intTypePromotion=1
ADSENSE

Nỗ lực giảm nhập siêu lớn từ Inđônêxia

Chia sẻ: Lê Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

34
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Inđônêxia là một quốc đảo lớn, giàu tài nguyên thiên nhiên, dân số khoảng 240 triệu người với đa xắc tộc sử dụng hơn 300 thứ tiếng khác nhau. Đây là một quốc gia Hồi giáo lớn nhất thế giới. Sau nhiều thập kỷ dưới chế độ độc tài, hiện nay Inđônêxia đang thực hiện cải tổ dân chủ và đẩy mạnh phát triển kinh tế đất nước.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nỗ lực giảm nhập siêu lớn từ Inđônêxia

qPOCTE<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> No Mc gian nhap sien IDn til Inlonexia<br /> • TUf HONG DIEP bi cii, tinh t r a n g n h a p lau<br /> s a n p h a m det m a y vao tieu<br /> thtl ndi dia lien tuc gia<br /> n d d n e x i a la m d t qud'c tang, kha n a n g md rdng<br /> <br /> <br /> I ddd ldn, giau tai n g u y e n<br /> thien nhien, dan<br /> k h d d n g 2 4 0 trieu ngifdi vdi d a<br /> sd<br /> thi trifdng XK bi h a n c h e .<br /> I n d d n e x i a la m p t trdng<br /> nhiing nifdc NK n d n g s a n<br /> s d c tdc suf d u n g h d n 3 0 0 thuf ldn nha't the gidi, nha't Id<br /> tieng k h a c n h a u . D a y Id m d t cdc m a t h d n g gad, ngd,<br /> qud'c gia Hdi giao ldn n h a t the' dtfdng... m a c dii Chinh phu<br /> gidi. Sau nhieu t h a p ky dtfdi che ntfdc n d y d a n g r a t q u a n<br /> dp ddc tai, h i e n n a y I n d d n e x i a tam phdt trien ndng<br /> d a n g thtfc h i e n cdi td d a n chu nghiep n h d m b a o d a m nhu<br /> vd day m a n h p h d t trie'n k i n h te eau tieu thu ndi dia va gidi<br /> da't ntfdc. quyet viec lam c h e ngifdi<br /> lad ddng (hien n a y n d n g<br /> Nhifng n a m gdn day, td'c dp<br /> n g h i e p ddng gdp 15%<br /> t a n g trifdng cdng n g h i e p d a t<br /> GDP, dang thu hiit 42 trieu<br /> mifc trung b i n h 6 % / n a m . Cdc<br /> lad ddng). Nhdm h a n g rau<br /> n g a n h kinh te nhtf d e t m a y vd<br /> qua NK vad Inddnexia phdi<br /> lam nghiep dang can nhieu vdn<br /> chju mile t h u e sua't 2 5 % ,<br /> de ddi mdi cdng n g h e va t r a n g<br /> nhifng rau qua NK tif nhieu<br /> thie't bi. Chinh phii I n d d n e x i a<br /> xua't xif (nha't la tii Trung<br /> dang trien khai chtfdng trinh ddu<br /> Qud'c) van t r a n n g a p c a c<br /> tif 2.000 ty Rupiah de khdi p h u c<br /> sieu thi d Inddnexia.<br /> rifng va p h d t trien cdng n g h i e p<br /> che b i e n gd. I n d d n e x i a t h u d c Inddnexia cd tiem n a n g<br /> n h d m 10 qud'c gia h d n g dau the vd khai thac thuy hdi sdn.<br /> gidi ve sdn xua't giay, n a m 2 0 0 9 Da't ntfdc n a y ed chieu dai<br /> difng thif 3 the gidi vd s d n Itfpng bd bien hdn 95.100 km, cd<br /> gia'y va dang cd ke' h d a c h md sdn Itfpng d a n h b a t thuy<br /> rdng dien tich rifng p h u c vu cdng sdn len tdi 64 trieu ta'n<br /> Giay, sat thep, gd~nguyen li$u... nhQng m$t<br /> n g h i e p gidy. Det m a y la m p t n a m 2009 va s a n lifdng ca<br /> hang ma Vi$t Nam NK td Indonexia<br /> n g a n h cdng nghiep r a t cd trie'n ntfdc ngpt hdn 