intTypePromotion=1

Những thủ thuật IT cần chú ý

Chia sẻ: Fgjỉ Guygh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:30

0
197
lượt xem
61
download

Những thủ thuật IT cần chú ý

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sau khi bấm đúp lên biểu tượng của IE hoặc từ của sổ trang web đang xem, muốn truy nhập vào 1 địa chỉ khác thì phải click chuột và ô Adress để gõ địa chỉ mới cần truy nhập vào. Thay vì thực hiện thao tác chuột, bạn sử dụng tổ hợp phím Atl + D hoặc F6 để đưa con trỏ vào ô Adress của trình duyệt rồi gõ địa chỉ trang web cần truy nhập

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Những thủ thuật IT cần chú ý

 1. Simpo PDF Merge www.ketnoibanbe.org Ebook IT - and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com www.ketnoibanbe.org Những thủ thuật IT cần chú ý Nguồn:www.ketnoibanbe.org Ebook Mademade byh m Ti nVượng ng Ebook by: P :Phạm Tiến Vư TUY N T P TH THU T - IT 1. Ba mươi ba th thu t thao tác nhanh trên IE - Internet Explorer (IE) là m t trình duy t web không xa l gì i v i ngư i dùng máy tính. Tuy nhiên, thao tác sao cho nhanh và g n trên chương trình này khi duy t web thì không ph i ai cũng bi t nhi u. a con tr vào ô Address: 1.1. Sau khi b m úp chu t lên bi u tư ng c a IE, ho c t c a s trang web ang xem, mu n truy nh p vào 1 a ch khác thì ph i click chu t vào ô Address gõ a ch m i c n truy nh p vào. Thay vì th c hi n thao tác chu t, b n s d ng t h p phím Atl + D, ho c phím F6, ho c phím F4 ưa con tr vào ô Address c a trình duy t r i gõ a ch trang web c n truy nh p. Trong 1 s trư ng h p, thao tác trên bàn phím bao gi cũng nhanh hơn nhi u so v i thao tác b ng chu t. 1.2.M 1 c a s trình duy t m i: T c a s trình duy t trang web ang truy nh p, b n mu n truy nh p song song vào 1 hay nhi u a ch trang web khác n a, thay vì ph i thu nh c a s trang web r i b m chu t vào bi u tư ng IE trên desktop, thì b n hãy b m t h p phím Ctrl + N m 1 c a s trình duy t m i, c a s m i xu t hi n gi ng y h t v i c a s ang xem, r i th c hi n l i th thu t 1 trên ưa con tr vào ô Address(b n có th b m thêm nút Esc trư c khi th c hi n l i th thu t 1 n u không mu n t i l i trang web ang xem). 1.3. Th ng tr c Quick Lauch: B m chu t ph i lên thanh Taskbar (n m áy màn hình), trong menu popup hi n ra, ch n Toolbars>Quick Lauch. Khi ó, thanh Quick Lauch v i nh ng bi u tư ng chương trình thư ng dùng s hi n ra trên thanh Taskbar. Do v y, khi c n thao tác n bi u tư ng IE thì ch vi c rê chu t xu ng cu i màn hình và b m vào bi u tư ng IE trên thanh Quick Lauch mà không ph i thu nh t t c các c a s ang xem(N u trên thanh Quick Lauch chưa có bi u tư ng IE thì b n hãy dùng chu t rê bi u tư ng IE trên desktop b vào thanh Quick Lauch). 1.4. Thu nh t t c các c a s ch b ng 1 cú nh n: Hãy s d ng t h p phím Windows + D thu nh t t c các c a s ang xem. Khi c n hi n l i các c a s này, b m W indows + D l n n a. 1.5. Di chuy n qua l i gi a các c a s : Cùng lúc, b n truy nh p vào nhi u a ch trang web b ng nhi u c a s riêng, và t c t i xu ng m i trang không gi ng nhau. Do v y, bi t trang nào ã t i xong thì không có cách nào khác là b n b m chu t vào t ng bi u tư ng c a t ng c a s trên thanh Taskbar, hãy thay th thao tác Nh ng Ebook hay ang ch ó n cá c b n www.ketnoibanbe.org Page 1 of 31
 2. Simpo PDF Merge www.ketnoibanbe.org Ebook IT - and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com này b ng cách b m t h p phím Atl + Tab (ho c gi phím Alt trong khi b m phím Tab nhi u l n) chuy n qua c a s c n xem. 1.6. Cu n trang web: Có th dùng các phím mũi tên lên (Up), mũi tên xu n (Down), Page Up, Page Down cu n lên/xu ng 1 trang web ang xem thay vì dùng chu t kéo thanh cu n. Ho c n u chu t c a b n có nút Scroll thì hãy s d ng nút này. 1.7. M r ng c a s trình duy t: N u b n th y không tho i mái khi ph i xem trang web dư i nhi u menu, thanh công c thì hãy b m phím F11 bung r ng (Full Screen) c a s ang xem. B m F11 l n n a tr l i tr ng d ng c a s ban u. 1.8. M 1 c a s m i t 1 a ch trong c a s trình duy t ang xem: B n hãy gi phím Shift trong khi b m chu t vào dòng a ch trong trang web. 1.9. Tr v , i n 1 trang web ã xem: N u b n ã truy nh p t t c các trang web v i 1 c a s trình duy t duy nh t thì có th s d ng phím Alt + phím mũi tên sang trái, hay Alt + phím mũi tên sang ph i(ho c ch b m phím Back Space) tr v ho c i n 1 c a s trang web li n trư c, li n sau ã truy nh p. Trong trư ng h p mu n tr v 1 trang web ã truy nh p nhưng cách trang web ang xem nhi u trang thì hãy b m chu t vào nút mũi tên bên c nh nút Back trên thanh công c c a trình duy t. 1.10. Lu l i a ch 1 trang web ang xem: Khi g p 1 a ch trang web hay, b n mu n lưu l i a ch này l n sau truy nh p l i. th c hi n, b m chu t ph i lên vùng tr ng trên trang web này, ch n Add to Favorites, t tên cho a ch này và b m OK. L n sau, c n truy nh p l i a ch này, b m vào nút Favorites và b m vào tên ã t (ho c ch n trong menu Favorites). 1.11. M c a s tìm ki m: B m phím F3, và gõ t khóa c n tìm ki m vào ô tìm ki m trong c a s tìm ki m hi n ra, có th gõ t c n tìm ki m trong c p nháy kép(“”) tìm chính xác t này trên các trang web có t này. 1.12. Tìm t trên 1 trang web: B m t h p phím Ctrl + F hi n c a s Find r i gõ t ho c câu c n tìm trong n i dung c a trang web ang xem. 1.13. Truy nh p l i các a ch trang web ã truy nh p ngày hôm tr c: B m t h p phím Ctrl + H th c hi n i u này, trong ph n History hi n ra bên trái trang web, b n tìm và b m vào a ch trang web ã truy nh p ngày hôm trư c, ho c th m chí nh ng a ch mà b n ã truy nh p cách ây kho ng 1 tháng. 1.14. Lu n i dung 1 trang web: - Khi c n lưu l i toàn b n i dung trang web ang xem, b m t h p phím Alt + F, r i b m phím ch A, gõ tên file và ch n thư m c lưu. Nh ng Ebook hay ang ch ó n cá c b n www.ketnoibanbe.org Page 2 of 31
 3. Simpo PDF Merge www.ketnoibanbe.org Ebook IT - and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 1.15. Hi u ch nh ch trên trang web: - N u ch trên trang web nh qúa làm b n ph i căng m t ra c (gây m i m t), hãy vào menu Edit->Text size->ch n Larger (ho c Largest). Ho c chu t c a b n có nút Scroll thì hãy gi phím Ctrl trong khi cu n nút Scroll. N u ch trên trang web hi n ra v i nh ng ký t l , b n th b m chu t ph i lên vùng tr ng c a trang web và th ch n l n lư t trong menu popup hi n ra các l nh Encoding->Western European; ho c Encoding->User Defined; ho c Encoding->Unicode(UTF-8) (trong 1 s trư ng h p, có th b n ph i tr i qua m c More thì m i ch n ư c các l nh này). 1.16. Truy nh p nhanh vào các trang web .com: Trình duy t IE t bi t h tr cho các trang web .com. B n d dàng truy nh p vào các a ch trang web d ng này mà không c n ph i gõ y a ch trang web ó, b n ch c n gõ các ch gi a ph n www và ph n com, r i b m t h p phím Ctrl + Enter là truy nh p ư c. Ví d : gõ hotmail r i nh n Ctrl + Enter là vào ư c trang http://www.hotmail.com 1.17.Nh ng phím t t thư ng dùng -F4: M danh sách trang web trong thanh a ch -F5: Làm tươi trang (refresh) -F6 ho c Alt + D: Vào thanh a ch -F11: Phóng to màn hình ( n F11 m t l n n a tr l i bình thư ng) -Alt + Home: Tr v trang web m c nh -Alt + mũi tên ph i: Sang trang k ti p (forward) -Alt + mũi tên trái ho c Backspace: Lùi v trang trư c (back) -Ctrl + Enter: T ng i n “www.” và “.com” khi gõ tên trang web có uôi “com” vào thanh a ch -Ctrl + O ho c Ctrl + L: Chuy n sang a ch m i -Ctrl + D: ưa trang hi n hành vào favorites -Ctrl + W: óng c a s hi n hành -Ctrl + N: M c a s m i -Ctrl + F: Tìm ki m -Ctrl + E: M Search -Ctrl + I: M Favorites -Ctrl + H: M History -Ctrl + B: M h p tho i Organize Favorites -Ctrl + mũi tên trái: Khi thanh a ch ch a con tr ho c bôi en, con tr nh y v bên trái m t b c -Ctrl + mũi tên ph i: Khi thanh a ch ch a con tr ho c bôi en, con tr nh y v bên ph i m t bc -Shift + F10: Hi n menu (tương ương nh p chu t ph i) -Tab và Shift + Tab: Di chuy n t i/lui các m c trên trang màn hình -Esc: D ng download T t/M ch toàn màn hình: F11 Lư t qua Address Bar, nút Refresh, H p tho i tìm ki m và các ph n trên m t trang web: Tab Tìm m t t hay c m t trên trang: CTRL + F M trang hi n hành trong m t c a s m i: CTRL + N In trang: CTRL + P Ch n t t c thành ph n trên trang: CTRL + A Phóng to/Thu nh : CTRL + PLUS / CTRL + - Phóng to 100%: CTRL + 0 1.18.Thanh i u hư ng Chuy n n trang ch : ALT+HOME Lùi l i: ALT+LEFT Nh ng Ebook hay ang ch ó n cá c b n www.ketnoibanbe.org Page 3 of 31
