intTypePromotion=1

Nội dung trên hóa đơn điện tử

Chia sẻ: Lan Wang Ji | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:3

0
26
lượt xem
0
download

Nội dung trên hóa đơn điện tử

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung trên hóa đơn điện tử được quy định như thế nào? Hiện nay có không ít các đơn vị đang áp dụng hình thức hóa đơn điện tử phục vụ cho việc bán hàng cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhưng còn những thắc mắc về nội dung trên hóa đơn điện tử, thấy rõ được khó khăn đó bài viết xin được chia sẻ về vấn đề này, mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nội dung trên hóa đơn điện tử

NỘI DUNG TRÊN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ<br /> <br /> Nội dung trên hóa đơn điện tử được quy định như thế nào? Hiện nay có không ít các đơn vị <br /> đang áp dụng hình thức hóa đơn điện tử phục vụ cho việc bán hàng cũng như hoạt động sản <br /> xuất kinh doanh. Nhưng còn những thắc mắc về nội dung trên hóa đơn điện tử, thấy rõ được <br /> khó khăn đó bài viết xin được chia sẻ về vấn đề này như sau:<br /> <br /> 1. Các quy định về nội dung hóa đơn điện tử<br /> <br /> 1.1. Quy định của hóa đơn điện tử<br /> <br /> Tại khoản 1, Điều 6 của Thông tư  32/2011/TT­BTC quy định nội dung của hóa đơn điện tử <br /> như sau:<br /> “1. Hóa đơn điện tử phải có các nội dung sau:<br /> a) Tên hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu, số thứ tự hóa đơn;<br /> Ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu, số thứ tự trên hóa đơn thực hiện theo quy định tại Phụ lục số  <br /> 1 Thông tư số 153/2010/TT­BTC của Bộ Tài chính.<br /> b) Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán;<br /> c) Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua;<br /> d) Tên hàng hóa, dịch vụ; đơn vị  tính, số  lượng, đơn giá hàng hoá, dịch vụ; thành tiền ghi  <br /> bằng số và bằng chữ.<br /> Đối với hóa đơn giá trị gia tăng, ngoài dòng đơn giá là giá chưa có thuế giá trị gia tăng, phải  <br /> có dòng thuế suất thuế giá trị gia tăng, tiền thuế giá trị gia tăng, tổng số tiền phải thanh toán  <br /> ghi bằng số và bằng chữ.<br /> e) Chữ  ký điện tử  theo quy định của pháp luật của người bán; ngày, tháng năm lập và gửi  <br /> hóa đơn. Chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật của người mua trong trường hợp người  <br /> mua là đơn vị kế toán.<br /> g) Hóa đơn được thể  hiện bằng tiếng Việt. Trường hợp cần ghi thêm chữ  nước ngoài thì  <br /> chữ nước ngoài được đặt bên phải trong ngoặc đơn ( ) hoặc đặt ngay dưới dòng tiếng Việt  <br /> và có cỡ nhỏ hơn chữ tiếng Việt…..<br /> Các nội dung quy định từ  điểm b đến điểm d khoản 1 Điều này phải  phản ánh đúng tính  <br /> chất, đặc điểm của ngành nghề kinh doanh, xác định được nội dung hoạt động kinh tế phát  <br /> sinh, số  tiền thu được, xác định được người mua hàng (hoặc người nộp tiền, người thụ  <br /> hưởng dịch vụ…), người bán hàng (hoặc người cung cấp dịch vụ…), tên hàng hóa dịch vụ –  <br /> hoặc nội dung thu tiền.<br /> Một số trường hợp hóa đơn điện tử không có đầy đủ các nội dung bắt buộc được thực hiện  <br /> theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính.”<br /> <br /> 1.2. Quy định về hóa đơn <br /> <br /> Tại Khoản 3, Điều 4 Thông tư  39/2014/TT­BTC có quy định một số  trường hợp hóa đơn <br /> không nhất thiết phải có đầy đủ nội dung bắt buộc như sau:<br /> “a) Tổ  chức kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ  có thể  tạo, phát hành và sử  dụng hóa đơn  <br /> không nhất thiết phải có chữ  ký người mua, dấu của người bán trong trường hợp sau: hóa  <br /> đơn điện; hóa đơn nước; hóa đơn dịch vụ  viễn thông; hóa đơn dịch vụ  ngân hàng đáp ứng  <br /> đủ điều kiện tự in theo hướng dẫn tại Thông tư này.”<br /> Vậy những nội dung nào là bắt buộc và nội dung nào là không bắt buộc trên hóa đơn? Các <br /> bạn có thể tham khảo trong bài viết dưới đây: Những nội dung bắt buộc và không bắt buộc  <br /> trên hóa đơn<br /> <br /> 2. Nội dung trên hóa đơn điện tử<br /> <br /> Như vậy:<br /> Căn cứ theo quy định tại Khoản 1, Điều 6 của Thông tư 32/2011/TT­BTC và Khoản 3, Điều <br /> 4 Thông tư 39/2014/TT­BTC thì hóa đơn điện tử phải có các chỉ tiêu sau:<br /> Tên hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu, số thứ tự hóa đơn;<br /> Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán;<br /> Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua;<br /> Tên hàng hóa, dịch vụ; đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hoá, dịch vụ; thành tiền ghi <br /> bằng số và bằng chữ.<br /> Chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật của người bán; ngày, tháng năm lập và gửi  <br /> hóa đơn.<br /> Chữ  ký điện tử  theo quy định của pháp luật của người mua trong trường hợp người  <br /> mua là đơn vị kế toán.<br /> Hóa đơn được thể hiện bằng tiếng Việt. Trường hợp cần ghi thêm chữ nước ngoài thì <br /> chữ nước ngoài được đặt bên phải trong ngoặc đơn ( ) hoặc đặt ngay dưới dòng tiếng  <br /> Việt và có cỡ nhỏ hơn chữ tiếng Việt.<br /> Đối với những hóa đơn điện. nước, dịch vụ  viễn thông, dịch vụ  ngân hàng thì không  <br /> nhất thiết phải có chữ ký của người mua, dấu của người bán.<br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2