intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Những người thích đùa

Chia sẻ: Hyekyo Hyekyo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

521
lượt xem
240
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Một kho truyện cười rất hay, các bạn xem nhé. Hy vọng sẽ giúp bạn giải toả mệt nhọc và căng thẳng ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Những người thích đùa

 1. NHÛÄNG NGÛÚÂI THÑCH ÀUÂA 1 MUÅC LUÅC 1. CAÁI KÑNH ........................................................................................................................2 2. QUÏ TA VAÅN TUÏË ...........................................................................................................6 3. COÁ NÏN LAÂM BAÁC SÔ KHÖNG CON?............................................................................ 13 4. KHÖNG THÏÍ THAÂNH NGÛÚÂI....................................................................................... 16 5. ÀIÏÅP VIÏN OX - 13 ........................................................................................................ 23 6. PHAÃI HO LAO MÚÁI ÀÛÚÅC ............................................................................................ 28 7. XOÁT TIÏÌN DÊN.............................................................................................................. 33 8. THANH TRA SÙÆP ÀÏËN .................................................................................................. 38 9. CAÃ MÖÅT ÖÍ...................................................................................................................... 50 10. NÏËU TÖI LAÂ ÀAÂN BAÂ .................................................................................................. 55 11. XIN MÚÂI BAÁC CÛÁ ÀÏËN CHÚI...................................................................................... 60 12. NHÛÄNG ÀIÏÌU TRÚÁ TRÏU CUÃA KYÄ THUÊÅT ............................................................... 67 13. NHÛÄNG NGÛÚÂI THÑCH ÀUÂA...................................................................................... 73 http://ebooks.vdcmedia.com
 2. AZIT NEXIN 2 1. CAÁI KÑNH Möåt höm, caách àêy chûâng 7, 8 thaáng, coá ngûúâi baån hoãi töi: - Taåi sao anh khöng àeo kñnh? - Laâm sao töi phaãi àeo? - Tuöíi anh bêy giúâ laâ phaãi àeo röìi chûá coân sao nûäa. Khöng àeo, àïën luác mùæt hoãng nùång, khöng nhòn thêëy gò àêu! Tûâ luác ngûúâi baån àoá ra vïì, mùæt töi tûå dûng múâ hùèn. Nhòn gêìn nhòn xa àïìu khöng roä nûäa. Lêu nay töi vêîn thêìm mong cho toác choáng ruång, cho traán hoái ài. Röìi àeo thïm chiïëc kñnh vaâo cho ra daáng trñ thûác. Vò töi cho nhû thïë laâ dêëu hiïåu cuãa möåt anh trñ thûác. Ngay nhû anh baán thõt bêy giúâ maâ àïí traán hoái vaâ mang kñnh vaâo, töi cho tröng cuäng khöng khaác gò giaáo sû àaåi hoåc! Nhûng caái mú ûúác êëy cuãa töi khöng thûåc hiïån àûúåc, vò toác töi möîi ngaây möåt daây thïm. Thïë thò ñt ra töi cuäng nïn sùæm caái kñnh maâ àeo vêåy. Ai nhòn thêëy töi, ngûúâi ta phaãi baão: baác hoåc àêëy! Vêåy laâ töi ài khaám àöëc túâ. Khaám xong, öng naây baão töi: - Anh bõ cêån thõ! 1, 75 ài-öëp! Theo àún öng ta dùån, töi sùæm möåt caái kñnh. Nhûng cûá àöång àeo vaâo laâ töi thêëy mùåt maây sa sêìm, buöìn nön khöng chõu àûúåc. Thêåm chñ coá lêìn, noái vö pheáp caác baån, töi nön thêåt! Nön thöëc nön thaáo, nön ra caã mêåt xanh mêåt vaâng. Khöng àeo thò khöng nhòn thêëy gò, maâ àeo thò tuy nhòn thêëy àûúåc, nhûng laåi bõ caãm giaác buöìn nön. Thêåt àuáng laâ khöí! Möåt öng baån khaác thûúng haåi baão töi: - Töi coá thïí giúái thiïåu vúái anh möåt öng baác sô gioãi. Anh haäy àïën öng ta khaám xem! Öng baác sô naây xem mùæt töi, röìi xem chiïëc kñnh. - Thùçng cha lang bùm naâo cho anh àún mûa caái kñnh naây thïë? Coá phaãi anh bõ cêån thõ àêu! http://ebooks.vdcmedia.com
 3. NHÛÄNG NGÛÚÂI THÑCH ÀUÂA 3 - Thïë töi bõ laâm sao aå? - Viïîn thõ ! 2 ài-öëp! Töi laåi mua kñnh múái. Àeo chiïëc kñnh naây töi khöng coân thêëy choáng mùåt buöìn nön nûäa, nhûng luác naâo cuäng bõ chaãy nûúác mùæt. Àêm ra mùæt töi luác naâo cuäng àoã hoe; nhû khoác ai vêåy. Töi bõ caái caãm giaác thûúng xoát rêët laå. Cùåp kñnh naây chó coá àeo àïí ài àûa àaám laâ húåp. Möåt öng baån thên toã veã aái ngaåi cho töi: - Thïë naây thò cêåu àïën muâ mêët! Cêåu phaãi ài khaám bïånh viïån nhaâ nûúác xem sao! ÚÃ àêëy hoå khaám cêín thêån. Laåi coá giaáo sû nhaän khoa nûäa, chûá khöng nhû mêëy öng baác sô tû! Bïånh viïån nhaâ nûúác quaã laâ coá khaác thêåt : maáy moác nhiïìu, maâ duång cuå caái gò cuäng saáng loaáng. Töi àûúåc möåt giaáo sû khaám. Töi kïí cho giaáo sû nghe caái bêët haånh cuãa töi: - Ngûúâi thò baão töi laâ cêån thõ, ngûúâi thò baão laâ viïîn thõ! Giaáo sû giêån lùæm : - Quên ngu! Anh khöng phaãi cên thõ, cuäng khöng phaãi