 4. Simpo PDF Merge www.ketnoibanbe.org Ebook IT - and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Ti n t i 1 bư c: ALT+RIGHT Làm tươi trang: F5 Làm tươi trang l n b nh m: CTRL + F5 Ngưng t i trang: ESC 1.19.B lưu trang yêu thích (Favorites) M danh sách Favorites: CTRL + I T ch c Favorites: CTRL + B Nh p trang hi n t i vào danh sách Favorites: CTRL + D M danh sách Feeds: CTRL + J M danh sách History: CTRL + H 1.20.Các phím t t cho ch c năng duy t theo th óng th : CTRL + W M nhanh xem m t th : CTRL + Q Thêm m t th m i: CTRL + T Xem danh sách các th ang m : CTRL + SHIFT+ Q Chuy n sang th k ti p: CTRL + TAB Chuy n sang th trư c ó: CTRL + SHIFT + TAB 1.21.Phím t t v i Address Bar (Thanh a ch ) Ch n address bar: ALT + D Thêm “http://www.” phía trư c và “.com” phía sau o n ký t v a nh p vào address bar: CTRL + ENTER Ch thêm “http://www.” phía trư c o n k ý t v a nh p vào address bar, ph n uôi c a tên mi n thì b n ph i ch nh rõ. M website ư c gõ trong address bar m t th m i: ALT + ENTER Xem danh sách các a ch web ã ư c gõ trong Address bar: F4 1.22.Phím t t thanh tìm ki m (Search bar) Ch n thanh tìm ki m: CTRL + E Xem danh sách các nhà cung c p công c tìm ki m: CTRL + DOWN M trang k t qu trong m t th m i: ALT + ENTER 1.23.Các tác v chung thư ng g p T t t t c các ph n b sung (add-ons): Phím windows + R, gõ iexplorer.exe –extoff M ch c năng AutoComplete a ch web t ng ư c i n vào khi b n b t u gõ m t l n n a: Tools – Internet Options – Advanced – Use inline AutoComplete Thay i cách ho t ng c a th tab trong Internet Explorer: Tools – Internet Options – trong ph n th General, dư i Tabs, ch n Settings Hi n th thanh Menu ph n trên cùng: ALT (hi n th t m th i), Tools – Menu Bar (m thư ng tr c). Xóa cookies, m t kh u, d li u, history, và temporary internet files: Tools – Delete Browsing History Tìm và cài t add-on: Tools – Manage Add-ons – Find more Add-onsIn m t ph n c a trang: Ch n ph n c a trang mà b n mu n in, nh n CTRL + P, ch n Selection trong h p tho i In n, nh n Print b t u in. 2.Phím t t h u d ng trong PC Nh ng Ebook hay ang ch ó n cá c b n www.ketnoibanbe.org Page 4 of 31
 5. Simpo PDF Merge www.ketnoibanbe.org Ebook IT - and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 2.1.Nh p nhanh a ch website vào address bar B t c khi nào c n nh p nhanh a ch website vào address bar, b n ch c n nh n Alt và D cùng lúc. Nh ng ch trong address bar s ư c ch n và bôi en ch b n nh p a ch m i. Th thu t này r t ti n nh ng lúc b n ph i bôi en c m t dòng a ch dài lo ng ngo ng nh p a ch m i. Cách làm này "h u hi u" trong Internet Explorer, Mozilla Firefox và có th dùng trong m t s trình duy t khác. 2.2.Phím t t xem Properties c a file Click chu t ph i, dò trong menu xem ph n Properties n m âu, sau ó click vào - n u b n v n thư ng dùng cách này xem Properties c a file thì b n nên nh n phím t t sau. Ch c n gi phím Alt và double click vào icon b t k ỳ, ph n Properties s m ra ngay trong vòng 2 giây. 2.3.Phím t t óng t t c các c a s - N u ang m r t nhi u c a s c a nhi u chương trình khác nhau mà mu n minimize thì làm th nào? Cách thông thư ng là nh n con tr vào nút “-“ góc trên bên ph i c a s , nhưng ng tác này ph i th c hi n nhi u l n v i t ng c a s . Cách nhanh g n hơn minimize toàn b là v a nh n phím Windows và phím “M”. Alê h p, t t c chui xu ng taskbar. Phím Windows + D cũng cho k t qu tương t vì ây là shortcut ch y th ng v Desktop. 3. Tám m o giúp t i ưu pin cho laptop - V i ngư i tiêu dùng, Laptop (máy tính xách tay) ã tr nên khá ph bi n và v i l ch c t i n c a i n l c như hi n nay thì vi c duy trì ngu n i n dài nh t có th cho laptop là v n ưc quan tâm. Dư i ây là nh ng th thu t giúp t i ưu ngu n năng lư ng cho Laptop. 3.1.Qu n lý ngu n i n hi u qu S d ng ph n m m qu n lý ngu n i n trong laptop có th ti t ki m nhi u năng lư ng và kéo dài th i gian s d ng pin hơn. N u máy có tích h p ch c năng t o Profiles qu n lý ngu n riêng thì hãy l a ch n profiles phù h p nh t v i b n mà v n t hi u qu t i ưu nh t. Hãy nh n Start -> Control Panel -> Performance and Maintenance->Power Options. Trong Power Schemes, l a Max Battery và nh n OK. L a ch n này s t t màn hình sau 1 phút và ưa máy tính xách tay c a b n v ch ch (standby) sau 2 phút không s d ng. N u th y không thích h p, hãy chuy n qua l a ch n Portable/Laptop, l a ch n này s ưa v ch ch sau 5 phút. 3.2.Ngh ngơi nhanh chóng H u h t các PC u có ch c năng ng ông (Hibernate) và ch ch (Suspend ho c Standby). Ch ch standby c a W indows XP s t m th i d ng toàn b ĩa c ng và màn hình, nhưng m i th trong b nh h th ng v n còn ó. Trong khi ó, ch ng ông thì ghi m i th t trong b nh vào ĩa c ng và t t máy hoàn toàn. Windows s ph c h i l i t ch ch nhanh hơn r t nhi u khi s d ng ch ng ông. Tuy nhiên, n u máy tính c a b n h t pin khi ch ch (standby) thì toàn b d li u s bi n m t. Vì v y, b n c n ph i thi t l p t ng sao lưu nh ng công vi c ang th c hi n trong các work, ph n m m qu n lý cá nhân PIM (Personal Information Manager), và các ph n m m khác. Nh ng Ebook hay ang ch ó n cá c b n www.ketnoibanbe.org Page 5 of 31
 6. Simpo PDF Merge www.ketnoibanbe.org Ebook IT - and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com máy tính v ch ch , hãy nh n Start -> Turn Off Computer -> Stand By. cho máy tính v ch ng ông, hãy ch n Start -> Turn Off Computer và ch n Hibernate (n u không th y tuỳ ch n này, hãy gi thêm phím Shift). N u v n không th thi t l p ư c ch ng ông, hãy ch n Start -> Control Panel -> Performance and Maintenance -> Power Options -> Hibernate và ch n Enable hibernation. 3.3.Gi m sáng màn hình N u màn hình t i hơn s ti t ki m năng lư ng thì t t màn hình khi không s d ng t i luôn là phương pháp ti t ki m nh t. 3.4.T t các thi t b không c n thi t Hãy lo i b các PC card và các k t n i USB ho c FireWire th c s chưa c n thi t. Máy tính xách tay thư ng tích h p s n card m ng không dây, nh ng thi t b này tiêu t n năng lư ng dò tìm các i m truy c p (access point), do ó ti t ki m năng lư ng khi không c n dùng n hãy t t thi t b này. 3.5.Lau s ch i m ti p xúc i m ti p xúc gi a pin và máy có th làm gi m hi u su t s d ng c a pin. Hãy lau s ch i m ti p xúc b ng kim lo i gi a pin và máy hàng tháng b ng v i m m có t m c n. i u này s gi m thi u th t thoát năng lư ng do ti p xúc kém. 3.6.Hãy thư ng xuyên s c pin Hãy mang theo b s c/chuy n i AC khi ph i i ra ngoài, và hãy s d ng b s c này b t c lúc nào có th . N u b s c i kèm theo máy không t t và có v n ng n và phi n ph c, hãy s d ng b s c pin h p th i trang c a Belkin và Targus. Nh ng b s c này nh và m ng. Không nh ng th , m t s model c a Targus còn có th s c pin cho i n tho i di ng n a. 3.7.T i ưu hi u năng h th ng T i ưu hi u năng h th ng s gi m áng k s tiêu hao năng lư ng. gi cho máy tính xách tay s d ng tài nguyên CPU và b nh t t nh t cho các ng d ng khác, hãy t t b t c các ph n c ng và ph n m m nào không c n thi t. Ki m tra các bi u tư ng trong khay h th ng (system tray). B n có th s d ng ti n ích có s n trong Windows là msconfig l a ch n các chương trình mu n t ng n p trong khi kh i ng. ki m tra lư ng tài nguyên, trong H H W indows 2000 và Windows XP hãy m Ctrl-Alt-Del và m Task Manager, ch n Performance xem lư ng tài nguyên ã s d ng. Trong Windows 98 và Windows Me hãy m ti n ích System Monitor b ng cách Start, Programs, Accessories, System Tools, System Monitor. 3.8.L p thêm b nh RAM Thêm b nh RAM cho laptop cũng làm gi m áng k s c n thi t ho t ng c a b nh o. B nh o s d ng c ng lưu t m các thông tin trong b nh . Vì v y, l p thêm b nh RAM s làm gi m áng k ho t ng c a ĩa c ng nên s ti t ki m ư c năng lư ng hơn. 4.S d ng Google hi u qu - Google.com là m t trong nh ng công c tìm ki m thông d ng nh t hi n nay và ư c nhi u ngư i yêu thích. Có th nói v i Google ngư i dùng s có c m t kho tàng thông tin hi n ra trong nháy m t ch v i vài t khóa và 1 cái nh p chu t. Nh ng Ebook hay ang ch ó n cá c b n www.ketnoibanbe.org Page 6 of 31
 7. Simpo PDF Merge www.ketnoibanbe.org Ebook IT - and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Khi c n thông tin gì, hãy vào http://www.google.com, nh p t khóa c n thi t và a-lê h p, Search! Nhưng cũng ph i h c m t chút thì m i bi t cách tìm cho hi u qu . 4.1.Tìm ki m gi n ơn Ai cũng bi t nguyên t c là có ư c k t qu chính xác ho c g n chính xác, ph i ch n t khóa phù h p và có liên quan v i n i dung c n tìm. Ví d mu n tìm thông tin v Picasso, thì nh p "Picasso" (không có ngo c kép) ch ch ng ai l i i nh p "painter". Mu n tìm tên chính xác c a Th tư ng Thái Lan thì ương nhiên là nh p “Thailand Prime Minister”. Nhưng n u mu n tìm tên ông Th tư ng c mà nh p t khóa tương t thì c ngày cũng không ra vì “ b n” ngư i ta l i g i là “Chancellor”. C n nh p t ng n g n và không c n các liên t "and". Ví d tìm các thông tin liên quan n "computer" và "forum" thì ch c n nh p "computer forum" thay vì "computer and forum". Cũng c n lưu ý là Google tìm ki m không phân bi t ch hoa và thư ng và có th nh p ch Unicode tho i con gà mái. Ngoài ra, có th tìm thông tin theo các danh m c Google phân nh s n t i http://directory.google.com 4.2.Tìm ki m nâng cao Google s lo i b các t thông d ng trong các t khóa, ví d như "where", "how", "a", "the"... tăng t c tìm ki m. Do ó n u mu n k t qu có các t này, hãy thêm kho ng tr ng và d u c ng " +" trư c t khóa ó, ví d : "computer +how". N u mu n tìm chính xác 1 chu i nào ó, hãy thêm ngo c kép, Ví d : "where are you". Tương t , khi mu n tìm ki m 1 trang web theo t khóa yêu c u nhưng l i không mu n xu t hi n t khóa nào ó, có th dùng d u tr " -". Ví d mu n tìm các di n àn máy tính nhưng không có nói v hacking, hãy dùng t khóa "computer forum -hack". Google cho phép dùng t khóa "OR" (ch hoa) gi a các t khóa c n tìm tìm các thông tin xu t hi n ít nh t 1 t khóa. Ví d tìm n i dung "computer OR forum" thì k t qu s cho ra các trang có ít nh t 1 t khoá "computer" ho c "forum" ho c có c hai. Có th tham kh o thêm các cách tìm sau ây: Tìm gi i h n theo tên mi n (domain name): N u mu n tìm thông tin trong 1 website c • th nào ó, hãy dùng t khóa "site:URL". Ví d tìm thông tin v chương trình CuteFTP trong www.download.com, hãy nh p "cuteftp:www.download.com" Tìm ki m các trang thông tin có liên k t n trang ta c n, dùng t khóa "link:URL". Ví d • tìm các trang liên k t n www.microsoft.com, hãy nh p: "link:www.microsoft.com" Tìm thông tin trong các t p d li u theo ki u t p c th , dùng t khóa • "filetype:ph n_m _r ng. Ví d mu n tìm các thông tin computer trong các file có ki u PDF thì nh p: "computer filetype:pdf" T khóa "related:URL” cho phép tìm các trang web có thông tin tương t 1 trang web • nào ó. Ví d tìm trang tương t trang www.google.com, nh p t khóa "related:www.google.com" T khóa "info:URL" s tìm các thông tin v 1 trang web nào ó. Ví d nh p • "info:www.google.com" s xu t hi n các thông tin v trang www.google.com T khóa "allintitle:t _khóa" s tìm các trang web có tiêu ư c ch ra sau d u 2 ch m. • Ví d mu n tìm các trang web có tiêu computer, hãy dùng "allintitle:computer" T khóa "intitle:t _khóa_1 t _khóa_2..." s tìm các trang web có tiêu b t bu c có • ch a t _khóa_1 và n i dung ho c tiêu có ch a t _khóa_2. Ví d "intitle:google search" s tìm các trang web có tiêu ch a t "google" và n i dung có t "search" (Lưu ý: Tìm ti ng Anh ki u này m i chính xác, ti ng Vi t m t t có n m y ch l n) Nh ng Ebook hay ang ch ó n cá c b n www.ketnoibanbe.org Page 7 of 31
 8. Simpo PDF Merge www.ketnoibanbe.org Ebook IT - and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com T khóa "allinurl:các_t _khóa" s tìm các trang web có a ch URL b t bu c ch a các • t khóa ch nh. Ví d b n tìm "allinurl:TTXVN" s cho ra các trang web có a ch ch a t "TTXVN" T khóa "inurl:t _khóa_1 t _khóa_2..." s tìm các trang web có a ch URL b t bu c • ch a t _khóa_1 và n i dung trang web ch a t _khóa_2. Ví d tìm "inurl:CNN news" s cho ra các trang web có a ch ch a t "CNN" và ch n ph n "news"./. 4.3. Hi u qu c a d u * khi tìm ki m v i Google - N u không nh ra c c m t ho c câu hoàn ch nh mà ch mang máng m t vài ch , b n hãy chèn d u * vào v trí mơ h ó. Ví d : Khi gõ "T t g * sơn" vào ô tìm ki m, ch n Pages from Vietnam > Search, b n s ư c "T t g hơn t t nư c sơn." N u c m th y kho ng cách gi a các t dài, hãy cho thêm vài d u *, ví d : "H i cô tát nư c *** i" Ngư i dùng có th t n d ng d u * tìm ra thông tin theo m t form nào ó. Ví d khi ghi thông tin qu ng bá, các công ty thư ng vi t a ch : ...; Tel:...; E-mail:... B n s t d u này thay vào v trí c a d u ... thu th p d li u. D u này r t h u d ng khi b n mu n tra c u và so sánh gi a các khái ni m d nh m l n ho c g n gi ng nhau. Ví d : N u gõ George * Bush vào ô tìm ki m, ngư i dùng s có ư c thông tin v cha con t ng th ng Bush; k t qu s cho th y George W. Bush là ương kim t ng th ng M và George H.W. Bush là c u t ng th ng M . 5. Tìm t chưa có trong t in 5.1.Tìm b ng Google Xin nêu m t “chiêu th c” tìm các t hay c m t chưa có trong t i n. Trư c ây, không tìm th y chúng trong t i n xem như thua. Ngày nay, b n ch c n vào trang web quen thu c c a Google r i gõ: define: [t c n tìm] (nh có d u hai ch m sau define). Ví d , c m t “soccer mom” m i ra i vào u th p niên 1990, nay ã có m t trong m t s t i n l n, n b n m i (a typical American suburban woman with school-age children - gi ng như các bà m loay hoay chuy n h c c a con Vi t Nam) nhưng c m t “Volvo-driving soccer mom” thì ph i dùng công c define c a Google tìm nh nghĩa: “Volvo-Driving Soccer Mom” is a song by the alternative rock/punk band Everclear, from their album Slow Motion Daydream (2003). The song spoofs girls who experiment with drugs and sex in high school and college but later grow up to be conservative “soccer moms” (spoof là nh i). Ưu i m c a cách tìm này là nó s c s o h t m i glossary c a nhi u trang web chuyên ngành cho nên nó cung c p nhanh nh nghĩa c a các t m t cách chính xác. Tu n trư c t Fortune có bài v d u khí, trong ó có câu: “Some say BP might have avoided the shutdown if it had used smart pigs more often”. c xong, chúng ta cũng oán ư c smart pig ch c ch n không ph i là con heo thông minh mà ph i là m t lo i thi t b gì ây. S d ng “chiêu th c” nói trên, chúng ta s có ngay nh nghĩa: “Smart pig - An internal inspection tool used in the pipeline industry to detect anomalies or irregularities on the inner walls of a pipeline”. c m t tài li u k thu t, th y c m t “vacuum breaker”, n u không dùng công c Google này, khó lòng bi t ư c nghĩa c a nó là van ch ng ch y ngư c. Ngoài ra, gõ “define: t c n tìm” cũng giúp chúng ta ti t ki m nhi u th i gian khi g p nh ng c m t g m các t thông thư ng nhưng k t h p l i có nghĩa m i. N u ph i tra c u t i n, dù t i n trên máy tính cũng m t công nhi u hơn. Ví d , cũng vào tu n trư c t Time có bài v m t doanh nhân s m phát chóng tàn, ã vi t: “The decision to abandon a high-profile case against a dotcom poster boy marks the end of a sorry era”. Trong câu này có c m t poster boy (hay poster child), nay mang nghĩa “m t mô hình m u m c, m t t m gương, m t i n hình”. ây mu n nói doanh nhân này t ng là nhân v t chói sáng c a th i k ỳ bùng n các công ty dotcom, t ng b truy t nay ư c mi n truy c u trách nhi m. Nh ng Ebook hay ang ch ó n cá c b n www.ketnoibanbe.org Page 8 of 31
 9. Simpo PDF Merge www.ketnoibanbe.org Ebook IT - and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com m t câu khác, trên t Economist: “Giving land titles to the poor is no silver bullet”, thì silver bullet là m t c m t c bi t (gi i pháp ơn gi n, hi u qu cho m t v n khó). Th tra m t s cu n t i n Anh-Anh l n thì th y có nghĩa này nhưng các b n c th dùng cách define c a Google nói trên s b t ng khi th y nó còn có nhi u nghĩa khác mà t i n không ghi. Tuy nhiên, ôi lúc ph i c n th n, Google define nhi u lúc không lư ng trư c cách chơi ch c a m t s bài báo, ví d t Newsweek khi vi t bài nhân m t năm v bão Katrina, ã vi t: “It’s cheaper to go Dutch”. ây là m t l i chơi ch vì thành ng go Dutch thư ng dùng theo nghĩa ai ăn n y tr ti n nhưng trong câu này ch có nghĩa b t chư c Hà Lan [ xây p ch ng ng p l t] l i r hơn. 5.2.Tìm qua t i n bách khoa “nhân dân” Wikipedia (en.wikipedia.org) M t cách n a là vào cu n t i n bách khoa “nhân dân” Wikipedia (en.wikipedia.org), dù còn nhi u l i chê bai v tính chính xác nhưng v n ang là ngu n tham kh o l n nh t hi n nay. Ch ng h n khi báo Time tư ng thu t chuy n cơm không lành, canh không ng t gi a ch hãng phim Paramount Pictures và di n viên Tom Cruise ã b t u b ng câu: “Sometimes, dating the prom king is more trouble than it’s worth”. Vào trang này, gõ vào t prom, chúng ta s bi t ây là bu i ti c liên hoan d vũ cu i c p c a h c sinh trung h c, cu i bu i có b u ch n Prom Queen và Prom King (c p h c sinh nam n ư c nhi u ngư i ch n nh t). Như v y ý tác gi mu n nói, chơi v i m t ngư i hào hoa, phong nhã, ngư i n i ti ng, ngư i ư c ưa chu ng chưa ch c ã áng bõ công ( ây xin m ngo c nói thêm, d vũ lo i này trư ng Úc và Anh g i là ball, Canada và New Zealand g i là formal). 5.3.Tìm qua trang web Double-Tongued Dictionary (www.doubletongued.org) M t cách khác n a là vào trang web Double-Tongued Dictionary (www.doubletongued.org) là nơi chuyên sưu t m nh ng t m i, t l . Ví d , b n c m t tài li u v xây d ng, th y có c m t “mother-in-law unit”, ki m ư c nh nghĩa cu n t i n nào khác. ây là lo i phòng ph , nhà ph , c nh nhà chính. Còn vì sao dân M xem lo i phòng này là dành cho các bà m v l i là chuy n khác, không dính líu n v n ngôn ng . M t t mà trang web này m i ưa vào cu i tháng 8 là “bloody pocket syndrome” - the tendency of workers not to report injuries received while at work. 6.Phím t t v i OE ( Outlook Express ) -Alt + S ho c Ctrl + Enter: G i thư -Alt + Enter: Xem thu c tính c a thư -Alt + phím cách (space bar) + X: Màn hình c c i (maximize) -Alt + phím cách (space bar) + N: Màn hình c c ti u (minimize) -Ctrl + M: G i và nh n thư -Ctrl + N: So n thư m i -Ctrl + >: Chuy n sang thư k ti p (M m t thư trong thư m c b t kỳ r i nh n t h p phím c các thư k ti p) 7.Th thu t v i Microsoft Word 7.1.Xem nhanh n i dung văn b n Word Trong Microsoft Word, khi c n xem n i dung c a file văn b n thì ngư i s d ng thư ng m file này ra xem. Tuy nhiên, nhi u khi không c n thi t ph i m toàn văn b n ra như v y kh i m t th i gian ch i. N u mu n “xem nhanh” n i dung các văn b n thì có th áp d ng th thu t sau ây: - T c a s chương trình Microsoft Word, vào menu File > Open ho c b m t h p phím Ctrl+O m h p tho i Open. - Trong h p tho i Open, vào nút View (bên trái nút “Tools”), sau ó b m ch n m c Preview. T bây gi , khi di chuy n con tr n tên file văn b n nào thì ngay l p t c n i dung c a file ó s xu t hi n trên khung bên ph i c a h p tho i Open. Nh ng Ebook hay ang ch ó n cá c b n www.ketnoibanbe.org Page 9 of 31
 10. Simpo PDF Merge www.ketnoibanbe.org Ebook IT - and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 7.2.Vi t văn b n b ng ti ng Anh nhanh và chu n B n có th t n d ng m t s template c a W ord (các phiên b n m i) vi t sơ y u lý l ch b ng ti ng Anh nhanh và chu n. - M Microsoft Word, vào FileNew. T i c a s v a hi n ra, nh p chu t vào General Templates..., r i ch n th Other Documents. - Tùy theo cơ quan ơn v mà b n chu n b n p h sơ, nh p úp chu t vào 1 trong 3 d ng CV: Contemporary Resume (CV hi n i), Elegant Resume (CV thanh nhã), Professional Resume (CV chuyên nghi p). -Ghi è thông tin b n thân vào CV m u v a hi n ra. Cách trình bày và cách dùng t trong các CV m u r t áng b n tham kh o. B n có th gi nguyên ho c thay i các m c. Ghi chú: 1.N u mu n trình bày CV chi ti t hơn và úng ý mình hơn, t i Other Documents, b n ch n Resume Wizard. Làm theo các hư ng d n l n lư t xu t hi n, b n s có m t CV như ý! 2. V i cách làm tương t (vào FileNewGeneral Templates), b n có th t o ra nh ng b c thư, b n fax, báo cáo... ti ng Anh chu n m t cách nhanh chóng. 7.3.Phím t t gõ s mũ dư i Mu n gõ s mũ dư i (subsript) ví d Fe2O3 thì nh p Fe r i nh n t h p hai phím t t là phím Ctrl và phím = (d u b ng), khi ó con tr s gi m m t n a, ch vi c nh n ti p s 2 r i nh n l i hai phím này con tr tr v bình thư ng. Ti p t c thao tác v i O và 3. L nh này có hi u l c i v i c MS Word l n FrontPage. 7.4.Phím t t gõ s mũ trên 3 Mu n gõ s mũ dư i (upsript) ví d mm thì nh p “mm” r i nh n t h p ba phím t t là phím Ctrl phím Shift và phím = (d u b ng), khi ó con tr s gi m m t n a và ch y lên phía trên, ch vi c nh n ti p s 3 r i nh n l i ba phím này con tr tr v bình thư ng. L nh này có hi u l c i v i c MS Word l n FrontPage. 7.5.Lo i b hyperlink trong tài li u Word - B m Ctrl+A ch n toàn b tài li u, sau ó b m Ctrl+Shift+F9. - N u ch mu n lo i b m t liên k t nào ó thì ưa con tr chu t vào liên k t ó, b m Ctrl+K r i b m vào phím Remove Link trong h p tho i (Tương ương b m phím ph i chu t và ch n Remove Hyperlink). Tuy nhiên, cách làm nhanh nh t trong trư ng h p này là ưa con tr chu t vào cu i siêu liên k t ó và b m phím Backspace. 7.6.Chèn ký t c bi t N u các tài li u c a b n c n lo i k ý t in c bi t ít ph bi n, hãy ch n Start.Programs (All programs trong XP). Accessories.System Tools.Character Map, ho c ch c n n phím -R, gõ charmap, và n . Thi t l p font, nh n úp ký t c n, nh n nút Copy, và dán ký t ó vào trong tài li u yêu c u. Trong Windows 2000 và XP, có th kéo và th t h p 'Characters to Copy' c a b n ký t n W ord, Pad và m t vài ng d ng khác. 7.7.Ch ct ng nh y cách Có lúc ánh văn b n ti ng Vi t trong MSWord mà m i ký t trong m t ch c t ng nh y ra m t space là do ch c năng Smart Cut and Paste. Ch c n vào Tools, sau ó vào Options r i Edit và b ch c năng này i. Nh ng Ebook hay ang ch ó n cá c b n www.ketnoibanbe.org Page 10 of 31
 11. Simpo PDF Merge www.ketnoibanbe.org Ebook IT - and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 7.8.Ch “i” t ng nh y thành “I” Khi s d ng MS Word mà b l i ch “i” c t ng nh y thành “I” thì làm th nào? D t. Vào Tools, r i Auto Correct Options và b Replace Text As You Type i là ư c. Nhưng làm thì hơi "c c oan", s không dùng ư c ch c năng Auto Correct c a W ord n a. Cách hi u qu hơn là vào danh m c các t thay th xóa b (Delete) vi c thay th ch "i" v i ch "I". 7.9.Cách chuy n mã văn b n v i Unikey N u b n ã t ng g p trư ng h p m t file văn b n W ord có font ch toàn b là .VnTime, b n l i mu n copy m t o n trong văn b n này sang m t văn b n khác có font ch là VNI-Times ho c font Unicode thì b n s g p r c r i do s không ng nh t gi a các mã văn b n. Vn này r t hay g p trong th c t , ngư i s d ng thư ng ph i m t r t nhi u th i gian và g p r t nhi u khó khăn ch nh s a. Bài vi t này nêu rõ t ng bư c cách th c th c hi n vi c chuy n mã văn b n vì cũng có nhi u b n bi t tính năng c a ph n m m Unikey nhưng chưa th c hi n thành công. th c hi n vi c chuy n i này, b n có th dùng ph n m m Unikey 3.55 tr lên và th c hi n như sau: Cách 1: Chuy n font ch c a c file văn b n Ch y Unikey, b m t h p ba phím Ctrl + Shift + F6. B n m file c n chuy n i, ch n File> Save As..., ch n ph n m r ng là Rich Text Format lưu l i v i nh d ng *.rtf. Sau ó, b n vào ph n c a s Unikey, ch n B ng mã ngu n là TCVN3 (ABC) tương ng v i file văn b n ban u có mã là .VnTime. B ng mã ích b n ch n là VNI Windows chuy n thành văn b n có mã là VNI-Times, ch n Unicode chuy n thành văn b n có mã là Times New Roman. Sau ó, b n ch n file ngu n và nơi t file ích. Chú ý quan tr ng là b n ph i thêm .rtf file ích ph i có ph n m r ng *.rtf. Cu i cùng b n b m Chuy n mã, quá trình th c hi n vi c chuy n i di n ra r t nhanh, ch kho ng vài giây là xong. Sau ó, b n th c hi n lưu l i file c n chuy n d ng thông d ng *.doc m c nh c a W ord. Cách 2: Chuy n font ch c a m t o n văn b n thông qua b nh m Clipboard c a Windows Th c ch t c a cách này cũng hoàn toàn tương t như cách 1 nhưng thư ng áp d ng chuy n mã m t o n văn b n nh m ti t ki m th i gian vì không ph i thông qua nh d ng file RTF. B n m file văn b n lên, ch n m t o n c n chuy n r i n Ctrl + C copy vào Clipboard và ch n tương ng v i b ng mã ngu n trên Unikey. Trên Unikey, ch n ph n b ng mã ích tương ng v i font mong mu n, sau ó ánh d u ki m vào m c Chuy n mã clipboard trên Unikey, r i n Chuy n mã. Sau ó, b n n Ctrl + V vào ph n văn b n c a b n, cu i cùng b n s có ư c o n mã văn b n thích h p như mong mu n. Chương trình Unikey có th dùng chuy n mã gi a r t nhi u nh d ng mã văn b n khác nhau. Hi n phiên b n m i nh t là Unikey 4.0, b n có th t i trang web unikey.org ho c tìm mua các c a hàng ph n m m tin h c. 7.10.M t s quy t c khi dàn trang - Có m t s t nh t báo hi n nay ư c trình bày theo ki u... vô t i v , ch ng theo m t nguyên t c gì. Ngay c nh ng c gi ít quan tâm nh t n chuy n hình th c cũng ph i nghĩ r ng dư ng như các bài ư c "t ng" lên m t báo ch không h có bàn tay h a sĩ. T t nhiên là v i báo ngày thì ã có master layout - thi t k trang cơ b n, h a sĩ th m chí không Nh ng Ebook hay ang ch ó n cá c b n www.ketnoibanbe.org Page 11 of 31
 12. Simpo PDF Merge www.ketnoibanbe.org Ebook IT - and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com ư c s a i nhi u. Nhưng i u ó không có nghĩa là không c n vai trò c a h . S p x p bài th nào, t hình nh ra sao, c ch cho tiêu th nào là úng, t t c u có logic c a nó. Và trên h t, ó là nh m ph c v t t nh t cho c gi . Herman Obermayer, ngư i t ng theo d chương trình Knight International Press ã t ng h p m t s quy t c căn b n như sau: LƯU Ý CHUNG: - Trong layout theo chi u ng (vertical), nên s p x p các y u t theo th t sau: nh, chú thích, tiêu , n i dung. - T t c các bài nên theo hình ch nh t. Các trang báo s bao g m nh ng hình ch nh t ghép l i mà thành. - Không t hình v cu i c t ch . - M i trang nên có m t hình minh h a n i b t. CH : - cao m i c t ch t 5cm n 25cm. - C t ch không r ng quá 20 pica và không h p hơn 10 pica. - S d ng các ki u nghiêng, m ho c hi u ng c bi t trong ph n n i dung m c t i thi u. - Ch nh hơn 8 point r t khó c. TIÊU : - Bài nào cũng ph i có tiêu . - Tiêu nên ng n g n. - C ch c a tiêu nên nh d n v i nh ng bài ph n dư i c a trang. Bài nh hơn thì c ch c a tiêu cũng nên nh hơn. - Không bao gi xen m t hình v minh h a gi a tiêu và b t u c a m t bài vi t. - Không ng t dòng các tiêu . N u bu c ph i làm như v y vài l n trong m t trang thì nên thay i kích c và s dòng c a các tiêu . - Vi t tiêu : Tránh l i vi t c ng nh c, dùng bi t ng , thi u ng t . NH: - Ch p nh ngư i th t ang ho t ng. - Nh ng nh có hư ng nhìn nên quay v phía ph n ch i cùng. - Khi không ch c ch n thì nên dùng m t nh to thay vì hai nh nh . - Khi s d ng hai nh tr lên thì nên l y m t nh làm chính - t c là to hơn nh ng nh khác. - Kích c c a các nh (và c các bài vi t) trên cũng m t trang nên khác nhau. - Tránh gây hi u nh m b ng cách m i nh ch có m t chú thích và ph n chú thích ph i sát v i nh mà nó mô t . - Khi ch y chú thích bên c nh c a nh thì nên có chi u r ng ít nh t là 6 pica. - Khi ch y chú thích bên dư i c a nh thì t th ng v i hai c nh c a b c nh. Không ph n chú thích r ng hơn nh. - Tránh tình tr ng m t ch l loi khi ph n chú thích dài quá 1 dòng. - Không t nh ngay trên m t hình qu ng cáo. - Ph n n i dung ch y bên dư i m t b c nh nên có sâu ít nh t 2,5cm. NH Y TRANG: - M t bài vi t nên có cao ít nh t 10cm trên trang báo trư c khi "nh y" sang trang khác. - Ph n ti p theo trang khác ít nh t nên dài ít nh t 15cm (bõ công c gi l t trang). - M i bài vi t ch "nh y trang" m t l n mà thôi. - N u có th , ph n ti p theo c a bài vi t trang khác nên cùng v trí. 8.H i u hành 8.1.T i sao máy tính l i ch y ch m? Nh ng Ebook hay ang ch ó n cá c b n www.ketnoibanbe.org Page 12 of 31
 13. Simpo PDF Merge www.ketnoibanbe.org Ebook IT - and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com - Có m t th c t mà h u như ngư i s d ng máy tính nào cũng g p ph i: sau m t th i gian ưa vào s d ng, máy tính s tr nên ì ch hơn lúc u r t nhi u. Nhi u lý do d n n tình tr ng trên và ây là m t s nh ng nguyên nhân thư ng g p. 8.1.1.Máy tính cài chương trình di t virus quá “n ng” D nh n th y, chương trình di t virus càng hi u qu thì l i càng can thi p sâu vào h th ng máy tính. i u ó d n n vi c t c x lý c a máy b gi m i áng k sau khi ư c b o v b i nh ng chương trình như Norton Anti Virus hay Mcafee… Bi n pháp x lý lúc này t t nhiên không ph i là g b chúng vì như v y ch ng khác nào m c a cho các lo i sâu hay virus thâm nh p vào máy tính. Hư ng gi i quy t ơn gi n là n u như c u hình c a máy tính b n không thu c vào d ng hàng “kh ng” như Pentium IV hay Duo Core… thì nên chuy n sang chương trình b o v nh hơn, phù h p v i c u hình máy tính cá nhân. Bit Defender hay Kasper Sky là l i khuyên ưa ra ây. 8.1.2.Quá nhi u chương trình ư c kích ho t khi kh i ng máy Nhà s n xu t ph n m m nào cũng u mu n chương trình mình ư c s d ng nhi u nh t. i u ó d n n vi c h u h t các chương trình sau khi ư c cài t u t cho mình quy n ư c xu t hi n ngay sau khi Windows kh i ng. Chính vi c ó làm cho tài nguyên máy b chi m d ng vô cùng lãng phí, trong khi ch nhân c a máy chưa ch c ã có nhu c u dùng n nh ng chương trình này. Vì th , khi install (cài t) m t software (ph n m m), b n nên ý n nh ng câu h i như: “B n có mu n chương trình này ư c ch y khi Windows kh i ng không?”. Càng ít chương trình ư c ch y khi kh i ng, máy tính c a b n s càng ch y nhanh. N u ph n m m ã cài không cho phép ch nh s a vi c này, ch y Run, gõ msconfig, ch n Start up và tích b chương trình không c n xu t hi n khi kh i ng máy. 8.1.3.G b các ph n m m không theo úng quy trình N u b n cài t m t chương trình b ng vi c Install, t t nhiên khi không còn c n dùng n ph n m m ó, b n ph i s d ng ch c năng Uninstall g b . Th nhưng r t nhi u nhà s n xu t l i ch ý n vi c làm sao cho chương trình c a mình ch y ư c trên máy tính, mà “quên m t” ch c năng ngư c l i khi n nhi u ngư i lúng túng khi mu n xóa. Ngay c khi b n xóa h t toàn b các file chương trình ó trong Program Files, v n còn r t nhi u thông s h th ng “m c” l i trong registry c a máy, làm cho máy tính ch y ch m i. Hư ng gi i quy t ây là: vào Control Panel/Add or Remove Program g b chương trình c n uninstall. 8.1.4.Máy sinh ra quá nhi u “rác” cùng quá trình s d ng Cùng v i th i gian, máy tính c a b n s tr nên ì ch do ph i ch a khá nhi u nh ng file như temporary files, cookies hay saved passwords…T t nhiên nh ng file này u ư c Microsoft tính n là có tác d ng, tuy nhiên khi mà dung lư ng c a chúng tr nên quá l n thì cũng nên d n d p m t chút. B n vào Tools trong Internet Explorer, ch n Internet Options/Browsing history, n Delete. 8.1.5. c ng b phân m nh Khi liên t c copy, xóa các file trên c ng, c ng s có hi n tư ng b phân m nh, làm gi m t c c các chương trình c a máy tính. Thông thư ng sau kho ng vài tháng ưa vào s d ng, b n nên s d ng ch c năng ch ng phân m nh mà Microsoft cung c p tăng t c c. Click chu t ph i vào c n thao tác, ch n Properties > Tools > Defragmentation. M c dù vi c x lý này s tương i m t th i gian tùy thu c vào dung lư ng c ng và s các chương trình trên . Sau khi quá trình Defragmentation ư c hoàn t t, b n s c m nh n rõ s thay i v t c CPU. 8.1.6.B nh m không h p lý Nh ng Ebook hay ang ch ó n cá c b n www.ketnoibanbe.org Page 13 of 31
 14. Simpo PDF Merge www.ketnoibanbe.org Ebook IT - and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Khi RAM máy tính b t n d ng h t công su t, máy tính s vi n n m t công c h tr r t c l c là b nh o (Virtual Memory). Tuy nhiên n u cài t không h p lý, b n s thư ng xuyên g p ph i thông báo: “Virtual Memory Too Low”. S a b nh o b ng cách click chu t ph i vào My Computer/Properties ch n Advanced > Performance > Settings, ch n ti p Advanced/Virtual Memory/Change. T i ây b n ch n Initial Size và Maximum size cho h p lý v i lư ng RAM máy tính và dung lư ng c ng. Thông thư ng n u RAM là 512 MB và dung lư ng c ng còn tr ng là kho ng vài GB thì nên Initial Size = Maximum size = 1000. 8.2.Làm gì khi máy tính ch m ch p? 8.2.1. Virus và Spyware: - Ngoài m t s tác h i tiêu c c, khi ho t ng virus thư ng chi m m t lư ng tài nguyên nh t nh trong máy tính và làm máy ch m ch p. Hãy “sơ c u” b ng cách ch m d t các process kh nghi b ng Task Manager, d ng th c thi m t s d ch v (service) b ng Management Console, g b các chương trình t ng kh i ng System Configuration Utility… và c p nh t ngay các chương trình ch ng virus, ch ng spy rà soát virus trên máy. M t s lo i virus ph i c n m t s công c c bi t phát hi n, n u b n nghi máy mình b nhi m, hãy dò tìm trên website c a các hãng b o m t như Symantec, McAfee, BitDefender… 8.2. 2. Quá “nhi t” vi x lý: - ôi khi vì m t lý do nào ó, qu t CPU c a b n không ch y, gây ra quá nhi t CPU. V y thì b n nên m thùng máy và ki m tra l i h th ng t n nhi t. Chương trình theo dõi nhi t cũng có th giúp b n ph n nào, tuy nhiên ó là nh ng công c phi n ph c. 8.2.3.RAM không t t: - N u b n th y qu t v n ch y u, CPU v n mát thì hãy ki m tra RAM. RAM b l i nh , máy tính s không bi t r ng ó là l i, nhưng quá trình ho t ng v lâu dài v n x y ra trì tr . B i th , th dùng các công c ki m tra RAM, có s n trong CD Hiren ki m tra. B n cũng có th ki m tra th công b ng cách thay th b ng m t thanh RAM khác ( ư c ch c ch n là t t xem có c i thi n tình hình hơn không). 8.2.4. ĩa c ng b l i: - ôi khi vì m t s c nh v i n, ĩa c ng máy tính c a b n s b m t vài l i nh trên b m t ho c trong h th ng m ch i n. Th là thay vì ch m t vài ph n ngàn giây c d li u, nó ph i t n hàng giây, th m chí hàng phút ng h c m t lư ng d li u tương t . Trư c h t, phòng tránh tình tr ng trên, b n hãy dùng máy tính có n áp, hay nh t là UPS. N u b n nghi ng ĩa c ng b l i, hãy sao lưu d li u d phòng ngay l p t c và em b o hành. N u không còn b o hành, hãy mua ĩa c ng m i, không nên ti t ki m vài ch c USD khi hư ĩa c ng thì m t toàn b d li u. 8.2.5.BIOS không tơng thích: - ây là l i ít g p, th nhưng cũng c n ph i xem xét. M t khi ph n m m BIOS không tương thích có th d n t i máy tính ho t ng ì ch hơn mong i. Gi i pháp là c p nh t BIOS m i nh t cho bo m ch ch , hay hơn, b n hãy lùng trên m ng ho c tham v n các chuyên gia v cách tinh ch nh các giá tr c a BIOS. 8.2.6.Dư th a các d ch v : - Rà soát l i các d ch v ang ho t ng xem có d ch v nào dư th a không. Vi c này òi h i b n có m t s kinh nghi m và ki n th c nh t nh. 8.2.7. ĩa c ng b phân m nh: Nh ng Ebook hay ang ch ó n cá c b n www.ketnoibanbe.org Page 14 of 31
 15. Simpo PDF Merge www.ketnoibanbe.org Ebook IT - and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com - Dùng Windows Defragment ho c các công c d n ĩa x lý tình hu ng này. 8.2.8.Quá nhi u trình ng d ng: - M t s ngư i có thói quen th s d ng r t nhi u chương trình. Th nhưng, h l i không bi t cách x lý lo i b hoàn toàn các chương trình ã Uninstall. Hãy dùng các công c quét Registry làm máy tính s ch s và kh e m nh hơn. Và t t nh t là không nên cài quá nhi u chương trình ng d ng trên m t máy tính. 8.3.H i s c cho Windows - Máy tính c a b n tr nên ch m ch p, Windows ch y ì ch. ó chính là nh ng d u hi u c a s lão hóa. ã n lúc b n c n ra tay khôi ph c l i s nhanh nh n v n có c a W indows. Trong trư ng h p W indows g p tr c tr c nhưng chưa n m c “ngã qu ” thì b n không c n thi t ph i cài t l i W indows mà ch ph i th c hi n tinh ch nh vài th . Trên th c t , nh ng l i phát sinh trong quá trình kh i ng Windows u có th ư c kh c ph c d dàng. 8.3.1.Tinh gi m các ng d ng t kh i ng - R t nhi u chương trình ư c n p t ng khi Windows kh i ng và ho t ng “ n” trong su t quá trình h i u hành làm vi c. T t c chương trình này u chi m b nh và nh ng tài nguyên khác c a máy, th m chí có th gây xung t v i m t s chương trình khác. li t kê danh sách các chương trình kh i ng cùng v i W indows, b n vào Start.Run, gõ vào msconfig và nh n OK m c a s System Configuration Utility. Do trong Windows 2000 không có tính năng này nên b n c n dùng n ti n ích b sung Startup Control Panel mi n phí c a hãng Mike Lin (www.pcworld.com.vn, Download, ID: 46260). Trong giao di n System Configuration Utility, ch n nhãn Startup b ch n chương trình mà b n không mu n n p trong quá trình kh i ng. H H W indows 2000 không c n n p m t chương trình nào trong quá trình kh i ng, còn Windows XP ch c n duy nh t m t. N u không s d ng Microsoft Messenger, hãy b “msmsgs”. Tuy nhiên vi c làm này có th phát sinh vài tr c tr c v i Outlook, Internet Explorer ho c các ph n m m khác c a Microsoft. Ngư c l i, Windows 98 (hay Win Me) l i yêu c u n p m t s chương trình trong quá trình kh i ng h th ng. Vì v y, ng b nh ng chương trình như LoadPowerProfile, SystemTray, ScanRegistry, PCHealth và TaskMonitor k c khi các tên này xu t hi n hai l n vì có th chương trình ư c dùng cho m t quá trình khác trong lúc kh i ng Windows. N u b n c n n tính năng Scheduled Tasks c a W indows thì ng b Scheduler Agent. B n có th ch n Start.Program.Accessories.System Tools.Scheduler Task xem nh ng chương trình nào ang s d ng tính năng này. V i W in Me, b n nên nh gi l i StateMgr. Hãy gi l i t t c chương trình liên quan n ng d ng tư ng l a (firewall) và ch ng virus m b o chúng luôn ho t ng b o v h th ng. M t khác, m t s ng d ng t ng t bi u tư ng trên khay h th ng d dàng kh i ng thay vì ph i kích ho t t Start, vi c này gây lãng phí tài nguyên h th ng, do ó hãy lo i b chúng. ôi khi b n ph i cân nh c: n u m t ti n ích giúp c i thi n W indows, nó áng ư c n p. Nhưng n u h th ng ho t ng không n nh, hãy th vô hi u ti n ích ó – ít nh t là t m th i – tìm hi u xem có ph i là nguyên nhân hay không. M t s chương trình có kh năng xu t hi n l i trong danh sách t kh i ng dù b n ã b nó. Nguyên nhân là do nh ng chương trình này có kh năng t ch nh s a l i các thi t l p v m c nh (nh ng phiên b n cũ c a chương trình nghe nh c Real Networks là m t ví d i n hình). kh c ph c tình tr ng này, b n hãy kh i ng ng d ng ó, ki m tra các menu và b tùy ch n “Load at startup”. Nh ng Ebook hay ang ch ó n cá c b n www.ketnoibanbe.org Page 15 of 31
 16. Simpo PDF Merge www.ketnoibanbe.org Ebook IT - and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Trư ng h p không tìm th y tùy ch n này, hãy th ki m tra thêm thông tin t i trang web c a nhà s n xu t ho c liên h b ph n h tr k thu t. N u v n ti p t c không có gi i pháp t t tính năng này cũng như không có nhi u lý do b n s d ng chương trình ó n a, hãy g b chúng kh i h th ng. 8.3.2.Lo i b nh ng ng d ng không c n thi t - Nh ng ng d ng không dùng n có th làm xáo tr n và gi m hi u su t c a W indows. Hãy g cài t (uninstall) các chương trình ó ra kh i h th ng càng s m càng t t, dù vi c này không ph i ơn gi n. a s các chương trình u có s n th t c g cài t nhưng không th g b hoàn toàn m i th ã cài vào h th ng. Các nhà phát tri n ph n m m u mu n ph n m m c a h ư c s d ng, vì v y nh ng th t c g b cài t thư ng ư c t o m t cách mi n cư ng. Dù v y s d ng th t c g cài t có s n c a chương trình v n là s l a ch n t t nh t. N u không tìm th y th t c ó, hãy ch n Start.Control Panel.Add or Remove Programs (trong Windows XP) ho c Start.Settings.Control Panel.Add/Remove Programs (các phiên b n W indows khác). Tìm chương trình mu n g b trong danh sách Currently installed programs ho c Install/Uninstall (trong Windows 98). Nh n Add/Remove ho c Change/Remove (hình 2) và th c hi n theo hư ng d n. Tuy nhiên, b n v n chưa hoàn toàn g b chương trình kh i h th ng. Hãy m c a s System Configuration Utility xem li u t p tin t kh i ng c a ng d ng ó ã th t s ư c xóa chưa? N u t p tin ó v n còn, b n vô hi u hóa chúng. K n, m c a s W indows Explorer, tìm và xóa thư m c ch a ng d ng ó trong “C:Program Files” (n u ng d ng ư c cài t vào thư m c này). Và n u bi u tư ng c a ng d ng trên v n còn trong trình ơn Start, nh n ph i chu t lên bi u tư ng ó và ch n Delete. ch nh l i chương trình dùng m các t p tin liên quan thay th cho chương trình v a b g b , m W indows Explorer, ch n Tools.Folder Options (trong Windows 98 là View.Folder Options), sau ó nh n vào nhãn File Types. Trong m c Registered file types, ki m tra ph n m r ng t p tin c a chương trình ã g b . N u tìm th y, nh n Change và ch n chương trình thay th m d ng t p tin ó. Ví d : n u ã g b m t ph n m m biên t p nh, b n có th ch nh l i ti n ích Paint c a W indows m nh ng t p tin có ph n m r ng .bmp ho c ch n Delete yêu c u W indows nh c nh ngư i dùng ch n chương trình m các t p tin nh d ng này vào nh ng l n sau. Ngoài ra, b n cũng c n xóa s ch nh ng thông tin c a chương trình này ư c lưu trong Windows Registry (xem m c “D n d p Registry”). 8.3.3.Phòng ch ng Spyware - B n nên thư ng xuyên ki m tra các ph n m m gián i p (spyware) nhi m vào h th ng, nh t là khi Windows ho t ng m t cách khác thư ng. Th c t , không có m t ph n m m nào th t s hi u qu vì th b n nên k t h p s d ng nhi u chương trình v i nhau. Trong s nh ng ph n m m mi n phí thì Ad-Aware (www.pcworld.com.vn, Download, ID: 42748) và Spybot Search & Destroy (www.pcworld.com.vn, Download, ID: 42746) ư c ánh giá có kh năng phát hi n và quét ph n m m gián i p t t nh t. B n nên t i v các b n c p nh t m i nh t trư c khi ti n hành ki m tra toàn b h th ng. B n cũng có th tham kh o website SpywareGuide (www.spywareguide.com), nơi cung c p nhi u thông tin h u ích v i cơ s d li u hơn 800 ph n m m gián i p ho c c thêm các hư ng d n phát hi n và phòng ch ng ph n m m gián i p t i find.pcworld.com/46320. 8.3.4.C p nh t trình i u khi n - M t bi n pháp h u d ng W indows luôn ho t ng suôn s là thư ng xuyên ki m tra và c p Nh ng Ebook hay ang ch ó n cá c b n www.ketnoibanbe.org Page 16 of 31
 17. Simpo PDF Merge www.ketnoibanbe.org Ebook IT - and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com nh t các trình i u khi n thi t b . Nh ng ph n m m này s giúp Windows làm vi c t t hơn v i các thi t b ph n c ng trên h th ng. N u máy tính c a b n v n ang làm vi c t t thì không có lý do gì c p nh t các trình i u khi n. Tuy nhiên n u máy g p tr c tr c, vi c này có th giúp b n kh c ph c v n . Trư c h t, hãy m c a s Device Manager b ng cách nh n ph i chu t lên bi u tư ng My Computer và ch n Properties. Ti p n trong Windows XP, b n ch n nhãn Hardware và nh n nút Device Manager (v i W indows 98, ch n Device Manager). Tìm các li t kê ư c ánh d u h i màu vàng ho c d u ch m than màu . D u h i thông báo cho b n bi t W indows ang s d ng trình i u khi n cơ b n cho thi t b ó thay vì s d ng trình i u khi n chuyên bi t. D u ch m than thông báo thi t b ó không còn ho t ng trong Windows. Thông thư ng, trình i u khi n c a card h a, card âm thanh và máy in c n ư c c p nh t thư ng xuyên trong khi trình i u khi n c a nh ng thi t b hi n th dư i các m c Computer, Disk drives, Floppy disk drives và Keyboards hi m khi c n ph i c p nh t. c p nh t trình i u khi n, hãy nh n úp vào thi t b tương ng. Ch n Driver.Update Driver trong h p tho i Properties. Tính năng Hardware Update Wizard s t ng tìm ki m và c p nh t n u tìm th y trình i u khi n thích h p trên ĩa c ng hay website Windows Update c a Microsoft. N u không tìm th y trình i u khi n c n thi t, hãy th tìm m t phiên b n m i t i website c a nhà s n xu t ho c dùng các website tìm ki m v i t khóa là tên y c as n ph m và thêm t khóa “driver”. Khi tìm th y b n c p nh t, b n ph i ch c ch n r ng nó tương thích v i phiên b n W indows ang s d ng. T i trình i u khi n ó v máy và kích ho t nó. Cũng có th vi c c p nh t m t trình i u khi n m i làm m i th tr nên t i t hơn. Tuy nhiên v i W indows XP, b ng cách ch n Roll Back Driver t nhãn Driver c a h p tho i Properties s giúp b n khôi ph c l i trình i u khi n cũ. Trong trư ng h p ang s d ng Windows 98, Me và 2000, do không có tùy ch n trên nên b n ph i thay th b ng trình i u khi n cơ b n cho n khi nhà s n xu t cung c p b n s a l i m i. 8.3.4.D n d p Registry - C m i l n cài t ph n m m, thay i thi t b ph n c ng ho c t i xu ng th gì ó t Internet, b n u tác ng n cơ s d li u h th ng i u khi n m i ho t ng c a W indows. ó chính là Registry. Vi c d n d p Registry s giúp c i thi n hi u qu ho t ng c a h th ng. Trư c khi b t u, b n c n m b o có th ph c h i Registry tr l i tr ng thái cũ nh m phòng trư ng h p x y ra sai sót. Windows 98, Me, XP (ngo i tr W indows 2000) u có tính năng t ng sao lưu Registry tuy nhiên l i không có tính năng m r ng như t sao lưu trư c khi ngư i dùng th c hi n vi c cài t ho c thay i c u hình máy. V i d li u cá nhân, b n có th sao lưu vào m t phân vùng ĩa c ng khác phòng s c nhưng i u này không th th c hi n v i Registry. N u c ng c a b n b h ng, vi c ph c h i Registry cũng tr nên vô d ng v i m t phiên b n W indows hoàn toàn m i. Trong Windows XP và Me, b n có th s d ng ti n ích System Restore sao lưu Registry b ng cách ch n Start.All Programs.Accessories.System Tools.System Restore.Create a restore point và th c hi n theo các hư ng d n trên màn hình. sao lưu Registry trong Windows 98, b n hãy nh n Start.Run, gõ vào scanreg và nh n OK. N u không có thông báo l i nào xu t hi n thì nh n Yes và OK ti p t c. Windows 2000 không ư c tích h p tính năng sao lưu Registry, vì th b n ph i s d ng ph n m m c a m t hãng th ba như Emergency Recovery Utility NT, m t ti n ích mi n phí c a hãng Lars Hederer (www.pcworld.com.vn, Download, ID: 42636). Thay vì s d ng ti n ích ch nh s a Registry có s n c a W indows, s d dàng và an toàn hơn khi tinh ch nh Registry v i ti n ích Reg Organizer giá 30USD c a hãng ChemTable Software (www.chemtable.com). Các khóa Registry ư c hi n th tr c quan, rõ ràng v i nh ng thông tin như lo i t p tin, chương trình liên quan... Th m chí b n có th t o m t danh sách nh ng khóa Nh ng Ebook hay ang ch ó n cá c b n www.ketnoibanbe.org Page 17 of 31
 18. Simpo PDF Merge www.ketnoibanbe.org Ebook IT - and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Registry thư ng dùng và truy c p nhanh chóng ch b ng m t thao tác nh n chu t. Công c Registry Cleanup c a Reg Organizer s tìm ki m trong Registry và hi n th t t c thi t l p l i. Qua ó, b n có th tùy thích s a l i ho c xóa h n. N u v a g b m t ph n m m, b n c n s d ng tính năng Search and Replace xóa s ch t t c nh ng li t kê có ch a tên ph n m m. Nu t tin và kinh nghi m, b n có th s d ng công c ch nh s a Registry có s n trong Windows là Registry Editor. 8.4.Nh ng th thu t “tăng t c” Windows XP - Sau m t th i gian s d ng, b n nh n th y máy tính c a b n, v i h i u hành tr nên ỳ ch và ôi lúc khi n b n phát iên vì s r rà. Có nh t thi t ph i cài l i c máy, công vi c h a h n s ng n c a b n c ngày? Dư i ây là m t vài thao tác ơn gi n c i thi n tình tr ng máy b n. 8.4.1.Ti t ki m tài nguyên - N u xài Windows XP trong m t th i gian dài, b n s nh n th y ư c s hi n di n c a file hiberfil.sys, chi m g n h t b nh c a máy và có dung lư ng r t l n (trên dư i 300MB). ó là t p tin c a ch c năng “ng ông” Hibernate c a W indows XP. Khi s d ng ch c năng này (Start/Turn Off Computer/Hibernate), t t c thông tin v h i u hành, v các chương trình ang s d ng, v cách s p t h th ng s ư c lưu l i trong t p tin hiberfil.sys trư c khi t t máy. Khi b n m máy ra, các thông tin ang ng ông trên s ư c ư c tr v tr ng thái cũ. Nói tóm l i là v i ch c năng này, b n có th t t và m máy r t nhanh ng th i gi l i ư ïc t t c nh ng gì mình ang làm vi c. Nhưng ch c năng này tiêu t n r t nhi u tài nguyên c a máy (b nh và dung lư ng). N u b n không bao gi s d ng ch c năng Hibernate, t c là s t n t i c a t p tin hiberfil.sys trên máy là th a, b n nên xóa nó i b ng cách: ch n Start/Run, sau ó gõ powercfg.cpl. M t c a s s hi n lên, b n ch n phi u Hibernate. khung Hibernate, b n ánh d u b ch n ph n Enable Hibernation. S thay i oc th c hi n r t nhanh và t p tin hiberfil.sys s t ng b xoá b. 8.4.2.Kh i ng nhanh Windows - B n ch n Start/Run, sau ó gõ vào khung Open dòng Regedit, click OK. Sau ó, b n l n lư t m khoá sau: HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftDfrgBootOptimizeFunction. B n nhìn qua c a s bên ph i, double click vào bi u tư ng Enable. Trong khung Value Data, b n thay i giá tr Y thành giá tr N. Click OK và kh i ng l i máy. Windows XP s kh i ng nhanh hơn t 5-8 giây tùy theo c u hình máy c a b n. 8.4.3.M t s phương pháp tăng t c máy tính - Kh i ng ch m, m chương trình ch m, làm vi c ch m, lên m ng ch m… B n iên c ngư i vì s ì ch này làm b n t n nhi u th i gian và c ti n n a. B n mu n c i thi n tình hình? Hãy tham kh o vài phương pháp “ph thông” sau: a)Di t Virus - C n t c vô ưu, b n ng nên xem nh vi c ki m soát s xâm nh p c a các “v khách không m i” nhé vì ch c r ng b n bi t rõ “công d ng” c a chúng. B n ã có m t chương trình ch ng virus? Quá hay, nhưng ó ch gi i quy t ư c n a v n thôi. i u quan tr ng là các “vaccin” c a b n ph i ư c c p nh t thư ng xuyên vì các con b áng ghét này luôn ư c làm m i h ng ngày. B n có th s d ng các ph n m m quét virus quen thu c Vi t Nam như BKAV hay D32. Dĩ nhiên, b n hoàn toàn có th “th ” s n trong máy Norton Antivirus, tuy hơi “choán ch ” nhưng r t v ng ch c. Ngoài ra, website c a Symantec s cung c p cho b n m t máy quét và di t virus tr c tuy n r t ơn gi n mà hi u qu : ch c n k t n i vào ó và b m nút Scan. Hai tr Nh ng Ebook hay ang ch ó n cá c b n www.ketnoibanbe.org Page 18 of 31
 19. Simpo PDF Merge www.ketnoibanbe.org Ebook IT - and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com th r t x n khác mà b n có th tìm th y mi n phí trên m ng là A2 free edition và McAfee AVERT Stinger . C hai ti n ích này u n m trong top 40 các trình quét virus t t nh t th gi i và chúng luôn ư c c p nh t thư ng xuyên. b)L t m t Spywares - Nh ng chương trình gián i p này s t do t nh p vào máy tính c a b n m t cách h p pháp khi b n cài t m t ph n m m mi n phí hay download m t file nào ó b ng h th ng Peer to Peer (Kazaa ch ng h n). Nh ng tên gián i p này s làm ch m máy b n vì chúng s liên t c g i nh ng thông tin cá nhân ã ăn c p c a b n v các công ty g i thư rác khi máy tính k t n i vào Internet. Hãy l t m t chúng b ng các ti n ích như LavaSoft Ad-Aware, Spybot Search & Destroy hay SpywareBlaster... c)D n nhà - Khi b n cài t m t chương trình m i vào máy, h th ng s t ng “c p nhà” cho chương trình ó trên c ng. Khi b n g b nó, chương trình ó s l i m t kho ng tr ng trong c ng c a b n. Nhi u l n cài và g các ph n m m vào máy s làm các kho ng tr ng tăng lên. i u này s làm kh cho u c c a c ng vì nó ph i c c nh ng kho ng tr ng không c n thi t trong quá trình tìm ki m d li u. Vi c s p x p l i d li u s giúp cho u c không ph i th c hi n nh ng vi c th a vì h th ng s s p x p l i các d li u trên c ng sao cho các kho ng tr ng không còn n a. kích ho t ch c năng này trong Windows, b n ch n Start/Programs/Accessories/System Tools/Disk Defragmenter. B n ch c n ch n dĩa c ng và click nút Defragment b t u vi c d n d p. B n còn có th s d ng ph n m m O&O Defrag vi c s p x p hi u qu hơn. d)Ki m tra các t p tin h th ng - Trong quá trình s d ng, các file h th ng căn b n c a h i u hành Windows XP có th b t n h i do nhi u nguyên nhân. B n hãy ki m tra và h i ph c chúng l i. u tiên, ch n Start/Run. Sau ó trong khung Open, b n gõ SFC/scannow. H th ng s yêu c u b n ưa vào CD cài t W indows XP. Hãy cho nó vào CD-Rom c a b n và ng i ch k t qu . e)Kh i ng nhanh hơn - Vi c kh i ng máy ch m có nhi u nguyên nhân mà ch y u là do nh ng chương trình trong máy như Yahoo!Messenger, Vietkey, Norton Antivirus hay BKAV ư c cài vào khung Startup c a W indows (b n có th tìm th y khung này phía dư i bên ph i desktop). H n ch ư c s lư ng ng d ng cài trên thanh Startup s c i thi n t i a t c kh i ng Windows c a máy. u tiên, b n hãy kh i ng ti n ích System Configuration Utilities c a W indows b ng cách vào Start/Run và gõ msconfig vào ô Open. Sau ó, b n ch n th Startup và b n s th y m t danh sách dài nh ng chương trình s ư c kích ho t khi Windows kh i ng. Click b ch n nh ng chương trình không c n thi t. f)Thay i th i gian sao lu d phòng c a System Restore (r t c n thi t cho nh ng ngư i hay "táy máy") - W indows XP t ng ki m soát, qu n lý m i thay i trong máy b n. Như v y, khi g p m t s c nào liên quan n h th ng (cài t chương trình h ng, làm hư registry, thay i driver), v i System Restore, b n có th d dàng khôi ph c l i nh ng gì ã m t b ng cách tr v vài ngày trư c ó, lúc mà s c chưa x y ra. Nh ng Ebook hay ang ch ó n cá c b n www.ketnoibanbe.org Page 19 of 31
 20. Simpo PDF Merge www.ketnoibanbe.org Ebook IT - and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com i u b n c n ph i bi t là ti n ích này t o nh ng “c t m c khôi ph c” theo t ng th i gian nh t nh. Thông thư ng, c m i 24 ti ng, System Restore th c hi n m t c t m c khôi ph c. N u b n là ngư i thư ng xuyên install và uninstall nhi u ph n m m, b n nên tăng t n s c a System Restore các c t m c khôi ph c ư c chính xác và c p nh t hơn, như v y, vi c “tr v quá kh ” c a b n s d dàng hơn. Ngư c l i, b n nên gi m t n s n u không mu n System Restore chi m quá nhi u ch trong b nh c a máy. th c hi n i u này, b n vào Registry (Start/Run/Regedit). Sau ó, b n tìm khóa HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWARE MicrosoftWindows NT CurrentVersion SystemeRestore. Sau ó, tìm bên c a s bên ph i giá tr DWORD mang tên RPGlobalInterval và nh p úp vào nó. Trong c a s m i, ch n Base/Decimal s d ng các s trong h th p phân và trong khung Value Data, b n s thay i s 86400 (giây - 24 ti ng) theo ý mình. ng nên ch n s quá nh . Ít nh t, b n nên ch n t n s là 6 gi (21600 giây) System Restore t o ra 4 c t m c khôi ph c m i ngày. 8.5.Gi u Taskbar - ã bao gi b n có ý nghĩ mu n gi u thanh Taskbar chưa nh ? V i lo i màn hình 17 inch tr lên thì ng tác này có v không c n thi t, nhưng v i màn hinh 14 inch ho c máy xách tay thì nhi u khi m t chút di n tích cũng áng giá y. Hãy click chu t trái vào “Start” r i ch n “Settings”, sau ó vào “Taskbar and Start Menu”. Ch c n tick vào “Auto hide the taskbar” và OK là xong. Quá ơn gi n! 8.6.Taskbar ch y i âu? - Thanh Taskbar b ng nhiên l i d c màn hình. Làm th nào lôi nó tr v bên dư i? Click vào m t ch tr ng gi a thanh Taskbar. Gi nguyên như v y và kéo tay theo hình vòng cung xu ng dư i màn hình. Ngon lành cành ào! 8.7.Gi u toàn b các bi u tư ng trên desktop 8.8.Hư ng d n s a l i không m ưc ĩa (autorun) - Th i gian qua, chúng tôi nh n ư c khá nhi u câu h i c a khách hàng v hi n tư ng: máy tính sau khi b nhi m các virus lây qua USB thì không th m ư c các ĩa b ng cách nháy kép chu t. Nguyên nhân c a hi n tư ng này như sau: các virus phát tán qua USB thư ng t o ra các file Autorun.inf trong các ĩa ph c v cho m c ích lây lan c a chúng. M i khi ngư i dùng nháy kép vào ĩa, tính năng AutoRun c a W indows s ư c kích ho t, file th c thi ư c ch ra trong Autorun.inf s ư c g i ch y lên. B ng cách này, virus có th xâm nh p vào máy tính c a ngư i s d ng. Tuy nhiên n u có l i x y ra, ngư i dùng s không th truy nh p vào ĩa này b ng cách nháy kép chu t. x lý nh ng trư ng h p này, cũng như phòng ch ng các lo i virus phát tán qua USB nói chung (trong trư ng h p máy tính chưa ư c c p nh t phiên b n di t virus m i nh t), b n có th vô hi u hóa tính năng AutoRun c a W indows b ng cách th c hi n theo các bư c sau: a)T i file AutorunFix.exe c a Bkav v máy c a b n. b)Ch y file AutorunFix.exe m i t i v và ch n "Fix Autorun". c)Kh i ng l i máy tính. Nh ng Ebook hay ang ch ó n cá c b n www.ketnoibanbe.org Page 20 of 31
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản