¸ng yªu ch−a cã c¸i r¨ng nμo. Em g¸i nhá nμy thÊp ®Õn nçi chÝnh nã còng khã cã thÓ nh×n thÊy m×nh trong g−¬ng. Nã ph¶i ngåi thËt th¼ng ng−êi ®Ó biÕt ®−îc r»ng g−¬ng mÆt ®¸ng yªu ®ang nh×n l¹i m×nh Êy chÝnh lμ Aisha Peters. C« bÐ thÊy buån c−êi vμ b¾t ®Çu c−êi, c−êi nhiÒu ®Õn nçi bÞ ng· khái ghÕ vμ ®Õn khi ®øng lªn Aisha nhËn ra r»ng thËt khã ®Ó gi÷ ®−îc th¨ng b»ng. “MÑ ¬i!”, c« bÐ thÐt lªn råi ®i chËp ch÷ng ®i ra phÝa ®Çu cÇu thang. “MÑ ¬i! Nh×n con nμy!” “C¸i g× vËy. Aisha?”, ng−êi mÑ to bÐo nãi, råi ®i ra gi÷a ch©n cÇu thang. Tr«ng mÑ cã vÎ söng sèt, nh−ng kh«ng sao v× Aisha ®· lïi l¹i. MÑ nãi: “H·y cÈn thËn khi xuèng nh÷ng bËc cÇu thang ®ã. N»m bß xuèng ®Ó mÑ xem nμo!” Aisha nãi: “Nh−ng mÑ nh×n xem, con thËt ®¸ng yªu!” “õ, con thËt ®¸ng yªu”, mÑ c« bÐ c−êi vμ ®i lªn chç c« bÐ ®ang ®øng. “Con häc ®−îc tõ ®ã ë ®©u vËy?”, mÑ bÕ c« bÐ lªn. “Mét b÷a s¸ng thËt to ph¶i kh«ng mÑ?” Aisha hái vμ mÑ liÒn bÕ c« bÐ thËt nhanh vμo bÕp, ®Æt c« vμo chiÕc ghÕ cao cña Wesley. “B÷a s¸ng, b÷a s¸ng, b÷a s¸ng”. MÑ cña Aisha nãi b»ng giäng mμ mÑ vÉn th−êng nãi víi Wesley: “Con yªu cña t«i biÕt nãi tõ b÷a s¸ng”. Aisha ngåi im trong khi mÑ cho c« bÐ ¨n b¸nh quy chÊm s÷a Êm. ThËm chÝ c« còng ch¼ng phμn nμn khi ®· ¨n ®ñ no, chñ yÕu lμ do miÖng c« kh«ng thÓ thèt lªn ®−îc nh÷ng tõ chÝnh x¸c. C« bÐ muèn khãc. Aisha hái: “Em trai cña con ®©u?” “H¶?” MÑ Aisha hái vμ ®ang cè g¾ng ®Ó hiÓu. C« bÐ l¹i hái: “Em trai cña con? Wesley Êy. Em Êy ®©u?”. Nh−ng kh«ng cã t¸c dông. Nh÷ng lêi c« bÐ nãi ra toμn sai thËm chÝ kh«ng chØ Aisha kh«ng thÓ hiÓu nh÷ng ®iÒu m×nh ®ang cè nãi ra, mμ c¶ mÑ cña c« bÐ còng b¾t ®Çu thÊy kh«ng hiÓu. “Con g¸i m×nh ®ang cè nãi g× nhØ? Con ®ang cè nãi g× vËy?”.
