Những vụ án rùng rợn

Chia sẻ: Trần Bảo Quyên Quyên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:123

0
226
lượt xem
126
download

Những vụ án rùng rợn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tại công viên McKenny, Washington, người ta bất ngờ phát hiện xác một thiếu nữ 15 tuổi, người vừa mất tích trước đó 10 ngày. Cô gái bị hiếp, hành hạ cho đến chết. Cô là nạn nhân đầu tiên của Ted Bundy - kẻ sau đó nổi danh trong các lịch sử các vụ án hình sự, thủ phạm của hàng loạt vụ giết người trên toàn nước Mỹ trong những năm 1973-1978.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Những vụ án rùng rợn

 1. NHÛÄNG VUÅ AÁN RUÂNG RÚÅN 1 MUÅC LUÅC TEDY, HUNG THÊÌN CUÃ A CAÁC THIÏËU NÛÄ . ........................................................................ 2 TÏN GIÏËT NGÛÚÂI BÑ ÊÍN ................................................................................................... 18 SAÁT THUÃ BOÁP CÖÍ ÚÃ THAÂNH BOSTON............................................................................. 39 SAÁT NHÊN CUÃA BOÁNG ÀÏM............................................................................................. 64 TÖÅI AÁC CUÃA ZODIAC ......................................................................................................... 76 NGHÏÅ THUÊÅT CUÃA PHAÁP Y................................ ................................ ............................ 100 VUÅ XÛÃ TOMMY SUHARTO .............................................................................................. 115 http://ebooks.vdcmedia.com
 2. NHÛÄNG VUÅ AÁN RUÂNG RÚÅN 2 TEDY, HUNG THÊÌN CUÃA CAÁC THIÏËU NÛÄ Taåi cöng viïn McKenny, Washington, ngûúâi ta bêët ngúâ phaát hiïån xaác möåt thiïëu nûä 15 tuöíi, ngûúâi vûâa mêët tñch trûúác àoá 10 ngaây. Cö gaái bõ hiïëp, bõ haânh haå cho àïën chïët. Cö laâ naån nhên àêìu tiïn cuãa Ted Bundy - keã sau àoá nöíi danh trong lõch sûã caác vuå aán hònh sûå, thuã phaåm cuãa haâng loaåt vuå giïët ngûúâi trïn toaân nûúác Myä trong nhûäng nùm 1973-1978. Naån nhên tïn Kathy Devine biïën mêët ngaây 25/11/1973, khi àang àoán xe ài Oregon. Theo giaám àõnh phaáp y, cö bõ saát haåi sau khi rúâi nhaâ khöng lêu. Hung thuã àaä boáp cöí, haäm hiïëp vaâ cùæt cöí cö gaái. Caãnh saát hêìu nhû khöng tòm thêëy dêëu vïët naâo lûu laåi taåi hiïån trûúâng... Möåt thaáng sau, àïën lûúåt cö gaái xinh àeåp Joni Lenz bõ giïët bùçng caách tûúng tûå. Chiïìu 4/1/1974, nhûäng ngûúâi baån cuãa Lenz phaát hiïån cö nùçm hön mï trïn giûúâng, maáu vêîn àang chaãy ra tûâ àêìu vaâ mùåt. Cö àûúåc àûa túái bïånh viïån vúái vïët thûúng nùång trïn àêìu... Ngaây 31/1/1974, Lynda Ann Healy khöng àïën dûå bûäa ùn töëi vúái gia àònh. Moåi ngûúâi bùæt àêìu thêëy lo lùæng. Cö sinh viïn xinh àeåp naây söëng cuâng vaâi baån beâ trong möåt cùn höå. Caãnh saát kiïím tra rêët kyä phoâng úã cuãa cö vaâ phaát hiïån ra möåt àiïìu khaá laå luâng: Trïn chiïëc göëi àaä mêët lêìn voã ngoaâi coá nhiïìu vïët maáu. Hai ngûúâi baån cuãa cö khùèng àõnh, chiïëc giûúâng àûúåc doån deåp cêín thêån, hoaân toaân traái ngûúåc vúái tñnh caách cuãa Healy. Trong ngùn tuã riïng, caãnh saát tòm thêëy chiïëc aáo nguã cö thûúâng mùåc dñnh àêìy maáu úã cöí. Ngoaâi ra, phoâng coân mêët möåt söë àöì àaåc khaác nhû têëm khùn traãi giûúâng, ba lö vaâ vaâi böå quêìn aáo. Phaãi chùng keã naâo àoá àaä leãn vaâo nhaâ, àaánh Lynda bêët tónh, doån giûúâng cêín thêån, röìi àem naån nhên ài sau khi àaä thay quêìn aáo cho cö? Caãnh saát khöng tin lùæm vaâo giaã thuyïët àiïn röì àoá. Hoå khöng tiïën haânh caác biïån phaáp khaám nghiïåm phaáp y taåi phoâng cuãa http://ebooks.vdcmedia.com
 3. NHÛÄNG VUÅ AÁN RUÂNG RÚÅN 3 Lynda vò tin rùçng seä tòm thêëy cö. Thûåc tïë laåi khöng diïîn ra nhû vêåy vaâ quaá trònh àiïìu tra trúã nïn bïë tùæc. Trong suöët muâa xuên vaâ muâa heâ nùm àoá, taåi caác bang Utah, Oregon vaâ Washington, thïm 7 nûä sinh khaác biïën mêët, khöng àïí laåi dêëu vïët naâo. Caác vuå mêët tñch coá nhiïìu tònh tiïët giöëng nhau, nhû naån nhên àïìu laâ ngûúâi da trùæng, àöåc thên, xinh xùæn, daáng ngûúâi thon thaã, toác daâi chaãi ngöi giûäa, vaâ àïìu mùåc aáo nguã, biïën mêët vaâo buöíi töëi. Nhên chûáng cho hay, núi maâ caác cö gaái xuêët hiïån lêìn cuöëi luön coá mùåt möåt ngûúâi àaân öng laå, bõ boá böåt úã tay hoùåc chên. Anh ta tòm caách tiïëp cêån vaâ hoãi han hoå vïì nhûäng cuöën saách, hoùåc nhúâ hoå giuáp khúãi àöång chiïëc xe VW cuãa mònh. Tiïëp àoá, thaáng 8/1974, caãnh saát tòm thêëy xaác möåt söë cö gaái mêët tñch taåi höì Sammamish, trong cöng viïn quöëc gia bang Washington. Hai ngûúâi trong söë hoå àûúåc nhêån diïån laâ Janice Ott vaâ Denise Naslund. Àoá laâ möåt cöë gùæng lúán cuãa phaáp y vò nhûäng gò coân laåi chó laâ vaâi mêíu toác, nhûäng maãnh xûúng àuâi, xûúng soå vaâ möåt phêìn xûúng haâm. Nhûäng ngûúâi lêìn cuöëi nhòn thêëy Ott cho biïët, luác êëy coá möåt ngûúâi àaân öng treã tuöíi khaá àiïín trai, tay bõ boá böåt, tiïën túái phña cö. Anh ta giúái thiïåu tïn mònh laâ Ted, vaâ nhúâ Ott giuáp àûa chiïëc thuyïìn cuãa mònh lïn noác ötö. Coân Denis Naslund mêët tñch vaâo möåt buöíi chiïìu, khi cö ài chúi cuâng baån trai vaâ möåt söë ngûúâi khaác. Cö vaâo nhaâ vïå sinh trong cöng viïn vaâ khöng bao giúâ quay laåi. Buöíi chiïìu höm àoá, úã àêy xuêët hiïån möåt ngûúâi àaân öng bõ boá böåt úã tay. Anh ta cuäng nhúâ cö giuáp chuyïín chiïëc thuyïìn lïn noác xe. Cö gaái töët buång Denis àaä nhêån lúâi giuáp àúä con ngûúâi coá veã ngoaâi dïî thûúng naây. Louis Smith, caãnh saát trûúãng haåt Midvale, bang Utah, coá cö con gaái 17 tuöíi, Melissa, rêët xinh xùæn. Vúái kinh nghiïåm laâm caãnh saát cuãa mònh vaâ tònh yïu cuãa ngûúâi cha, öng thûúâng caãnh baáo cö vïì sûå nguy hiïím cuãa thïë giúái bïn ngoaâi. Song têët caã àïìu trúã nïn vö ñch. Ngaây 18/10/1974, Melissa mêët tñch. Xaác cö àûúåc tòm thêëy 9 ngaây sau àoá, vaâ giöëng nhû caác naån nhên khaác, cö bõ boáp cöí, haäm hiïëp... 13 ngaây sau, vaâo lïî Halloween, Laura Aime, 17 tuöíi, biïën mêët. Ngûúâi ta tòm thêëy thi thïí cö vaâo ngaây Lïî taå ún, bïn búâ möåt con söng nhoã, taåi vuâng nuái Wasatch. Keã giïët ngûúâi àaä lêëy xaâ beng, loaåi chuyïn duâng àïí bêåt nùæp caác thuâng haâng bùçng göî, àaánh vaâo http://ebooks.vdcmedia.com
 4. NHÛÄNG VUÅ AÁN RUÂNG RÚÅN 4 àêìu vaâ mùåt Aime. Sau àoá, hùæn haäm hiïëp vaâ giïët chïët cö. Àiïìu tra phaáp y cho thêëy, cö bõ giïët úã möåt núi khaác trûúác khi bõ vûát ra búâ söng. Ngoaâi xaác cuãa naån nhên, caãnh saát khöng tòm àûúåc chûáng cûá naâo khaác. Nhûäng vuå giïët ngûúâi coá tònh tiïët giöëng nhau thu huát sûå chuá yá cuãa caãnh saát bang Utah, hoå quyïët àõnh phöëi húåp vúái caác thaám tûã cuãa bang Oregon vaâ Washington. Giaã thuyïët àùåt ra laâ chó coá möåt thuã phaåm duy nhêët. Cùn cûá vaâo nguöìn tin cuãa caác nhên chûáng, hoå dûång lïn àûúåc chên dung cuãa tïn giïët ngûúâi vúái tïn goåi laâ "Ted". Töëi 8/11/1974, taåi möåt quêìy baán saách úã Utah, möåt ngûúâi àaân öng laå mùåt khaá àeåp trai tiïën túái gêìn Carol DaRonch, nûä sinh 18 tuöíi. Anh ta tûå xûng laâ sô quan caãnh saát Roseland vaâ thöng baáo coá keã tòm caách ùn tröåm chiïëc xe VW cuãa cö, röìi yïu cêìu Carol ra baäi àöî xe. Carol kiïím tra vaâ thêëy moåi thûá vêîn úã nguyïn chöî cuä. Ngûúâi àaân öng toã ra khöng haâi loâng vúái cêu traã lúâi cuãa cö vïì tònh traång chiïëc xe, vaâ muöën cö túái àöìn caãnh saát. Carol nghi ngúâ, yïu cêìu anh ta cho xem theã caãnh saát. Ngûúâi àaân öng giú theã ra röìi vuåt cêët ài vaâ yïu cêìu Carol lïn xe. Anh ta laái xe khaá nhanh, nhûng laåi ngûúåc vúái hûúáng àûúâng túái àöìn caãnh saát. Carol caãm thêëy súå. Ngûúâi àaân öng àöåt ngöåt dûâng xe, chöåp lêëy tay cö vaâ khoáa laåi bùçng chiïëc coâng söë 8. Cö gaái gaâo theát kïu cûáu thò gaä cön àöì lêëy ra möåt khêíu suáng ngùæn vaâ doåa giïët nïëu cö khöng im lùång. Hùæn hêët Carol ra khoãi xe, röìi dûång cö dêåy, tay lùm lùm chiïëc xaâ beng nhoã duâng àïí bêåy nùæp thuâng, chuêín bõ quêåt vaâo àêìu cö. Vaâo thúâi khùæc khuãng khiïëp nhêët, cö gaái àuã nhanh trñ àaá vaâo böå haå keã laå mùåt vaâ vuâng chaåy thoaát. Cö chaåy vïì hûúáng àûúâng caái vaâ àûúåc möåt àöi vúå chöìng àang ài xe qua àoá àûa túái àöìn caãnh saát. Hai tay coân nguyïn trong coâng söë 8, cö nûác núã kïí laåi cêu chuyïån. Nhûng taåi súã caãnh saát khöng coá ai tïn laâ Roseland. Caãnh saát ngay lêåp tûác bao vêy khu vûåc xaãy ra vuå aán, nhûng keã giaã maåo àaä “cao chaåy xa bay”. Duâ sao, caãnh saát cuäng àaä coá miïu taã nhên daång, chiïëc xe ötö vaâ dêëu maáu cuãa hung thuã khi xö xaát vúái Carol. Cuâng töëi àoá, nûä sinh Jean Graham àang bêån röån chuêín bõ cho möåt vúã kõch taåi trûúâng trung hoåc Viewmont thò möåt ngûúâi àaân http://ebooks.vdcmedia.com
 5. NHÛÄNG VUÅ AÁN RUÂNG RÚÅN 5 öng treã tuöíi àeåp trai tiïën laåi phña cö. Anh ta nhúâ cö nhêån diïån möåt chiïëc xe ötö. Vò quaá bêån cö àaä tûâ chöëi. Möåt luác sau ngûúâi àaân öng quay laåi vaâ nhúâ cö giuáp àúä. Jean thêëy lo ngaåi trûúác veã kyâ laå cuãa anh ta. Tuy nhiïn, cö súám quïn ài caãm giaác àoá vaâ tiïëp tuåc cöng viïåc. Nhûng chó möåt laát sau, cö àaä laåi nhòn thêëy ngûúâi àaân öng sau caánh gaâ sên khêëu. Jean tûå nhuã khöng roä hùæn muöën gò. Debby Kent àïën xem buöíi biïíu diïîn àïm àoá cuâng cha meå. Cö vïì súám hún dûå àõnh àïí àoán anh trai úã khu chúi bowling. Kent noái vúái cha meå rùçng seä nhanh choáng quay laåi àïí àoán hoå, nhûng cö khöng bao giúâ quay trúã laåi. Thûåc tïë, cö àaä khöng túái àûúåc chiïëc xe cuãa mònh ngoaâi baäi àöî. Taåi khu vûåc Kent mêët tñch, caãnh saát chó tòm thêëy chiïëc chòa khoaá duâng àïí múã coâng söë 8 àaä khoaá tay Carol, cuâng vúái thöng tin vïì möåt chiïëc VW. Ngaây 12/1/1975, Caryn Campbell vaâ baån trai laâ Raymond Gadowski cuâng 2 con cuãa anh lïn xe ài picnic taåi Colorado. Caryn hy voång seä coá möåt kyâ nghó thuá võ cuâng vúái 2 àûáa treã trong khi Raymond dûå möåt cuöåc höåi thaão taåi àoá. Khi àang noái chuyïån vúái moåi ngûúâi taåi phoâng khaách lúán khaách saån, Caryn chúåt nhúá àaä àïí quïn möåt quyïín taåp chñ trïn phoâng vaâ quay laåi. Cö biïën mêët tûâ àoá. Caãnh saát luåc tòm moåi ngoác ngaách cuãa khaách saån nhûng khöng phaát hiïån dêëu vïët khaã nghi naâo. Phaãi möåt thaáng sau, thi thïí loäa löì cuãa cö múái àûúåc tòm thêëy, caách khaách saån núi cö nghó vaâi kilomet. Giöëng nhû nhiïìu naån nhên khaác taåi Washington, Oregon vaâ Utah, Caryn bõ quêåt nhiïìu lêìn vaâo àêìu. Taåi hiïån trûúâng, caãnh saát khöng tòm thêëy chûáng cûá naâo. Baáo caáo cuãa phaáp y khùèng àõnh, cö bõ giïët chó vaâi giúâ sau khi mêët tñch. Vaâi thaáng sau khi tòm ra thi thïí cuãa Caryn Campbell, caãnh saát phaát hiïån xaác cuãa Brenda Ball. Àêy laâ möåt trong baãy phuå nûä àaä biïën mêët trong muâa heâ àoá. Keã giïët ngûúâi àaä duâng möåt vêåt taây àêåp vaâo àêìu cö. Röìi liïn tiïëp, hoå tòm ra xaác cuãa caác naån nhên Susan Rancourt, Lynda Ann Healy vaâ möåt ngûúâi khaác. Têët caã àïì u bõ àaánh vaâo àêìu bùçng möåt vêåt taây, nhiïìu khaã nùng laâ möåt chiïëc xaâ beng chuyïn àïí bêåy nùæp thuâng göî. Vuâng nuái Taylor trúã thaânh chöën quen thuöåc cuãa "Ted saát thuã". Xaác cuãa 5 ngûúâi phuå nûä àûúåc tòm thêëy coá möåt kiïíu chïët tûúng tûå. Vaâ hoå vêîn chûa phaãi laâ naån nhên cuöëi cuâng cuãa Ted. http://ebooks.vdcmedia.com
