intTypePromotion=1

Nuôi gà trong gia đình Tài liệu song ngữ tiếng HMông

Chia sẻ: Bắc Kiều Phong Phong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
163
lượt xem
21
download

Nuôi gà trong gia đình Tài liệu song ngữ tiếng HMông

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nuôi gà trong gia đình Tài liệu song ngữ tiếng HMông.Gà Lương Phượng yêu cầu dinh dưỡng không cao, thích nghi tốt, xuất chuồng 65 ngày tuổi, trọng lượng 1,5 đến 1,6kg.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nuôi gà trong gia đình Tài liệu song ngữ tiếng HMông

  1. Côc khuyÕn n«ng vµ Dù ¸n t¨ng c−êng kh¶ Nu«i gµ nh− thÕ nµo - zus keiz xuk lª ch¨ng? khuyÕn l©m n¨ng t− vÊn cÊp bé Cucx cxuªz k«ngz haz Juv anr chu«z thaz pªnhr cxuªz j«ngz l«ngx xuv kra txix b«v - CÇn chän mua nh÷ng con gµ to hoÆc gµ con gièng tèt, khoÎ m¹nh. (MARD) (MRDP) Zu«r xeir mu«s tªx tul lux lak sik keiz maol «ngz j«ng, chuk j«ng. Nu«i gµ trong gia ®×nh - B¹n chØ cã trøng tõ nh÷ng con gµ m¸i. Tangz mu«x kei txix tªx tul pux keiz Zus keiz h©ur chu«z zis ThÞt gµ, trøng gµ lµ thøc ¨n ngon vµ bæ d−ìng. Grax keiz, kei keiz zaos z¨ngv naox kangz haz pur. - Nu«i gµ trèng cïng víi 4-5 gµ m¸i th× nh÷ng qu¶ trøng cã thÓ Êp në con Zus iz stul keiz thaz 4-5 tul pux keiz, kei keiz cxax t©u l©ur, pu«s cxax ®©us nhu«s keiz - NÕu gµ m¸i Êp nh÷ng qu¶ trøng cã trèng, th× sau 21 ngµy sÏ në thµnh NÕu nu«i ®−îc nhiÒu gµ cã thÓ ®em b¸n gµ vµ trøng sÏ n©ng cao thu gµ con. nhËp Zaos pux keiz pu«s jªs kei t© l©ur na pur 21 hnuz chouv ®©us nhu«s Tµi liÖu song ng÷ tiÕng h/m«ng Zaos zus t©u keiz nt©u na mu«x tªx chaox keiz haz keiz m«ngl mu«s keiz. dïng cho c¸c tØnh miÒn nói phÝa b¾c zu«r txax.
  2. Nu«i gµ nh− thÕ nµo - zus keiz xuk lª ch¨ng? Nu«i gµ nh− thÕ nµo - zus keiz xuk lª ch¨ng? Mét sè gièng gµ - tªx n«ngz keiz - Muèn cho gµ chãng lín, ®Î nhiÒu trøng cÇn cho gµ c¸c lo¹i thøc ¨n - Nh÷ng thø ®Æt trong chuång gµ ®Î: sµo cho gµ ®Ëu, æ r¬m, m¸ng ¨n, sau: m¸ng uèng... X¨ngr zus keiz hluz sei, ntªl kei nt©u zu«r tru keiz naox tªx z¨ngv kr©ur Tªx z¨ngv tsao h©ur gu«x keiz ntªl kei: langs sh«ngz tru kez tsouk, jªl chªx nar: nhangz tr keiz ntªl kei, ®angz kr©ur keiz, ®ªx h©uk... Gµ M98 víi tuæi giÕt thÞt 3-3,5 th¸ng. Träng l−îng 2,1 - 2,3kg (con - Ng« nghiÒn - G¹o nghiÒn, c¸m g¹o vµ kh« l¹c trèng); 1,7 - 1,8kg (con m¸i). (T©us paur haz tsis paoz cuk) nghiÒn Keiz M98 txus six tu« naox 3-3,5 luz kli. Nhangr mu«x 2,1-2,3 cir Hm«ngz tsis njaz, xu« maol haz (l©ur keiz); 1,7 - 1,8cir (g©x keiz). l«ngx x«ngz juv maol - Lµm chuång cho gµ n¬i cao r¸o, gi÷ vÖ sinh ®Ó tr¸nh dÞch bÖnh vµ chèng r¾n, c¸o, chuét diÒu h©u g©y h¹i. - S¾n, khoai nghiÒn - Rau xanh U« gu«x (ch«ngx) tru keiz zu«r u« tru ntouv qou saz kru«r, jur j«ng vªv Kaok, nt«ng, kaok laz juv u« J©uz nju«z xinhz cha thix ph¨ngx keiz maoz haz thix ph¨ngx n¨ngz, pilk, nangl, m«ngr lax, ®¨ngr, u« hav. Gµ TL98 víi tuæi giÕt thÞt 3-3,5 th¸ng. Träng l−îng ®¹t 2,0 - 2,1kg (con trèng); 1,7 - 1,8 kg (con m¸i). Keiz TL98 txus six tu« naox 3-3,5luz kli. Nhangr mu«x 2,0-2,1 cir (l©ur keiz); 1,7 - 1,8cir (g©x keiz). - X−¬ng c¸, vá trøng, x¸c cua èc Cho gµ uèng n−íc s¹ch nghiÒn hay ®Ëp n¸t Tru keiz h©uk ®ªx hur Cx¨ng njªl, fl©uz kei, har, kux tu«r juv maol - CÇn tiÒm phßng ®Þnh kú 1 n¨m 2 lÇn ®Ó phßng c¸c bÖnh tô huyÕt trïng, bÖnh ®Ëu, gµ dï... Zu«r nt©uk tsªnhz y«x ph¨ngx maox tru keiz iz sh«ng 2 jas cha ph¨ngx tªx z¨ngvmaoz tru kei... - Nh÷ng con gµ èm xï l«ng, xo· c¸nh, m¾t nh¾m, ch©n l¹nh, ph©n láng cã mµu tr¾ng xanh. - Gµ L−¬ng Ph−îng yªu cÇu dinh d−ìng kh«ng cao, thÝch nghi tèt, xuÊt Tªx tul keiz maoz mak xuz paoz, bu«z tik, kraor mu«s kª nti, cu tou chuång 65 ngµy tuæi, träng l−îng 1,5 ®Õn 1,6kg. - Khi th¶ ngoµi v−ên gµ sÏ tù kiÕm thªm mèi, s©u bä, giun, c¸c lo¹i cá Keiz Luongk Phuongv tsi zu«r zaoz qoux pur shuz nt©u, zungx ziv zus, txal, hou ku«r ®ouz txu«v nju«z lªl. l¸ vµ chÊt kho¸ng hluz tar mu«s nhaos th©uk purd 65 hnuz nhangr mu«x1,5 65 hnuz, Th©uk tsao keiz ndis laos vangx tsªr keiz chiv chir nrar cangz, nj©uv, - Nhèt riªng , cho uèng thuèc, kh«ng ®em ra chî b¸n. nhangr mu«x 1,5 txuo 1,6cir. ch¨ngz haz tªx z¨ngv j©uz ®raox, tsis jªz naox Cou ndeiv iz kraor, tru h©uk ®ªx, tsi tªk chaox m«ngl touv caz mu«l.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2