 14. Aisha gi¬ hai tay lªn vμ hy väng mÑ sÏ biÕt c« bÐ muèn ra khái chiÕc ghÕ cao. C« bÐ muèn t×m cËu em trai cña m×nh. Ch¾c h¼n nã ®ang ë ®©u ®ã. Khi mÑ nhÊc Aisha ra khái chiÕc ghÕ cao. Aisha c¶m thÊy cã mét c¸i g× ®ã rÊt kh¸c th−êng thóc qua v¸y ®Çm cña mÑ. MÑ c« khóc khÝch c−êi vμ nã l¹i tiÕp tôc thóc n÷a. Aisha còng c−êi, bëi v× c¸i thø ®Æc biÖt Êy chÝnh lμ mét giäng nãi vμ giäng nãi Êy rÊt th©n thuéc. “Em ®©y!” Wesley gäi, råi Aisha ®Æt tay cña m×nh quanh bông mÑ vμ mÑ mØm c−êi. “Lμm thÕ nμo mμ em vμo ®−îc trong ®ã?”, Aisha th× thÇm. “Em kh«ng biÕt. Nh−ng h·y cho em ra ®i!”, Wesley rªn rØ. “Lμm sao chÞ lμm ®−îc ®iÒu ®ã?”, Aisha th× thÇm. “Gièng nh− c¸ch mμ chÞ ®−a em trë l¹i ®©y Êy”. Aisha thÇm nghÜ, m×nh sÏ ®Æt mäi thø vÒ ®óng vÞ trÝ cña nã ®−îc ngay, nh−ng tr−íc tiªn c« bÐ muèn ®−îc th−ëng thøc c¶m gi¸c mét m×nh mμ kh«ng cã Wesley mét thêi gian. “Tr−íc khi em quay l¹i chÞ sÏ x©y cho m×nh mét l©u ®μi Lego”, c« bÐ nãi råi b¾t ®Çu gi¶ vê khãc, gièng nh− Wesley ®· lμm rÊt nhiÒu lÇn tr−íc kia mçi khi nã muèn ®−îc theo ý m×nh. MÑ ®· biÕt ®−îc bøc th«ng ®iÖp ®ã vμ ®Æt c« bÐ xuèng sμn nhμ. Aisha nhanh chãng t×m ®Õn chç ®Ó Lego. C« bÐ më chiÕc hép ra nh−ng bªn trong chØ cã nh÷ng c¸i lóc l¾c vμ nh÷ng con gÊu b«ng. Aisha b¾t ®Çu nhai ®u«i cña c¸i lóc l¾c sau ®ã l¹i mót nh÷ng sîi l«ng cña mét trong sè nh÷ng con gÊu ®Õn khi c¶ con gÊu bÞ −ít vμ vãn sîi. ChÝnh c« bÐ còng kh«ng hiÓu t¹i sao m×nh l¹i lμm thÕ. MÑ c« bÐ mÖt mái nãi: “Nμo ®i ngñ tr−a th«i”. MÑ Aisha nãi råi bÕ c« bÐ lªn cÇu thang. “MÑ nghÜ mÑ con m×nh sÏ cïng ngñ”, mÑ võa nãi võa xoa bông. MÑ ®· ngñ, cßn Aisha vÉn thøc vμ c« bÐ c¶m thÊy rÊt c« ®¬n. C« bÐ nhí em trai. C« ®· quen cã em trai bªn c¹nh, ngay c¶ khi thØnh tho¶ng nã vÉn ph¸ bÜnh. Aisha l¨n xuèng khái gi−êng r¬i trªn nÒn tÊm th¶m b»ng da l«ng thó mμ kh«ng bÞ ®au, nh−ng c« bÐ cÇn ph¶i leo lªn chiÕc ghÕ ®Ó cã thÓ nh×n thÊy m×nh trong g−¬ng. Råi c« còng chÇm chËm tù ®øng ®−îc lªn. Aisha tù nh×n m×nh nh− lóc ®· ngåi ë ®©y lÇn cuèi. “ThËt ®¸ng yªu!”, c« bÐ nghÜ. Nh−ng råi Aisha chît nghÜ r»ng bÊt kú ai còng sÏ ®¸ng yªu víi ®«i m¸ bÇu bÜnh vμ hÇu nh− ch−a mäc r¨ng. “Xinh ®Ñp”. MÑ nãi råi cói xuèng vai Aisha vμ còng nh×n vμo g−¬ng. Khu«n mÆt cña Aisha ®· trë l¹i nh− lóc ban ®Çu lμ mét c« bÐ gÇn bèn tuæi. “Con lμm g× trªn g¸c mμ l©u vËy?”, mÑ hái. “Em trai con muèn cã b¹n ch¬i, con ®· t« mμu xong ch−a?” “T« mμu ¹?” Aisha hái vμ råi chît nhí ra nh÷ng chiÕc bót ch× mμu ®ang n»m vung v·i trªn gi−êng.