 6. NHÛÄNG VUÅ AÁN RUÂNG RÚÅN 6 Ngaây 16/8/1975, Bob Hayward, caãnh saát trïn àûúâng cao töëc Utah àang ài tuêìn tra taåi khu vûåc ngoaåi vi haåt Salt Lake thò phaát hiïån möåt chiïëc VW. Anh chûa bao giúâ thêëy chiïëc xe àoá núi khu vûåc mònh quaãn lyá. Khi Bob bêåt àeân àïí xem xeát kyä hún biïín söë thò ngûúâi laái xe liïìn tùæt àeân pha trûúác vaâ tùng töëc. Ngay lêåp tûác, Hayward àuöíi theo. Sau vaâi phuát, anh àuöíi kõp chiïëc xe. Khi kiïím tra, Bob cuâng àöìng àöåi thêëy ghïë xe sau chiïëc xe àaä bõ thaáo boã, buâ vaâo àoá laâ chiïëc xaâ beng bêåy nùæp thuâng, mùåt naå trûúåt tuyïët, dêy thûâng, möåt vaâi chiïëc coâng söë 8, dêy àiïån vaâ möåt caái caâo àïí moác àaá. Têët caã vûát choãng chú trong xe. Ngûúâi laái xe, tïn Theodore Robert Bundy, lêåp tûác bõ bùæt. Anh ta bõ nghi ngúâ ùn tröåm. Keã bõ bùæt trong chiïëc xe VW, Theodore Robert Bundy, coá tïn goåi tùæt laâ Ted Bundy. Tònh tiïët naây lêåp tûác dêîn caãnh saát túái nghi vêën, phaãi chùng hùæn chñnh laâ "Ted hung thuã" maâ lêu nay hoå tòm kiïëm. Carol DaRonch, cö gaái may mùæn thoaát khoãi tay keã giïët ngûúâi, àûúåc múâi àïën nhêån diïån. Ngaây 2/10/1975, Carol DaRonch cuâng vúái Jean Graham vaâ möåt ngûúâi baån cuãa Debby Kent àûúåc goåi túái àïí nhêån diïån 7 ngûúâi bõ tònh nghi, trong àoá coá Ted Bundy. Ngay lêåp tûác, Carol nhêån ra Ted. Hai ngûúâi coân laåi cuäng khùèng àõnh chñnh Ted laâ keã àaä laãng vaãng taåi núi baån hoå mêët tñch. Thöng tin trïn cho pheáp caãnh saát nhêån àõnh rùçng, nhûäng gò maâ hoå nghi ngúâ coá thïí laâ sûå thêåt. Ngaây 16/9/1975, baån gaái cuãa Ted Bundy, Meg, àûúåc goåi túái Àöåi Àiïìu tra töåi phaåm cuãa haåt King, bang Washington. Rêët cùng thùèng vaâ lo súå, song Meg vêîn cung cêëp cho caãnh saát nhiïìu tin tûác quyá giaá. Cö cho biïët, Ted coá thoái quen nguã ban ngaây vaâ ra khoãi nhaâ vaâo ban àïm. Vaâo nhûäng àïm xaãy ra caác vuå giïët ngûúâi, cö khöng roä Ted ài àêu vaâ khöng liïn laåc àûúåc vúái hùæn. Cö cho biïët, tûâ khoaãng möåt nùm trúã laåi àêy, nhu cêìu tònh duåc cuãa Ted àöåt ngöåt suy giaãm. Möîi khi coá nhu cêìu, hùæn thûúâng troái cö laåi trûúác khi quan hïå. Hùæn rêët bûåc tûác nïëu cö khöng chõu thûåc hiïån nhûäng ham muöën kyâ quaái cuãa mònh. Nhûäng buöíi thêím vêën sau àoá, Meg cho caác àiïìu tra viïn biïët, Ted coá àïí thaåch cao, thûá duâng àïí boá böåt, trong phoâng cuãa mònh úã Paris. Cö cuäng nhòn thêëy gaä baån tònh àïí möåt chiïëc ròu nhoã trong xe húi. Cuäng nhúâ Meg, caãnh saát xaác àõnh àûúåc rùçng, Ted àaä túái cöng http://ebooks.vdcmedia.com
 7. NHÛÄNG VUÅ AÁN RUÂNG RÚÅN 7 viïn Sammamish vaâo thúâi àiïím hai cö gaái Janice Ott vaâ Denise Naslund biïën mêët úã àêy. Quaá trònh àiïìu tra sau àoá àaä giuáp caãnh saát coá thïm nhûäng bùçng chûáng cêìn thiïët àïí àûa Ted ra toâa vaâo ngaây 23/2/1976, vïì haânh vi bùæt coác Carol DaRonch. Viïåc xeát xûã àûúåc tiïën haânh trong khi caãnh saát tiïëp tuåc tòm thïm thöng tin liïn quan túái caái chïët cuãa Caryn Campbell vaâ Melissa Smith. Hoå phaát hiïån nhûäng mêîu toác cuãa hai naån nhên trong xe cuãa Ted. Kñch thûúác cuãa chiïëc xaâ beng tòm thêëy trong chiïëc VW cuäng tûúng ûáng vúái vïët thûúng trïn àêìu Caryn Campbell. Vúái nhûäng chûáng cûá àoá, bang Colorado múã thïm möåt phiïn toâa ngaây 22/10/1976, xeát xûã Ted vïì töåi danh giïët Campbell. Tuy nhiïn, àöång cú giïët ngûúâi cuãa tïn saát thuã vêîn coân laâ àiïìu bñ êín. Vaâ caác àiïìu tra viïn bùæt àêìu lêìn laåi cuöåc àúâi hùæn, tûâ kïët luêån cuãa baác sô têm thêìn: “Ted súå bõ laâm nhuåc trong caác möëi quan hïå vúái phuå nûä”. Nhûäng nùm thú êëu Sau nhûäng thaáng an thai cuöëi cuâng taåi möåt bïånh viïån úã Burlington, Vermont, ngaây 24/11/1946, Eleanor Louise Cowell, 22 tuöíi, chûa chöìng, quï Philadelphia, bang Pennsylvania, sinh ra Theodore Robert Cowell. Ted (tïn goåi tùæt cuãa Theodore) khöng hïì biïët túái cha àeã cuãa mònh - Lloyd Marshall, möåt cûåu chiïën binh Myä. Búãi öng baâ ngoaåi àûáa beá àaä nhêån noá laâ con mònh, àïí che tiïëng xêëu khöng chöìng maâ chûãa cuãa con gaái. Trong khi àoá, Lloyd vêîn vïì söëng nhû vúå chöìng vúái Eleanor, vaâ ngûúâi ngoaâi hiïíu rùçng hoå laâ "anh chõ" cuãa Ted. Lïn 4 tuöíi, Ted cuâng Eleanor túái Tacoma Washington, söëng vúái möåt söë ngûúâi hoå haâng. Ted àöíi tïn thaânh Theodore Robert Nelson, coân "cö chõ gaái" Eleanor àöíi thaânh Louise Cowell. Möåt nùm sau, Louise Cowell kïët hön vúái anh àêìu bïëp Johnnie Culpepper Bundy. Ted sau naây àaä gùæn hoå Bundy vaâo tïn cuãa mònh. Louise vaâ Johnnie coá 4 con chung, vaâ Ted, ngaây ngaây sau giúâ hoåc phaãi úã nhaâ chùm soác caác "chaáu". Ted khöng bao giúâ quyá mïën böë dûúång mùåc duâ öng rêët cöë gùæng chûáng minh tònh caãm cuãa mònh. Hùæn luön nghô mònh laâ ngûúâi thuöåc doâng hoå Cowell chûá khöng http://ebooks.vdcmedia.com
 8. NHÛÄNG VUÅ AÁN RUÂNG RÚÅN 8 phaãi Bundy. Ngûúâi duy nhêët hùæn chõu nghe lúâi laâ öng böë, maâ thûåc chêët laâ öng ngoaåi, söëng taåi Pennsylvania. Khi coân beá, Ted rêët nhuát nhaát. Hùæn laâ caái àñch àïí nhûäng baån hoåc lúán hún bùæt naåt vaâ trïu choåc. Tuy vêåy, Ted luön coá thûá haång cao trong lúáp vïì hoåc têåp vaâ hùæn giûä vûäng “phong àöå” êëy àïën hïët àaåi hoåc. Baån hoåc cuâng trûúâng phöí thöng vúái Ted cho biïët, hùæn “ùn mùåc goån gaâng vaâ cû xûã rêët töët vúái ngûúâi khaác”. Trong thúâi gian laâ hoåc sinh phöí thöng vaâ sinh viïn àaåi hoåc, Ted khöng hïì heån hoâ vúái caác cö gaái. Hùæn chó têåp trung vaâo mön trûúåt tuyïët vaâ nghiïn cûáu chñnh trõ - mön hoåc ûa thñch cuãa mònh. Nùm 1965, Ted töët nghiïåp phöí thöng vaâ giaânh àûúåc möåt suêët hoåc böíng taåi Àaåi hoåc Puget Sound. Nùm 1966, hùæn chuyïín sang Àaåi hoåc Washington vaâ bùæt àêìu hoåc tiïëng Trung Quöëc möåt caách say mï. Àïí coá tiïìn hoåc, Ted laâm nhiïìu viïåc khaác nhau nhû hêìu baân vaâ giûä giaây taåi caác quaán haâng. Viïåc laâm thïm cuãa hùæn thay àöíi thûúâng xuyïn, coân hoåc haânh thò vêîn "ngon laânh". Ted liïn tuåc giûä thûá haång cao trong trûúâng. Muâa