Những câu hỏi về Kaspersky

Chia sẻ: Camxucvn Tk | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
72
lượt xem
13
download

Những câu hỏi về Kaspersky

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về Kaspersky-chương trình phòng và diệt virus

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Những câu hỏi về Kaspersky

  1. Anh Nguy n Văn A n c a hàng B h i mua chương trình phòng ch ng virus. Trư c khi quy t nh mua KIS 2009, anh A có trao i qua v i nhân viên c a c a hàng tìm hi u v s n ph m. N i dung trao i như sau: 1. Anh có th gi i thi u cho tôi bi t sơ qua v s n ph m Kaspersky ư c không ? Kaspersky là chương trình phòng và di t virus có xu t x t nư c Nga, ư c thành l p năm 1997. Là m t trong nh ng chương trình Anti-Virus ư c ánh giá cao nh t hi n nay, Kaspersky ư c s d ng b i ông o ngư i dùng máy tính trên th gi i cũng như t i Vi t Nam, t r t nhi u gi i thư ng c a các t ch c CNTT có uy tín như: PC World, PC Pro,.. . Năm 2007 v a r i, PC World ánh gía Kaspersky v trí d n u trong danh sách các s n ph m Anti-Virus nên dùng nh t. i v i ngư i dùng cá nhân, Kaspersky có 2 dòng s n ph m cho máy tính là: KIS & KAV 2009 2. KIS & KAV 2009 khác nhau như th nào ? B n có th vào trang web bên dư i xem qua các tính năng c a KIS/KAV 2009 cũng như s khác nhau gi a KIS & KAV 2009. http://kaspersky.vn/spcn/kaspersky-internet-security-2009.html http://kaspersky.vn/spcn/kaspersky-antivirus-2009.html Ngoài ra, có th gi i thích ơn gi n cho b n hi u như th này: Ngoài các i m gi ng nhau cơ b n sau ây: Giúp phòng ch ng các m i nguy hi m bao g m: virus, trojan, adware, spyware, worms, phishing, riskware, rootkits,… Ngăn ch n virus khi truy c p Internet. Ch ng s lây lan virus trong môi trư ng m ng LAN. Ngăn c n virus xâm nh p máy tính qua ư ng email, các chương trình chát (IM), các thi t b lưu tr m r ng như USB, ĩa m m, ĩa CD… Tính năng Proactive Defense giúp ch ng l i các m i e d a v a m i xu t hiên và chưa t ng ư c bi t n. Phòng ch ng các hình th c l a o Internet (Phishing) KIS &KAV 2009 khác nhau ch : KIS s có thêm 8 tính năng sau:
  2. 1. Application Filtering: B o v ng d ng (giúp b o v các ng d ng hi n có trên máy tính, tìm các l i x y ra v i ng d ng cũng như phát hi n ra các ng d ng có th gây nguy hi m n máy tính c a b n) 2. Firewall: Tư ng l a cá nhân (phân tích t t c các k t n i hi n t i ang ư c m trên máy tính, bao g m các port ư c m , chương trình ang ch y, giúp b n ch ng l i s xâm nh p trái phép cũng như ch ng l i các chương trình l t ng ch y) 3. IPS: Phòng ch ng hacker t n công n máy tính (IPS s quyét các lu ng traffic vào và ra kh i máy tính, tìm ra các hành ng tiêu bi u c a các cu c t n công m ng. N u có m t hành ng ang c g ng t n công t i máy tính c a b n ngay l p t c ng d ng và traffic m ng c a nó s b khóa) 4. Anti-Dialer: Ch ng các trư ng h p t ng quay s không ư c ch ng th c (Anti- Dialer s giám sát hành ng c g ng thi t l p m t k t n i modem n. Khi m t k t n i như th này x y ra, chương trình s hi n thông báo cho b n hư ng gi i quy t, ho c là cho phép nó ho c là khóa nó ) 5. Anti-Spam: Phòng ch ng spam email (Là tính năng giúp b n nh n d ng các email spam không mong mu n và ưa ra hư ng x lý các email này cho b n ch n. Anti-Spam ho t ng tương thích v i các chương trình email sau: o Microsoft Office Outlook o Microsoft Office Express (Windows Mail) o The Bat! o Thunderbird 6. Anti-Banner: Phòng ch ng banner qu ng cáo (Là tính năng giúp block các banner qu ng cáo không mong mu n khi b n truy c p các trang web ho c khi b n m các chương trình ư c thi t k t ch y banner) 7. Parental Control: Qu n lý th i gian và n i dung khi truy c p Internet. Tính năng này cho phép các b c cha m ki m soát thông tin cũng như th i gian truy c p Internet c a con cái. 8. Network monitor và Virtual keyboard: Network monitor là ti n ích giúp b n th y ư c port nào ang m , chương trình nào ang ch y, IP ang truy c p trên máy tính. Virtual keyboard là ti n ích bàn phím o h tr các game th ch ng l i các chương trình keylog. 3. Như v y thì trư ng h p nào thì tôi dùng KIS, trư ng h p nào dùng KAV ? B n nên dùng KIS 2009 trong các trư ng h p sau: - Thư ng xuyên truy c p Internet v i nhi u d ng website khác nhau. - Máy tính c a b n ch a ng nhi u d li u quan tr ng - B n thư ng th c hi n trao i email, các giao d ch online trên Internet - B n mu n có tính năng ch ng spam cho chương trình g i nh n email. - B n mu n có tính năng parental control qu n lý th i gian và n i dung khi truy c p Internet c a con cái. - B n thư ng xuyên th nghi m, c p nh t các chương trình m i, l t Internet.
  3. B n KIS s b o b máy tính c a b n kh i t t c các m i e d a ư c bi t t i trên Internet hi n nay. B n nên dùng KAV 2009 trong trư ng h p sau: - Máy tính b n ã có m t ph n m m tư ng l a ưa thích ho c máy tính b n ư c ho t ng trong môi trư ng m ng ã có m t thi t b firewall chuyên d ng. - S d ng m t chương trình g i nh n email có tích h p b l c thư rác ho c b n không có nh n ư c thư rác. - Luôn th c hi n các bi n pháp an toàn khi truy c p internet. - Không c n tính năng Parental Control qu n lý th i gian và n i dung khi truy c p Internet c a con cái. 4. KIS/KAV 2009 có th cài t cho h i u hành nào ? KIS/KAV 2009 có th cài t cho t t c các phiên b n c a h i u hành Window XP cũng như Window Vista. Khi cài t thành công vào máy, KIS/KAV 2009 s chi m kho ng 75 MB dung lư ng c ng. V i h i u hành Window XP, RAM máy tính t 256 MB tr lên s m b o KIS/KAV 2009 ho t ng t t. V i h i u hành Window Vista, RAM máy tính t 512MB tr lên s m b o KIS/KAV 2009 ho t ng t t. 5. Làm sao bi t b n quy n c a tôi mua là th t, tôi s nó là hàng gi m o ? C a hàng c a chúng tôi là i lý phân ph i Kaspersky c a Công ty Nam Trư ng Sơn. Nhà phân ph i ư c hãng Kaspersky y quy n phân ph i c quy n t i Vi t Nam. S n ph m Kaspersky bao g m h p, ĩa, th cào ư c niêm phong b n quy n c a công ty Nam Trư ng Sơn. B n có th vào trang web http://kaspersky.vn/kaspersky- antivirs/huong-dan-phan-biet-kaspersky-ban-quyen-va-kaspersky-dom.html ki m ch ng thông tin. Ngoài ra anh có th vào trang web http://kaspersky.vn/danh-sach-dai-ly/dai-ly.html ki m ch ng thông tin v các i lý phân ph i Kaspersky t i Vi t Nam c a công ty Nam Trư ng Sơn trong ó có c a hàng c a chúng tôi. Hi n t i có m t s k x u, bán s n ph m Kaspersky gi m o, không ư c phân ph i b i Nam Trư ng Sơn. N u ngư i dùng s d ng s n ph m này thì s r t nguy hi m vì nó ã ư c hacker can thi p vào source cài t và ch a ng các chương trình c h i, gián i p (trojan, keyloger,…) 6. Tôi th y nhi u ngư i dùng b n crack không t n ti n ( ư c chia s trên Internet hay trong các ĩa CD c a các c a hàng bán ĩa). V y vi c mua b n quy n khác v i dùng s n ph m crack như th nào ? Hi n t i trên internet cũng như trên th trư ng xu t hi n hai hình th c ư c cho là s d ng s n ph m Kaspersky không có b n quy n:
  4. M t là: Ngư i dùng chia s license key cho nhau. Trư ng h p này s d ng không ư c lâu dài vì license ó s s m b hãng khóa l i. Hai là: Có nh ng hacker can thi p vào source cài t c a Kaspersky sau ó chia s source cài t này cho nhi u ngư i s d ng. Vì source cài t ã b hacker can thi p, vì th , n u b n dùng s n ph m này, b n s g p ph i hai nguy cơ sau: - Các chương trình trojan, keyloger ư c cài t kèm vào máy tính và b n có th s tr giá b ng vi c m t các thông tin quan tr ng. - Kh năng phòng và di t virus không t t do chương trình không còn gi ư c các tính năng như s n ph m chính hãng. 7. KIS/KAV 2009 t t hơn nh ng chương trình khác ch nào ? 6 i m chính : Hi u qu phòng và di t virus c a KIS/KAV 2009 t t hơn các chương trình khác, th i gian c p nh t các m u virus m i r t nhanh. i u này ã ư c các t ch c CNTT trung gian trên th gi i ki m ch ng và xác nh n. KIS/KAV 2009 là ph n m m trang b nhi u tính năng nh t mà các chương trình khác không có ho c có nhưng không y . Giao di n c a KIS/KAV 2009 thân thi n, d s d ng i v i ngư i dùng. KIS/KAV 2009 ch y nh hơn so v i các chương trình cùng lo i c a các hãng khác. Kaspersky có i ngũ h tr k thu t hùng h u t i Vi t Nam s n sàng tr l i th c m c c a khách hàng m i lúc m i nơi. Giá thành s d ng h p lý, phù h p v i túi ti n c a ngư i dùng máy tính Vi t Nam. 8. Tôi có th dùng chung KIS/KAV 2009 v i nh ng chương trình virus khác ư c không ? KIS/KAV không th t n t i cùng lúc v i các chương trình Anti-Virus khác. Vì th , trư c khi cài t, b n ph i remove t t c chương trình Anti-Virus ang ư c cài t trên máy tính. 9. Trư c khi cài t KIS/KAV 2009 tôi c n làm nh ng i u gì ? Trư c khi cài t b n ph i m b o 3 i u sau ây: ã remove s ch s các chương trình virus khác. m b o gi h th ng trên máy tính ph i trùng kh p v i gi hi n t i (Múi gi c a Vi t Nam là GMT+07:00). N u gi máy tính b sai, b n s không th kích ho t ư c chương trình. Máy tính ư c k t n i Internet
  5. 10. Vi c update ư c ti n hành như th nào ? Sau khi cài t thành công thì m c nh n u có m u c p nh t m i t hãng, KIS/KAV s t ng update. B n có th c u hình m t l ch update khác theo ý b n. T c c p nh t các m u update c a Kapersky hi n nay ang ư c ánh giá là nhanh nh t (kho ng1-2h là có m t b n update m i) 11. Có th kích ho t b n quy n ư c nhi u l n không ? Trong trư ng h p b n cài l i h i u hành, b n có th cài và kích ho t l i Kaspersky bình thư ng. Th i gian s d ng b n quy n ã ư c tính t l n kích ho t u tiên. B n có th remove Kaspersky t i máy tính ang dùng chuy n sang cài t và kích ho t cho m t máy khác. 12. Như th nào thì license s b ưa vào blacklist (b khóa) ? Vi c chia s mã s kích ho t cho nhi u máy tính s d ng cùng lúc, vư t quá s lư ng cho phép c a b n quy n s d n n vi c mã s kích ho t b khóa hoàn toàn. Kaspersky Lab s không ch u trách nhi m h tr i v i các trư ng h p này. 13. Kh năng di t virus n i như th nào ? Kh năng di t virus n i (có xu t x t Vi t Nam) hi n nay r t t t do: Kaspersky có m t i ngũ nhân viên k thu t ông o t i Vi t Nam, thư ng xuyên nghiên c u, c p nh t các m u virus có xu t x t Vi t Nam. Ngoài ra i ngũ ngư i dùng Kaspersky ông o t i Vi t Nam cũng giúp r t nhi u cho vi c này. 14. KIS / KAV 2009 có làm ch m máy tính không ? So v i các chương trình khác KIS/KAS 2009 ho t ng khá nh . Chi m kho ng 15 MB RAM b nh . M t s trư ng h p khách hàng than phi n: sau khi cài t KIS/KAV vào, máy tính tr nên r t ch m, lý do: Còn m t chương trình virus khác ang ch y, gây ra xung t, b n ph i remove s ch s các chương trình Anti-Virus khác trư c khi cài KIS/KAV. C u hình máy tính quá th p, không áp ng ư c ho t ng c a KIS/KAV. Trư c khi cài KIS/KAV, máy tính b nhi m virus r t n ng, chúng ăn vào ho c xóa b các file h th ng Window, gây ra l i h i u hành, làm cho máy tính ho t ng ch m ch p. i v i các trư ng h p này, sau khi cài KIS/KAV vào s không th giúp l y l i ư c các file h th ng cho máy tính. B n nên cài l i Window, sau ó cài KIS/KAV ư c b o v t t nh t.
  6. 15. N u tôi l ánh m t th b n quy n, thì làm sao l yl i? Th b n quy n b n nên gi c n th n dùng kích ho t trong trư ng h p b n cài t và kích ho t l i Kaspersky. Trong trư ng h p b n ánh m t th b n quy n, b n có th l y l i b ng cách: Lúc kích ho t b n quy n l n u tiên, Kaspersky yêu c u i n a ch email c a b n vào. Sau khi kích ho t thành công, hãng s g i n a ch này m t email trong ó có ch a m t ID và password truy c p vào trang web support c a hãng. B n dùng ID và password ó ăng nh p vào trang https://support.kaspersky.com/en/PersonalCabinet , trong này có ch a ng m t file backup b n quy n c a b n. 16. Sau này n u có version m i c a KIS/KAV thì tôi có th nâng c p lên mi n phí ư c không ? Sau này, n u có version m i c a hãng, b n có th nâng c p lên mi n phí b ng cách: Vào trang web http://kaspersky.vn/tai.html download source cài t cho version m i, b n download úng s n ph m ang dùng: KIS ho c KAV. Sau khi download v máy, b n t t chương trình Kaspersky ang ch y và ti n hành cài t version m i (không c n remove version hi n t i) 17. Khi g p v n v k thu t, c n s giúp tôi s làm sao ? Khi b n g p b t c v n gì trong vi c s d ng Kaspersky, b n có th liên h v i i ngũ k thu t c a Kaspersky t i Vi t Nam theo các con ư ng sau: Support qua Email: G i email t i support@Kaspersky.vn Support qua Support Center: http://support.kaspersky.vn Support qua Phone: Tel: 08-848-0880 Support qua Di n àn: http://forum.Kaspersky.vn Support qua Chát: Vào trang web www.Kaspersky.vn chát v i các nick support k thu t. Sau quá trình trao i v i nhân viên c a c a hàng. Anh Nguy n Văn A ã ng ý mua s n ph m KIS 2009 v i ni m tin l n vào s n ph m s b o v máy tính c a anh kh i t t c các m i e d a t viruses.
Đồng bộ tài khoản