viïîn thõ, maâ laâ loaån thõ! Theo àún cuãa giaáo sû, töi mua àöi kñnh khaác. Cùåp kñnh naây töi àeo vûâa lùæm, tröng caái gò cuäng roä. Phaãi möîi töåi bêy giúâ caái gò nhû cuäng luâi hùèn ra xa. Mêëy bûác tûúâng trong cùn buöìn töi söëng haâng chuåc nùm nay dûúâng nhû bõ luâi xa àïën haâng ba chuåc thûúác. Töi giú tay chûåc bùæt tay ngûúâi quen, nhûng khöng sao vúái túái àûúåc. Àõnh viïët, giêëy àaä chaåy xa khoãi tay àïën hai thûúác. Nhòn vêåt gò cuäng thêëy beá tñ xñu. Ngûúâi thò chó bùçng haåt àêåu vaán... Nhûng haåi nhêët laâ töi khöng ùn uöëng gò àûúåc. Vò vûâa ngöìi vaâo baân laâ àôa thûác ùn àaä chaåy ài xa hai chuåc thûúác röìi. Muâi suáp noáng böëc ngay dûúäi muäi, nhûng cûá cêìm thòa chûåc muác, thò baát suáp àaä úã caách xa haâng hai meát! Töi khöng ùn uöëng cûã àöång gò àûúåc nûäa. Möåt anh baån phaãi dùæt tay töi àïën möåt baác sô khaác töët nghiïåp úã Myä vïì. Khaám xeát cêín thêån xong öng ta baão töi: - Àûáa naâo cho anh àún mua caái kñnh naây àêy? Àuáng laâ àöì lang vûúân döët naát ! Anh cûá kiïån lïn phoâng cöng töë cho noá boã meå! - Thöi ! Cûá àïí thaánh Ala trûâng phaåt hùæn ! - Töi noái. http://ebooks.vdcmedia.com
 4. AZIT NEXIN 4 Töi laåi thay kñnh múái. Bêy giúâ mùæt töi nhòn caái gò cuäng hoaá hai. Nhaâ töi àang baãy ngûúâi, böîng nhiïn thaânh mûúâi böën. Möîi ngûúâi laåi coá möåt ngûúâi giöëng hïåt mònh. Thêåt töi chûa bao giúâ thêëy chuyïån laå nhû vêåy. Chaã leä laåi coá nhûäng ngûúâi giöëng nhau àïën mûác àöå nhû thïë hay sao? Vö lyá quaá! Nhòn xuöëng chên thò thêëy böën chiïëc uãng, nhòn baân tay thò thêëy coá mûúâi ngoán! Töi àïën möåt öng baác sô khaác. Öng naây hoåc úã Àûác vïì. - Ai baão anh àeo kñnh naây? - Laâm sao aå? - Sai chûá coân sao nûäa! Hoaá ra möåt mùæt töi bõ viïîn, coân mùæt kia thò cêån. Võ danh y múái laåi ghi cho töi chiïëc kñnh khaác. Bêy giúâ töi khöng phên biïåt àûúåc saáng töëi nûäa. Xung quanh töi töëi nhû huä nuát. - Àûáa döët naâo ghi cho anh chiïëc kñnh naây vêåy haã? Mùæt anh hoaân toaân bònh thûúâng, coá laâm sao àêu? - Nhûng töi khöng thêëy gò caã! Töëi cûá nhû bûng êëy! - Thïë laâ anh bõ quaáng gaâ thöi, chûá chùèng coá laâm sao hïët! Laåi uöëng thuöëc, laåi tiïm, laåi kñnh múái... Bêy giúâ caác vêåt úã xa tröng laåi hoaá gêìn. Chên àaáng leä leo lïn taâu thuyã, thò laåi bûúác ngay xuöëng biïín... Vò taâu chûa cêåp bïën, nhûng tröng cûá nhû àaä ngay saát búâ. Khöng coân viïn baác sô naâo trong tónh laâ töi chûa moâ àïën! Öng naây baão mùæt phaãi töi cêån, mùæt traái viïîn thò öng khaác noái ngûúåc laåi. Öng trûúác kïu bõ loaån thõ thò öng sau phaán laâ bõ àuåc nhên mùæt. Àeo kñnh cuãa caái öng baão töi bõ àuåc nhên mùæt, thò caái gò cuäng xa maâu xanh caã. Coá öng coân àoaán töi bõ chûáng muâ maâu. Nhòn phña trûúác nhòn sang bïn, nhòn xa nhòn gêìn, caái gò cuäng biïën thaânh hai, maâu sùæc lêîn hïët. Ài trïn àûúâng thùèng maâ töi coá caãm giaác nhû bûúác xuöëng cêìu thang, möîi bêåc caách nhau haâng böën nùm chuåc phên. Töi cûá phaãi bûúác tûâng bûúác daâi nhû laåc àaâ vêåy. Möåt lêìn, àang ài trïn cêìu, thïë quaái naâo töi bûúác huåt möåt caái, ngaä lùn quay xuöëng dûúái. Vò cûá tûúãng nhûäng bêåc cêìu thêëp hún àïën möåt meát. Caái kñnh bõ vùng ài laâm töi khöng nhòn thêëy gò nûäa. Caái gò cuäng múâ múâ aão aão. Ngûúâi ta àúä töi dêåy: - Caái kñnh cuãa töi àêu röìi? - Töi hoãi. Hoå tòm thêëy kñnh àûa cho töi. Töi àeo kñnh vaâo thò... Thaánh Ala úi!... Moåi vêåt böîng trúã nïn saáng suãa roä raâng quaá ! Vêåt naâo àuáng http://ebooks.vdcmedia.com
 5. NHÛÄNG NGÛÚÂI THÑCH ÀUÂA 5 vêåt nêëy, roä möìn möåt! Roä nhû chûa bao giúâ töi coá thïí nhòn roä vêåy. Hay kñnh cuãa ngûúâi khaác chùng? Khöng! Àñch thõ kñnh cuãa töi àêy maâ! Àuáng goång sûâng to maâu àen àêy! Töi sûúáng khöng sao taã àûúåc! Bêy giúâ thò àûâng hoâng töi bûúác chên àïën möåt anh baác sô mùæt naâo nheá! Töi àaä àoåc àûúåc caã mêëy doâng chûä nhoã nhêët trïn baáo vaâ nhòn roä caã tïn chiïëc taâu thuyã àêåu tñt ngoaâi xa. Töi ài vïì nhaâ, loâng vö cuâng sung sûúáng. - Kñnh cuãa anh sao thïë kia? - Vúå töi hoãi. - Laâm sao? Töi boã kñnh ra xem. Ngoán tay thoâ qua àûúåc caã löî goång! Teá ra mùæt kñnh àaä bõ vúä rúi mêët röìi maâ töi khöng biïët. http://ebooks.vdcmedia.com
 6. AZIT NEXIN 6 2. QUÏ TA VAÅN TUÏË - Nïëu cêåu tin nhûäng chuyïån sau àêy laâ thêåt thò túá cuäng coi nhû möåt ngûúâi àaä chïët - anh ta noái. Chuáng töi tûåa lûng vaâo tûúâng nguåc sûúãi nùæng. Viïn coi tuâ Darûpooácxön chùæp tay sau àñt ài qua mùåt chuáng töi ra veã muöën noái rùçng hai tay hùæn àaä àùæo lïn nhûäng ngoån àöìi kia. - Thïë thò ai múái laâ ngûúâi söëng? Caái gò chaã thïë - töi àaáp - cêåu phaãi caãm ún trúâi àêët múái phaãi. Coá nhûäng ngûúâi coân cú cûåc hún chuáng ta nhiïìu êëy chûá. Thöi vui lïn, coân caái xaác laâ may röìi! - Àêu coá thïë, öng baån, - anh ta phaãn àöëi - khöng coân ai coá thïí cú cûåc hún àûúåc. Phaãi khùèng àõnh laâ túá àaä khöng coân töìn taåi nûäa. Bêy giúâ thêåm chñ túá cuäng khöng thïí giaãi thñch cho cêåu àûúåc... Cêåu coá nhòn thêëy túá thêåt, nhûng caái àoá chùèng nghôa lñ gò : túá vêîn cûá laâ àaä chïët röìi, túá khöng coân töìn taåi. Àêìu tiïn túá biïët laâ túá khöng coân nûäa vaâo luác túá mûúâi hai tuöíi. Trûúác àoá úã quï túá khöng coá trûúâng cöng. Nùm àoá nhaâ nûúác cöng böë baãng chûä caái vaâ nhûäng nhaâ coá hoåc úã quï túá quyïët àõnh phaãi àûa con vaâo trûúâng cöng. Böë túá tûå cho mònh laâ ngûúâi coá hoåc thûác nïn cuäng muöën túá vaâo àoá. Thïë röìi öng êëy cêìm tay túá dùæt ài. Öng hiïåu trûúãng àoâi böë túá cho xem giêëy khai sinh cuãa túá. - Chuáng töi chûa khai cho chaáu - böë túá noái - hay öng lêëy giêëy cuãa töi vêåy! Têët nhiïn laâ khöng àûúåc. ÚÃ trûúâng Àavuàa Khöàji, hoåc troâ hoåc chûä cuä, khöng cêìn khai sinh. Böë túá cûá muöën túá hoåc trûúâng múái... Phaãi cêìu cûáu àïën ngûúâi laâm àún thuï ngöìi trûúác phoâng thõ chñnh. Sau àoá cêìm àún vaâo phoâng khai sinh... Möåt thêìy kyá nhêån àún, röìi ruát ra nhûäng söí saách gò gò, sau àoá luåc maäi múái thêëy phêìn ghi vïì böë túá. - Öng laâ Rïsñt? - ngûúâi êëy hoãi. - Daå phaãi - böë túá àaáp. http://ebooks.vdcmedia.com
 7. NHÛÄNG NGÛÚÂI THÑCH ÀUÂA 7 Thêìy kyá lêìn saách àoåc nhûäng söë liïåu vïì böë túá: - Nùm sinh 1897... quêån Àïghimentep phöë Tavaxbaga, söë nhaâ cuä laâ 51, múái laâ 28... Nùm 1911 lêëy vúå laâ Khaàgiï. Sinh con trai laâ Ïmin. Phaãi vêåy khöng? - Àuáng aå - böë túá àaáp - Töi muöën laâm giêëy khai sinh cho thùçng chaáu Ïmin. Töi àõnh cho chaáu vaâo hoåc trûúâng cöng. Trûúác àêy ngûúâi ta khöng àoâi khai sinh. Thêìy kyá nghi hoùåc nhòn böë túá: - Cha nöåi úi, khai sinh naâo cú? Con öng chïët lêu röìi coân gò! - ÊËy chïët, ngaâi noái vêåy! - böë túá sûãng söët - chaáu noá àêy, noá àang àûáng caånh töi maâ. Thêìy àoåc laåi mêëy haâng trong söí: - Öng laâ Rïsñt? - Àuáng, Rïsñt. - Böë öng tïn laâ Mïmeát? - Àuáng, àiïìu êëy cuäng àuáng. - Öng lêëy vúå tïn laâ Khaàgiï, sinh con tïn laâ Ïmin. - Hoaân toaân àuáng. Àñch thûåc laâ vêåy. Vaâ bêy giúâ töi muöën khai sinh cho thùçng chaáu Ïmin êëy àêy. - Thïë laâ thïë naâo? Moåi caái àïìu àuáng, maâ riïng chuyïån thùçng Ïmin chïët thò laåi sai? Söí ghi laâ noá chïët, maâ ngûúâi chïët thò laâm sao lêëy giêëy khai sinh àûúåc nûäa. Túá khoác oaâ lïn. - Nñn ài - böë túá quaát - coá phaãi söí ghi chïët laâ mònh phaãi chïët àêu maâ súå. - Nhûng thêìy kyá baão con àaä chïët röìi, hu...hu...! - Kïå thêìy êëy. Cûá nghe böë noái laâ àuáng. - Söí àaä ghi laâ khöng coá bao giúâ sai - thêìy kyá lyá sûå - àaä ghi laâ y nhû thûåc. Öng coá mûu gò chùng. Töi khöng laâm àêu. Khöng ai ài cêëp khai sinh cho ngûúâi chïët röìi. - Mûu gò laâ thïë naâo kia aå? - böë túá ruåt reâ hoãi. http://ebooks.vdcmedia.com
 8. AZIT NEXIN 8 - Nhaâ caác öng bao giúâ cuäng lùæm chuyïån lùæm - thêìy kyá àaáp - öng muöën mùåc caã vúái ngûúâi nhaâ nûúác àoâi ngûúâi chïët ra ngûúâi söëng haã? Traáo trúã thêåt. - Vêåy xin hoãi, chaáu noá chïët ngaây giúâ naâo aå? - búá túá hoãi thïm. Thêìy kyá liïëc söí: - Àaåi chiïën thûá nhêët noá bõ ài lñnh. Nùm 1915 hi sinh úã Tranacal. Noá àûúåc xoaá söí vò coá giêëy baáo tûã cuãa àún võ söë 331/85. Böë túá nöíi àoaá: - Bêím öng, öng nghe àêy, öng xem laåi söí xem, töi lêëy vúå nùm 1911 cú maâ. - Phaãi - thêìy kyá àaáp - coá ghi : öng lêëy vúå nùm 1911. - Thïë cûá cho rùçng con trai töi sinh vaâo ngaây cûúái töi ài, thò nùm 1915 noá múái coá 4 tuöíi. Laâm sao treã con 4 tuöíi laåi ài lñnh vaâ chïët trêån àûúåc. Thêìy kyá böëi röëi, laäo nhòn túá, nhòn söí, röìi nhòn böë túá, röìi laåi nhòn söí, cuöëi cuâng kïët luêån: - Thùçng Ïmin nhaâ öng sinh nùm 1896. Vêåy laâ khi chïët noá 19 tuöíi. - Con töi sinh nùm 1896? - böë túá hoãi laåi - Thaánh Ala phuâ höå cho öng, thïë coân töi sinh nùm naâo, öng xem laåi söí xem. Thêìy kyá xem söí. - Öng sinh nùm 1897. - laäo noái. - Öng úi, öng chúá coá noái rùçng hoaá ra töi laåi sinh sau con töi möåt nùm cú àêëy? Mêëy thêìy kyá khaác cuâng phoâng bûúác laåi, nhûng khöng ai biïët àùçng naâo maâ lêìn. - Söí àaä kyá nhû thïë thò chõu - thêìy kyá cuãa túá baão thïë - Têët nhiïn, laâ coá khiïëm khuyïët gò àêy, nhûng chûa biïët chöî naâo? - Thûa caác thêìy - böë túá baão caác thêìy kyá - coá thêìy naâo úã àêy àeã sau con mònh khöng? Möåt thêìy sûãng cöì: - Àûâng löi cöí böë ngûúâi khaác vaâo chuyïån cuãa mònh. Ngûúâi chïët chuáng töi khöng cêëp khai sinh, thïë thöi! http://ebooks.vdcmedia.com
 9. NHÛÄNG NGÛÚÂI THÑCH ÀUÂA 9 Böë con túá lïn chöî öng trûúãng phoâng khai sinh kïí laåi àêìu àuöi. Öng trûúãng phoâng theo böë con túá xuöëng chöî mêëy cuöën söí caái. Hai bïn cuâng xem laåi höì sú. - Àuáng hïët - öng trûúãng phoâng noái - Söí àaä ghi thïë. Con öng hy sinh nùm 1915 - Röìi öng laåi ra chiïìu suy nghôa, cuöëi cuâng laåi dûát khoaát - Hùèn laâ thïë. Vúå öng nhiïìu tuöíi hún öng. Àuáng laâ öng àaä lêëy möåt quaã phuå. Baâ coá con riïng tïn laâ Ïmin. Thùèng con gheã Ïmin cuãa öng hún öng möåt tuöíi, nhûng, söí vêîn ghi cho öng laâ böë. Túá khoác röëng lïn. - Im ài, con - böë túá giêån dûä noái - Ai laâ ngûúâi biïët roä böë cuãa con, ta hay laâ söí? Ngaâi trûúãng phoâng kñnh cêín noái: - Sao öng noái laå thïë? Raânh raânh àêy coân gò nûäa! Duâ böë túá khöng biïët àoåc biïët viïët nhûng öng khöng thuöåc haång ngûúâi dïî daâng àêìu haâng. - Khaàgiï, con gaái öng Bïkia, sinh nùm 1904 - öng trûúãng phoâng àoåc trong söí. - Vêåy theo öng - böë túá noái - vúå töi sinh nùm 1904, coân thùèng con Ïmin cuãa baâ êëy sinh nùm 1896, phaãi vêåy chûá gò? Öng nghe töi noái naây, coá bao giúâ öng thêëy con ra àúâi trûúác meå noá 8 nùm khöng? Theo cuöën söí êëy thò túá sinh trûúác böë túá möåt nùm vaâ trûúác meå túá taám nùm. Meå túá lêëy böë túá nùm lïn 8 tuöíi vaâ sinh ra túá 15 nùm röìi múái àïën hön lïî. Caác thêìy kyá vaâ öng trûúãng phoâng xuám quanh cuöën söí, thaãy àïìu cuái àêìu trêìm tû mùåc tûúãng. Böîng öng trûúãng phoâng nghô ra: - Hùèn laâ thïë naây: trûúác àoá baâ Khaàgiï àaä lêëy möåt àúâi chöìng, ngûúâi chöìng êëy coá möåt àûáa con riïng tïn laâ Ïmin. Àûáa con gheã êëy cuãa baâ Khaàgiï hún baâ taám tuöíi. Chöìng chïët, baâ khöng boã rúi cêåu nghôa nam kia maâ vêîn nuöi noá khi lêëy öng Rïsñt. Thêëy chûa, thùçng Ïmin hún meå kïë noá taám tuöíi vaâ hún böë dûúång noá möåt tuöíi. - Àuáng thïë - thêìy kyá cuãa chuáng túá noái - chó coá thïí laâ nhû vêåy. - Quyã thêåt! - böë túá phaát caáu - Laåi coân thïë nûäa! Vúå töi lêëy töi nùm lïn 8 tuöíi, maâ trûúác àoá laåi coân möåt àúâi chöìng nûäa? - Hùèn chûá - öng trûúãng phoâng noái - laâm sao khaác àûúåc? Nïëu nhaâ öng giaãi nghôa àûúåc àuáng hún, xin múâi! http://ebooks.vdcmedia.com
 10. AZIT NEXIN 10 Túá laåi khoác. - Laâm gò maâ gaâo lïn thïë con - böë túá an uãi - Thöi, vaâo trûúâng Àavaàa Khöàji maâ hoåc, thïë laâ xong. Nhiïìu nùm sau, luác túá lúán lïn, laåi coá chuyïån. Caác cêåu coá thïí tin àûúåc rùçng ngûúâi ta bùæt túá vaâo lñnh hay khöng? Vò túá chïët röìi cú maâ. Túá àaä chïët úã Tranacal röìi. Laâm sao ngûúâi chïët coân àaánh nhau àûúåc? Nhûng böë con túá khöng laâm sao cho hoå hiïíu ra. Boån caãnh saát toám àûúåc túá dêîn àïën baân tuyïín quên. Böë túá cuäng ài theo. - Bêím ngaâi, trong söí àaä coá muåc khai tûã cho noá röìi àêëy aå. Chaáu noá coá àêu. Nïëu noá söëng thêåt thò noá àaä àûúåc cêëp giêëy khai sinh. Böë túá chûa kõp noái hïët cêu, laäo trûúãng ban àaä gaâo lïn: - Sao, nhaâ öng muöën giêëu thùçng naây khoãi quên dõch aâ? Túá bõ àûa vïì àún võ ngay tuát suyåt. Thûåc ra, túá cuäng mûâng. Nhû thïë nghôa laâ túá vêîn coân söëng. Töët quaá. Röìi àïën luác maän haån. Baån beâ túá àûúåc giaãi nguä, coân túá khöng àûúåc cêëp giêëy cho vïì. Laâm sao laåi cho möåt thùçng nhû túá xuêët nguä àûúåc? Muöën xuêët nguä phaãi coá giêëy nhêåp nguä àaä chûá. Maâ túá laåi khöng coá caái giêëy êëy. Àún võ túá ngûúâi ta gûãi lïn ban quên nguä xin giêëy cho túá. Chûa àêìy möåt thaáng coá giêëy baáo vïì : "Ngûúâi maâ caác anh àoâi xin giêëy àaä hy sinh nùm 1938 khi thi haânh quên lïånh trong chiïën dõch Àeácxim." - Ngûúâi ta nhêìm àêëy - töi noái vúái ngaâi sô quan chó huy àaåi àöåi - khöng phaãi töi chïët úã Àeácxim, maâ laâ úã Tranacal cú. Töët nhêët laâ ngaâi hoãi vïì phoâng khai sinh, úã àêëy coá àuã söë liïåu. Túá àaä töën bao nhiïu cöng sûác àïí ài chûáng minh rùçng mònh vêîn coân söëng. Khöng chûáng minh thïë, khöng giaãi nguä àûúåc. Cuöëi cuâng ngûúâi ta cêëp cho túá möåt túâ giêëy in noái rùçng túá àaä maän haån quên dõch vaâ àûúåc thaã vïì. Àïën nhaâ, túá múái hay rùçng böë túá àaä chïët, nhûng öng êëy coân möåt moán núå ngên haâng 5000 àöìng vaâ 2000 àöìng thuïë nhaâ nûúác chûa traã. Maâ túá laåi laâ keã nöëi doäi töng àûúâng duy nhêët, túá àaânh phaãi gaánh núå. Mêëy öng phaán súã taái chñnh khöng cho túá möåt phuát naâo yïn tônh. http://ebooks.vdcmedia.com
 11. NHÛÄNG NGÛÚÂI THÑCH ÀUÂA 11 - Caác öng úi, töi coá coân söëng àêu! Öng naâo khöng tin cûá àïën phoâng quên vuå maâ hoãi. Àïën àêëy chûa tin xin hoãi tiïëp àïën phoâng khai sinh. Ngûúâi chïët laâm sao traã núå thay böë? - Thïë anh khöng phaãi laâ con trai öng Rïsñt hay sao? Anh àõnh tröën núå cha àêëy haã? - Khöng, töi naâo coá tröën. Nhûng töi chïët thêåt röìi maâ... Chaâ! Giaãi thñch thïë naâo àûúåc! "Muöën sao thò sao anh cuäng phaãi traã núå cho cha!" Túá àaä àõnh buång khöng traã, nhûng boån hoå noái rùçng coân núå thò chûa àûúåc thûâa kïë gia saãn. Böë túá laåi coân möåt ñt ruöång, möåt nhaâ úã vaâ möåt cûãa haâng. Túá beân vay tiïìn traã núå. Túá nghô, àûúåc hûúãng gia taâi röìi túá seä traã hïët. Luác traã núå thêåm chñ túá coân thêëy vui trong buång. ñt ra khi traã núå ngûúâi ta cuäng coân caãm thêëy àûúåc rùçng ngûúâi ta coân söëng. Nhûng àïën caái khoaãn gia taâi thò laåi khùæc hùèn! Laâm sao chûáng minh àûúåc rùçng túá laâ con böë túá? Laåi phaãi khai sinh! "Nhaâ anh chïët röìi, sao coân thûâa kïë àûúåc gia taâi? Maâ anh coân chïët trûúác böë anh nûäa êëy chûá." - Ngûúâi ta tuyïn böë vúái túá nhû vêåy. Thïë laâ túá laåi khöng chûáng minh àûúåc rùçng túá coân söëng. Túá baão hoå: "Thöi àûúåc, thïë bêy giúâ töi coá àûáng trûúác mùåt caác ngaâi hay khöng? Caác ngaâi coá nhòn thêëy töi hay khöng àêëy? Àûáng trûúác mùåt caác ngaâi laâ ngûúâi thêåt hay tûúång göî? Töi coá toâng quên khöng? Coá traã núå khöng?" - Nhûäng caái àoá chùèng coá nghôa lyá gò - hoå baão - Trûúác phaáp luêåt anh laâ keã chïët. - Nhûng töi àaä chïët àêu - túá caäi. - Khöng chïët, nhûng liïåt haång chïët! Túá àêm àún ra toaâ. Túá thuï thêìy caäi. Trûúác toaâ, luêåt gia böå taâi chñnh phaãn baác túá. Vò àaåi diïån cho quyïìn lúåi ngên khöë quöëc gia, laäo ta khùèng àõnh rùçng möåt khi böë túá àaä khöng coá ngûúâi thûâa kïë thò taâi saãn kia phaãi nöåp ngên khöë. Laäo cûá khùng khùng möåt leä : ngûúâi thûâa kïë àaä chïët. Traång sû cuãa túá noái rùçng túá söëng, coân laäo ta thò rùçng túá chïët. Cûá thïë caäi nhau tuâm lum. Luêåt gia böå taâi chñnh àûa ra nhûäng giêëy túâ húåp thûác àïën nöîi suyát nûäa túá cuäng phaãi àöìng yá vaâ thûâa nhêån rùçng túá chïët thêåt röìi. Vuå kiïån keáo daâi hai nùm. Khöng coá giêëy khai sinh túá khöng xin àêu àûúåc viïåc laâm. Núå nêìn ngêåp cöí, möåt höm túá àiïn àêìu lïn vaâ noái laãm nhaãm nhûäng gò khöng nhúá. Túá bõ bùæt vaâ bõ töëng nguåc. http://ebooks.vdcmedia.com
 12. AZIT NEXIN 12 Túá baão : Naây caác ngûúâi, sao laåi bùæt töi? Töi chïët röìi maâ! Laâm sao coân bùæt ngûúâi chïët? - Anh baån úi! Ngûúâi chïët thò sao laåi noái àûúåc? Taán nhû ranh maâ kïu laâ chïët röìi! Caác cêåu thêëy khöng? Bõ vaâo tuâ, túá laåi thêëy vui laâ khaác. ñt ra trong loâng túá coân loeá lïn möåt niïìm tin rùçng túá vêîn söëng. Ra tuâ túá laåi thêëy buöìn vò mònh chùèng àûúåc hûúãng caái gia taâi kia. Caác chuã núå bùæt àêìu thuác eáp. Túá phuãi tay chuöìng ài Xtùmbun, nhûng vêîn khöng àûúåc ài laâm. ÚÃ àoá túá gùåp möåt cö gaái vaâ àõnh cûúái. Nhûng cûúái sao àûúåc khi phoâng khai sinh chó cho giêëy khai tûã? Túá àaânh söëng ngoaåi hön vúái naâng. Nhûng lêëy gò maâ söëng? Túá àaânh tòm möåt ngûúâi àûáng tïn àïí múã cûãa haâng. Túá laâ ngûúâi chïët thò sao laâm àûúåc chuã tiïåm. Àûúåc möåt nùm thò ngûúâi àûáng tïn cuöîm tiïìn cuãa túá chuöìn mêët. Túá phaãi nöåp thuïë. Túá tuyïn böë rùçng túá chïët röìi, nhûng ma naâo tin. Laâm thïë naâo àûúåc? Túá àaânh ài ùn cùæp. Bõ toám, túá baão rùçng: "Trûúác phaáp luêåt töi laâ ngûúâi chïët.", nhûng khöng ai theâm nghe. Ngûúâi chïët maâ laåi ùn cùæp àûúåc! Àaä ùn cùæp àûúåc nghôa laâ vêîn söëng. Sûå thïí thïë àêëy: maây muöën ài hoåc, ngûúâi ta baão maây chïët röìi, luác coá quên dõch maây laâ ngûúâi söëng, luác cêìn giaãi nguä - laåi chïët, traã núå cho böë thò söëng, coân hûúãng gia taâi - maây coá söëng àêu, nhûng cêìn boã tuâ thò maây laåi söëng. Túá cuäng vui vò laåi vaâo tuâ. Duâ sao bêy giúâ trûúác mùæt moåi ngûúâi túá cuäng hiïån hûäu, mùåc dêìu chñnh thûác thò àaä laâ chïët. Nhûng túá coân 4 àûáa con, chuáng khöng ra söëng cuäng chùèng ra chïët; trûúác phaáp luêåt chuáng chûa ra àúâi. Böë chuáng khöng coá thò sao chuáng ra àúâi àûúåc?... Thöi, coân ba ngaây nûäa túá ra tuâ röìi, túá seä laåi khöng coân söëng trûúác phaáp luêåt nûäa. Viïn cai nguåc nêng coâi lïn miïång. Tuâ nhên daåo chúi phaãi vaâo khaám, chuáng töi cuäng àûáng lïn. - Cêåu aå - anh ta noái - trûúác phaáp luêåt chuáng ta khöng söëng, nhûng dêîu chuáng ta coá söëng phoãng àaä ñch gò? Caái chñnh laâ laâm sao àêët nûúác huâng cûúâng phaãi khöng? Quï ta vaån tuïë. Coân chuáng ta, chuáng ta khöng söëng chùng, cuäng àûúåc. http://ebooks.vdcmedia.com
 13. NHÛÄNG NGÛÚÂI THÑCH ÀUÂA 13 3. COÁ NÏN LAÂM BAÁC SÔ KHÖNG CON? Chuáng ta thiïëu thêìy thuöëc laâ thïë, nhûng möåt söë ngûúâi vêîn phaãi chaåy sang Êu, sang Myä kiïëm ùn ! Thò ra coá nhûäng nhaâ thöng thaái nûãa muâa cuãa chuáng ta muöën rùçng caác baác sô treã hoåc úã nûúác ngoaâi trúã vïì trûúác hïët phaãi qua möåt kyâ saát haåch röìi múái àûúåc haânh nghïì. - Anh vïì nûúác laâm gò? - möåt baác sô giaâ, giaâu kinh nghiïåm, laâm giaám khaão hoãi. - Àïí laâm viïåc, àïí chûäa bïånh aå. - Hûâm, têët nhiïn... Ngoaâi ra anh coân biïët laâm gò nûäa? - Thïë laâ thïë naâo aå? - Thïë laâ thïë, chûá coân thïë naâo nûäa? Thñ duå, biïët saáng taác nhaåc, laâm thú, àoáng phim, buön baán... Hay cuäng coá thïí anh coá khaã nùng laâm nghõ viïån, laâm böå trûúãng, laâm chñnh khaách... Têët nhiïn anh seä phaãi laâm möåt viïåc gò nhû thïë chûá. - Daå, khöng. Chaáu chó chûäa bïånh thöi aå. Chaáu con nhaâ ngheâo, laâm cho nhaâ nûúác lûúng khöng àuã ùn, nïn chaáu seä laâm tû... - Haâ... haâ... haâ... Khöng coá ham chaánh, phoá giaáo sû maâ àoâi laâm tû? Thïë lêëy ai dêîn khaách cho anh luác àoá? - Tûác laâ dêîn bïånh nhên êëy aå? - Phaãi, khaách êëy maâ... - Chùæc laâ bïånh nhên tûå àïën lêëy... - Laâm sao bïånh nhên tûå àïën àûúåc? - Nïëu bïånh nùång thò coá xe chúã àïën... - Àûúåc röìi, vêåy caái ngûúâi chúã bïånh nhên êëy tïn laâ gò? - Laâm sao chaáu biïët àûúåc tïn anh ta, anh ta àaä chúã cho chaáu bao giúâ àêu. - Töi khöng hoãi tïn riïng maâ hoãi caái loaåi ngûúâi chúã khaách bïånh nhên êëy goåi laâ gò? http://ebooks.vdcmedia.com
 14. AZIT NEXIN 14 - ?... - Loaåi àoá goåi laâ laái, nhû laâ laái buön êëy... Àùçng naây laâ laái y hoåc. Nhû anh chùèng haån, anh cuäng khöng bao giúâ gûãi bïånh nhên phoâng khaám cöng àïën baác sô tû, phaãi khöng naâo? Nïëu khöng ai chó thò sao bïånh nhên àïën chöî anh àûúåc? Möåt àiïìu nhû thïë maâ úã nûúác ngoaâi ngûúâi ta cuäng khöng daåy anh hay sao? Thöi àûúåc, bêy giúâ anh noái ài, thïë naâo laâ hûäu aái nghïì nghiïåp? - Laâ tûúng trúå lêîn nhau, phaãi khöng aå? - Thïë laâ anh khöng biïët röìi, àïí töi giaãng cho maâ nghe. Giaã duå bêy giúâ coá ngûúâi àïën kïu vúái anh laâ bõ bïånh trô. Anh khaám xong röìi gûãi àïën cho möåt ngûúâi chuyïn vïì phuå khoa... - Ngûúâi ta bõ trô sao laåi gûãi ài phuå khoa? - Baån anh ùn tiïìn röìi laåi gûãi cho möåt ngûúâi baån kaáhc chûäa rùng... - Nhûng... - Tay nha sô êëy laåi gûãi ài da liïîu, da liïîu laåi gûãi ài chiïëu àiïån, chiïëu àiïån laåi gûãi ài nhaän khoa. Cuöëi cuâng hùæn ta bõ gûãi ài thêìn kinh. Àïën luác êëy thò thêìn kinh cuãa hùæn cuäng suy suåp thêåt... Nïëu hùæn coân àuã cúm ùn nûúác uöëng thò röìi tûå hùæn seä khoãi bïånh, nhûúåc bùçng khöng thò hùæn seä chïët vaâ bïånh cuäng hïët. Chïët röìi hùæn laåi coân phaãi rúi vaâo tay thêìy thuöëc möåt lêìn nûäa, àoá laâ tay giaãi phêîu lêm saâng. Thöi, bêy giúâ anh noái ài, anh phaãi laâm gò àïí àûúåc nöíi tiïëng? - Chaáu seä cöë gùæng àiïìu trõ gioãi vaâ söëng coá lûúng têm... - Hûác!... Nghe àêy! Anh phaãi lùng xï lïn baáo möåt cêu quaãng caáo : "Ngûúâi ngheâo khaám khöng lêëy tiïìn. Haâng ngaây khaám sau bûäa cúm trûa." Khi khaách àïën húi àöng anh ruát xuöëng chó khaám thûá hai, thûá nùm... Sau àoá möîi tuêìn möåt lêìn, sau àoá möîi thaáng möåt lêìn... Khi khaách àaä keáo àaân keáo luä maâ àïën thò anh thöi khöng khaám xuöng nûäa. Tûâ àoá vïì sau anh cûá tùng dêìn tiïìn khaám. Ngûúâi ta seä nghô rùçng chùæc anh phaãi coá nhûäng bñ quyïët gò ghï gúám lùæm thò múái lêëy àùæt nhû vêåy. Thïë laâ têët caã bïånh nhên àöí xö àïën... Sau àoá anh laåi phaãi cho àùng baáo nhûäng lúâi bïånh nhên gûãi àïën tri ên... Thöi, coân trûúâng húåp naây, nïëu möåt bïånh nhên àïën maâ anh khöng tòm thêëy bïånh gò thò anh xûã lyá nhû thïë naâo? - Chaáu seä baão rùçng anh ta khoeã... http://ebooks.vdcmedia.com
 15. NHÛÄNG NGÛÚÂI THÑCH ÀUÂA 15 - Chùåc... chùåc...! Thïë maâ cuäng àoâi laâm baác sô! Chùèng leä trïn àúâi laåi coá ngûúâi hoaân toaân khoeã maånh? Maâ nïëu nhû quaã thêåt hùæn ta khöng coá bïånh gò thò anh cuäng phaãi cho hùæn möåt caái àún chûä rêët ngoaáy àïën nöîi hùæn khöng taâi naâo àoåc àûúåc röìi baão hùæn ra hiïåu thuöëc... Duâ anh coá viïët trúâi àêët gò ài nûäa thò thùçng chuã hiïåu rêët têm lyá kia seä tòm ra ngay vö khöëi bïånh têåt cho khaách... Hûâ, anh caâng viïët múâ mõt bao nhiïu thò túâ hoaá àún laåi caâng raânh maåch bêëy nhiïu... Ngoaâi ra anh laåi phaãi thûúâng xuyïn viïët baáo vïì nhiïìu vêën àïì khaác nhau, chùèng haån "Baân vïì chïë àöå thuï nhaâ", "Cöng taác baão vïå rûâng", "Àaåo àûác ngûúâi laái xe", "Vò sao ngûúâi ta mêët trñ"... nhû thïë laâ àïí tïn tuöíi anh thûúâng xuyïn xuêët hiïån trïn mùåt baáo vaâ moåi ngûúâi seä noái rùçng : anh ta hiïíu biïët ghï thêåt! Phaãi kheáo leáo laâm sao sau naây lïn àûúåc chûác thõ trûúãng, tónh trûúãng, nghõ sô hoùåc thêåm chñ böå trûúãng... Àoá, ta nhòn thêëy rêët roä rùçng anh khöng thïí laâm nöíi baác sô àêu... Töët nhêët laâ anh nïn quay laåi chöî anh múái hoåc bïn Àûác, bïn Myä gò àoá! - Chaáu xin caám ún, chuác baác khoeã! - Anh cuäng khoeã nheá, àûâng coá öëm àêëy! http://ebooks.vdcmedia.com
 16. AZIT NEXIN 16 4. KHÖNG THÏÍ THAÂNH NGÛÚÂI Trong boån töi chó cêìn coá möåt keã naâo àoá hoaâi nghi kïu lïn: "Khöng thïí àûúåc, anh em úi, luä chuáng ta khöng thaânh ngûúâi àûúåc!" laâ lêåp tûác moåi ngûúâi gêåt àêìu taán thûúãng: "Àuáng, chñ phaãi, chñ chñ phaãi, khöng thïí thaânh ngûúâi!..." Vaâ khöng boái àêu ra möåt ngûúâi phaãn baác: "Sao laåi thïë! Phaãi tûå troång chûá!". Höìi coân treã, coá möåt lêìn, daåo êëy töi vaâo quaäng 25 tuöíi, bêìu nhiïåt huyïët coân söi suåc, töi àaä caã gan chöëng laåi luêån thuyïët àoá. Lêìn êëy töi ài taâu thuyã ra àaão Hoaâng Nam. Trïn taâu böîng coá möåt ngûúâi àaân öng àûáng tuöíi caâu nhaâu möåt mònh, àïën hung thêìn cuäng khöng hiïíu vò sao tûå nhiïn laåi thïë. - Xin löîi caác ngûúâi, laâm sao chuáng ta coá thïí thaânh ngûúâi àûúåc! Moåi ngûúâi coá mùåt trong phoâng khaách luác êëy àïìu gêåt àêìu àöìng yá. Riïng töi thò noáng mùæt cûå laåi: - Sao laåi khöng thaânh?! Coân thaânh thïë naâo nûäa!... Dûát khoaát laâ thaânh!... Maâ coân thaânh nhûäng ngûúâi laâm chêën àöång àõa cêìu laâ khaác! Moåi ngûúâi trong phoâng khaách tûúãng nhû ùn yá vúái nhau tûâ trûúác, àöìng thanh kïu êìm lïn: - Bêåy naâo, bêåy naâo, khöng thïí thaânh ngûúâi àûúåc!... - Chuáng ta coân lêu múái àuöíi kõp thiïn haå! - Chuáng ta khöng thïí thaânh ngûúâi àûúåc! Àûúåc moåi ngûúâi höî trúå, öng giaâ kia búát noáng: - Nghe thêëy chûa, con?... Caác võ àêy àïìu nhêët trñ uãng höå töi àêëy. Nhû thïë nghôa laâ quaã thêåt chuáng ta khöng thaânh ngûúâi àûúåc. Con xem, coá ai buöåc caác võ kïu lïn thïë àêu. - Thaânh ngûúâi!... Nhêët àõnh seä thaânh ngûúâi! - töi lùåp laåi. http://ebooks.vdcmedia.com
 17. NHÛÄNG NGÛÚÂI THÑCH ÀUÂA 17 Öng giaâ cûúâi nhaåt: - Àoá, con vûâa noái : "Nhêët àõnh seä thaânh ngûúâi". Chûä seä nhû thïë nghôa laâ trûúác àêy vaâ bêy giúâ chûa thaânh ngûúâi chûá sao. Tûâ bêëy àïën nay bao nhiïu nùm tröi qua maâ luác naâo töi cuäng bùn khoùn "Vò sao chuáng ta khöng thaânh ngûúâi àûúåc?". Lêìn ài tuâ múái àêy àaä múã cho töi àöi mùæt : cuöëi cuâng töi àaä tòm ra cêu àaáp. Trong tuâ töi bõ nhöët vaâo möåt khaám lúán cuãa tuâ chñnh trõ. Quanh töi la caã möåt xaä höåi trñ tuïå: caác nhaâ doanh nghiïåp nöíi tiïëng, caác nhên sô löîi laåc, caác ngaâi tónh trûúãng, caác quan àöëc hoåc, caác cûåu nghõ sô, caác chñnh khaách xuêët chuáng, caác võ àaåi thêìn, caác bêåc kyä sû, caác baác sô danh vang toaân coäi. Hêìu hïët nhûäng ngûúâi naây àïìu àöî àaåt têån Chêu Êu, Chêu Myä, àaä tûâng xuêët dûúng vaâ biïët àïën vaâi ba thûá tiïëng. Mùåc duâ caách nhòn àúâi cuãa töi vaâ hoå coân khaác xa nhau, nhûng trûúác hïët laâ nhúâ coá hoå maâ töi hiïíu ra àûúåc rêët nhiïìu àiïìu vïì caái sûå taåi sao chuáng ta khöng thaânh ngûúâi àûúåc. Nhûäng ngaây tiïëp ngûúâi nhaâ, töi àûúåc nghe toaân nhûäng tin xêëu: luác thò gia àònh töi khöng traã àûúåc tiïìn nhaâ, luác thò chõu tiïìn öng chuã quaán nûúác, vaâ biïët bao nhiïu chuyïån dùçn vùåt khaác nûäa. Töi thêëy nùång nïì, uã döåt. Tïå hún nûäa laâ töi coá mùåc caãm tuyïåt voång. Bêëy giúâ chó coân möåt löëi thoaát: phaãi lêåp tûác ngöìi viïët tiïíu thuyïët. May ra coá möåt túâ baáo naâo chõu àùng taãi thò töi kiïëm àûúåc ñt tiïìn. Nöåi dung cuöën saách àoá töi cuäng àaä thai ngheán tûâ lêu. Àaä quyïët laâ laâm, töi beân ài kiïëm möåt cêy buát maáy, möåt xêëp giêëy röìi ngöìi cheáo khoeo trïn giûúâng maâ viïët. Khöng àûúåc laäng phñ thúâi giúâ! Phaãi chêëm dûát chuyïån troâ ba laáp hoùåc ngöìi khöng nghô vú nghô vêín! Chûa viïët àûúåc 10 doâng thò möåt võ phaåm nhên, àïìu oác saáng laáng àïën gêìn töi: - Chuáng ta khöng thïí thaânh ngûúâi àûúåc! - võ êëy tuyïn böë ngay - Quyïët khöng, quyïët khöng! Töi nñn im. http://ebooks.vdcmedia.com
 18. AZIT NEXIN 18 - Anh noái sao töi nghe naâo? - võ êëy gùång - Töi àaä ùn hoåc úã Thuyå Sô, 6 nùm laâm viïåc úã Bó. Röìi öng ta kïí lïí daâi doâng vaâ cùån keä vïì cuöåc söëng úã 2 nûúác àoá. Töi phaát rêìu rô vò bõ quêëy quaã àöåt nhiïn, nhûng biïët laâm sao àûúåc. Thónh thoaãng töi àûa mùæt nhòn xuöëng, cöë yá cho öng ta hiïíu rùçng töi rêët bêån vaâ mong öng ta àûáng dêåy. Than öi! baån töi naâo coá biïët phaán àoaán. Öng ta cûá thïë maâ nhúá àêu röìi àêëy: - Bïn êëy anh seä thêëy khöng ai khöng cêìm saách vúã. Möåt ngûúâi Thuyå Sô hoùåc möåt ngûúâi bó coá àûúåc vaâi phuát röîi raäi laâ hoå múã saách ra ngay. Ài ö tö, ài taâu hoaã, chöî naâo cuäng àoåc. Maâ giaá anh thêëy hoå trong nhaâ cuäng thïë! Luác naâo cuäng àoåc, àoåc vaâ àoåc... - Chaâ, ghï thêåt, ghï thêåt! - Töi ngùæt lúâi öng ta vúái hy voång öng êëy tha cho töi nhúâ. - Ghï hùèn ài chûá lyå! - öng ta noái tiïëp - Coân bêy giúâ anh cûá thûã nhòn nhûäng ngûúâi quanh àêy xem. Ai cuäng nhêån mònh laâ trñ thûác maâ khöng coá ai cêìm saách caã. Khöng, baån thên mïën cuãa töi úi, chuáng ta khöng thaânh ngûúâi àûúåc. - Öng noái quaã àuáng - töi àöìng yá. Töi vûâa noái thïë, öng ta liïìn hùng tiïët lïn gêëp 2 lêìn vaâ laåi tiïëp tuåc cêu chuyïån ngûúâi Bó ngûúâi Thuyå Sô àoåc saách moåi núi moåi luác. Àïën giúâ ùn trûa. Chuáng töi cuâng àûáng lïn. - Chuáng ta khöng thaânh ngûúâi àûúåc. Bêy giúâ anh àaä roä vò sao nhû thïë chûa? - Öng ta hoãi. - Roä - töi àaáp. Thïë laâ töi mêët àûát nûãa ngaây àïí nghe möåt baâi giaãng vïì loâng hiïëu saách cuãa ngûúâi Thuyå Sô vaâ cuãa ngûúâi Bó. Nuöët vöåi vaâng mêëy haåt cúm trûa töi laåi leo lïn giûúâng viïët saách. Túâ giêëy trïn àêìu göëi, cêy buát trong tay, töi vûâa ngöìi vûâa nghô. Chûa viïët àûúåc möåt chûä laåi möåt ngûúâi quen bûúác àïën: - Anh laâm gò vêåy? - Töi viïët tiïíu thuyïët. - ÚÃ àêy viïët khöng ra caái gò àêu. Anh naây ngöå thêåt!... Anh àaä úã Chêu Êu lêìn naâo chûa! http://ebooks.vdcmedia.com
 19. NHÛÄNG NGÛÚÂI THÑCH ÀUÂA 19 - Khöng, töi chûa bao giúâ ra khoãi àêët Thöí. - Tiïëc quaá! Thïë thò anh phaãi ài Chêu Êu múái àûúåc. Söëng bïn àoá, àûúåc têån mùæt nhòn thêëy moåi veã sinh hoaåt laâ àiïìu rêët thuá võ. Nhûäng chuyïën ài êëy laâm con ngûúâi múã röång àûúåc têìm mùæt. Töi àaä ài hêìu khùæp Chêu Êu, coá leä khöng nûúác naâo khöng àùåt chên túái. Lêu nhêët laâ thúâi kyâ töi úã Àan Maåch, Haâ Lan vaâ Thuyå Àiïín. ÚÃ caác nûúác àoá moåi ngûúâi tön troång nhau hïët sûác. Thêåm chñ ngûúâi ta khöng noái to àïí khoãi phiïìn ngûúâi bïn caånh. Coân úã nûúác ta, anh xem! Muöën thuãng hai maâng nhô! Coá luác töi muöën chúåp mùæt möåt tyá, muöën àoåc hoùåc viïët möåt tyá, töi thiïëu gò viïåc phaãi laâm haã anh, thïë maâ cuäng khöng àûúåc. ÖÌn nhû chúå vúä thïë naây anh khöng viïët tiïíu thuyïët àûúåc àêu. Khöng thïí viïët àûúåc. - ÖÌn nhû chúå vúä töi cuäng viïët àûúåc. Töi chó khöng viïët àûúåc khi bõ ngûúâi khaác laãi nhaãi bïn tai maâ thöi. - Baån thên mïën úi, nhûng àûúåc yïn tônh thò thñch hún biïët mêëy. Coá phaãi thïë khöng? Maâ hoå coá quyïìn gò quêëy rêìy anh kia chûá? Hoå coá thïí noái nhoã àûúåc quaá chûá lyå. ÚÃ Àan Maåch, Thuyå Àiïín, Haâ Lan khöng coá ai bêët lõch sûå nhû thïë bao giúâ. Dên chuáng ngûúâi ta tên tiïën vò biïët tön troång lêîn nhau. Öng ta cûá noái laãm nhaãm hïët chuyïån naây chuyïån khaác, löi ra trùm thûá dêîn duå àïí minh hoaåc cho trònh àöå lõch thiïåp vaâ giaáo duåc cuãa ngûúâi Chêu Êu. Töi cuái xuöëng mùåt giêëy vaâ bùæt àêìu viïët. Noái àuáng hún laâ töi laâm ra böå viïët. Hùèn nhû thïë laâ bêët nhaä nhûng töi coân biïët laâm sao khaác àûúåc? - Àûâng hoaâi cöng vö ñch - öng baån laåi noái - khöng viïët àûúåc gò àêu. Viïët thïë anh chó laâm hoãng àêìu oác. Nûúác Thöí chûá coá phaãi laâ Chêu Êu àêu. Anh coá biïët möåt ngûúâi dên Chêu Êu thò phaãi thïë naâo khöng? Trûúác hïët laâ phaãi coá loâng tön troång ngûúâi bïn caånh mònh. Coân ta thò sao? Baån thên mïën cuãa töi úi, chñnh laâ vò leä àoá maâ chuáng ta khöng nïn ngûúâi àûúåc àêu. Khöng, chùèng thïí naâo àûúåc! Chùæc öng ta chûa chõu kïët thuác ngay, nhûng may quaá, luêåt sû cuãa öng ta àïën cûáu nguy cho töi. Súå rùçng laåi coá ngûúâi khaác àïën aám, töi cuâi gùçm hùèn mùåt xuöëng. Vûâa viïët àûúåc hai doâng, laåi möåt öng baån cuâng xaâ lim bûúác àïën. http://ebooks.vdcmedia.com
 20. AZIT NEXIN 20 - Chuác anh thaânh cöng ! - öng ta noái. - Caám ún baác - töi àaáp. Öng ta ngöìi xuöëng giûúâng töi noái: - Coân xa chuáng ta múái thaânh nhûäng ngûúâi chên chñnh!... Töi khöng heá rùng nûãa lúâi hoâng chùån àûáng cêu chuyïån ngay tûâ khúãi thuyã. - Anh àaä sang Myä bao giúâ chûa? - öng ta hoãi. - Chûa. - Tiïëc thêåt! Anh àûúåc úã àoá vaâi thaáng anh seä hiïíu ngay vò sao chuáng ta laåc hêåu thïë naây. Ngûúâi Myä àêu coá nhû ta, hoå khön thñch taán gêîu. Bïn hoå coá cêu : "Time is money." "Thúâi gian laâ tiïìn baåc". Ngûúâi Myä chó àïën vúái anh khi coá viïåc. Hoå noái vaâi cêu cêìn thiïët röìi ài laâm viïåc khaác. Coân nûúác Thöí ta thò sao? Cûá lêëy chuáng ta maâ xem. Chuáng ta àang laâm gò? Taán doác chûá sao. Taán hïët ngaây naây qua thaáng khaác! úã Myä nhû thïë thò àûâng coá hoâng. Chñnh vêåy maâ hoå tên tiïën. Töi thúã daâi liïn tiïëp, loâng thêìm mong öng ta hiïíu cho laâ töi rêët bêån vaâ öng ta ài ài cho röìi. Nhûng öng ta cûá tiïëp tuåc khoa àaåi ngön nhû chùèng hïì haám chuyïån gò caã. Àïën giúâ ùn töëi. Trûúác khi caáo lui öng ta baão: - Chuáng ta khöng thaânh ngûúâi àûúåc. Àuáng thïë. Cûá caái löëi sa àaâ troâ chuyïån thïë naây thò chùèng coá bao giúâ nïn ngûúâi. - Baác noái thêåt chñ lyá - töi àaáp. Khoùæng vöåi cho xong baát cúm, töi quay vïì laâm viïåc. Tiïíu thuyïët! Phaãi viïët tiïíu thuyïët! - Caái chñnh laâ phaãi lao àöång. Nhûäng viïåc khaác laâ phuå - töi böîng nghe coá tiïëng ngûúâi noái. Ngêíng àêìu lïn töi thêëy möåt baån cuâng khaám àûáng caånh. - Theo anh thò sao? - anh ta hoãi vaâ ngöìi xuöëng giûúâng bïn. - Ai daám tranh luêån chuyïån àoá? Lao àöång cêìn quaá ài chûá - töi àaáp. - Böë meå töi giaáo duåc töi theo tinh thêìn nûúác Àûác... Töi giêån àïën tñm ruöåt. http://ebooks.vdcmedia.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2