Nói chuyện tài chính với bé

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
74
lượt xem
10
download

Nói chuyện tài chính với bé

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiền bạc cũng là một chủ đề khá nhạy cảm, đặc biệt là trong gia đình. Đôi khi chúng ta tránh nhắc về vấn đề này vì nó không lịch sự cho mấy, nhưng chúng ta cần biết cách quản lý tiền bạc và dạy trẻ sử dụng tiền bạc. Bình thường, trẻ không có cái nhìn tổng quan về vấn đề tài chính của gia đình. Thậm chí ngay cả khi chúng ta giảng cho trẻ hiểu về sức mạnh của đồng tiền, quản lý và tiết kiệm nó. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nói chuyện tài chính với bé

  1. Nói chuy n tài chính v i bé
  2. Ti n b c cũng là m t ch khá nh y c m, c bi t là trong gia ình. ôi khi chúng ta tránh nh c v v n này vì nó không l ch s cho m y, nhưng chúng ta c n bi t cách qu n lý ti n b c và d y tr s d ng ti n b c. Bình thư ng, tr không có cái nhìn t ng quan v v n tài chính c a gia ình. Th m chí ngay c khi chúng ta gi ng cho tr hi u v s c m nh c a ng ti n, qu n lý và ti t ki m nó. Khi gia ình g p s thay i l n v tài chính và nh hư ng n tinh th n, tr cũng s ph n nào nh n th c ư c tài chính c a gia ình. Lúc này chúng s hi u s khó khăn v ti n b c khi cha m nói không có kh năng mua ho c s m s a m t v t gì ó. i v i tr nh tu i Khi tr còn quá bé, n u b n d y cho chúng bi t ti n v quá s m, chúng cũng không th hi u tư ng t n v thu nh p trong gia ình. B n có th nói chung chung chúng hi u t ng quát v con s tài chính, như m c thu nh p, ti n h c phí, du l ch….con s ch mang tính t ng quan tr hi u,
  3. không c n chúng hi u chi ti t. i v i l a tu i còn quá nh ch nên nói m t cách chung, không c n tr bi t quá nhi u v v n tài chính. i v i nh ng a tr l n hơn Khi tr l n hơn m t chút, c bi t là vào l a tu i thi u niên, chúng c n nh n th c rõ ràng v th mình chi tiêu. Chúng nên có nh ng bu i th o lu n v ti n b c tài chính và nh ng th chi tiêu t i trư ng h c, ng th i chúng c n bi t ư c s h tr tài chính t phía gia ình.Tuy nhiên không nên cho tr bi t quá rõ v m c lương hàng năm ho c nh ng chi tiêu khác b ng con s quá khó ho c c th . Có nh n th c v ti n nhưng không ư c chi ti t Giáo d c tr hi u bi t v ti n b c và v n tài chính gia ình theo t ng th i gian chúng hi u ư c giá tr ti n b c th nào và nh ng v t v ki m ư c ng ti n. Tuy nhiên b n không ư c d y chúng qua chi ti t, b i tr s tr nên tính toán khi ti p xúc v i ti n b c.
Đồng bộ tài khoản