 15. “Con thÝch lμm c¸i g× ®ã kh¸c”, c« bÐ nãi vμ nhe r¨ng ra c−êi víi Wesley ®ang ®øng ë lèi cöa. C« b¶o em: “ChÞ em m×nh cïng xÕp mét toμ l©u ®μi nhД. Råi quay sang mÑ, Aisha nãi: “Con ch¾c ch¾n r»ng em Êy sÏ kh«ng ¨n bÊt kú mét miÕng xÕp h×nh nμo ®©u!”. hoμng tö nhá Stumbleweed ®i xuèng tÇng d−íi X−a cã mét hoμng tö nhá gäi lμ Stumbleweed - ng−êi lu«n bÞ ng· cÇu thang khi xuèng tÇng d−íi. Hoμng tö th−êng leo lªn cÇu thang cña cung ®iÖn kh¸ cÈn thËn, nh−ng khi xuèng, cËu lu«n qu¸ véi vμng. Sau vμi b−íc, cËu sÏ bá b−íc mét hay hai bËc cÇu thang mμ kh«ng b¸m vμo tay vÞn vμ uþch mét c¸i. Hoμng tö Stumbleweed téi nghiÖp sÏ nh×n thÊy c¸i m«ng cña m×nh bÞ bÈn mét vÕt trßn vμ rÊt ng¹c nhiªn kh«ng nhí r»ng m×nh xuèng tÇng d−íi ®Ó lμm g×. Nh÷ng ng−êi cËn vÖ ë cung ®iÖn sÏ lao tíi n©ng hoμng tö dËy. Hoμng hËu tha hå than v·n cßn nhμ vua sÏ tiÕp tôc tÈm bæ n·o cho cËu b»ng t¶o biÓn víi ý nghÜ r»ng nã sÏ gióp cho cËu con trai xuèng tÇng d−íi an toμn. Mét h«m, nhμ vua n¶y ra mét ý ®Þnh. ¤ng ta cho nh÷ng ng−êi phôc vô m¾c mét tÊm l−íi lín ngang qua ch©n cÇu thang. S¸ng h«m ®ã hoμng tö Stumbleweed nh¶y ra khái gi−êng vμ lao xuèng tÇng d−íi ®Ó ¨n s¸ng. CËu ta nhÑ nhμng b−íc xuèng, xuèng ®−îc vμi bËc thang ë ®Çu cÇu thang råi l¹i ®©m sÇm xuèng vμ thÊy m×nh nh− ®ang ®¸nh ®u. Råi hoμng tö nhËn ra r»ng m×nh ®· bÞ v−íng vμo mét c¸i l−íi ë ch©n cÇu thang. Ph¶i mÊt c¶ buæi s¸ng nh÷ng ng−êi phôc vô míi gì ®−îc cËu ta ra vμ lóc ®ã th× b÷a s¸ng ®· qu¸ nguéi ®Ó cã thÓ ¨n. “C¸i l−íi kh«ng ph¶i lμ mét ý kiÕn hay”, hoμng hËu nãi khi chuÈn bÞ b÷a s¸ng cho c¸c hoμng tö. “Råi chóng ta sÏ ph¶i nghÜ ra c¸ch g× kh¸c vËy”, nhμ vua nãi råi g·i ®Çu vμ l¹i tiÕp tôc viÖc nghiªn cøu.
