NS__06___BM08___Quyết định cử đi đào tạo

Chia sẻ: Làng Trằng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
48
lượt xem
6
download

NS__06___BM08___Quyết định cử đi đào tạo

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'ns__06___bm08___quyết định cử đi đào tạo', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: NS__06___BM08___Quyết định cử đi đào tạo

  1. Mã tài liệu: NS – 06 – BM08 QUI TRÌNH ĐÀO TẠO BÊN NGOÀI Phiên bản: Ver 1.0 Ngày ban hành: CƠ QUAN…………. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN……….. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: …………/QĐ-……. Hà nội, ngày … tháng … năm 200… QUYẾT ĐỊNH V/v cử đi đào tạo GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN…….. - Căn cứ quyết định số ……….v/v bổ nhiệm giám đốc điều hành, ngày………….; - Căn cứ bản chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của giám đốc điều hành số……….. - Căn cứ quy trình nghỉ việc của công ty. - Căn cứ bộ hồ sơ liên quan về nghỉ việc - Xét đề nghị của Trưởng phòng NS; QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Đồng ý cử ông (bà,cô)………..là……… tham dự lớp ………………………………..tại…………….từ ngày…/…/200…..đến ngày …/…./200... Điều 2. Ông(bà, cô) được thanh toán kinh phí …………. sau khi nộp kết quả học tập và phiếu thu về Phòng NS, Phòng Kế hoạch Tài chính. Điều 3. Các đơn vị chức năng liên quan và ông ( bà, cô )chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Nơi nhận: GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH - Như điều 3; - Lưu: Phòng HC

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản