Những câu hỏi thường gặp về Linux

Chia sẻ: P Duong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:76

0
120
lượt xem
39
download

Những câu hỏi thường gặp về Linux

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Linux là mët h» i·u hành t÷ìng tü nh÷ h» i·u hành UNIX cõa AT&T Bell Labs. Linux có måi °c tính cõa mët h» i·u hành hi»n ¤i: h» thèng a nhi»m, a tuy¸n o¤n, bë nhî £o, th÷ vi»n ëng, ch÷ìng trình dùng chung, t£i theo nhu c¦u, qu£n lý bë nhî, các môun driver thi¸t bà, video frame buffering, và m¤ng TCP/IP.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Những câu hỏi thường gặp về Linux

 1. Nh ng câu h i thư ng g p v Linux Nguy n Thái Ng c Duy pclouds@users.sourceforge.net Lý Tr ng Văn zow82@yahoo.co.uk Đây là danh sách Các câu h i thư ng g p (Frequently Asked Questions) c a Linux, m t h đi u hành t đo ch y trên nhi u h th ng máy tính khác nhau. Tài li u này đư c t ng h p t Linux-FAQ (http://www.tldp.org/FAQ/Linux-FAQ/index.html). Tài li u này trong đang trong giai đo n d ch phác th o. R t mong nh n các ý ki n đóng góp, phê bình.. v tài li u này. M i ý ki n xin g i đ n . M cl c Gi i thi u và thông tin chung ...................................................................................................................1 Ngu n và tài nguyên m ng .......................................................................................................................9 Tính tương thích v i các h đi u hành khác .........................................................................................19 H th ng t p tin, đĩa, và đĩa ................................................................................................................25 Porting, biên d ch và l y chương trình ..................................................................................................32 Gi i pháp cho các v n đ linh tinh thông thư ng ................................................................................37 Làm đi u này như th nào ho c tìm hi u cái kia ra sao......................................................................45 Thông tin linh tinh và các câu h i đư c tr l i ....................................................................................58 Các thông báo l i thư ng g p.................................................................................................................63 X Window System....................................................................................................................................70 Tìm tr giúp sâu hơn như th nào .........................................................................................................73 1
 2. Nh ng câu h i thư ng g p v Linux Gi i thi u và thông tin chung H: Linux là gì? Đ: Linux là m t h đi u hành tương t như h đi u hành UNIX c a AT&T Bell Labs. Linux có m i đ c tính c a m t h đi u hành hi n đ i: h th ng đa nhi m, đa tuy n đo n, b nh o, thư vi n đ ng, chương trình dùng chung, t i theo nhu c u, qu n lý b nh , các môđun driver thi t b , video frame buffering, và m ng TCP/IP. Tuy nhiên, h u h t m i ngư i xem h đi u hành, các ph n m m h th ng và ph n m m ng d ng là “Linux”, và quy ư c này cũng đư c dùng trong FAQ này. Linux Torvalds và nhóm l p trình viên tình nguy n t kh p nơi trên Internet đã vi t (và v n ti p t c vi t) Linux t con s không. H t nhân Linux (Linux kernel) đư c phân ph i theo nh ng đi u kho n c a Gi y phép GNU GPL (GNU General Public License). (“Gi y phép mã ngu n m Linux là gì?”) Các phiên b n c a h t nhân Linux đ t t i http://ps.cus.umist.ac.uk/~rhw/kernel.versions.html. Hãy xem thêm các bài vi t Wikipedia t i Linux kernel (http://www.wikipedia.com/wiki.phtml?title=Linux+kernel) và Linux operating system (http://www.wikipedia.com/wiki.phtml?title=Linux+operating system). H: Linux h tr h máy nào? Đ: Linux ban đ u đư c vi t cho máy PC dùng b vi x lý c a Intel, dùng các tính năng ph n c ng c a b vi x lý 80386 và nh ng b vi x lý th h sau c a 80386. H máy 80386 bao g m 80486, và t t c các chip Pentium. Tuy nhiên, ngày nay Linux đã có th đư c dùng trên nhi u h máy khác nhau (“Chuy n qua các h máy khác”) Có nhi u b n phân ph i Linux (Linux distribution) đ c bi t dành riêng cho các máy c m tay và máy di đ ng. Đ c t API b công c phát tri n cho B vi x lý Crusoe Smart đư c phát tri n b i Transmeta Corporation đ t t i http://www.transmeta.com. Thông tin v b n phân phó6i Linux cho Compaq iPAQ đ t t i http://www.handhelds.org. Ngoài ra hãy tham kh o Linux INFO-SHEET (http://www.tldp.org/HOWTO/INFO-SHEET.html) đ bi t thêm chi ti t cũng như các câu tr l i cho “Tài li u đâu?”, “Ph n c ng nào đư c h tr ?”, và “Chuy n qua các h máy khác”, bên dư i. H: Các phiên b n Linux ho t đ ng như th nào? Đ: T i th i đi m này, đã có vài phiên b n Linux “ n đ nh”1, và m t phiên b n “phát tri n”2. Không gi ng như các ph n m m đ c quy n, nh ng phiên b n n đ nh cũ v n ti p t c đư c h tr ch ng nào còn đư c dùng. Đó là lý do t i sao có nhi u phiên b n cùng t n t i. S hi u phiên b n Linux tuân theo chu n truy n th ng. M i phiên b n g m ba ch s , v.d. X.Y.Z. S “X” ch tăng khi x y ra nh ng thay đ i r t quan tr ng, nh ng thay đ i làm cho ph n m m không th ho t đ ng đúng đ n v i nh ng ph n m m khác. Đi u này r t hi m khi x y ra - trong l ch s Linux ch x y ra đúng m t l n. 2
 3. Nh ng câu h i thư ng g p v Linux S “Y” cho bi t s series phát tri n b n đang dùng. M t h t nhân n đ nh luôn có s Y là s ch n, trong khi m t h t nhân đang phát tri n s dùng s l S “Z” xác đ nh chính xác phiên b n c a h t nhân b n dùng, nó đư c tăng m i phiên b n S hi u phiên b n hi n th i là 2.4.x, và phiên b n đang phát tri n là 2.5.x. Tuy nhiên nhi u ngư i ti p t c dùng h t nhân 2.2.x và th m chí c 2.0.x, và nh ng phiên b n này v n ti p t c đư c s a ch a. Series đang phát tri n nơi các nhà phát tri n Linux đang ho t đ ng tích c c. Series này luôn đư c công b r ng rãi đ xem, ki m tra, và th m chí đ s d ng, m c dù không nên dùng series này! Cu i cùng, series 2.5.x s tr thành h t nhân 2.6.0 và phiên b n n đ nh m i đư c t o ra, và series phát tri n 2.7.x s ti p t c. Ho c n u có nh ng thay đ i th t s quan tr ng, có th nó s tr thành 3.0.0, và series 3.1.x s ti p t c. H: Tôi nên b t đ u t đâu? Đ: N u b n chưa bi t Linux, b n nên b t đ u b ng cách mua ho c t i v m t b n phân ph i Linux ph d ng. M t b n phân ph i là m t h đi u hành hoàn ch nh, bao g n h t nhân Linux và các ti n ích, các ph n m m c n thi t, s n sàng đ cài đ t và s d ng. H u h t các b n phân ph i ch a hàng ngàn gói ph n m m (software package), bao g m các giao di n đ ho , b ph n m m văn phòng, và các trò chơi Có m t nhóm các b n phân ph i chính, và b n nên dùng chúng. Đ bi t thêm thông tin v các b n phân ph i này và cách cài đ t chúng, hãy xem CD-Distributions-EN-HOWTO (http://www.tldp.org/HOWTO/CD-Distributions-EN-HOWTO/index.html) thu c Linux Documentation Project. Ngoài ra, danh sách các b n phân ph i đư c c p nh t hàng tu n có t i http://old.lwn.net/Distributions. Trư c khi b n ch n b n phân ph i mu n dùng, hãy đ c các mô t c n th n và so sánh v i nhu c u c a b n. M i b n phân ph i đư c thi t k cho m t lo i ngư i dùng riêng bi t. Vài b n đư c t i ưu đ ho t đ ng như server, vài b n khác đư c dùng đ chơi game, vài b n khác l i đư c dùng cho máy đ bàn và các ng d ng văn phòng. Có m t s ít b n phân ph i đư c xem là s l a ch n cho ngư i dùng m i: • Red Hat đ c bi t t t cho server • Mandrake là h th ng đ bàn xu t s c • SuSE cũng là h th ng đ bàn xu t s c Ngoài ra còn có m t s l n các phiên b n đư c phân ph i ít ph d ng hơn và thích h p v i các nhu c u n i b ho c dành cho qu c gia. Ph n l n trong s đó n m t i ftp://ftp.tux.org. H: Có th l y m t b n phân ph i như th nào? Đ: N u b n có kh năng, hãy mua m t b n phân ph i. Các b n phân ph i Linux c c kỳ r - thư ng vào kho ng 30$ cho m t h th ng hoàn ch nh, và đâu đó trong kho ng 70$ đ n 150$ cho m t h th ng l n hơn v i nhi u ph n m m server hơn ho c nhi u công c phát tri n hơn. Th m chí v i b n phân ph i “cơ b n” 30$ cũng tương đương v i hàng ngàn đô la các công c đ c quy n, và chúng r t có giá tr . Các nhà phân ph i dùng ti n c a b n đ đ u tư phát tri n, và thư ng n m ngoài các d án mã ngu n m (open source). V i các b n phân ph i thương m i, b n có th đ t mua thông qua web site c a công ty đó. 3
 4. Nh ng câu h i thư ng g p v Linux N u b n dùng Debian GNU/Linux, m t b n phân ph i phi l i nhu n, do ngư i tình nguy n t o ra, b n có th ng h b ng ti n cho h . Đ: Có vài website bán các đĩa CD Linux r t r . Hãy th : • http://www.cheapbytes.com Đ: Các b n phân ph i có th đư c t i v t trang ch c a các b n phân ph i đó. Đây là yêu c u trong các đi u kho n gi y phép c a ph n m m, vì th n u b n không th mua m t b n phân ph i, b n có th l y chúng theo cách này. Vài ngư i dung hòa gi a tr ti n và t i v t m ng, ví d , mua m i phiên b n chính (như 6.0) nhưng t i v các phiên b n ph (như 6.1 và 6.2). Ngoài ra, nhi u b n phân ph i đư c lưu t i: ftp://ftp.tux.org và http://planetmirror.com/pub/linux. Đ: Vài nhà s n xu t ph n c ng kèm theo b n Linux cài đ t s n trên h th ng c a h . Tuy nhiên, đôi khi r t khó mua chúng - h cung c p Linux ch trên m t s ít h th ng, thư ng là server, ho c h yêu c u b n t i ph n "Linux" trên website c a h . H: Cài đ t Linux như th nào? Đ: Khi đã có m t b n phân ph i, nó s ch a các ch d n đ cài đ t. M i b n phân ph i có chương trình cài đ t riêng. Đ: Có m t tài li u cài đ t r t hoàn ch nh t i http://heather.cs.ucdavis.edu/~matloff/linux.html Đ: Vài b n phân ph i (v.d. Debian GNU/Linux) có th đư c cài đ t qua FTP vô danh trên m ng. Nhưng, tr khi b n có cáp, DSL, ho c có kh năng truy c p Internet v i băng thông r ng, còn n u không thì cách cài đ t này không th c t l m vì kích thư c các b n phân ph i r t l n ("FTP c a Linux đâu?") Các b n tin trên Usenet, bao g m FAQ, đư c lưu http://groups.google.com/ . Hãy tìm ch “comp.os.linux.*”, “alt.uu.comp.os.linux.*”, ho c b t c th gì phù h p, b n s nh n đư c các bài vi t trên Usenet. ("Có nh ng Nhóm Tin (newsgroup) nào cho Linux?") H: Linux h tr ph n m m nào? Đ: Linux ch y đư c t t c các ti n ích mã ngu n m chu n, như GCC, (X)Emacs, X Window System, m i ti n ích Unix chu n, TCP/IP (bao g m SLIP và PPP), và hàng trăm chương trình đã đư c m i ngư i hi u ch nh đ ch y trên Linux. Có m t trình mô ph ng DOS, g i là DOSEMU, cho phép Linux ch y các chương trình đư c vi t trên DOS. Phiên b n n đ nh m i nh t là 0.98.3. FTP đ t t i ftp://ftp.dosemu.org/dosemu. Web site t i http://www.dosemu.org. 4
 5. Nh ng câu h i thư ng g p v Linux Trình mô ph ng có th ch y chính DOS và m t vài (nhưng không ph i t t c ) các ng d ng DOS. Hãy xem t p tin README đ xác đ nh nên l y phiên b n nào. Ngoài ra nên xem DOSEMU-HOWTO (http://www.tldp.org/HOWTO/DOSEMU-HOWTO.html) (tuy nhiên, nó không đ c p đ n nh ng phiên b n m i nh t), t i ftp://metalab.unc.edu/pub/Linux/docs/HOWTO. WINE, trình mô ph ng Microsoft Windows, v n đang trong giai đo n phát tri n. ("Linux có th ch y các chương trình trên Microsoft Windows không?") Trình mô ph ng Chu n Tương thích Nh phân Intel (Intel Binary Compatibility Standard - iBCS2) cho SVR4 ELF và SVR3.2 COFF có th đư c ch n lúc biên d ch. Thông tin v iBCS2 có t i ftp://tsx-11.mit.edu/pub/linux/BETA/ibcs2/README. Đ bi t thêm thông tin, hãy xem INFO-SHEET (http://www.tldp.org/HOWTO/INFO-SHEET.html). Vài công ty đưa ra các ph n m m thương m i. H thư ng công b trên comp.os.linux.announce. Hãy th tìm trong kho lưu. ("News Groups có còn đư c lưu ch nào khác không?"). H: Tìm các ph n m m đ c bi t như th nào? Đ: Trư c h t hãy tìm trong Linux Software Map, t i: ftp://metalab.unc.edu/pub/Linux/docs/linux-software-map/, và trên các đ a ch FTP khác. Có m t máy tìm ki m t i http://www.boutell.com/lsm/ . Ngoài ra hãy tìm t i Freshmeat (http://www.freshmeat.net). Đây là nơi công b các ph m m m m i. Freshmeat là nơi liên t c c p nh t các thông báo v ph n m m m i, c p nh t các ph n m m cũ trong Linux, liên k t t i URL c a các ph n m m đó. Các đ a ch FTP ("FTP c a Linux đâu?") thư ng có t p tin ls-lR ho c thư m c INDEX li t kê danh sách t p tin. B n có th tìm b ng cách dùng l nh grep ho c m t b so n th o văn b n. Các t p tin li t kê lo i này có th r t l n nên r t khó dùng chúng đ tìm ki m nhanh. Ngoài ra hãy tìm t i Linux Projects Map: ftp://ftp.ix.de/pub/ix/Linux/docs/Projects-Map.gz. Có m t máy tìm ki m Linux FTP archive t i: http://lfw.linuxhq.com. Tìm t “Linux” trên Web cung c p m t lư ng tham chi u d i dào. ("Nh ng th khác v Linux trên Web đâu?") N u b n không tìm đư c th gì, b n có th t i mã ngu n c a chương trình v và t biên d ch chúng. Hãy xem ("Làm sao đ chuy n XXX sang Linux?"). N u đó là m t gói ph m m m l n và c n m t vài hi u ch nh đ ch y, hãy g i thông báo lên comp.os.linux.development.apps. Đi u này r t hi m khi x y ra vì Linux r t ph d ng. M t lư ng l n các ph n m m quan tr ng trên các h th ng h Unix đã đư c chuy n sang Linux t lâu. N u b n biên d ch m t chương trình lơn, vui lòng upload nó lên m t ho c nhi u FTP, và thông báo trên comp.os.linux.announce (g i thông báo c a b n t i linux-announce@news.ornl.gov (mailto:linux-announce@news.ornl.gov)). N u b n đang tìm m t chương trình, r t có kh năng m t ngư i nào đó đã vi t chương trình đó r i. FAQ comp.sources.wanted có nh ng ch d n đ tìm mã ngu n c a các chương trình đó. 5
 6. Nh ng câu h i thư ng g p v Linux H: Ph n c ng nào đư c h tr ? Đ: M t b n cài đ t Linux t i thi u yêu c u m t h máy đư c h tr , v i ít nh t 2Mb RAM, và m t đĩa m m. Nhưng đ t n d ng s c m nh Linux, b n ph i c n nhi u RAM và đĩa c ng hơn. Hãy xem: "Chuy n qua các h máy khác", "Yêu c u đĩa cho cài đ t t i thi u, cài đ t server, và cài đ t tr n làm vi c là gì?", và "Yêu c u b nh t i thi u và t i đa là bao nhiêu?" Các máy tính tương thích PC, CPU Intel, c n ít nh t là b vi x lý 80386 đ ch y h t nhân Linux chu n. Linux, g m X Window System, ch y trên h u h t laptop. Hãy tham kh o câu tr l i c a "Làm th nào đ bi t Notebook có đang ch y Linux hay không?". Có m t lư ng l n thông tin v các máy PC đ c bi t, v card màn hình, b đi u khi n đĩa, và các lo i ph n c ng khác. Hãy tham kh o INFO-SHEET (http://www.tldp.org/HOWTO/INFO-SHEET.html), Laptop-HOWTO (http://www.tldp.org/HOWTO/Laptop-HOWTO.html), và Unix-Hardware-Buyer-HOWTO (http://www.tldp.org/HOWTO/Unix-Hardware-Buyer-HOWTO/index.html). ("Tài li u đâu?") H: Chuy n qua các h máy khác Đ: Web site, T ng quan v Linux Ports: http://www.itp.uni-hannover.de/~kreutzm/de/lin_plattforms.html cung c p danh sách known ports. M t đ a ch khác ch a danh sách port là: http://lodda.igo.uni-hannover.de/ports/linux_ports.html Ngoài ra, các thông tin sau bàn v ports xác đ nh: Trên h máy Intel, VESA Local Bus và PCI bus đư c h tr . MCA (bus đ c quy n c a IBM) và c ng ESDI h u h t đư ng h tr . Nh ng thông tin sâu hơn v bus MCA và card nào đư c Linux h tr có t i trang web Micro Channel Linux, http://www.dgmicro.com/mca. Ngoài ra hãy tham kh o câu tr l i: "Nh ng th khác v Linux trên Web đâu?" Linux cũng có th ch y trên 8086, đư c bi t như là Embeddable Linux Kernel Subset (ELKS). Đây là h t nhân Linux 16 bit đư c dùng ch y u trong các h th ng nhúng, đ t t i: http://www.linux.org.uk/Linux8086.html. Linux chu n không ch y trên 8086 và 80286 vì c n tính năng qu n lý task và b nh ch có trên 80386 và các th h sau. Linux h tr ki n trúc đa x lý Intel MP. Hãy xem t p tin Documentation/smp.tex trong b n phân ph i mã ngu n Linux. M t d án đang đư c tri n khai đ cho phép Linux ho t đ ng v i h máy d a trên 68000 như Amigas và Ataris. Linux/m68K FAQ đ t t i http://www.clark.net/pub/lawrencc/linux/faq/faq.html. Đ a ch trang ch c a Linux/m68k t i http://www.linux-m68k.org/faq/faq.html. Jes Sorensen đã chuy n Linux qua m68k cho Amiga, đ t t i ftp://sunsite.auc.dk/pub/os/linux/680x0/redhat/. FAQ Cài đ t (Ron Flory) cho gói này đ t t i http://www.feist.com/~rjflory/linux/rh/ . Ngoài ra còn có mailing list linux-680x0. ("Mailing List đâu?") Có FTP cho d án Linux-m68k t i ftp.phil.uni-sb.de/pub/atari/linux-68k, nhưng đ a ch này không còn t n t i n a. Debian GNU/Linux đang đư c chuy n qua h máy Alpha, Sparc, PowerPC, và ARM. Có các mailing lists cho các công vi c này. Hãy xem http://www.debian.org/MailingLists/subscribe 6
 7. Nh ng câu h i thư ng g p v Linux One of the Linux-PPC project pages has moved recently. Its location is http://www.linuxppc.org, and the archive site is ftp://ftp.linuxppc.org/linuxppc. Trang h tr Linux-PPC đ t t i http://www.cs.nmt.edu/~linuxppc/ . đó b n s tìm th y kernel đư c phân ph i v i Linux. Có hai đ a ch cho Linux iMac port: http://w3.one.net/~johnb/imaclinux, and http://www.imaclinux.net:8080/content/index.html. 64-bit DEC Alpha/AXP port đ t t i http://www.azstarnet.com/~axplinux/ . Mailing list t i vger.redhat.com: ("Mailing List đâu?") Ralf Baechle đang port sang MIPS, ban đ u cho R4600 trên máy Deskstation Tyne. FTP cho Linux-MIPS đ t t i ftp://ftp.fnet.fr/linux-mips và ftp://ftp.linux.sgi.com/pub/mips-linux. Nh ng ngư i quan tâm có th g i nh ng câu h i ho c h tr h b ng cách g i thư t i linux@waldorf-gmbh.de (mailto:linux@waldorf-gmbh.de). Ngoài ra (đã t ng) có m t kênh MIPS t i Linux Activists mail server và linux-mips mailing list. ("Mailing List đâu?") Ngoài ra hi n th i Linux đang đư c chuy n sang h máy ARM. M t trong s này là dành cho ARM3, fitted to the Acorn A5000, và bao g m driver I/O cho 82710/11. Cái còn l i là ARM610 c a Acorn RISC PC. RISC PC port hi n đang giai đo n gi a, c n vi t l i ph n x lý b nh . A5000 port ch đư c dùng đ th nghi m. B n chính th c s đư c công b trong th i gian g n đây. Đ bi t thêm thông tin c p nh t, hãy đ c nhóm tin comp.sys.acorn.misc. FAQ đ t t i http://www.arm.uk.linux.org. D án Linux SPARC is a hotbed of activity. There is a FAQ and plenty of other information available from the UltraLinux page, http://www.ultralinux.org. Trang ch c a UltraSPARC port ("UltraPenguin") đ t t i http://sunsite.mff.cuni.cz/linux/ultrapenguin-1.0/ , m c dù URL này có th không còn t n t i. Ngoài ra còn có b n Linux cho máy SGI/Indy ("Hardhat"). URL là http://www.linux.sgi.com. H: Yêu c u đĩa cho cài đ t t i thi u, cài đ t server, và cài đ t tr n làm vi c là gì? Đ: Linux c n kho n 10Mb cho b n cài đ t t i thi u, thích h p đ th Linux, và không gì khác. B n có th cài đ t b n server, bao g m X Window System GUI, v i kho ng 80Mb. Cài đ t Debian GNU/Linux kho ng 500Mb1GB, bao g m mã ngu n h t nhân, ch cho các t p tin ngư i dùng, và vùng spool. Cài đ t b n phân ph i thương m i có môi trư ng đ h a GUI, word processor thương m i, và b ph n m m văn phòng, s chi m kho ng 15.1 GB. H: Yêu c u b nh t i thi u và t i đa là bao nhiêu? Đ: Linux c n ít nh t 4MB, và b n s c n dùng ti n trình cài đ t đ c bi t cho t i khi cài đ t disk swap space. Linux s ch y tho i mái v i 4MB RAM, m c dù ch y các ng d ng đ h a GUI thì không th c t vì r t ch m (vì ph i liên t c dùng swap). Vài ng d ng, như StarOffice, c n 32 MB b nh v t lý, và biên d ch mã C++ có th ng n 100MB vùng nh v t lý và vùng nh o m t cách d dàng. 7
 8. Nh ng câu h i thư ng g p v Linux Có m t b n phân ph i, "Small Linux", s ch y trên máy v i 2MB RAM. Hãy tham kh o: "FTP c a Linux đâu?" M t s ngư i h i làm th nào đ dùng nhi u hơn 64MB, gi i h n trên m c đ nh c a h u h t h t nhân. Ho c là nh p vào t i d u nh c BOOT lilo:: mem=XXM Ho c đ t dòng sau vào t p tin /etc/lilo.conf: append="mem=XXM" Tham s "XXM" là kho ng b nh , tính theo megabyte; ví d , "128M." N u đã có ch th "append=" trong /etc/lilo.conf, hãy thêm vào ch th mem= t i cu i đ i s đã có, và cách đ i s cu i cùng b ng kho ng tr ng; v.d.: # Ch là ví d ; đ ng s d ng. append="parport=0x3bc,none serial=0x3f8,4 mem=XXM" Nh ch y l nh "lilo" đ cài đ t c u hình m i. N u Linux v n không nh n ra vùng nh m i, có th c n vài tham s b sung cho h t nhân. Hay tham kh o t p tin /usr/src/linux/Documentation/memory.txt trong mã ngu n h t nhân. Đ bi t thêm thông tin v LILO, hãy tham kh o tài li u hư ng d n c a lilo và lilo.conf, tài li u đ t t i /usr/doc/lilo, the LILO-HOWTO (), và câu tr l i cho: "Làm th nào đ đ t c u hình lúc kh i đ ng?", bên dư i. H: Linux có h tr các thi t b USB? Đ: T i th i đi m này Linux h tr kho ng vài ch c thi t b USB, và công vi c v n đang ti p t c đ h tr các driver thi t b b sung. Có m t trang web chuyên v ch đ này, t i http://www.linux-usb.org. Ngoài ra còn có m t tài li u LDP, t i: ("Nh ng th khác v Linux trên Web đâu?") H tr USB phiên b n 2.0 đã đư c thêm vào g n đây trong h t nhân đang phát tri n, nhưng v n chưa có trong h t nhân 2.4. H: Gi y phép mã ngu n m Linux là gì? Đ: Nhãn hi u thương m i Linux thu c v Linus Torvalds. Ông ta đã quy t đ nh dùng Gi y phép Công c ng GNU (GNU General Public License) cho Linux. Nói chung, gi y phép này cho phép b n t đo sao chép, thay đ i, phân ph i Linux, nhưng b n không th n đ nh b t kỳ ràng bu c nào trên các b n phân ph i đó, và b n ph i công khai mã ngu n. FAQ cho GPL đ t t i: http://www.gnu.org/copyleft/gnu-faq.html. 8
 9. Nh ng câu h i thư ng g p v Linux Gi y phép này không gi ng như Vùng công c ng3. Hãy xem Copyright FAQ, ftp://rtfm.mit.edu/pub/usenet/news.answers/law/copyright, đ bi t thêm chi ti t. Chi ti t đ y đ n m trong t p tin COPYING trong mã ngu n h t nhân Linux (có l n m trong /usr/src/linux trên h th ng c a b n). Gi y phép c a nh ng ti n ích và chư ng trình trong b phân ph i r t khác nhau. Nhi u đo n mã thu c d án GNU t i Free Software Foundation, và s d ng gi y phép GPL. Vài chương trình quan tr ng khác dùng gi y phép BSD và các lo i gi y phép khác. Chú ý r ng vi c th o lu n v giá tr và nh ng th khác c a GPL nên đư c g i lên gnu.misc.discuss, đ ng g i lên nhóm comp.os.linux. V i nh ng legal question, hãy tham kh o câu tr l i: (“Where Are Linux Legal Issues Discussed?”) H: Linux có ph i là *nix? Đ: M t cách chính th c, m t h đi u hành không th đư c g i là UNIX cho t i khi nó vư t qua cu c ki m tra ch ng nh n c a Open Group, và h tr các API c n thi t. R t ít h đi u hành thương m i vư t qua đư c các bài ki m tra c a Open Group. Đ bi t thêm thông tin, hãy xem http://www.unix-systems.org/what_is_unix.html. Đ: M t cách không chính th c, Linux r t gi ng v i nh ng h th ng thư ng đư c g i là Unix, và trong nhi u trư ng h p thì chúng tương đương nhau. Ngu n và tài nguyên m ng H: Phiên b n h t nhân m i nh t đâu trên Internet? Đ: Cách c p nh t h t nhân d nh t là c p nh t tr c ti p t b n phân ph i b n đang dùng. Đ: N u b n mu n ho c c n c u hình và biên d ch kernel cho riêng b n, trang web http://www.kernel.org/ li t kê các phiên b n h t nhân n đ nh và đang phát tri n. N u b n mu n t i mã ngu n v , hãy FTP t i ftp.xx.kernel.org, trong đó “xx” là ký hi u tên mi n qu c gia c a b n; v.d “us” là Hoa Kỳ, “ca” là Canada, “de” là Đ c, và “vi” là Vi t Nam. H t nhân phiên b n 2.2.x đư c lưu t i thư m c pub/linux/kernel/v2.2, as are patches for the prerelease versions. Mã ngu n c a h t nhân đư c lưu b ng các t p tin .tar.gz, và .tar.bz2. Hãy làm theo nh ng ch d n trong b t kỳ tham kh o chu n nào đ biên d ch h t nhân, như b n đã làm v i các h t nhân t t o khác c a b n. Thư m c Documentation ch a thông tin v tác gi c a các h th ng con khác nhau và các driver, và r t nhi u thông tin không tìm th y nh ng nơi khác. N u b n mu n tham gia phát tri n h t nhân, hãy đăng ký mailing list linux-kernel đ bi t ai đang làm gì. Hãy xem câu tr l i: “Mailing List đâu?” Có m t câu truy n v nh ng đ c tính c a h t nhân 2.4.x t i http://features.linuxtoday.com/stories/8191.html. 9
 10. Nh ng câu h i thư ng g p v Linux H: Tài li u đâu? Đ: Hãy tìm nh ng nơi sau, và các đ a ch mirror c a nó. • D án Tài li u Linux (The Linux Documentation Project) t i http://www.tldp.org xu t b n hàng trăm tài li u v cách s d ng Linux. • ftp://ftp.funet.fi/pub/OS/Linux/doc/HOWTO/ • ftp://tsx-11.mit.edu/pub/linux/docs/HOWTO/ • ftp://metalab.unc.edu/pub/Linux/docs/HOWTO/ Đ có danh sách các FTP cho Linux, hãy xem câu tr l i: “FTP c a Linux đâu?” N u b n không th truy c p FTP, hãy th các server FTP-qua-thư: • ftpmail@decwrl.dec.com (mailto:ftpmail@decwrl.dec.com) • ftpmail@doc.ic.ac.uk (mailto:ftpmail@doc.ic.ac.uk) • ftp-mailer@informatik.tu-muenchen.de (mailto:ftp-mailer@informatik.tu-muenchen.de) Danh sách hoàn chình các HOWTO hi n có n m trong t p tin HOWTO-INDEX t i http://www.tldp.org/HOWTO/HOWTO-INDEX/howtos.html. Danh sách các HOWTO mini t i http://www.tldp.org/HOWTO/HOWTO-INDEX/mini.html. Ngoài ra, các b n d ch còn có t i ftp://metalab.unc.edu/pub/Linux/docs/HOWTO/translations/ và các mirror trên toàn c u. HOWTO và nh ng tài li u khác đã đư c d ch ra các ngôn ng sau: • Trung Hoa (zh) • Croatia (hr) • Pháp (fr) • Đ c (de) • Hellenic (el) • Indonesia (id) • Ý (it) • Nh t (ja) • Hàn Qu c (ko) • Ba Lan (pl) • Slovenia (sl) • Tây Ban Nha (es) • Th y Đi n (sv) • Th Nhĩ Kỳ (tr) Các tài li u b sung v n đang đư c vi t. Vui lòng liên l c v i coordinator n u b n mu n vi t tài li u. Thông tin liên l c và g i bài vi t t i http://www.tldp.org/mailinfo.html. Ngoài ra còn có trang LDP HOWTO t i http://howto.tucows.org/ . 10
 11. Nh ng câu h i thư ng g p v Linux Danh sách C m nang hư ng d n c a The Linux Documentation Project t i http://www.tldp.org. Vui lòng đ c chúng n u b n chưa t ng bi t Unix và Linux. Và dĩ nhiên v n có m t s ngư i vi t các tài li u đ c l p v i LDP: • Linux Administrators Security Guide, b i Kurt Seifried. http://www.freek.com/lasg/ . • Newbie’s Linux Manual. http://www.tldp.org/nlm/ . • One-Page Linux Manual. http://www.powerup.com.au/~squadron/ . • Rute Users Tutorial and Exposition. http://rute.sourceforge.net • Short beginners’ manual for Linux. Ngoài ra còn có b n ti ng Hà Lan. http://www.stuwww.kub.nl/people/b.vannunen/linux-man.php3. • Virtual Frame buffer HOWTO, b i Alex Buell. http://www.tahallah.demon.co.uk/programming/prog.html • X11 & TrueType Fonts, b i Peter Kleiweg. http://www.let.rug.nl/~kleiweg/ . Tài li u cho nhà phát tri n h t nhân có tr c tuy n t i http://kernelbook.sourceforge.net. Đ tìm hi u v h th ng qu n lý b nh c a Linux, bao g m các hi u ch nh đ c i thi n hi u su t, hãy xem trang Web c a Rik van Riel t i http://humbolt.geo.uu.nl/Linux-MM/ . Linux Consultants-Guide có m t thư m c các nhà tư v n Linux. Báck khoa toàn thư c a Gary li t kê trên 4,000 liên k t có liên quan. URL c a nó là http://members.aa.net/~swear/pedia/index.html. Ngoài ra còn có FAQ cho b n phân ph i Red Hat t i http://www.best.com/~aturner/RedHat-FAQ/faq_index.html. H: Nh ng th khác v Linux trên Web đâu? Đ: Ngoài trang ch c a Linux Document Project: http://www.tldp.org, còn có nhi u trang cung c p thông tin nâng cao v Linux. Hai trang sau là đi m kh i đ u t t cho các thông tin chung v Linux: Trang ch c a Linux International, t i http://www.li.org, và trang ch c a Linux Online http://www.linux.org. C hai trang này cung c p các liên k t đ n các đ a ch khác, các thông tin chung, thông tin v các b n phân ph i, các ph n m m m i, tài li u, và tin t c. Tài li u cho nhà phát tri n h t nhân t i: http://kernelbook.sourceforge.net. Tutorial, Unix is a Four Letter Word..., t i http://www.linuxbox.com/~taylor/4ltrwrd/ . Tài li u này gi i thi u chung v h đi u hành Unix, không ch riêng cho Linux. Thêm n a, còn có m t danh sách chưa hoàn ch nh các trang Web dành cho Linux: • AboutLinux.com: http://www.aboutlinux.com • Thám hi m l p trình Linux: http://members.tripod.com/rpragana/ • Kho ph n m m Linux Dave Central: http://linux.davecentral.com • Tr giúp Debian http://www.debianhelp.org 11
 12. Nh ng câu h i thư ng g p v Linux • Erlug Webzine (ti ng Ý): http://www.erlug.linux.it • Free Unix Giveaway List: http://visar.csustan.edu/giveaway.html Cung c p danh sách các CD mi n phí. Ngoài ra còn có qua mail: axel@visar.csustan.edu (mailto:axel@visar.csustan.edu), v i Subject: "send giveaway_list" • Thông tin v Linux trong môi trư ng c ng tác: http://www.smartstocks.com/linux.html • Thông tin cho ngư i m i bi t Linux c a Jeanette Russo: http://www.stormloader.com/jrusso2/index.html • JustLinux.com: http://www.justlinux.com • Linux Cartoons: http://www.cse.unsw.edu.au/~conradp/linux/cartoons/ • LinuxArtist.org: http://www.linuxartist.org • Linuxinfor.com - Tài nguyên Linux tr c tuy n: http://www.linuxinfor.com • linuXChiX.org: http://www.linuxchix.org • LinuxDevices.com: Linux Nhúng Portal: http://www.linuxdevices.com • Linux Educational Needs Posting Page: http://www.slip.net/~brk/linuxedpp.htm • Linux trong kinh doanh: Case Studies: http://www.bynari.com/collateral/case_studies.html • Linux Hardware Database Laptop Superguide: http://lhd.zdnet.com/db/superguide.php3?catid=18 • Bên trong Linux: http://linuxinside.org • Linux Links: http://www.linuxlinks.com • Trang ch Qu n lý b nh trong Linux: http://humbolt.geo.uu.nl/Linux-MM/ • D án Linux Newbie: http://kusma.hypermart.net/ • Linux trên Thinkpad 760ED: http://www.e-oasis.com/linux-tp.html • LinuxOrbit: http://www.linuxorbit.com • Linux Parallel Port Home Page: http://www.torque.net/linux-pp.html • ng d ng âm thanh và MIDI Linux: http://sound.condorow.net • Linux Start: http://www.linuxstart.com • Linux Tips and Tricks Page: http://www.patoche.org/LTT/ • Linux Today PR: http://www.linuxpr.com • Mandrakeuser.Org: http://mandrakeuser.org • “Nh ng đóng góp Linux c a tôi” b i Richard Gooch: http://www.atnf.csiro.au/~rgooch/linux/ • Micro Channel Linux Web Page: http://www.dgmicro.com/mca/ • Parallel port scanners and SANE: http://www2.prestel.co.uk/hex/scanners.html • Pascal Central: http://www.pascal-central.com • PegaSoft Portal: http://www.vaxxine.com/pegasoft/portal/ • PocketLinux. http://www.pocketlinux.com • Red Hat and ISDN4Linux: http://www.webideal.de 12
 13. Nh ng câu h i thư ng g p v Linux • SearchLinux: http://www.searchlinux.com/ • The Free Linux CD Project: http://www.freelinuxcd.org • The Site for People Learning Perl: http://learn.perl.org • USB Linux Home Page: http://peloncho.fis.ucm.es/~inaky/uusbd-www/ • VLUG: The Virtual Linux Users Group: http://www.vlug.com Tìm ch “Linux” trên Web s cung c p lương tham chi u d i dào đ n các trang Web v Linux. Hãy th : • Yahoo! http://www.yahoo.com/ • Altavista http://www.altavista.com/ • Google http://www.google.com/ Google có ph n chuyên v Linux t i http://www.google.com/linux/ . Các thông tin chi ti t hơn v máy tìm ki m Web n m trong Web and Internet Search Engine Faq: http://www.infobasic.com/pagefaq.html. Ngoài ra nên tham kh o câu tr l i: “Còn có nh ng FAQ và tài li u nào khác cho Linux?” H: Có nh ng Nhóm Tin (newsgroup) nào cho Linux? Đ: Comp.os.linux.announce là nhóm tin thông báo (moderated). B n nên xem nhóm tin này n u đ nh dùng Linux. Nó ch a thông tin v các l n c p nh t ph n m m, các chương trình đư c chuy n qua Linux, các cu c h p c a các nhóm ngư i dùng, và các s n ph m thương m i. Nó là nhóm tin duy nh t ch a các thông tin thương m i. G i tin lên nhóm tin này qua đ a ch linux-announce@news.ornl.gov (mailto:linux-announce@news.ornl.gov). Comp.os.linux.announce đư c lưu t i: http://www.iki.fi/mjr/linux/cola.html, và ftp://src.doc.ic.ac.uk/usenet/comp.os.linux.announce/. Ngoài ra các nhóm tin sau cũng r t đáng đ c: comp.os.linux.* và alt.uu.comp.os.linux.*. B n có th tìm th y nhi u v n đ thông thư ng quá m i so v i tài li u, nhưng l i đư c tr l i trên nhóm tin. • alt.uu.comp.os.linux • alt.uu.comp.os.linux.questions • alt.os.linux • alt.os.linux.mandrake • comp.os.linux.admin • comp.os.linux.advocacy • comp.os.linux.alpha • comp.os.linux.answers • comp.os.linux.development • comp.os.linux.development.apps • comp.os.linux.development.system 13
 14. Nh ng câu h i thư ng g p v Linux • comp.os.linux.embedded • comp.os.linux.hardware • comp.os.linux.help • comp.os.linux.m68k • comp.os.linux.misc • comp.os.linux.network • comp.os.linux.networking • comp.os.linux.portable • comp.os.linux.powerpc • comp.os.linux.questions • comp.os.linux.redhat • comp.os.linux.security • comp.os.linux.setup • comp.os.linux.test • comp.os.linux.x • comp.os.linux.x.video Hãy nh r ng Linux tương thích POSIX, và h u h t các nhóm tin trong comp.unix.* và comp.windows.x.* cũng thích h p, ngo i tr các v n đ liên quan ph n c ng, và vài v n đ c p th p. Thông tin v e-mail clients (MUA), mail transfer agents (MTA), và các ph n m m liên quan khác có t i nhóm comp.mail.*, đ c bi t là: • comp.mail.misc • comp.mail.pine • comp.mail.sendmail Câu h i và thông tin v ph n m m đ c tin có t i: • news.software.readers. Vui lòng đ c “N u tài li u này v n chưa tr l i câu h i c a b n....” trư c khi g i. G i cùng lúc nhi u nhóm tin trong comp.os.linux.* hi m khi là m t ý tư ng hay. Có th có nh ng nhóm ngư i dùng Linux (LUG) trong khu v c c a b n. Hãy ki m tra xem. Xem thêm “Làm th nào đ l y thông tin khi không th truy c p Usenet?” Cũng có các nhóm tin c c b khác. B n có th tìm th y nhi u thông tin h u d ng đó: • fr.comp.os.linux (France). • de.comp.os.linux.* (Germany). • aus.computers.linux (Australia). • hr.comp.linux (Croatia). 14
 15. Nh ng câu h i thư ng g p v Linux • it.comp.linux (Italy). Tìm ki m trên http://groups.google.com/ có th cung c p danh sách c p nh t các nhóm tin. H: Còn có nh ng FAQ và tài li u nào khác cho Linux? Đ: Có m t s FAQ thú v v nh ng ch đ khác nhau liên quan đ n vi c qu n tr h th ng, s d ng Linux, và nh ng ch đ khác như Flying Saucer Attacks (nh c) và h tr ph c h i cho qu n tr h th ng. Kho lưu tr Usenet FAQ chính th c : ftp://rtfm.mit.edu/pub/usenet/. Internet FAQ Consortium cung c p m t kho lưu có th tìm ki m t i: http://www.faqs.org/. Đ a ch này còn qu n lý m t kho lưu các tài li u Internet Request For Comment (RFC), Best Current Practices (BCP), và For Your Information (FYI). Ngoài ra còn có vài FAQ và tài li u đ c bi t h u ích: • FAQ cho ngư i dùng m i: http://homes.arealcity.com/swietanowski/LinuxFAQ/ • Linux FAQ ti ng Tây Ban Nha đ t t i: http://www.abierta.org/faq.htm http://www.abierta.org/faq.htm • AfterStep FAQ: http://www.linuxinfor.com/en/astepfaq/AfterStep-FAQ.html • Nh ng câu h i thư ng g p v BASH: ftp://ftp.cwru.edu/pug/bash/FAQ/ • de.comp.os.unix.linux.infos - FAQ: http://www.dcoul.de/ • Nh ng câu h i thư ng g p v Mã ngu n m : http://www.opensource.org/faq.html • Ftape-FAQ: http://www.linuxinfor.com/en/ftapefaq/Ftape-FAQ.html • GNU Emacs: http://www.lerner.co.il/emacs/faq-body.shtml • GNU Linux trong Khoa h c và K thu t: http://www.comsoc.org/vancouver/scieng.html • GNU Troff (groff ) Info: http://www.cs.pdx.edu/~trent/gnu/groff/ • Gnus 5.x: http://www.ccs.neu.edu/software/contrib/gnus/ • KDE FAQ: http://www.kde.org/faq.html • GNU General Public License FAQ: http://www.gnu.org/copyleft/gpl-faq.html • Linux PPP FAQ: http://www.linuxinfor.com/en/pppfaq/PPP-FAQ.html • Linux-Raid FAQ: http://www.linuxinfor.com/en/raidfaq/index.html • List of Periodic Information Postings: ftp://rtfm.mit.edu/pub/usenet/news.answers/periodic-postings/ • News.newusers.announce FAQ http://web.presby.edu/~nnqadmin/nan/ • Tài nguyên Linux tr c tuy n: http://www.linuxinfor.com/en/docfaq.htm • O’Reilly & Associates Openbook Project: http://www.oreilly.com/openbook/ • Sendmail: http://www.sendmail.org/faq/ • Sendmail: C m nang cài đ t và đi u hành:: http://www.sendmail.org/ • FAQ K thu t cho ngư i dùng Linux: http://www-106.ibm.com/developerworks/library/l-faq/?n-l-7261 • Máy tìm ki m Web: http://www.infobasic.com/pagefaq.html 15
 16. Nh ng câu h i thư ng g p v Linux • Wu-ftpd: http://www.wu-ftpd.org/man/ (th t s là m t t p h p các man pages), v i HOWTO t i: http://www.wu-ftpd.org/HOWTO/ • Nh ng câu h i thư ng g p v XTERM. http://dickey.his.com/xterm/xterm.faq.html H: FTP c a Linux đâu? Đ: Có ba kho lưu chính cho Linux: • ftp://ftp.funet.fi/pub/OS/Linux/ (Ph n Lan). • http://ibiblio.org/pub/linux/ (M ), v i m t giao di n WWW đ p. • ftp://tsx-11.mit.edu//pub/linux/ (M ). Nơi t t nh t đ l y h t nhân Linux là ftp://ftp.kernel.org/pub/linux/kernel/. Linus Torvalds upload các phiên b n c p nh t nh t lên đ a ch này. Trong các b n phân ph i c a M , Debian GNU/Linux đ t t i ftp://ftp.debian.org/pub/debian/. Red Hat Linux đ t t i ftp://ftp.redhat.com/, và Linux Slackware t i ftp://ftp.freesoftware.com/. B n phân ph i Small Linux, có th ch y ch v i 2 MB RAM, t i http://smalllinux.netpedia.net/ . N i dung c a nh ng đ a ch này đư c sao chép (mirror - có th là h ng ngày) b i nhi u đ a ch khác nhau. Vui lòng dùng đ a ch g n b n nh t đ đ t đư c t t đ nhanh. • ftp://ftp.sun.ac.za/pub/linux/sunsite/ (Nam Phi) • ftp://ftp.is.co.za/linux/sunsite/ (Nam Phi) • ftp://ftp.cs.cuhk.hk/pub/Linux/ (H ng Kông) • ftp://sunsite.ust.hk/pub/Linux/ (H ng Kông) • ftp://ftp.spin.ad.jp/pub/linux/ (Nh t B n) • ftp://ftp.nuri.net/pub/Linux/ (Hàn Qu c) • ftp://ftp.jaring.my/pub/Linux/ (Malaysia) • ftp://ftp.nus.sg/pub/unix/Linux/ (Singapore) • ftp://ftp.nectec.or.th/pub/mirrors/linux/ (Thái Lan) • ftp://planetmirror.com/pub/linux (Úc) (Ngoài ra hãy xem t i http://planetmirror.com/archives.php.) • ftp://ftp.monash.edu.au/pub/linux/ (Úc) • ftp://ftp.univie.ac.at/systems/linux/sunsite/ (Áo) • ftp://ftp.fi.muni.cz/pub/UNIX/linux/ (C ng hòa Séc) • ftp://ftp.funet.fi/pub/Linux/sunsite/ (Ph n Lan) • ftp://ftp.univ-angers.fr/pub/Linux/ (Pháp) • ftp://ftp.iut-bm.univ-fcomte.fr/ (Pháp) • ftp://ftp.ibp.fr/pub/linux/sunsite/ (Pháp) • ftp://ftp.loria.fr/pub/linux/sunsite/ (Pháp) • ftp://ftp.dfv.rwth-aachen.de/pub/linux/sunsite/ (Đ c) 16
 17. Nh ng câu h i thư ng g p v Linux • ftp://ftp.germany.eu.net/pub/os/Linux/Mirror.SunSITE/ (Đ c) • ftp://ftp.tu-dresden.de/pub/Linux/sunsite/ (Đ c) • ftp://ftp.uni-erlangen.de/pub/Linux/MIRROR.sunsite/ (Đ c) • ftp://ftp.gwdg.de/pub/linux/mirrors/sunsite/ (Đ c) • ftp.rz.uni-karlsruhe.de/pub/linux/mirror.sunsite/ (Đ c) • ftp://ftp.ba-mannheim.de/pub/linux/mirror.sunsite/ (Đ c) • ftp://ftp.uni-paderborn.de/pub/Mirrors/sunsite.unc.edu/ (Đ c) • ftp://ftp.uni-rostock.de/Linux/sunsite/ (Đ c) • ftp.rus.uni-stuttgart.de/pub/unix/systems/linux/MIRROR.sunsite/ (Đ c) • ftp://ftp.uni-tuebingen.de/pub/linux/Mirror.sunsite/ (Đ c) • ftp://ftp.kfki.hu/pub/linux/ (Hungary) • ftp://linux.italnet.it/pub/Linux/ (Ý) • ftp://ftp.unina.it/pub/linux/sunsite/ (Ý) • ftp://giotto.unipd.it/pub/unix/Linux/ (Ý) • ftp://cnuce-arch.cnr.it/pub/Linux/ (Ý) • ftp://ftp.flashnet.it/mirror2/metalab.unc.edu/ (Ý) • ftp://ftp.nijenrode.nl/pub/linux/ (Hà Lan) • ftp://ftp.LeidenUniv.nl/pub/linux/sunsite/ (Hà Lan) • ftp://ftp.nvg.unit.no/pub/linux/sunsite/ (Na Uy) • ftp://sunsite.icm.edu.pl/pub/Linux/metalab.unc.edu/ (Ba Lan) • ftp://ftp.rediris.es/software/os/linux/sunsite/ (Tây Ban Nha) • ftp://sunsite.rediris.es/software/linux/ (Tây Ban Nha) • ftp://ftp.cs.us.es/pub/Linux/sunsite-mirror/ (Tây Ban Nha) • ftp://ftp.etse.urv.es/pub/mirror/linux/ (Tây Ban Nha) • ftp://ftp.etsimo.uniovi.es/pub/linux/ (Tây Ban Nha) • ftp://ftp.luna.gui.es/pub/linux.new/ (Tây Ban Nha) • ftp://ftp.metu.edu.tr/pub/linux/sunsite/ (Turkey) • ftp://unix.hensa.ac.uk/mirrors/sunsite/pub/Linux/ (Anh) • ftp.maths.warwick.ac.uk/mirrors/linux/sunsite.unc-mirror/ (Anh) • ftp://ftp.idiscover.co.uk/pub/Linux/sunsite.unc-mirror/ (Anh) • ftp://sunsite.doc.ic.ac.uk/packages/linux/sunsite.unc-mirror/ (Anh) • ftp://ftp.io.org/pub/mirrors/linux/sunsite/ (Canada) • ftp://ftp.cc.gatech.edu/pub/linux/ (M ) • ftp://ftp.freesoftware.com/pub/linux/sunsite/ (M ) • ftp://ftp.siriuscc.com/pub/Linux/Sunsite/ (M ) 17
 18. Nh ng câu h i thư ng g p v Linux • ftp://ftp.engr.uark.edu/pub/linux/sunsite/ (M ) • ftp://ftp.infomagic.com/pub/mirrors/linux/sunsite/ (M ) • ftp://linux.if.usp.br/pub/mirror/metalab.unc.edu/pub/Linux/ (Brazil) • ftp://farofa.ime.usp.br/pub/linux/ (Brazil) Vui lòng g i c p nh t và ch nh s a v danh sách này cho Linux pclouds@users.sourceforge.net (mailto:pclouds@users.sourceforge.net) Không ph i m i đ a ch trên lưu toàn b source trên đ a ch g c, và vài nơi có nh ng th mà đ a ch g c không có. H: Làm th nào đ l y Linux khi không th truy c p FTP? Đ: Cách d nh t có l là tìm m t ngư i b n có truy c p FTP. N u có m t Nhóm ngư i dùng Linux (Linux User Group) g n b n, h có th giúp b n. N u b n có m t k t n i email t t, b n có th th dùng các server FTP-qua-mail t i ftpmail@ftp.sunet.se (mailto:ftpmail@ftp.sunet.se), ho c ftpmail@ftp.uni-stuttgart.de (mailto:ftpmail@ftp.uni-stuttgart.de). Linux còn có trên CD, thông qua thư tín truy n th ng. T p tin Installation-HOWTO (ftp://metalab.unc.edu/pub/Linux/docs/HOWTO/Installation-HOWTO), và t p tin Distribution-HOWTO (ftp://metalab.unc.edu/pub/Linux/docs/HOWTO/Distribution-HOWTO) ch a các thông tin v nh ng b n phân ph i này. H: Làm th nào đ l y thông tin khi không th truy c p Usenet? Đ: Có th nh n b n tóm t t c a comp.os.linux.announce b ng cách đang ký mailing list (g i thư v i n i dung là t “subscribe” không có d u nháy t i linux-announce-REQUEST@news-digests.mit.edu (mailto:linux-announce-REQUEST@news-digests.mit.edu). Đăng ký mailing list này là m t ý ki n hay, nó mang đ n cho b n nh ng thông tin và tài li u quan tr ng v Linux. Hãy nh r ng dùng nh ng đ a ch *-request đ đăng ký ho c h y đăng ký các thông báo; g i thư t i đ a ch khác s đư c g i t i news group. H: Mailing List đâu? Đ: Nh ng nhà phát tri n Linux hi n nay ch y u s d ng Majordomo server t i majordomo@vger.redhat.com (mailto:majordomo@vger.redhat.com). Hãy g i m t thông đi p v i n i dung là t “lists” (không có d u nháy) t i đ a ch đư c li t kê đây. Thêm m t dòng v i t “help” đ có t p tin tr giúp chu n c a Majordomo, hi n th danh sách các l nh đ đăng ký và h y đăng ký các danh sách. Hi n th i, kernel list đư c lưu t i: http://www.uwsg.indiana.edu/hypermail/linux/kernel/ , và http://www.lib.uaa.alaska.edu/linux-kernel/archive/ Vui lòng đ ng g i nh ng thông đi p l c đ lên mailing list. H u h t các mailing list này đư c dùng b i các nhà phát tri n Linux đ nói chuy n v các v n đ k thu t và k ho ch phát tri n trong tương lai. Chúng không đư c dùng đ tr l i các câu h i c a ngư i m i dùng Linux, đ qu ng cáo ho c các thông báo công c ng không tr c ti p liên quan đ n ch đ c a mailing list. Comp.os.linux.announce là nơi đ g i các thông báo công c ng. Đây là quy t c chung c a Internet. N u b n không theo nh ng hư ng d n này, r t có kh năng b n s b flamed. 18
 19. Nh ng câu h i thư ng g p v Linux linux-newbie là nơi mà “không có câu h i nào là ng ng n”. Không may là dư ng như không có nhi u ngư i dùng có kinh nghi m trên đó. Có m t s lương l n các mailing list liên quan đ n Linux t i http://www.onelist.com/ . T i trang phân lo i và ch n “Linux”. Ngoài ra còn có liên k t đăng ký mailing list t i: http://oslab.snu.ac.kr/~djshin/linux/mail-list/ Trang Mailing Lists Available in Usenet t i: http://paml.net/ . Thông tin v danh sách có t i: ftp://rtfm.mit.edu/, và đư c g i lên nhóm: news.announce.newgroups, news.lists, và news.groups. H: Where Are Linux Legal Issues Discussed? Đ: On the linux-legal mailing list, of course. You can subscribe to it, as with many of the other Linux related lists, b i sending a message with the word "help" in the body of the message to majordomo@vger.redhat.com (mailto:majordomo@vger.redhat.com). H: Thông tin v các d án không đư c qu n lý đâu? Đ: Có các trang web t i: http://unmaintained.sourceforge.net, và: http://www.orphansource.org/ . Vui lòng liên l c v i nh ng tác gi ban đ u c a các d án thông qua email, ho c nh ng ngư i li t kê các ph n m m không đư c qu n lý, trư c khi nghĩ đ n vi c dùng gi y phép m i cho gói ph n m m đó. H: News Groups có còn đư c lưu ch nào khác không? Đ: Usenet Linux news groups đư c lưu t i http://groups.google.com/ . ftp://metalab.unc.edu/pub/Linux/docs/linux-announce.archive lưu các thông báo c a comp.os.linux.announce. Ngoài ra còn có các mirror t i ftp://src.doc.ic.ac.uk/usenet/, lưu tr comp.os.linux, comp.os.linux.development.apps, và comp.os.linux.development.system. H: Tìm các thông tin v v n đ b o m t đâu? Đ: Có m t trang web chuyên v b o m t trong Linux t i: http://www.linuxsecurity.com/ . M t đ a ch khác là: http://www.rootshell.com/ , ch a các thông tin v b o m t Internet và privacy issue. Đ có thông tin v Weekly Linux Security Digest email newsletter và các cơ s d li u liên quan đ n b o m t khác, hãy xem t i http://securityportal.com/ . H: Tìm đ t t h th ng Linux đâu? Đ: Trư c tiên, hãy xem t i The Linux Standards Base, http://www.linuxbase.org. Đ a ch này ch a các thông tin v ph n m m ki m tra, t ch c h th ng t p tin, quy ư c đ t tên thư vi n đ ng. 19
 20. Nh ng câu h i thư ng g p v Linux Tính tương thích v i các h đi u hành khác H: Có th dùng Linux trên cùng đĩa c ng có ch a MS-DOS? OS/2? 386BSD? Win95? Đ: Có. Linux h tr r t nhi u h th ng t p tin khác nhau, bao g m mô hình phân partition chu n c a MS-DOS, vì th nó có th chia s đĩa c ng v i các h đi u hành khác. Linux h tr m i phiên b n đư c công b c a h th ng t p tin Microsoft FAT và VFAT, bao g m nh ng cái đư c dùng b i Windows 95, Windows 98, Windows NT, Windows 2000 và Windows ME thông qua các môđun h t nhân n p đ ng. V i m t h th ng c u hình đúng, chúng có th t đ ng n p khi partition đư c g n k t (mount). Tuy nhiên, chú ý r ng nhi u h đi u hành khác có th không hoàn toàn tương thích. Ví d , FDISK.EXE và FORMAT.EXE c a DOS, có th ghi đè d li u trong partition Linux, vì đôi khi nó dùng sai d li u partition t boot sector c a partition hơn là t b ng partition. Đ tránh nh ng trư ng h p đó, t t nh t nên xóa tr ng ph n partition b n t o, trư c khi MS-DOS ho c cái gì khác đ nh d ng nó. Hãy gõ: $ dd if=/dev/zero of=/dev/hdXY bs=512 count=1 trong đó hdXY là partition tương ng; e.g., /dev/hda1 là partition đ u tiên c a đĩa (IDE) th nh t. Linux có th đ c và ghi t p tin lên các partition FAT c a DOS và OS/2 và đĩa m m nh h th ng t p tin DOS trong h t nhân ho c nh mtools. M t driver thi t b OS/2 (GPL) đư c báo cáo có th đ c và vi t các partition Ext2. Đ bi t thêm thông tin v h tr partition FAT32, hãy xem http://bmrc.berkeley.edu/people/chaffee/fat32.html. Hãy xem, (“Linux h tr ph n m m nào?”) đ bi t chi ti t và tình tr ng hi n th i c a các b mô ph ng DOS, MS Windows, và các chương trình System V. Ngoài ra hãy xem, “Linux có th truy c p h th ng t p tin Amiga không?”, “Linux có th truy c p h th ng t p tin Macintosh không?”, “Linux có th truy c p BSD, SysV, ... UFS không?” và “Linux có th truy c p h th ng t p tin SMB không?”. Driver NTFS v n đang đư c phát tri n. Driver này s h tr nén như là đ c tính chu n. H: Làm th nào đ truy c p t p tin trên đĩa m m ho c trên partition MS-DOS? Đ: Ví d , đ dùng h th ng t p tin DOS, hãy nh p vào: $ mkdir /dos $ mount -t msdos -o conv=text,umask=022,uid=100,gid=100 /dev/hda3 /dos N u là đĩa m m, đ ng quên umount đĩa m m trư c khi l y nó ra! B n có th dùng tùy ch n conv=text/binary/auto, umask=nnn, uid=nnn, và gid=nnn đ đi u khi n s chuy n đ i k t dòng t đ ng, đi u khi n quy n truy c p và quy n s h u t p tin trong h th ng 20
Đồng bộ tài khoản