 16. H«m sau nhμ vua yªu cÇu nh÷ng ng−êi hÇu may cho hoμng tö mét bé quÇn ¸o cao su thËt dμy. Nhμ vua nãi: “Hoμng tö sÏ nh¶y lªn nh− mét qu¶ bãng xuèng tËn ch©n cÇu thang, cao su mÒm sÏ gióp nã kh«ng bÞ ®au”. Vμ thÕ lμ, s¸ng h«m sau, tr−íc b÷a s¸ng, hoμng tö ®−îc cho mÆc bé quÇn ¸o cao su ®Æc biÖt. CËu ta véi v· lao xuèng nh÷ng bËc thang ®Çu tiªn ë ®Çu cÇu thang, sau ®ã l¹i ®©m xÇm xuèng, n¶y lªn, n¶y lªn, n¶y lªn, n¶y lªn, ®©m sÇm xuèng cÇu thang, råi bay qua ®¹i s¶nh cung ®iÖn vμ bay qua cöa sæ. Cuèi cïng cËu dõng l¹i ë c¸i ao vÞt cña cung ®iÖn vμ uèng nhiÒu n−íc ®Õn møc cËu ta kh«ng cßn muèn ¨n b÷a s¸ng cña m×nh víi s«c«la nãng. Hoμng hËu phμn nμn: “Bé quÇn ¸o cao su còng kh«ng ph¶i lμ mét ý kiÕn hay”. “Råi chóng ta sÏ l¹i ph¶i nghÜ c¸ch kh¸c”. Nhμ vua nãi råi vuèt r©u vμ l¹i tiÕp tôc nghiªn cøu. H«m sau, nhμ vua l¹i yªu cÇu nh÷ng ng−êi hÇu ®Æt mét c¸i cÇu thang dμi b»ng ®o¹n ®−êng tõ tÇng trªn xuèng tÇng d−íi. Khi tr−ît trªn nã, hoμng tö ®· lao th¼ng qua c¶ ®¹i s¶nh, vμo phßng ¨n vμ ®Ëu ngay trªn chiÕc ghÕ cña m×nh. Vμ tÊt c¶ ®· s½n sμng chuÈn bÞ cho b÷a s¸ng hoμng gia cña cËu bÐ. Nhμ vua nãi “Cuèi cïng còng thμnh c«ng”. Nh−ng, dï chiÕc b¨ng tr−ît ®· æn cho b÷a s¸ng nh−ng còng rÊt phiÒn khi hoμng tö muèn lao xuèng tÇng d−íi ®Ó xem ng−êi ®−a th− mang c¸i g× tíi hay gÆp ng−êi b¹n nμo ®Õn ch¬i ®ang ®îi ë thÒm cung ®iÖn. MÑ cña cËu, hoμng hËu cμu nhμu: “C¸i b¨ng tr−ît còng kh«ng ph¶i lμ ý kiÕn hay” “Råi chóng ta sÏ l¹i ph¶i nghÜ c¸ch kh¸c”, nhμ vua nãi råi bóng ngãn tay vμ l¹i tiÕp tôc nghiªn cøu. Nh−ng nhμ vua ch¼ng nghÜ ra ®−îc c¸i g× kh¸c, hoμng hËu còng vËy. V× thÕ mäi viÖc l¹i tiÕp tôc diÔn ra nh− vËy rÊt l©u sau... Thùc vËy, mäi viÖc cø tiÕp diÔn nh− thÕ ®Õn tËn khi c« cña hoμng tö, c« Smelling Salts ®Õn ë t¹i hoμng cung. Khi c« Smelling Salts ®Õn, c« mang theo con chã nhá Snuffles. Hoμng tö Stumbleweed ch¼ng thÝch c« còng nh− con chã chót nμo. Khi nghe thÊy r»ng c« Smelling Salts cïng con chã sÏ ®Õn tr«ng m×nh trän mét ngμy, tõ s¸ng sím ®Õn tèi khuya khi nhμ vua vμ hoμng hËu ®i th¨m v−¬ng quèc l¸ng giÒng, cËu bÐ ®· quyÕt ®Þnh sÏ ë trªn gi−êng. C« Smelling Salts vμ con chã dËy tõ sím. Stumbleweed vÉn ë trªn gi−êng. Giê ¨n s¸ng ®· ®Õn. C« Smelling Salts gäi hoμng tö xuèng ¨n s¸ng, nh−ng cËu bÐ kh«ng xuèng. §Õn giê ¨n tr−a, bông cña Stumbleweed ®· s«i lªn v× ®ãi. “Ch¸u xuèng ¨n tr−a ®i. Xuèng ngay ®i”, c« Smelling Salts gäi.