5 trieu tan,<br /> vpng vd dang dtfdc Chinh phu h e dilng thif 4 the gidi ve s a n Itfdng d d n h b a t va dd'i t a c p h a i cd giay<br /> trp p h d t trien. Sdn Itfdng h a n g thuy hdi sdn ndi chung. Viet Nam p h e p d a n h b d t dai h a n (nhtfng<br /> det may dii'ng thif 3 the gidi (sau cd the hpp tdc vdi I n d d n e x i a dtfpc xem x e t t h e e tufng n a m ) ;<br /> Trung Qudc va An Dp), nhtfng ty trdng n g a n h thuy hdi sdn, h i e n boat dpng d a n h bdt phai bao<br /> trpng p h u c vu tieu thu t r e n g nay hai b e n dang thdd t h u a n vd d d m duy tri stf p h a t t r i e n b d n<br /> ntfdc r a t cac, n e n XK dufng thuf phtfdng thifc hpp tdc va tim kiem vilng eiia ngudn li/c thuy s a n . DN<br /> 11 t h d gidi. Nganh det m a y dang dd'i tac. Phia Inddnexia cd chinh Viet Nam cd t h e h p p tdc xay<br /> difng trtfdc khd k h a n do n a n g sdch lfu dai ve thue dd'i vdi DN dtfng n h a m a y che bie'n hdi s d n<br /> Itfc c a n h t r a n h bi giam siit cd d ntfdc ngoai khi ddu ttf vao linh d Inddnexia. I n d d n e x i a cd qui<br /> trong ntfdc vd tren thi trtfdng the vtfc ndy. Inddnexia ciing cd m d t djnh hdi sdn d a n h b a t dtfpc<br /> gidi dd cdng nghe lac h a u , thie't sd qui djnh dd'i vdi tau t h u y e n k h d n g diipc chd ve Viet Nam m a<br /> <br /> 2 8 I THUUNGMfll So 21/2010<br /> QPPCTE<br /> <br /> p h a i c a p c a n g Inddnexia, trong lieu, gia'y cac loai, hod chat, t a n rd va t a n g trifdng c h a m , nhtf xi<br /> khi gia thuy hdi s d n ttfdi d dtfpc, thud'c trif sau, linh kien d m a n g , d c chdi, in a'n, nifdc gidi<br /> Inddnexia lai re hdn d Viet Nam, td... Kim n g a c h thtfdng m a i 2 k h a t , d u n g cu a m n h a e vd the<br /> n e n gay t h i e t h a i ehe ngif d a n . chidu d a n g n g h i e n g vd p h i a thad, thud'c Id...<br /> Viec h p p tdc khai t h a c thuy hai I n d d n e x i a . Nam 2 0 0 9 , XK ciia Treng liic kinh te the' gidi b d t<br /> s a n vdi phia dd'i t a c I n d d n e x i a Viet Nam s a n g I n d d n e x i a d a t dau ra khdi khiing hddng,<br /> tren viing bien qud'c te ciing la 715 trieu USD, trdng dd cd m p t I n d d n e x i a d a n g thtfc h i e n cdc<br /> mdt linh vdc quan trpng, nhtfng Sd m a t h a n g t a n g k h a nhtf thuy b i e n p h d p p h u c hdi k i n h t e ,<br /> p h a i d a m bdo yeu cdu vd b a o hdi s a n t a n g 2 6 1 % sd vdi n a m trong dd cd chu trtfdng day m a n h<br /> tdn va tdi tad ngudn lpi thuy s a n 2 0 0 8 , cd p h e 2 3 6 % , mdy tinh vd XK h a n g boa s a n g cdc ntfdc D N A<br /> vi muc tieu p h d t trien b e n vilng. s a n pha'm dien td 192,5%, che vd DBA, di ddi vdi b a n che' NK<br /> Trong cdc sdn p h a m thuy s d n , 7 8 % , d a u thd 6 5 % , d e t m a y v a c thi trtfdng trdng ntfdc. Day<br /> tdm vd cd la 2 m a t h d n g XK chu 19,4%... Ddu thd va gad Id 2 m a t dtfpc xem la khd k h a n cho cdc<br /> ye'u ciia Inddnexia sang My, EU h d n g XK c h i n h ciia Viet Nam DN Viet Nam. Nhifng t h d n g cud'i<br /> va cac thi trtfdng quan t r p n g s a n g Inddnexia, chie'm hdn 70% 2 0 0 9 vd ddu 2 0 1 0 , Inddnexia d a<br /> k h a e nhtf Nga va cdc ntfdc Ddng tdng kim n g a c h XK cua Viet p h a i vai ldn dieu chinh cac chi<br /> Au. XK rdng bien dang ndi len Id Nam s a n g thi trifdng nay, tie'p tieu kinh te vi md che phu h p p<br /> mpt n g a n h quan trpng, vdi khd'i de'n la cac m a t h a n g rau qua, vdi nhiing dien bie'n mdi. Quan<br /> Itfpng XK n a m 2009 la 100,000 tieu, dd gd, gidy d e p , t h a n dd, t a m h d n tdi viec k h a i t h d c thj<br /> t a n . Inddnexia dilng thil 2 t h e s a n p h a m nhila, cac su, xe d a p trtfdng ndi dia vdi gdn 240 trieu<br /> gidi ve XK ddu ep (CPO) va d a n g<br /> vd p h u tung... Lac n h a n , sau ngifdi tieu d u n g t r e n g khi thi<br /> n c life de trd t h d n h ndi t h a m<br /> n h i e u n a m m a t thi trifdng, n a m trifdng XK cd khd k h a n dang la<br /> chie'n gia CPO ciia the' gidi. S a n<br /> 2 0 0 8 d a XK dtfpc hPn 5.000 tan, htfdng tfu tien cua Inddnexia de<br /> lu'dng CPO n a m 2009 la 20 trieu<br /> trj gia 3,5 trieu USD; m d t s d duy tri td'c dp p h d t trie'n cua eac<br /> ta'n, chie'm 4 3 % sdn Itfpng t e a n<br /> m a t h a n g XK mdi nhif difdng, n g a n h kinh te' trong ntfdc. Chinh<br /> the' gidi. Inddnexia difng thuf 3<br /> gd'm suf... d a bifdc ddu cd chd phii I n d d n e x i a d a n g khuye'n<br /> the gidi vd XK ca cao (sau Bd<br /> dufng t r e n thj tnfdng Inddnexia. khich thu hiit FDI vac cdc n g a n h<br /> Bien Nga vd Ghana), nhiing thj<br /> N h a m xiic tien quan h e h p p t a c nhtf s a n xuat va che bie'n n d n g -<br /> trifdng XK chinh Id Xingapo,<br /> s e n g phtfdng, n a m 2 0 0 9 , Dai suf lam - thuy sdn, cd khi ehe tad,<br /> Malaixia va Trung Qud'c. Ddu lila<br /> q u d n I n d d n e x i a tai Viet Nam p h a n b d n , dien..., cd chinh s a c h<br /> cung Id mdt n g a n h kinh te quan<br /> k h a i trtfdng khdd d a y tie'ng h e trp cdc n g a n h nhtf ddng tdu,<br /> trpng vdi eac linh vtfc h e a t ddng<br /> I n d d n e x i a d Viet Nam de t a n g d td, dien tuf, thie't bi vien thdng,<br /> chinh nhtf khai t h a c ddu vd khi<br /> cifdng giad Itfu va h p p tdc. De'n cao su... Dl/ kidn trong n a m<br /> thien n h i e n , sdn xua't khi b e d<br /> nay, Viet Nam da ed mdt sd dtf 2 0 1 0 se dtfa t h e m mdt sd n g a n h<br /> ldng, p h a n phd'i cdc s a n p h a m<br /> a n FDI t a i I n d d n e x i a t r e n linh k h d c vdd dien dtfpc h e trp p h d t<br /> dau va khi.<br /> VTlc ddu khi. Phia Inddnexia cd t r i e n . Giai d e a n 2 0 1 0 - 2 0 1 4 ,<br /> Nhiing n a m qua, trae ddi 14 dtf d n FDI tai Viet Nam vdi I n d d n e x i a chii trifdng t a n g thu<br /> thifdng mai Viet Nam - Inddnexia td'ng vd'n 170 trieu USD, difng n g a n s a c h b d n g cdch t a n g m d t<br /> cdn d mile tha'p, nhtfng cd chidu thuf 32 ve ddu ttf ntfdc ngcdi tai sd Idai thue trung binh<br /> hifdng t a n g n h a n h , tif 1,9 ty Viet Nam. Nhifng linh vdc md 1 7 % / n a m , d d n g thdi tie'p tuc<br /> USD n a m 2006 tang len 2,52 ty n h a d a u til Inddnexia d a n g quan tbi/c h i e n trd gid dd'i vdi Itfdng<br /> USD .nam 2 0 0 9 . Kim n g a c h NK t a m d Viet Nam la che t a c d td, thilc, p h a n b d n , dieu h a n h gia<br /> h a n g h e a tif Inddnexia h i e n ba't d d n g s a n , dtfpc pha'm, che' b a n dien.vd gid n h i e n lieu hpp ly<br /> chie'm k h o a n g 1% tdng kim tad m d y n d n g nghiep, che bie'n hdn. Ve chinh s a c h thtfpng mai,<br /> n g a c h XK h a n g hoa ndi c h u n g n d n g s a n . . . Tuy n h i e n , trdng hpp tif t h d n g 9 / 2 0 0 9 , Inddnexia d a<br /> ciia niidc nay ra thi trifdng the t a c l a m a n vdi phia Inddnexia, t h d n h l a p Cd q u a n h e trp tdi<br /> gidi. Hdng hda Viet Nam NK chu cdc DN c a n quan t a m tdi viec ehinh XK vdi s d vd'n b a n ddu Id<br /> yeu la vat ttf, nguyen lieu p h u c mdi d a y P h d n g Thifdng m a i va 500 trieu USD n h d m hd trp h d a t<br /> vu s a n xuat treng ntfdc, cao su d d n g XK, nha't la dd'i vdi eac<br /> Cdng n g h i e p ntfdc n d y da x e p<br /> t d n g h p p , s d t t h e p , go nguyen mdt Sd n g d n h thudc dien de rui (Xem tie'p trang 33)<br /> <br /> THUUHG Mfll So 21/2010 I 2 9<br /> THITRUONG Ea<br /> Khdng ehl ddm b a o c h d c thi. Dtfdng n h i e n , phifdng thifc t h d n g qua c a c quy djnh ve xil ly<br /> p h a n t h d n g t r e n s a n n h a , DN ndy edn phu thudc vao k h a n a n g h d n h c h i n h h d n Id k i e n c d c<br /> ciing can lifu y d a n g ky d nbiing tai chinh, quy md ctia DN, nhtfng trtfdc tda dd cdch n d y de thilc<br /> ntfdc k h d c de b d c hd cho s a n ciing da cd nhiing Cty d Viet h i e n , n h a n h c h d n g vd thii tuc<br /> p h a m ciia m i n h . Vdi ca c ntfdc Nam dp dung cdch n a y de b a d va it td'n k e m du nd cd m o t<br /> md Viet Nam Id t h d n h vien ciia ve n h i i n g "dila cen tinh thdn" nbifdc d i e m Id t i n h r a n de vd<br /> Thdd lfdc Madrid thi cdc DN chi eua m i n h . hieu qua chtfa cao. T h e m nifa,<br /> cdn ndp qua Cue SHTT. D a n g ky DN Viet Nam thtfdng cd t a m ly<br /> Ngddi ra, cdc td chile h i e p<br /> thed Thod ifdc Madrid thi chi vdi n e t r a n h , n g a i k i e n cdc trdng<br /> hdi nhtf Hdi Tieu c h u a n vd B a c<br /> 1.000 USD, DN da cd the d a n g khi thii tuc t d t u n g ve SHTT cdn<br /> ve Ngtfdi tieu diing Viet Nam,<br /> ky b a o hd cho s d n p h a m ciia H i e p hdi Cdng n g h i e p ghi a m thie'u, cdng Mm c b d . s d vu t r a n h<br /> minh tai 10 ntfdc cd t h a m gia Viet Nam, Hdi Sd bilu Cdng c h a p gidi quye't qua cen dtfdng<br /> t h d a lfdc ndy. Thda tfdc n a y n g h i e p Viet Nam, Hiep hdi tda a n it di. Chd n e n , cung vdi<br /> khdng bao gdm My, Nhat B a n , Chd'ng h d n g gid vd B a e ve nd life ciia cdc n g d n h chifc<br /> Hdng Kdng, ASEAN, Anh, n e n n a n g , DN ciing cdn cd thdi quen<br /> thifdng hieu Viet Nam la nhiing<br /> khi d a n g ky bad hd quydn SHTT b a o ve quyen ldi chinh d a n g ciia<br /> td ehilc phi chinh phu ddng vai<br /> tai nhiing thj trtfdng n a y , DN m i n h qua con dtfdng td' tung, bdi<br /> trd tich ci/c t r e n g d a u t r a n h<br /> phai dang ky tn/c tiep va thtfdng d a y Id e a c h giai quye't triet de<br /> chd'ng h d n g gid vi p h a m SHTT.<br /> thi sil dung cdc dai dien sd bilu nha't md n h i d u nifdc dp d u n g<br /> Trdng thi/c t e , tbi/c thi quyen<br /> cdng nghjep de Mm thay. Vi du, t h a n h cdng •<br /> SHTT t a i Viet Nam thtfdng difpc<br /> DN mud'n dang ky bad hd quyen<br /> SHTT tai My thi phdi cd dai d i e n<br /> sd hUu cdng nghiep, td'n tien le<br /> phi qud'c gia k h c a n g vdi t r a m trtfdng t h e gidi nhtf ndng sdn,<br /> USD cho mdt n h d m s a n p h a m NO Lire... k h d a n g sdn, thuy hai sdn, giay<br /> cpng t h e m le phi djch vu ciia cde dep, ca p h e , e h e , dd gd, sdn<br /> h a n g dai dien k h c a n g t r e n dtfdi (Tie'p theo trang 29) pham cdng n g h i e p n h e . . . Hai<br /> 1.000 USD chd 1 n h d m s a n ntfdc cdn c a n h t r a n h nhau v6 tbu<br /> p h a m . Rd rang vdi cdch nay, DN D N N W . Viee trie'n khai thi/c hut FDI tif ciing cac n h d m ntfdc<br /> se phdi td'n phi hdn qua Thdd hien ACFTA tif 1 / 1 / 2 0 1 0 , Chinh ddu ttf. Vi t h e , de XK dtfpc h a n g<br /> tfdc Madrid, nhifng dd n h u cdu phii Inddnexia thtfc hien viec boa vde thi tnfdng Inddnexia, cae<br /> bdo hd n h a n hieu, h a n g hdd thi gidm lai sudt che vay de tang sifc<br /> DN can nghien cilu ky thj trtfdng,<br /> DN van phdi Mm. c a n h t r a n h cho DN, ddng thdi se<br /> cdi tien s a n p h a m ve m a u ma vd<br /> Bad ve nhifng tdi sdn tri tue ddm p h a n lai vdi Trung Qud'c de<br /> cha't Itfpng, quan t a m ha gid<br /> cua minh k h d n g chi b d n g viec h o a n thife hien mdt sd qui dinh<br /> thanh sdn pham, xay di/ng<br /> dang ky bdo hd, ddn tem chd'ng ciia ACFTA dd'i vdi mdt sd ngdnh<br /> thtfpng hieu chd h a n g hdd thed<br /> h a n g gid, qudn ly tdt h e thd'ng s d n x u a t ciia Inddnexia. Hien<br /> tieu c h u a n qudc te de n a n g sifc<br /> p h a n phdi, m d t chuyen gia ve nay, 5 n g a n h sdn xua't ciia In-<br /> ddnexia kie'n nghi h e a n ap dung c a n h t r a n h cua h a n g hod. Cde<br /> linh vtfc qudn ly thj trtfdng cho<br /> viec m i e n t h u d ACFTA M: bed DN cdn tich ci/c t h a m gia hpi<br /> rdng, cdc DN phai ehii ddng phd'i<br /> ddu, t h e p , may m a c , dien til, chp, t h a m dtf trien Mm qud'c te<br /> hpp vdi cac cd quan thtfc thi. 5<br /> Hoa Ky, de bdo ve quyen lpi cho giay d e p (trong do d e t may dd da n g a n h va chuyen ngdnh dtfpc<br /> minh, eac Cty ddu cd nhifng bp nghj h o a n thtfc bien trong 2 n a m td chifc d Inddnexia de gidi thieu<br /> p h a n rieng h o a c thue eac Cty vd n g a n h t h e p Id 3 n a m ) . s a n p h a m , gidi thieu ve DN, tim<br /> luat, Cty thdm td ttf de bdo ve Viet Nam va Inddnexia cd cd kiem b a n h a n g , tim kie'm n h u<br /> b a n quydn cho minh. Trong cau thj tnfdng ttfdng dd'i gid'ng cdu ciia k h d c h h d n g . Ngoai ra,<br /> trifdng h p p bj vi p h a m quyen n h a u , cd ca'u h a n g hod XNK khd DN can hpp tdc vdi phia dd'i tac<br /> SHTT, cac Cty deu cd hinh thile tifdng ddng, DN hai ntfdc thtfdng de xay dtfng cd sd sdn xud't d<br /> phdi hpp ve phifdng tien, hd trp c a n h t r a n h n h a u treng XK cdc I n d d n e x i a rdi XK s a n pha'm di<br /> kinh phi cho cdc life Itfpng thtfc m a t h a n g the m a n h t r e n thi eac ntfdc thif 3 •<br /> <br /> THUOHG Mfll So 21/2010 I 3 3<br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2