xuên nùm 1967, möëi tònh àêìu àúâi àaä laâm thay àöíi cuöåc àúâi Ted. Stephanie Brooks, cö gaái xinh àeåp, tinh tïë, con cuãa möåt gia àònh danh giaá vaâ giaâu coá úã California, trúã thaânh hònh mêîu lyá tûúãng thûúâng trûåc trong têm trñ Ted luác àoá. Búãi hùæn khöng thïí tûúãng tûúång àûúåc rùçng coá möåt ngûúâi thuöåc têìng lúáp cao nhû vêåy trong xaä höåi laåi quan têm túái mònh. Hai ngûúâi coá nhiïìu àiïím khaác biïåt, song cuâng chung súã thñch laâ trûúåt tuyïët. Vaâ àêy laâ lyá do laâm hoå phaãi loâng nhau. Ted vaâ Stephanie daânh nhiïìu t i gian úã bïn nhau àïí ài trûúåt tuyïët, ài húâ daåo vaâ ùn töëi. Tuy nhiïn, Stephanie khöng yïu Ted nhiïìu nhû hùæn nghô. Cö cho rùçng baån trai cuãa mònh khöng coá muåc tiïu roä raâng trong tûúng lai, cö khöng nghô seä lêëy hùæn laâm chöìng. Nùm 1968, khi töët nghiïåp Àaåi hoåc Washington, Stephanie cùæt àûát quan hïå vúái Ted. Vïì phêìn mònh, Ted khöng sao gûúång laåi nöíi sau cuá söëc àoá. Khöng gò coá thïí laâm Ted thñch thuá vaâ cuöëi cuâng hùæn boã hoåc. Tònh yïu àêìu àúâi khöng thaânh laâm hùæn coá caãm giaác caã thïë giúái suåp àöí. Hùæn cöë gùæng giûä liïn laåc vúái Stephanie bùçng caách viïët thû, nhûng cö tûâ chöëi duy trò quan hïå cuä. Sau naây, nhiïìu ngûúâi cho rùçng khi laâm àiïìu àoá, Stephanie khöng hïì biïët cö àaä gêy http://ebooks.vdcmedia.com
 9. NHÛÄNG VUÅ AÁN RUÂNG RÚÅN 9 ra sûå mêët cên bùçng trong àêìu oác Ted maâ tiïëp àoá laâ möåt loaåt sûå kiïån laâm nûúác Myä ruâng mònh. Nùm 1969, lêìn àêìu tiïn Ted biïët "chõ gaái" chñnh laâ meå thêåt cuãa mònh vaâ “böë meå” cuãa hùæn thò thûåc ra laâ öng baâ ngoaåi. Moåi thûá nhû àaão löån, tûâ möåt keã hay ngûúång vaâ hûúáng nöåi, Ted trúã nïn laånh luâng, cûúng quyïët vaâ taân baåo. Hùæn muöën chûáng toã baãn thên mònh vúái caã thïë giúái, àùåc biïåt laâ vúái Stephanie - ngûúâi phuå nûä àêìu àúâi cuãa hùæn. Ted cho rùçng mònh coá möåt sûá maång thiïng liïng. Hùæn àùng kyá hoåc trúã laåi taåi khoa têm lyá, àaåi hoåc Washington, trúã thaânh sinh viïn xuêët sùæc trong böå mön naây vaâ àûúåc nhiïìu thêìy cö yïu mïën. Trong thúâi gian naây, Ted gùåp Meg Anders, möåt nûä thû kyá, ngûúâi gùæn boá vúái hùæn trong suöët 5 nùm tiïëp theo. Meg laâ ngûúâi khiïm töën vaâ ñt noái. Cö àaä qua möåt àúâi chöìng, coá möåt con gaái vaâ thûåc sûå muöën gêy dûång laåi cuöåc söëng lûáa àöi. Cö yïu Ted ngay tûâ caái nhòn àêìu tiïn vaâ muöën lêëy hùæn. Tuy nhiïn, Ted chûa sùén saâng àïí lêåp gia àònh vaâo luác àoá vò thêëy rùçng coân quaá nhiïìu thûá phaãi laâm trong àúâi. Meg biïët roä Ted khöng yïu cö nhû cö mong muöën. Nhiïìu lêìn, Ted coân cöng khai laã lúi vúái nhûäng ngûúâi phuå nûä khaác trûúác mùåt cö. Tuy nhiïn, cö nghô àïën möåt luác naâo àoá, hùæn seä nghô laåi vaâ cûúái cö laâm vúå. Àiïìu maâ cö khöng biïët laâ möëi tònh àêìu cuãa cuãa Ted vêîn coân rêët sêu àêåm. Ted tûâng noái vúái möåt ngûúâi baån thên cuãa mònh rùçng: "Stephanie laâ ngûúâi àaân baâ duy nhêët maâ töi yïu. Vaâ töi khöng caãm thêëy nhû vêåy vúái Meg”. Bïn ngoaâi, cuöåc söëng cuãa Ted trong giai àoaån 1969-1972 dûúâng nhû ngaây caâng trúã nïn töët àeåp hún. Hùæn toã ra laåc quan vaâ tin tûúãng vaâo tûúng lai. Hùæn gûãi àún xin hoåc taåi khoa luêåt cuãa nhiïìu trûúâng àaåi hoåc, vaâ trong cuâng thúâi gian àoá tham gia caác sinh hoaåt chñnh trõ. Hùæn tham gia cöí àöång tranh cûã cho möåt cûåu thöëng àöëc cuãa bang Washington. Trong võ trñ êëy, Ted coá cú höåi taåo quan hïå vúái nhûäng ngûúâi coá thïë lûåc trong Àaãng Cöång hoaâ. Hùæn thêåm chñ coân àûúåc súã caãnh saát Seatle tuyïn dûúng vò àaä cûáu söëng möåt beá trai 3 tuöíi suyát chïët àuöëi trong möåt höì nûúác. Moåi thûá dûúâng nhû àang ài àuáng hûúáng, vaâ hùæn rêët haâi loâng vïì con àûúâng maâ mònh choån. Nùm 1973, trong möåt chuyïën cöng du túái California cho Àaãng Cöång hoaâ, Ted gùåp laåi Stephanie Brooks. Stephanie rêët ngaåc nhiïn vïì sûå chuyïín biïën cuãa Ted. Hùæn toã ra chûäng chaåc hún nhiïìu so vúái thúâi àaåi hoåc. Sau cuöåc gùåp gúä naây, hoå àaä quay laåi vúái nhau, http://ebooks.vdcmedia.com
 10. NHÛÄNG VUÅ AÁN RUÂNG RÚÅN 10 vaâ Meg khöng hïì biïët chuyïån àoá. Trong suöët muâa thu vaâ àöng tiïëp theo, Ted nhiïìu lêìn àïì nghõ Stephanie laâm àaám cûúái. Nhûng röìi cuäng nhanh vaâ àöåt ngöåt nhû khi 2 ngûúâi gùåp laåi nhau, Ted böîng trúã nïn laånh luâng vaâ chaán naãn. Dûúâng nhû chó trong vaâi tuêìn hùæn àaä khöng coân yïu Stephanie nûäa. Àiïìu àoá laâm cö rêët ngaåc nhiïn vaâ àau khöí. Thaáng 2/1974, khöng möåt lúâi giaãi thñch hay baáo trûúác, Ted chêëm dûát moåi liïn laåc vúái Stephanie. Àïën luác naây, cö múái hiïíu rùçng kïë hoaåch baáo thuâ cuãa Ted àaä thaânh cöng. Hùæn tûâ boã cö nhû coá luác cö àaä phuä phaâng boã rúi hùæn, hoå khöng bao giúâ gùåp laåi hay nhêån àûúåc tin tûác cuãa nhau nûäa. Thaáng 4/1977, Ted àûúåc chuyïín túái toâa aán haåt Garfield cuäng thuöåc bang Colorado. Cöng luêån muöën hùæn phaãi àïìn töåi. Tuy nhiïn, keã giïët ngûúâi àaä kõp laâm viïåc maâ khöng ai ngúâ: boã tröën vaâ tiïëp tuåc gêy ra nhûäng vuå giïët ngûúâi ngaây caâng taân baåo, daä man hún. Trong quaá trònh chuêín bõ cho phiïn toâa, vò khöng tin vaâo luêåt sû nïn Ted àaä tûå baâo chûäa. Hùæn toã ra tin tûúãng vaâo thaânh cöng trong vuå xûã, maâ theo kïë hoaåch àûúåc tiïën haânh vaâo ngaây 14/11/1977. Vò phaãi nghiïn cûáu nhiïìu taâi liïåu taåi thû viïån luêåt úã Aspen àïí chuêín bõ cho vuå xûã, hùæn àûúåc pheáp ra khoãi phoâng giam dûúái sûå giaám saát cuãa caãnh saát. Moåi ngûúâi khöng hïì biïët rùçng Ted àang êm mûu chaåy tröën. Ngaây 7/6, trïn àûúâng túái phoâng àoåc saách cuãa thû viïån nùçm bïn trong toâa aán, Ted nhaãy tûâ cûãa söí xuöëng àêët. Hùæn bõ thûúng úã mùæt caá chên, nhûng vêîn tröën thoaát. Vò khöng hïì bõ khoáa chên tay nïn Ted dïî daâng nhêåp vaâo rûâng ngûúâi úã Aspen. Caãnh saát Aspen ngay lêåp tûác chùån caác ngaã àûúâng xung quanh thaânh phöë, tuy nhiïn, Ted àuã khön ngoan àïí tòm ra chöî êín naáu an toaân cho riïng mònh. Kïët húåp vúái chñnh quyïìn thaânh phöë, caãnh saát tiïën haânh nhiïìu cuöåc caân queát vúái sûå tham gia cuãa choá sùn vaâ hún 150 tònh nguyïån viïn. Nhûng nhiïì u ngaây tröi qua, Ted vêîn biïåt tùm. Trïn àûúâng tröën chaåy, Ted hiïíu rùçng cêìn coá möåt chiïëc ötö àïí vûúåt qua voâng vêy àang giùng buãa khùæp núi chúâ àoán mònh. Hùæn tröåm àûúåc möåt chiïëc xe coân nguyïn chòa trong öí khoáa àiïån. Nhûng may mùæn cuãa Ted àaä hïët. Ngaây thûá 6 sau khi tröën khoãi toâa, Ted bõ 2 caãnh saát phaát hiïån vaâ bùæt giûä. Kïí tûâ àoá, Ted http://ebooks.vdcmedia.com
 11. NHÛÄNG VUÅ AÁN RUÂNG RÚÅN 11 buöåc phaãi mang coâng tay vaâ chên trong suöët thúâi gian tra cûáu taâi liïåu trong thû viïån úã Aspen. Song hùæn khöng phaãi laâ keã dïî khuêët phuåc. 7 thaáng sau, Ted möåt lêìn nûäa tòm caách tröën vaâ lêìn naây hùæn thaânh cöng. Ngaây 30/12, Ted àaâo tûúâng toâa aán haåt Garfield röìi tòm caách nuáp vaâo bïn trong möåt cùn buöìng nhoã cuãa ngûúâi cai nguåc. Àúåi cho àïën khi khöng coân ai trong phoâng, Ted thaãn nhiïn bûúác ra khoãi khu vûåc toâa aán bùçng àûúâng cûãa trûúác. Caãnh saát chó phaát hiïån ra hùæn vûúåt nguåc 15 giúâ sau àoá, luác hùæn àang ài túái Chicago, möåt traåm dûâng trïn con àûúâng túái caái àñch cuöëi cuâng laâ bang Florida. Àïën giûäa thaáng 1/1978, Ted Bundy, dûúái caái tïn giaã Chris Hagen, àaä àaâng hoaâng söëng trong möåt cùn höå úã Tallahassee, Florida. Thöng minh, laåi àeåp trai, Ted khöng gùåp nhiïìu khoá khùn trong viïåc tòm ra möåt chöî úã gêìn Àaåi hoåc bang Florida. Hùæn thûúâng laãng vaãng gêìn kyá tuác xaá cuãa trûúâng, vaâ thêåm chñ coân vaâo lúáp nghe giaãng "chui" maâ khöng hïì bõ phaát hiïån. Àïí söëng, hùæn phaãi tòm caách kiïëm àûúåc nhûäng àöì duâng haâng ngaây. Têët caã moåi thûá trong cùn höå möåt buöìng cuãa hùæn, ngay caã thûác ùn, cuäng laâ àöì ùn tröåm. Duâ sao, trong tònh traång àoá, Ted dûúâng nhû àaä coá möåt cuöåc söëng àêìy àuã vaâ hùæn rêët haâi loâng. Àiïìu duy nhêët hùæn thiïëu laâ möåt ngûúâi baån. Töëi thûá baãy, 14/7/1976, hêìu hïët thaânh viïn Höåi nûä sinh àaåi hoåc Florida tham gia vuä höåi hoùåc caác bûäa tiïåc trong khu kyá tuác xaá. Hoå chó bùæt àêìu quay vïì nhaâ, taåi khu Chi Omega, vaâo saáng súám höm sau. Luác àoá, caác nûä sinh khöng thïí biïët rùçng möåt àiïìu khuãng khiïëp àang àúåi chúâ hoå. Luác àoá khoaãng 3h saáng. Nita Neary àûúåc baån trai àûa vïì túái trûúác cöíng khu nhaâ. Bûúác vïì cùn buöìng cuãa mònh, cö àïí yá thêëy cûãa trûúác khu nhaâ bõ múã toang. Vaâo bïn trong, cö nghe coá tiïëng àöång nhû thïí möåt ngûúâi àang chaåy úã cùn buöìng phña trïn. Röìi àöåt nhiïn, tiïëng bûúác chên tiïën vïì phña cêìu thang gêìn chöî cö àûáng. Neary vöåi nêëp vaâo caánh cûãa. Cö tröng thêëy möåt ngûúâi àaân öng àöåi chiïëc muä caát keát maâu xanh nûúác biïín suåp xuöëng che hïët mùæt, tay cêìm möåt khuác göî quêën gieã. Hùæn chaåy ra phña cêìu thang vaâ ra khoãi cûãa. Thoaåt àêìu, Nita nghô rùçng cùn nhaâ bõ àöåt nhêåp. Cö chaåy lïn têìng goåi cho baån laâ Nancy Dowdy biïët tin, röìi cuâng àöí ài tòm ngûúâi phuå traách toâ a nhaâ. Trïn àûúâng túái phoâng cuãa baâ, hoå nhòn thêëy Karen Chandler, baån hoåc cuãa hoå, loaång choaång bûúác doåc haânh lang. Maáu chaãy nhû suöëi trïn àêìu cö. Taåi möåt phoâng khaác, hoå phaát http://ebooks.vdcmedia.com
 12. NHÛÄNG VUÅ AÁN RUÂNG RÚÅN 12 hiïån Kathy Klein, chuã nhên cùn phoâng àang nùçm trong möåt vuäng maáu, cuäng chaãy ra tûâ vïët thûúng lúán trïn àêìu... Khi caãnh saát túái núi, hoå tòm thêëy xaác 2 cö gaái khaác trïn giûúâng, trong buöìng riïng cuãa möîi ngûúâi. Hung thuã ra tay khi hoå coân nguã. Nghiïn cûáu cuãa phaáp y cho thêëy, Lisa Levy bõ àaánh vaâo àêìu bùçng möåt khuác göî, bõ haäm hiïëp vaâ boáp cöí túái chïët. Trïn thên thïí cö hùçn roä möåt söë vïët rùng. Margaret Bowman cuäng bõ têën cöng theo caách tûúng tûå, duâ khöng bõ cûúäng hiïëp vaâ khöng coá vïët cùæn naâo. Cö bõ xiïët cöí bùçng möåt chiïëc têët daâi, bõ boã laåi taåi hiïån trûúâng. Vïët thûúng trïn àêìu cö rêët nùång. Cuá àaánh laâm vúä xûúng soå vaâ löå ra möåt phêìn naäo. Khöng coá dêëu vïët vêåt löån trïn xaác Bowman vaâ Lisa Levy. Caác àiïìu tra viïn ngay lêåp tûác tiïën haânh thêím vêën hai naån nhên may mùæn söëng soát, nhûng khöng tòm àûúåc thïm thöng tin naâo àaáng giaá. Khöng ai coân nhúá vïì sûå kiïån khaác laå naâo àoá diïîn ra trong àïm khuãng khiïëp êëy. Cuäng nhû Levy vaâ Bowman, têët caã àïìu àang nguã say khi keã giïët ngûúâi ra tay. Chûáng nhên duy nhêët laâ Nita Neary. Vuå thaãm saát buöåc caãnh saát nghô túái möåt viïîn caãnh àen töëi. Vaâ thûåc tïë àuáng nhû vêåy, naån nhên cuãa vuå naây vêîn chûa phaãi laâ nhûäng ngûúâi keám may mùæn cuöëi cuâng. 4h saáng cuãa ngaây chuã nhêåt khuãng khiïëp àoá, caách khu Chi Omega khoaãng 1,5 km, Debbie Ciccarelli bõ àaánh thûác búãi möåt tiïëng àöång lúán tûâ cùn phoâng kïë bïn. Cö tûå hoãi, khöng hiïíu cö haâng xoám Cheryl Thompson laâm gò khi múái túâ múâ saáng nhû vêåy. Tiïëng àöång lùåp ài lùåp laåi khiïën Debbie nghi ngúâ. Cö àaánh thûác ngûúâi baån cuâng phoâng Nancy Young. Caã hai nghe thêëy tiïëng rïn cuãa Cheryl Thompson. Hoaãng súå, hoå vöåi goåi ngay cho caãnh saát. Caãnh saát nhanh choáng coá mùåt, möåt phêìn vò luác àoá hoå àang kiïím tra hiïån trûúâng vuå aán Chi Omega. Trïn giûúâng trong buöìng, Cheryl lú mú trong tû thïë nûãa nùçm nûãa ngöìi, phêìn cú thïí phña trïn bõ löåt trêìn. Phña cuöëi giûúâng cuãa cö coá möåt chiïëc mùåt naå. Cheryl bõ àaánh rêët daä man vaâo àêìu bùçng möåt vêåt giöëng nhû duâi cui. Caãnh saát laâm viïåc khêín trûúng vaâ lêëy àûúåc mêîu maáu, tinh dõch cuâng möåt söë mêîu vên tay cuãa keã giïët ngûúâi. Khöng may laâ phêìn lúán chûáng cûá àoá khöng coá tñnh quyïët àõnh trong vuå aán. Thûá coá giaá nhêët maâ caác àiïìu tra viïn tòm àûúåc laâ nhûäng mêíu toác bïn http://ebooks.vdcmedia.com
 13. NHÛÄNG VUÅ AÁN RUÂNG RÚÅN 13 trong chiïëc mùåt naå, cuâng vïët rùng cùæn trïn cú thïí naån nhên, vaâ sûå laâm chûáng cuãa Nita Neary. Tiïëc laâ cho túái luác naây, caãnh saát Florida vêîn chûa hïì biïët túái "danh tiïëng" cuãa Ted Bundy. Nïëu khöng, hoå àaä nhêån ra sûå giöëng nhau giûäa chiïëc mùåt naå tòm thêëy trïn giûúâng Cheryl vaâ chiïëc mùåt naå tòm thêëy trong xe cuãa Ted, khi hùæn bõ bùæt úã Utah vaâo thaáng 8/1975. Ngaây 9/2/1978, Súã caãnh saát Lake City nhêån àûúåc möåt cuá àiïån thoaåi cuãa böë meå Kimberly Leach, trònh baáo rùçng con gaái hoå mêët tñch. Caãnh saát àûúåc lïånh triïín khai tòm kiïëm tûâ sên trûúâng núi Leach mêët tñch. Ngûúâi cuöëi cuâng nhòn thêëy Leach khi cö àang bûúác vaâo ötö cuãa möåt ngûúâi àaân öng laå mùåt. Tuy nhiïn, khöng ai nhúá àûúåc àùåc àiïím cuãa chiïëc xe hay cuãa ngûúâi àaân öng àoá. 8 tuêìn sau, ngûúâi ta phaát hiïån xaác Leach taåi möåt cöng viïn úã haåt Suwannee, Florida. Thi thïí cuãa cö bùæt àêìu phên huãy nïn khöng cho caãnh saát thïm thöng tin àaáng kïí naâo. Vaâi ngaây trûúác khi Kimberly Leach mêët tñch, möåt ngûúâi àaân öng laå mùåt laái möåt chiïëc xe taãi maâu trùæng àaä tòm caách tiïëp cêån Leslie Parmenter, khi cö beá 14 tuöíi naây chúâ anh trai àïën àoán. Öng ta tûå xûng laâ ngûúâi cuãa traåm cûáu hoãa vaâ hoãi Leslie vïì àûúâng ài túái trûúâng hoåc úã caånh àoá. Cö beá caãnh giaác vò anh "lñnh cûáu hoãa" naây mùåt quêìn aáo dên sûå. Hún nûäa, böë cö, thaám tûã James Parmenter cuãa Súã caãnh saát thaânh phöë Jacksonville, àaä dùån con gaái khöng àûúåc noái chuyïån vúái ngûúâi laå mùåt. May mùæn laâ ngay sau àoá, anh trai cuãa Leslie túái núi. Nghe em thuêåt laåi cêu chuyïån, anh baám theo ngûúâi àaân öng laå mùåt vaâ ghi laåi biïín söë xe àïí àûa laåi cho böë mònh. Thaám tûã James Parmenter ngay lêåp tûác ài kiïím tra biïín söë cuãa chiïëc xe laå. Noá thuöåc vïì möåt ngûúâi àaân öng tïn laâ Randall Ragen. Nhûng öng naây cho hay, biïín söë xe cuãa mònh bõ àaánh cùæp vaâ öng àaä phaãi laâm biïín múái. Caãnh saát nhêån àõnh rùçng chiïëc xe taãi maâu trùæng kia cuäng laâ cuãa ùn cùæp. Hai ngûúâi con cuãa Parmenter ngay lêåp tûác àûúåc àûa túái Súã caãnh saát, vaâ hoå dïî daâng nhêån ra Ted Bundy trong söë aãnh nhûäng keã tònh nghi. 10h töëi 15/2/1977, David Lee àang laái xe tuêìn tra úã khu vûåc West Pensacola thò nhòn thêëy möåt chiïëc VW maâ anh chùæc khöng phaãi cuãa cû dên trong vuâng. Lee quyïët àõnh kiïím tra, vaâ thöng tin phaãn höìi cuãa Súã caãnh saát cho biïët àoá laâ xe ùn cùæp. Keã àiïìu khiïín http://ebooks.vdcmedia.com
 14. NHÛÄNG VUÅ AÁN RUÂNG RÚÅN 14 VW chñnh laâ Ted Bundy, vaâ chiïëc xe laâ kïët quaã vuå tröåm cùæp múái nhêët cuãa Ted. Lêìn àua töëc àöå naây hùæn khöng thoaát. Lee àaä coâng àûúåc tay hùæn laåi vaâ giaãi hùæn túái àöìn caãnh saát. Cuöåc àiïìu tra sau àoá dïî daâng hún nhiïìu. 3 n hên chûáng khùèng àõnh àaä nhòn thêëy Ted vaâo buöíi chiïìu Kimberly mêët tñch. Caãnh saát cuäng tòm ra chiïëc xe taãi trùæng bõ ùn cùæp, vúái nhiïìu súåi vaãi tûâ quêìn aáo cuãa Ted coân vûúng laåi trïn xe. Ngoaâi ra, phaáp y coân tòm ra vïët maáu cuãa Kimberly trïn vaãi traãi ghïë xe vaâ vïët maáu cuãa Ted úã gêìn thi thïí cö. Möåt chûáng cûá khaác quan troång laâ vïët giaây cuãa Ted taåi khu àêët núi tòm thêëy xaác cuãa Kimberly. Trong 3 nùm (1977-1980), 3 phiïn toâa àaä àûúåc múã àïí xeát xûã Ted Bundy vïì töåi giïët ngûúâi haâng loaåt taåi khu nhaâ Chi Omega; töåi têën cöng caác cö gaái úã Chi Omega; vaâ töåi giïët Kimberly Leach. Trong suöët phiïn toâa xeát xûã vuå giïët ngûúâi taåi Chi Omega, Ted àaä tûå baâo chûäa. Hùæn tûå tin vaâo khaã nùng cuãa mònh, rùçng seä thuyïët phuåc àûúåc böìi thêím àoaân àïí àûúåc trùæng aán. Tuy nhiïn, cöë gùæng cuãa hùæn chó vö ñch. Hùæn àaä àïí laåi vïët cùæn àùåc biïåt trïn cú thïí Lisa Levy, vaâ àoá laâ chûáng cûá khöng thïí chöëi caäi àûúåc. Ngaây 23/7/1978, sau 7 giúâ thaão luêån, caác quan toâa trúã laåi phoâng xûã aán vaâ àûa ra kïët luêån: Ted coá töåi. Möåt tuêìn sau, toaâ ra aán quyïët xûã tûã Ted Bundy. Hai phiïn toâa sau àoá àïìu kïët aán tûã hònh cho hung thêìn naây. Rêët nhiïìu ngûúâi tin rùçng söë lûúång naån nhên cuãa Ted coân cao hún rêët nhiïìu so vúái con söë 28 maâ hùæn chñnh thûác thuá nhêån. Tuy nhiïn, möëi nghi ngúâ naây àaä theo Ted xuöëng möì, khi baãn aán tûã hònh àûúåc thi haânh, ngaây 24/1/1989. Trûúác khi chïët Ted coân daânh cho baáo chñ möåt cuöåc phoãng vêën, trong àoá hùæn tuyïn böë, mònh laâ möåt ngûúâi bònh thûúâng. Ted Bundy bõ xûã tûã trïn ghïë àiïån taåi nhaâ tuâ Starke, Florida, vaâo ngaây 24/1/1989. 17 giúâ trûúác khi bõ haânh quyïët, hùæn àöìng yá traã lúâi phoãng vêën cuãa tiïën sô James Dobson, Chuã tõch Hiïåp höåi Hoaåt àöång vò gia àònh cuãa Myä. Vaâ àiïìu cuöëi cuâng maâ Ted khùèng àõnh laâ, saách baáo khiïu dêm coá khaã nùng taân phaá bêët kïí gia àònh naâo. - Möåt caách toám lûúåc, anh àaä bõ buöåc töåi giïët nhiïìu phuå nûä vaâ caác cö gaái treã? - Àuáng vêåy. http://ebooks.vdcmedia.com
 15. NHÛÄNG VUÅ AÁN RUÂNG RÚÅN 15 - Anh laâ ngûúâi coá hoåc, vêåy taåi sao anh laåi trúã thaânh ngûúâi nhû vêåy? - Töi quaã laâ àaä lúán lïn trong möåt gia àònh vúái böë meå laâ ngûúâi theo Thiïn Chuáa giaáo, vaâ hoå rêët quan têm, yïu thûúng töi. Chuáng töi ài nhaâ thúâ àïìu àùån, trong gia àònh khöng ai huát thuöëc, uöëng rûúåu hay baâi baåc. Nhûng khi àûúåc 12-13 tuöíi, töi àaä chûáng kiïën nhûäng caãnh liïn quan túái tònh duåc àêìu tiïn taåi möåt tiïåm taåp hoáa vaâ hiïåu baán thuöëc. Cuäng trong thúâi gian àoá, töi àoåc nhiïìu saách baáo vaâ taåp chñ khiïu dêm maâ ngûúâi lúán vûát laåi trong thuâng raác. Nhûäng gò töi hoåc trong àoá laâ rêët “nùång” vaâ kñch thñch hún nhiïìu so vúái kinh nghiïåm ban àêìu cuãa mònh. Daång khiïu dêm nùång nhêët maâ töi àûúåc biïët laâ laâm tònh keâm theo baåo lûåc. Coá leä nhûäng tû tûúãng àoá laâ nguyïn nhên chñnh khiïën töi coá caác haânh àöång kinh khuãng sau naây. - Vêåy àiïìu gò àaä xaãy ra trong àêìu anh trong quaäng thúâi gian àoá? - Moåi thûá diïîn ra theo trònh tûå vaâ dêìn dêìn. Àêìu tiïn, töi trúã nïn “nghiïån” nùång saách baáo khiïu dêm. Töi theâm khaát nhûäng taâi liïåu baåo lûåc vaâ kñch thñch hún trûúác. Giöëng nhû möåt thûá ma tuáy, noá laâm con ngûúâi hònh dung túái nhûäng àiïìu maâ ngay caã saách baáo khiïu dêm cuäng khöng thïí miïu taã àûúåc. Àïën möåt luác naâo àoá, töi ài túái caái ngûúäng maâ sau naây, khi vûúåt qua noá, trong töi bùæt àêìu coá yá muöën thûåc hiïån caác haânh àöång mònh tûúãng tûúång ra. Töi hònh dung ra sûå khoaái traá àûúåc thûúãng thûác nhûäng gò chó coá duy nhêët mònh laâm, mònh àoåc vaâ mònh nhòn thêëy. - Anh úã trong traång thaái àoá bao lêu? - Khoaãng 2 nùm. Töi àaä cöë gùæng cûúäng laåi xu hûúáng baåo lûåc vaâ phaåm töåi vò hiïíu àoá laâ sûå traã thuâ nhûäng mêët maát vïì tònh caãm maâ töi phaãi hûáng chõu khi coân beá. Caái ranh giúái àoá dêìn dêìn bõ xoáa múâ, röìi töi rúi vaâo nhûäng cún mú khuãng khiïëp bùæt nguöìn tûâ nhûäng caãnh khiïu dêm maâ têm trñ töi ghi laåi. - Anh coá nhúá laâ àaä vûúåt qua ranh giúái tónh taáo àoá nhû thïë naâo khöng? - Töi khöng thïí àaåo àûác giaã túái mûác noái rùçng mònh hoaân toaân bõ ngoaåi caãnh chi phöëi. Chuáng ta àang noái túái nhûäng mùæt xñch khöng thïí thiïëu trong chuöîi caác haânh àöång dêîn túái viïåc giïët ngûúâi. Cûá nhû thïí coá möåt thûá gò àoá nêëp kñn trong loâng töi, noá laâm töi http://ebooks.vdcmedia.com
 16. NHÛÄNG VUÅ AÁN RUÂNG RÚÅN 16 khöng thïí kiïím soaát thïm àûúåc nûäa, caái ranh giúái maâ töi àaä cöë gùæng taåo ra tûâ höìi coân nhoã khöng coân àuã maånh àïí giûä töi thïm àûúåc nûäa. - Ted, sau khi thûåc hiïån vuå giïët ngûúâi àêìu tiïn cuãa mònh, anh coá nhûäng suy nghô vaâ tònh caãm gò? - Töi nhû vûâa traãi qua möåt àiïìu gò àoá nhû thïí laâ giêëc mú vêåy. Töi khöng thïí tûúãng tûúång àûúåc möåt àiïìu gò nhû thïë. Nhûng khi töi tónh dêåy vaâo saáng höm sau, vúái möåt tinh thêìn tónh taáo, thò töi hiïíu rùçng mònh àaä laâm nhûäng àiïìu kinh khuãng. - Trûúác àoá, anh chûa bao giúâ coá caãm nhêån tûúng tûå nhû vêåy û? - Sêu thùèm trong loâng, töi laâ möåt ngûúâi bònh thûúâng. Töi coá nhûäng ngûúâi baån töët, möåt cuöåc àúâi bònh thûúâng, chó trûâ möåt phêìn duâ rêët nhoã nhûng laåi rêët maånh meä, nguy hiïím maâ töi luön gòn giûä laâm bñ mêåt cuãa riïng mònh. Ngûúâi ta àaáng leä phaãi hiïíu rùçng töi khöng phaãi laâ keã taân baåo, àöìi baåi hay möåt daång quaái vêåt mang hònh ngûúâi. Töi cuäng giöëng nhû con trai cuãa caác võ, chöìng cuãa caác võ, vaâ töi lúán lïn möåt caách bònh thûúâng. Saách baáo khiïu dêm coá khaã nùng taân phaá bêët kïí gia àònh naâo. Duâ cha meå töi rêët thêån troång trong viïåc daåy döî, khöng àïí töi nhiïîm nhûäng thoái hû hoãng, nhûng caác loaåi saách baáo àöìi truåy vêîn phaá hoaåi hïët nhûäng gò töi coá. Vaâ moåi viïåc xaãy ra àaä gêìn 30 nùm röìi. - Taåi sao bao nhiïu ngûúâi khaác cuäng traãi qua nhûäng kinh nghiïåm tònh duåc vúái quan niïåm lïåch laåc nhû anh, nhûng laåi khöng sa vaâo con àûúâng àoá? - Töi khöng phaãi laâ möåt nhaâ khoa hoåc xaä höåi chuyïn nghiïåp vaâ töi khöng nghiïn cûáu nhûäng vêën àïì àoá. Nhûng sau thúâi gian söëng trong tuâ, töi suy nghô nhiïìu vaâ chúåt nhêån ra rùçng coá rêët nhiïìu ngûúâi àoåc saách baáo khiïu dêm àaä ài vaâo xu hûúáng baåo lûåc giöëng töi. Khöng ai trong söë nhûäng ngûúâi “nghiïån” saách baáo khiïu dêm coá thïí traánh àûúåc xu hûúáng àoá. Khöng coá gò phaãi nghi ngúâ vïì viïåc naây. Ngay caã möåt söë nghiïn cûáu cuãa FBI cuäng cho thêëy, phêìn lúán nhûäng keã giïët ngûúâi haâng loaåt laâ ngûúâi coá xu hûúáng haáo dêm hoùåc lïåch laåc vïì tònh duåc. - Anh coá nghô hònh phaåt maâ Toâa aán Liïn bang daânh cho anh laâ xûáng àaáng khöng? http://ebooks.vdcmedia.com
 17. NHÛÄNG VUÅ AÁN RUÂNG RÚÅN 17 - Töi khöng muöën baân caäi vïì viïåc àoá vúái öng. Töi khöng muöën chïët. Nhûng quaã thûåc laâ töi xûáng àaáng chõu hònh phaåt maâ xaä höåi daânh cho mònh úã möåt mûác àöå naâo àoá, vaâ àuáng laâ caã xaä höåi cêìn àûúåc baão vïå àïí traánh haânh àöång gêy haåi cuãa nhûäng keã nhû töi. http://ebooks.vdcmedia.com
 18. NHÛÄNG VUÅ AÁN RUÂNG RÚÅN 18 TÏN GIÏËT NGÛÚÂI BÑ ÊÍN Haâng loaåt vuå giïët ngûúâi man rúå khöng roä àöång cú, muåc àñch xaãy ra liïn tiïëp trong khoaãng hai nùm 1976 vaâ 1977 taåi New York. Caãnh saát àaä cöë gùæng hïët sûác, song chó thu àûúåc nhûäng voã àaån 44 ly rúi vaäi taåi hiïån trûúâng. Keã giïët ngûúâi vêîn laånh luâng ra tay, vaâ àöi khi, hùæn coân gûãi thû cho nhaâ chûác traách... Cún aác möång bùæt àêìu Àïm 29/7/1976, hai cö gaái xinh àeåp Donna Lauria, 18 tuöíi, vaâ Jody Valenti, 19 tuöíi, àang noái chuyïån trong xe cuãa Jody taåi löëi ra vaâo khu nhaâ maâ Lauria sinh söëng, taåi Bronx, New York, böîng thêëy möåt ngûúâi àaân öng tiïën laåi gêìn. Y thaãn nhiïn ruát tûâ trong tuái giêëy trïn tay khêíu “Choá boâ” 44 ly, vêíy 5 phaát vaâo xe. Lauria guåc taåi chöî vò bõ bùæn vaâo cöí. Jody truáng àaån vaâo àuâi, chuái ngûúâi ra phña trûúác, thên àeâ lïn nuát coâi xe. Tïn giïët ngûúâi vêîn àiïìm tônh keáo coâ, duâ suáng àaä hïët àaån. Jody cöë lïët ra khoãi xe vaâ kïu cûáu. Nghe tiïëng suáng nöí, böë Lauria chaåy xuöëng. Trong böå àöì pijama vaâ chên khöng, öng laái xe nhû àiïn túái bïånh viïån, hy voång giûä àûúåc maång söëng cho con gaái. Nhûng àaä quaá muöån. Caãnh saát khöng tòm ra àöång cú cuãa vuå aán maång. Cuöëi cuâng, hoå phaãi àùåt giaã thiïët rùçng àoá laâ möåt vuå thanh toaán nhêìm, hoùåc thuã phaåm laâ möåt keã àiïn khuâng naâo àoá. Jody, trong traång thaái bõ söëc nùång sau vuå têën cöng, àûa ra möåt söë nhêån xeát vïì nhên daång cuãa tïn giïët ngûúâi. Song vò chûa bònh tônh trúã laåi nïn nhûäng lúâi miïu taã cuãa cö khöng mêëy giaá trõ. Raång saáng 23/10/1976, ba thaáng sau vuå têën cöng noái trïn, Carl Denaro, 20 tuöíi, kïët thuác bûäa ùn vúái caác baån taåi möåt bar úã Queens vaâ àûa cö baån Rosemary Keenan vïì. Àöi trai gaái dûâng laåi noái chuyïån gêìn nhaâ Keenan. Àöåt nhiïn, möåt ngûúâi àaân öng khöng quen biïët xuêët hiïån bïn cûãa ötö. Hoång suáng àen ngoâm chôa vaâo xe nöí 5 phaát, laâm Carl bõ thûúng úã àêìu. Keenan hoaãng höët laái xe trúã http://ebooks.vdcmedia.com
 19. NHÛÄNG VUÅ AÁN RUÂNG RÚÅN 19 laåi bar vaâ röìi túái bïånh viïån. Caác baác sô àaä phaãi thay thïë phêìn xûúng soå bõ vúä cuãa Carl bùçng möåt miïëng kim loaåi. Vïët thûúng àoá aám aãnh anh suöët phêìn àúâi coân laåi. Gêìn möåt thaáng sau, àïm 26/10/1976, Donna DeMasi, 16 tuöíi vaâ baån laâ Joanne Lomino, 18 tuöíi, trúã vïì nhaâ sau khi xem phim. Chiïëc xe buyát dûâng laåi gêìn nhaâ Joanne. Cö thêëy möåt ngûúâi àaân öng àûáng trïn vóa heâ gêìn àoá. Dûúâng nhû linh caãm thêëy möåt àiïìu gò khöng hay sùæp xaãy ra, cö giuåc baån mònh ài nhanh hún. Nhûng ngûúâi noå cuäng raão bûúác theo hoå. Y tiïën laåi gêìn vaâ toã veã muöën hoãi àûúâng. Y bùæt àêìu: “Caác cö coá biïët...”. Cêu hoãi khöng coá àoaån kïët vò y àaä ruát tûâ trong ngûúâi ra möåt khêíu suáng vaâ bùæn thùèng vaâo hoå. Caã hai àïìu truáng àaån, guåc xuöëng. Tïn saát nhên bùæn nöët chöî àaån coân laåi vaâo möåt cùn höå trûúác mùåt. Nghe tiïëng kïu cuãa con gaái, ngûúâi nhaâ Joanne chaåy túái. Xûúng söëng cö bõ viïn àaån xeá naát. Baác sô noái cö coá thïí söëng soát nhûng liïåt hoaân toaân. Donna may mùæn hún, búãi viïn àaån duâ xuyïn qua ngûúâi cö nhûng vêîn caách xûúng söëng àûúåc 4 cm. 3 vuå têën cöng kïí trïn xaãy ra taåi Bronx vaâ Queens, New York. Caãnh saát chó tòm àûúåc duy nhêët möåt viïn àaån coân nguyïn veån taåi hiïån trûúâng. Moåi thûá laåi trúã laåi yïn tônh trong hai thaáng kïë tiïëp, röìi tïn giïët ngûúâi laåi "ài sùn" vaâo múâ saáng 30/1/1977. Christine Freund, 26 tuöíi, vaâ baån trai John Diel rúâi phoâng triïín laäm The Wine taåi Queens vaâo luác 0h10'. Trïn àûúâng ài vïì phña chiïëc xe cuãa mònh, hoå quêën quyát vúái nhau vaâ khöng nhêån ra coá möåt ngûúâi àang doäi theo... Nhûäng naån nhên tiïëp theo Àöi trai gaái vûâa bûúác vaâo xe thò hai phaát suáng vang lïn nhû xeá raách maân àïm. Viïn àaån ài xuyïn qua vaâ phaá naát têëm kñnh chùæn phña trûúác. Christine öm lêëy àêìu, caã hai phaát àaån àïìu truáng ngûúâi cö. John àïí cö nùçm trïn ghïë xe phña trûúác vaâ chaåy ài tòm ngûúâi giuáp, anh cöë gùæng möåt caách tuyïåt voång ra hiïåu cho nhûäng chiïëc xe trïn àûúâng dûâng laåi, nhûng vö ñch. Trong khi àoá, ngûúâi dên söëng quanh khu vûåc nghe thêëy tiïëng suáng vaâ àaä goåi cho caãnh saát. Vaâi giúâ sau, Christine chïët taåi bïånh viïån. http://ebooks.vdcmedia.com
 20. NHÛÄNG VUÅ AÁN RUÂNG RÚÅN 20 Vuå giïët ngûúâi raång saáng 30/1/1977 naây àaä àûa àaåi uáy Joe Borrelli vaâo cuöåc. Öng vaâ trung sô Joe Coffey bùæt tay vaâo viïåc nghiïn cûá u vuå aán vúái hai giaã thuyïët ban àêìu: Tïn giïët ngûúâi laâ möåt keã bõ têm thêìn, hoùåc coá thuâ oaán caá nhên vúái Christine Freund. Coffey nhêån thêëy viïn àaån giïët chïët Christine khöng phaãi daång thöng thûúâng. Noá àûúåc bùæn ra tûâ möåt khêíu suáng cúä lúán vaâ rêët maånh. Àiïìu tra kyä hún, öng phaát hiïån rùçng vuå giïët ngûúâi coá nhiïìu chi tiïët tûúng tûå vúái vuå têën cöng Donna Lauria, Donna LaMasi vaâ Joanne Lomino. Bûúác àêìu, Coffey kïët luêån, möåt tïn àiïn khuâng naâo àoá àaä ài theo nhûäng cö gaái àeåp vaâ tòm caách giïët hoå. Töëi 8/3/1977, Virginia Voskerichian, cö nûä sinh xuêët sùæc cuãa Àaåi hoåc Barnard, trúã vïì nhaâ sau buöíi hoåc. Túái phöë Dartmouth, möåt ngûúâi àaân öng xuêët hiïån trïn heâ phöë, ài vïì phña cö. Àïën gêìn muåc tiïu, hùæn ruát tûâ trong ngûúâi ra möåt khêíu 44 ly, nhùçm thùèng vaâo Voskerichian boáp coâ. Cö gaái chó kõp giú quyïín saách trïn tay lïn che mùåt. Viïn àaån duy nhêët truáng mùåt naån nhên, xuyïn thùèng vaâo soå. Voskerichian chïët ngay taåi chöî. Khi chaåy tröën, tïn giïët ngûúâi vûúåt qua trûúác mùåt möåt ngûúâi àaân öng àûáng tuöíi àaä chûáng kiïën hùæn gêy aán tûâ àêìu àïën cuöëi. Y thaãn nhiïn ngoaái laåi cûúâi: “Xin chaâo öng!”. Xe tuêìn tra cuãa caãnh saát bùæt gùåp möåt nam giúái àang chaåy trïn àûúâng, nhûng khi nghe thöng baáo trïn radio rùçng coá möåt ngûúâi phuå nûä vûâa bõ bùæn taåi phöë Dartmouth, hoå liïìn dûâng viïåc truy àuöíi vaâ vöåi vaä túái ngay hiïån trûúâng. Caãnh saát dûúâng nhû mêët hïët hy voång. Hoå khöng thêëy chuát thöng tin naâo coá thïí giuáp hoå lêìn ra keã saát nhên. Caái chïët cuãa cö nûä sinh Voskerichian àïí laåi trong loâng caác thaám tûã nöîi àau khoá taã. Joe Borrelli kïí laåi: “Nïëu baån quan têm àïën thaám tûã àiïìu tra nhûäng vuå aán giïët ngûúâi thò baån seä thêëy hoå laâm viïåc möåt caách vö caãm. Hoå khöng muöën nhòn thêëy xaác naån nhên, búãi biïët rùçng nhû thïë thò töët hún. Trong vuå aán Virginia, khuön mùåt xinh àeåp cuãa cö gaái àaä bõ biïën daång. Nhòn xaác cö trïn heâ àûúâng dûúái têëm vaãi liïåm, caác thaám tûã thêëy ruöåt gan mònh löån tuâng pheâo. Hoå chùèng coân caách naâo khaác laâ phaãi ngoaãnh mùåt ài. Duâ àaä tûâng traãi àïën àêu, nhûäng thaám tûã coá kinh nghiïåm nhêët vêîn khöng laâm sao kiïìm chïë àûúåc”. http://ebooks.vdcmedia.com
Đồng bộ tài khoản