 17. “Xuèng ngay b©y giê ®i, ch¸u thËt b−íng bØnh, th»ng nhãc b−íng bØnh!”. Stumbleweed ®Õn ®Çu cÇu thang vμ nh×n thÊy c« Smelling Salts cïng con chã Snuffles ë ngoμi ®¹i s¶nh ®ang nh×n m×nh. Hoμng tö nhá qu¸ ®ãi ®Ó ë l¹i trªn g¸c thªm mét tÝ nμo n÷a nh−ng vÉn kh«ng muèn ®i xuèng ®Ó gÆp c« Smelling Salts vμ con chã Snuffles. V× vËy, cËu b¾t ®Çu ®i xuèng, nh−ng ®i rÊt chËm. Tõng b−íc, tõng b−íc, cËu bÐ b−íc xuèng trong khi Snuffles sña ¨ng ¼ng cßn c« Smelling Salts th× g¾t gáng. Stumbleweed chËm r·i ®i xuèng cÇu thang, tõng b−íc tõng b−íc mét vμ ch¼ng nhì mét b−íc nμo. Råi cËu b−íc ®i, kh«ng chót véi vμng, b¨ng qua ®¹i s¶nh, vμo phßng ¨n ®Ó ¨n tr−a. Tr−íc ®ã, ch−a bao giê cËu bÐ l¹i xuèng tÇng d−íi cÈn thËn ®Õn thÕ vμ còng ch−a bao giê cËu bÐ xuèng ®Õn ch©n cÇu thang mμ l¹i kh«ng bÞ ng· nh− thÕ. Ngμy h«m sau, hoμng hËu v« cïng sung s−íng khi ®−îc nghe kÓ r»ng con trai m×nh ®· häc ®−îc c¸ch xuèng tÇng d−íi thËt chËm vμ c¶ ngμy kh«ng bÞ ng· lÇn nμo. Nhμ vua mêi c« Smelling Salts ë l¹i ®Ó gióp hoμng tö lu«n nhí chÝnh x¸c r»ng cËu ®· lμm ®−îc ®iÒu ®ã nh− thÕ nμo. ThËt may, c« Smelling Salts vμ con chã Snuffles kh«ng thÓ nhËn lêi mêi ë l¹i v× hä ®· cã mét sè cuéc hÑn tõ tr−íc. §iÒu ®ã khiÕn hoμng tö Stumbleweed nhÑ c¶ ng−êi, ®Õn møc cËu ®· cam ®oan mét c¸ch ch¾c ch¾n r»ng sÏ kh«ng bao giê ®Ó bÞ ng· khi xuèng tÇng d−íi n÷a. b÷a tiÖc gi¸ng sinh cña nh÷ng chó mÌo H«m ®ã lμ ngμy tr−íc Gi¸ng sinh vμ mäi ng−êi ®Òu rÊt bËn rén ®Ó chuÈn bÞ mäi thø cho ngμy lÔ nμy. MÑ cña Jim ®ang ë trong bÕp nÊu nh÷ng mãn ¨n cã mïi thËt hÊp dÉn. Bè cña Jim ®ang ë trong phßng kh¸ch g¾n nh÷ng bãng ®Ìn mμu xanh l¸ c©y, mμu ®á, mμu vμng, mμu xanh d−¬ng lªn c©y th«ng Noel. ChÞ cña Jim th× ®ang gãi nh÷ng mãn quμ bÝ mËt trong phßng ngñ.
 18. Cßn Jim l¹i muèn ®i ®©u ®ã ®Ó ch¬i víi chiÕc xe ®ua ®å ch¬i mμu ®á. “Ra chç kh¸c ®i, con kh«ng ch¬i ë ®©y ®−îc” mÑ cËu bÐ nãi tõ trong bÕp. “Ra chç kh¸c ®i, con kh«ng ®−îc ch¬i ë ®©y”, bè nãi tõ trong phßng kh¸ch. “§i ch¬i ®i, ®©y lμ bÝ mËt. Em kh«ng ®−îc ch¬i ë ®©y”, chÞ cña Jim nãi víi cËu bÐ. Jim ngåi trªn nh÷ng bËc cÇu thang cïng víi chiÕc xe ®ua « t« ®å ch¬i mμu ®á vμ tù nãi víi m×nh “Thøc ¨n ®· æn, ¸nh s¸ng ®· æn, nh÷ng mãn quμ còng ®· æn. Nh−ng m×nh ph¸t èm lªn v× tÊt c¶ sù bËn rén nμy cña ngμy Noel”. V× vËy cËu bÐ lªn g¸c vÒ phßng ngñ cña m×nh. ë ®ã cã Sam, chó mÌo v»n l¹i ®ang ngñ trªn tÊm th¶m. Nã ch¼ng lo l¾ng g× vÒ ngμy Gi¸ng sinh c¶. Jim còng n»m cßng queo trªm tÊm th¶m c¹nh chó mÌo. Ho¸ ra ®©y lμ mét tÊm th¶m thÇn kú vμ nÕu b¹n n»m trªn tÊm th¶m vμ −íc mét ®iÒu th× tÊt c¶ nh÷ng ®iÒu k× diÖu cã thÓ x¶y ra. Jim cho chiÕc « t« ®ua ®å ch¬i bay vät qua tÊm th¶m, ®©m ngay vμo mòi cña chó mÌo Sam. “DËy ®i Sam! M×nh cïng ch¬i nμo”. Sam co ng−êi l¹i, nh−ng nã kh«ng muèn dËy. “Tao −íc g× mμy thÝch ch¬i « t«”. Ngay lËp tøc ®iÒu kú diÖu b¾t ®Çu x¶y ra. Cã tiÕng rÝt, tiÕng vo vo tõ chiÕc « t«. ChiÕc « t«, Jim vμ chó mÌo Sam b¾t ®Çu thay ®æi kÝch cì. ChiÕc « t« lín dÇn. Chó mÌo Sam ®øng lªn b»ng hai ch©n sau råi cø to dÇn vμ to dÇn lªn, Jim th× l¹i nhá dÇn, nhá dÇn ®Õn khi b»ng víi Sam. Sam nãi b»ng mét giäng gõ gõ Êm ¸p: “§óng råi! Vμo « t« ®i Jim. Chóng ta sÏ ®i dù tiÖc.” Jim ng¹c nhiªn ®Õn nçi cËu nh¶y ngay lªn ghÕ dμnh cho kh¸ch cña chiÕc « t« vμ cËu nhËn ra r»ng c¸i ghÕ chØ võa cho m×nh. Sam ngåi trªn ghÕ dμnh cho l¸i xe. “H·y ®eo chiÕc kÝnh b¶o hiÓm nμy vμo”, Sam nãi, råi khëi ®éng m¸y. ChiÕc xe næ rÇm rÇm vμ hä lao th¼ng ra ngoμi cöa sæ. Hä h¹ c¸nh nhÑ nhμng xuèng con ®−êng bªn ngoμi. “B¸m ch¾c vμo”. Sam nãi khi ®ang quÆp ch©n qua v« l¨ng vμ chiÕc xe lao ®i rÊt nhanh qua nh÷ng ®o¹n ®−êng tèi. Giã luån qua kÏ tãc cña Jim vμ cËu thÊy rÊt thÝch thó khi Sam quÊn c¸i ®u«i ®Çy l«ng Êm cña nã quanh m×nh. §Ìn tr−íc cña xe räi lªn nh÷ng ng«i nhμ khi hä phi nhanh qua c¸c gãc phã. Nhanh ®Õn nçi Jim kh«ng thÓ biÕt ®−îc hä ®ang ®i ®©u. Hä rêi thÞ trÊn qua vïng n«ng th«n, xuèng mét con ®−êng ngo»n ngoÌo råi ®i qua mét khu rõng tèi. Råi hä nh×n thÊy ¸nh ®Ìn cña nh÷ng chiÕc « t«, xe t¶i, xe m¸y, c¶ nh÷ng chiÕc « t« h¹ng sang hiÖu Land Rover vμ thËm chÝ c¶ mét chiÕc xe buýt. Råi, vÌo mét c¸i, hä l−ít qua cμ c¸i cæng lín vμ rÝt mét c¸i, hä dõng l¹i tr−íc mét ng«i nhμ lín.
 19. Cã nh÷ng tiÕng b−íc ch©n rÊt oai vÖ phÝa c¸nh cöa lín ®ang më. C¶ ng«i nhμ nh− s¸ng chãi lªn bëi nh÷ng ¸nh ®Ìn chiÕu s¸ng vμ trªn c¸nh cöa cã mét dßng ch÷ lín: gi¸ng sinh vui vÎ! chμo mõng c¸c b¹n ®Õn víi b÷a tiÖc gi¸ng sinh cña nh÷ng chó mÌo! Sam vμ Jim nh¶y ra khái « t«, nh÷ng chó mÌo ®ñ c¸c kÝch cì vμ ®ñ c¸c mμu nh¶y ra khái nh÷ng chiÕc xe h¬i, xe Land Rover sang träng, xe t¶i, xe buýt vμ nh÷ng chiÕc xe m¸y. Jim nh×n thÊy Flo, chó mÌo ®en tr¾ng ra tõ cöa bªn c¹nh. C« nμng mang theo c¶ ba chó mÌo con cña m×nh, tÊt c¶ chóng ®Òu nh¶y lªn v× vui s−íng vμ cã c¶ Henry, chó mÌo to mμu vμng ®i ra tõ nhμ sè 17. “§i nμo” Sam nãi vμ tÊt c¶ chóng tiÕp b−íc nhau ®i vμo ng«i nhμ. Khu tiÒn s¶nh lín qu¶ lμ mét khung c¶nh kú thó, nã ®−îc chiÕu s¸ng bëi hμng tr¨m c©y nÕn! Mäi thø ®Òu ®−îc trang trÝ b»ng nh÷ng vßng hoa kÕt b»ng c©y b¹c hμ mÌo. Trong mét gãc cã c©y th«ng Noel lÊp l¸nh víi nh÷ng ¸nh s¸ng thÇn tiªn mμu xanh l¸ c©y, ®á, vμng, xanh d−¬ng. Trªn ngän c©y th«ng lμ mét con mÌo s«c«la cã c¸nh vμ mét c©y ®òa thÇn. ë gi÷a c¨n phßng cã mét chiÕc bμn dμi ®−îc chÊt ®Çy thøc ¨n tr«ng rÊt ngon lμnh, nh÷ng qu¶ ph¸o vμ nh÷ng qu¶ bãng. Jim tr−íc kia ®· tõng tham dù vμi b÷a tiÖc Gi¸ng sinh vμ cËu nghÜ r»ng b©y giê còng thÕ, nh−ng ®©y lμ lÇn ®Æc biÖt nhÊt bëi tÊt c¶ nh÷ng vÞ kh¸ch kh¸c ®Òu lμ mÌo. Chóng v©y quanh Sam vμ Jim ë gi÷a tiÒn s¶nh. Sam d−êng nh− lμ mét chó mÌo rÊt quan träng. “Chμo Sam!”. “Chóc gi¸ng sinh vui vÎ, Sam!”. “B¹n cña b¹n lμ ai vËy Sam?”. Nh÷ng chó mÌo kh¸c hái. Sam nãi: “§©y lμ b¹n m×nh, Jim, m×nh ®· mang cËu Êy tíi b÷a tiÖc Gi¸ng sinh cña chóng ta nh− mét niÒm vui ®Æc biÖt”. Chó mÌo x¸m to bÐo l«ng xï nãi: “BÊt kú ng−êi b¹n nμo cña Sam còng lμ b¹n cña chóng t«i, h·y ®Õn ®©y vμ chung vui cïng chóng t«i”. TÊt c¶ nh÷ng chó mÌo kh¸c cïng å lªn chμo ®ãn. “§· ®Õn lóc khai tiÖc råi, mäi ng−êi”. Sam th«ng b¸o råi ®Æt Jim lªn mét chiÕc bμn. ë ®ã cã nh÷ng chång b¸nh nh©n thÞt vμ nh÷ng b×nh lín ®ùng ®Çy s÷a. Mçi con mÌo cã mét ®Üa ®Ó uèng. Jim nãi víi Sam: “M×nh biÕt loμi mÌo thÝch nh÷ng ®Üa s÷a, nh−ng m×nh kh«ng biÕt r»ng nh÷ng chó mÌo l¹i thÝch b¸nh nh©n thÞt.” “§©y kh«ng ph¶i lμ b¸nh nh©n thÞt”. Sam nãi vμ lÊy mét miÕng. “Mμ lμ b¸nh nh©n chuét”
 20. “M×nh kh«ng nghÜ lμ m×nh sÏ ¨n bÊt k× mét c¸i nμo, c¶m ¬n cËu. Thay vμo ®ã m×nh sÏ ¨n mãn c¸ h×nh ngãn tay vμ mét chiÕc b¸nh s¨ng uých nh©n c¸ mßi” - Jim nãi. Mãn c¸ h×nh ngãn tay vμ b¸nh s¨ng uých nh©n c¸ mßi lμ mãn ngon nhÊt mμ Jim ®· tõng nÕm vμ cËu bÐ rÊt thÝch thó khi trªn bμn ¨n l¹i cã nh÷ng mãn mμ c¶ cËu vμ nh÷ng chó mÌo ®Òu thÝch ¨n. TÊt c¶ nh÷ng chó mÌo ®· ¨n rÊt ngon lμnh vμ liÕm hÕt nh÷ng ®Üa s÷a. Jim muèn tá ra lÞch sù víi nh÷ng vÞ chñ nhμ tèt bông, nªn cËu còng cè uèng hÕt mét ®Üa s÷a. “Nμo chóng ta cïng ch¬i vμi trß ch¬i”. Sam nãi víi nh÷ng chó mÌo. §Çu tiªn, chóng ch¬i mét trß ch¬i víi nh÷ng qu¶ bãng. Ng−êi th¾ng cuéc lμ Henry - chó mÌo ®· «m ®−îc nhiÒu qu¶ bãng vμo trong ræ nhÊt tr−íc khi Sam kÞp ®Õm ®Õn m−êi. §èi víi loμi mÌo th× ®ã lμ viÖc v« cïng khã kh¨n bëi v× khi mét chó mÌo phÊn khÝch nã th−êng quªn vμ Ên mãng vuèt cña m×nh vμo khiÕn qu¶ bãng bÞ vì. Sau ®ã chóng ch¬i ch¹y ®ua lªn nh÷ng c¸i rÌm cöa, qua cöa, lªn trªn mÆt lß s−ëi råi quanh tiÒn s¶nh mμ kh«ng ch¹m ch©n xuèng sμn nhμ. Jim chØ cã thÓ ®øng xem. CËu bÐ −íc m×nh cã thÓ leo trÌo vμ nh¶y giái nh− mét chó mÌo. Trong khi nh÷ng chó mÌo ®ang ch¹y ®ua theo vßng trßn th× cã tiÕng ån μo, va ®Ëp tõ bªn ngoμi cöa. Cã ®oμn diÔu hμnh l¹ ®ang ë ngoμi. B−íc vμo nhμ ®Çu tiªn lμ mét ng−êi mÆc ¸o kho¸c ®á, ®éi mét chiÕc mò còng mμu ®á trªn ®Çu. Theo sau «ng lμ hai chó tuÇn léc tr«ng rÊt kh«i hμi. Ch©n vμ ®u«i chóng tr«ng rÊt tinh nghÞch, trªn ®Çu chóng cßn cã nh÷ng chiÕc sõng gièng nh− c¸i g¹c cña con nai. Chóng kÐo mét chiÕc xe tr−ît tuyÕt chÊt nh÷ng bao t¶i tr«ng nh− nh÷ng c¸i b−íu. Qu¶ thËt chóng lμ nh÷ng con tuÇn léc tr«ng rÊt kú l¹. TÊt c¶ dõng l¹i vμ liÕc nh×n. “¤ å”, ng−êi l¹ mÆt trong chiÕc ¸o choμng mμu ®á nãi b»ng mét giäng cã vÎ tèt bông. “Ta lμ «ng giμ Noel, cßn ®©y lμ nh÷ng chó tuÇn léc cña ta. Chóng ta ®Õn ®Ó mang l¹i cho c¸c ch¸u nh÷ng ®iÒu ng¹c nhiªn”. Ngay sau ®ã, «ng cëi chiÕc ¸o choμng vμ mò ®á ra khái ®Çu. Jim nh×n thÊy mét ®«i tai dμi, mét khu«n mÆt ®Çy l«ng mμu n©u vμ mét c¸i mòi ®en Èm −ít. “¤ng kh«ng thÓ ®¸nh lõa ®−îc chóng t«i ®©u”. Sam kªu lªn. “H·y c¶nh gi¸c nh÷ng chó mÌo. §ã kh«ng ph¶i «ng giμ Noel, mμ lμ nh÷ng con chã!”. TiÕng huýt giã, r¬i vì, tiÕng hÐt, tiÕng mÌo kªu. Nh÷ng chó mÌo nh¶y lªn trªn chiÕc bμn phÝa sau vÞ thñ lÜnh dòng c¶m vμ ®èi mÆt víi kÎ thï b»ng nh÷ng mãng vuèt nhän dμi. Nh¶y ra tõ nh÷ng bao t¶i nh− nh÷ng c¸i b−íu lμ nh÷ng con chã, con th× l«ng bêm xêm, con th× l«ng m−ît, con th× bÐo, con th× gÇy - tÊt c¶ cïng sña vμ gÇm gõ.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản