intTypePromotion=3

Ôn tập chương VII: Tính chất sóng của ánh sáng

Chia sẻ: N T | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
124
lượt xem
10
download

Ôn tập chương VII: Tính chất sóng của ánh sáng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'ôn tập chương vii: tính chất sóng của ánh sáng', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ôn tập chương VII: Tính chất sóng của ánh sáng

  1. Ch-¬ngVII Tµi liÖu dµnh cho häc sinh líp 12A3,A6,A11,A12 H và tên:…………………………… L p:………….THPT Cao Bá Quát ÔN T P CHƯƠNG VII : TÍNH CH T SÓNG C A ÁNH SÁNG 1. Phát bi u nào dư i đây v ánh sáng đơn s c là ĐúNG? A. Đ i v i các môi trư ng khác nhau ánh sáng đơn s c luôn có cùng bư c sóng B. Đ i v i ánh sáng đơn s c, góc l ch c a tia sáng đ i v i các lăng kính khác nhau đ u có cùng giá tr C. ánh sáng đơn s c là ánh sáng không b l ch đư ng truy n khi đi qua lăng kính D. ánh sáng đơn s c là ánh sáng không b tách màu khi đi qua lăng kính 2. Phát bi u nào dư i đây v hi n tư ng tán s c ánh sáng là SAI? A. Tán s c là hi n tư ng m t chùm ánh sáng tr ng h p b tách thành nhi u chùm sáng đơn s c khác nhau B. Hi n tư ng tán s c ch ng t ánh sáng tr ng là t p h p c a vô s các ánh sáng đơn s c khác nhau C. Thí nghi m c a Newton v tán s c ánh sáng ch ng t lăng kính là nguyên nhân c a hi n tư ng tán s c ánh sáng D. Nguyên nhân c a hi n tư ng tán s c ánh sáng là do chi t su t c a các môi trư ng đ i v i các ánh sáng đơn s c khác nhau thì khác nhau 3. Trong hi n tư ng giao thoa ánh sáng. T i v trí có vân t i: A. Hi u quang trình đ n hai ngu n k t h p tho mãn: r2 – r1 = (2k + 1) λ /2 v i k ∈ Z B. Đ l ch pha c a hai sóng t hai ngu n k t h p tho mãn : ∆ ϕ = (2k + 1) π /2 v i k ∈ Z C. Hi u kho ng cách đ n hai ngu n k t h p tho mãn: r2 – r1 = (2k + 1) λ v i k ∈ Z D. Hai sóng đ n t hai ngu n k t h p vuông pha v i nhau 4. Trong hi n tư ng giao thoa ánh sáng. T i v trí có vân sáng, phát bi u nào sau đây là SAI? A. Hi u quang trình đ n hai ngu n k t h p tho mãn: r2 – r1 = k λ v i k ∈ Z B. Đ l ch pha c a hai sóng t hai ngu n k t h p tho mãn : ∆ ϕ = 2k π v i k ∈ Z C. Hi u kho ng cách đ n hai ngu n k t h p tho mãn: r2 – r1 = (2k + 1) λ v i k∈ Z D. Hai sóng đ n t hai ngu n k t h p cùng pha v i nhau và tăng cư ng l n nhau 5. Chi u m t tia sáng tr ng qua m t lăng kính, tia sáng s tách ra thành chùm tia có màu khác nhau. Hi n tư ng này g i là hi n tư ng gì? -1- GV: §ç ThÞ Ngäc Lan - CBQ
  2. Ch-¬ngVII Tµi liÖu dµnh cho häc sinh líp 12A3,A6,A11,A12 A. Giao thoa ánh sáng B. Khúc x ánh sáng C. Tán s c ánh sáng D. Nhi u x ánh sáng 6. Trong quang ph liên t c, vùng đ có bư c sóng n m trong gi i h n nào? A. 0,58 µm ≤ λ ≤ 0,64 B. 0,64 µm ≤ λ ≤ 0,76 µm C. 0,495 µm ≤ λ ≤ 0,58 µm D. 0,4 µm ≤ λ ≤ 0,44 µm 7. Ch n công th c ĐúNG v i công th c kho ng vân λD aD λD aλ A. i = B. i = C. i = D. i = a λ 2a D 8. Trong thu tinh v n t c ánh sáng s : A. B ng nhau đ i v i m i tia sáng đơn s c B. L n nh t đ i v i tia sáng tím C. L n nh t đ i v i tia sáng đ D. Ch ph thu c vào lo i thu tinh 9. Quan sát ánh sáng ph n x trên các váng d u ( ho c bong bóng xà phòng) ta th y nh ng v ng màu s c s . Đó là hi n tư ng nào sau đây? A. Tán s c ánh sáng c a ánh sáng tr ng B. Nhi u x ánh sáng C. Giao thoa ánh sáng c a ánh sáng tr ng D. Ph n x ánh sáng 10. Khi ánh sáng truy n t môi trư ng trong su t này sang môi trư ng trong su t khác. Nh n xét nào dư i đây là ĐúNG? A. Bư c sóng thay đ i nhưng t n s không đ i B. Bư c sóng và t n s đ u thay đ i C. Bư c sóng không đ i nhưng t n s thay đ i D. Bư c sóng và t n s đ u không đ i 11. Hi n tư ng quang h c h c nào đư c s d ng trong máy phân tích quang ph A. Hi n tư ng khúc x ánh sáng B. Hi n tư ng ph n x ánh sáng C. Hi n tư ng giao thoa ánh sáng D. Hi n tư ng tán s c ánh sáng 12. Đi u nào sau đây là đúng khi nói v ng d ng c a quang ph liên t c? A. Dùng đ xác đ nh bư c sóng c a ánh sáng B. Dùng đ xác đ nh nhi t đ c a các v t phát sáng do b nung nóng C. Dùng đ xác đ nh thành ph n c u t o c a các v t phát sáng D. A, B, C đ u đúng 13. Phát bi u nào dư i đây là sai v quang ph liên t c? A. Là m t d i sáng có màu s c bi n thiên liên t c t đ đ n tím B. Do các v t r n b nung nóng phát ra C. Do các ch t l ng và khí có t kh i l n khi b nung nóng phát ra D. Đư c hình thành do các đám hơi nung nóng 14. Đ c đi m c a quang ph liên t c là: -2- GV: §ç ThÞ Ngäc Lan - CBQ
  3. Ch-¬ngVII Tµi liÖu dµnh cho häc sinh líp 12A3,A6,A11,A12 A. Ph thu c vào thành ph n c u t o c a ngu n sáng B. Không ph thu c vào thành ph n c u t o c a ngu n sáng C. Không ph thu c nhi t đ c a ngu n sáng D. Nhi t đ càng cao mi n phát sáng c a t càng m r ng v phía bư c sóng l n c a quang ph liên t c 15. Tìm phát bi u SAI. Hai nguyên t khác nhau có đ c đi m quang ph v ch phát x khác nhau v : A. Đ sáng t đ i gi a các v ch quang ph B. B r ng các v ch quang ph C. Màu s c các v ch và v trí các v ch màu D. S lư ng các v ch quang ph 16. Phát bi u nào sau đây là SAI khi nói v quang ph v ch phát x ? A. Quang ph v ch phát x bao g m m t h th ng nh ng v ch màu riêng r n m trên m t n n t i B. Quang ph v ch phát x bao g m m t h th ng nh ng d i màu bi n thiên liên t c n m trên m tn nt i C. M i nguyên t hoá h c tr ng thái khí hay hơi nóng sáng dư i áp su t th p cho m t quang ph v ch riêng, đ c trưng cho nguyên t đó D. Quang ph v ch phát x c a nguyên t khác nhau thì rát khác v ss lư ng các v ch, v trí các v ch, đ sáng t đ i c a các v ch 17. Đi u nào sau đây là ĐúNG khi nói v đi u ki n đ thu đư c quang ph v ch h p th ? A. Nhi t đ c a đám khí hay hơi h p th ph i cao hơn nhi t đ c a ngu n sáng phát ra quang ph liên t c B. Nhi t đ c a đám khí hay hơi h p th ph i th p hơn nhi t đ c a ngu n sáng phát ra quang ph liên t c C. Nhi t đ c a đám khí hay hơi h p th ph i b ng nhi t đ c a ngu n sáng phát ra quang ph liên t c D. M t đi u ki n khác 18. Đi u ki n phát sinh quang ph v ch phát x là: A. Các khí hay hơi áp su t th p b kích thích phát sáng phát ra B. Do các v t r n, l ng, khí có kh i lư ng riêng l n khi b nung nóng phát ra C. Chi u ánh sáng tr ng qua m t ch t b nung nóng phát ra D. Nh ng v t b nung nóng nhi t đ trên 3000 0C 19. Trong quang ph h p th c a m t kh i khí hay hơi thì: A. V trí các v ch t i trùng v i v trí các v ch màu c a quang ph liên t c c a kh i khí hay hơi đó B. V trí các v ch t i trùng v i v trí các v ch màu c a quang ph phát x c a kh i khí hay hơi đó -3- GV: §ç ThÞ Ngäc Lan - CBQ
  4. Ch-¬ngVII Tµi liÖu dµnh cho häc sinh líp 12A3,A6,A11,A12 C. V trí các v ch màu trùng v i v trí các v ch t i c a quang ph phát x c a kh i khí hay hơi đó D. C B và C đ u đúng 20. Ch n phát bi u SAI v tia h ng ngo i? A. Tia h ng ngo i do các v t b nung nóng phát ra B. Tia h ng ngo i làm phát quang m t s ch t C. Tác d ng nhi t là tác d ng n i b t nh t c a tia h ng ngo i D. Bư c sóng c a tia h ng ngo i l n hơn 0,75 µm 21. Ch n phát bi u ĐúNG v tia h ng ngo i? A. T t c các v t b nung nóng phát ra tai hông ngo i. Các v t có nhi t đ < 00C thì không th phát ra tia h ng ngo i B. T t c các v t có nhi t đ < 5000C ch phát ra tia h ng ngo i, các v t có nhi t đ ≥ 5000C ch phát ra ánh sáng nhìn th y C. M i v t có nhi t đ l n hơn đ không tuy t đ i đ u phát ra tia h ng ngo i D. Ngu n phát ra tia h ng ngo i thư ng là các bóng đèn dây tóc có công su t l n hơn 1000W, nhưng nhi t đ ≤ 5000C 22. Ch n phát bi u SAI v tia t ngo i? A. M t Tr i ch phát ra ánh sáng nhìn th y và tia h ng ngo i nên ta trông th y sáng và c m giác m áp B. Thu tinh và nư c là trong su t đ i v i tia t ngo i C. Đèn dây tóc nóng sáng đ n 20000C là ngu n phát ra tia t ngo i D. Các h quang đi n v i nhi t đ trên 40000C thư ng đư c dùng làm ngu n tia t ngo i 23. Nh n xét nào dư i đây SAI v tia t ngo i? A. Các h quang đi n, đèn thu ngân, và nh ng v t b nung nóng trên 30000C đ u là nh ng ngu n phát tia t ngo i m nh B. Tia t ngo i tác d ng r t m nh lên kính nh C. Tia t ngo i b thu tinh và nư c h p th m nh D. Tia t ngo i là nh ng b c x không nhìn th y đư c, có t n s sóng nh hơn t n s sóng c a ánh sáng tím 24. Phát bi u nào dư i đây v ngu n g c phát ra tia X là ĐúNG? A. Các v t nóng trên 4000K B. ng Rơnghen C. S phân hu h t nhân D. Máy phát dao đ ng đi u hoà dùng Trandito 25. Tia Rơnghen là: -4- GV: §ç ThÞ Ngäc Lan - CBQ
  5. Ch-¬ngVII Tµi liÖu dµnh cho häc sinh líp 12A3,A6,A11,A12 A. B c x đi n t có bư c sóng nh hơn 10-8m B. Các b c x do đ i âm c c c a ng Rơnghen phát ra C. Các b c x mang đi n tích D. Các b c x do cat t c a ng Rơnghen phát ra 26. Cho các vùng b c x đi n t : I. ánh sáng nhìn th y II. Tia t ngo i III. Tia h ng ngo i IV. Tia X Th t tăng d n v bư c sóng đư c s p x p là: A. I, II, III, IV B. IV, II, I, III C. IV, III, II, I D. III, I, II, IV 27. K t lu n nào sau đây là ĐúNG khi nói v thang sóng đi n t ? A. Gi a các vùng sóng theo s phân chia như thang sóng đi n t không có ranh gi i rõ r t B. Các tia có bư c sóng càng ng n, có tính đâm xuyên càng m nh, d tác d ng lên kính nh, d làm phát quang các ch t và d iôn hoá không khí C. Các tia có bư c sóng càng dài thì càng d quan sát hi n tư ng giao thoa c a chúng D. C A, B, C đ u đúng 28. Cho các lo i b c x sau: I. Tia h ng ngo i II. Tia t ngo i III. Tia Rơnghen IV. Ánh sáng nhìn th y a) Nh ng b c x nào có tác d ng lên kính nh? A. I, II B. II, III C. III, IV D. C 4 lo i trên. b) Nh ng b c x nào có kh năng đâm xuyên y u nh t và m nh nh t? Ch n câu tr l i đúng theo th t y u- m nh A. I, II B. I, III. C. I, IV D. II, IV c) Nh ng b c x nào không th nhìn th y b ng m t thư ng? A. I, II, III B. I, III, IV C. II, III, IV D. I, II, IV d) Nh ng lo i b c x nào có bư c sóng n m trong các gi i h n t 10-9m đ n 4.10-7m và 7,5.10-7m đ n 10-3m? Ch n câu tr l i đúng theo th t . A. II, I B. II, III C. III, IV D. I, IV e) Nh ng lo i b c x nào d làm phát quang các ch t và d iôn hóa không khí? Ch n câu tr l i đúng A. II, III. B. I, IV C. II, IV D. I, III f) Nh ng b c x nào có th phát ra t nh ng v t b nung nóng? Ch n câu tr l i đúng A. I, II, III B. I, III, IV C. I, II, IV. D. II, III, IV -5- GV: §ç ThÞ Ngäc Lan - CBQ
  6. Ch-¬ngVII Tµi liÖu dµnh cho häc sinh líp 12A3,A6,A11,A12 29. Trong thí nghi m Iâng v giao thoa ánh sáng, g i i là kho ng vân giao thoa, vân sáng b c hai xu t hi n trên màn t i các v trí mà hi u đư ng đi c a ánh sáng t 2 ngu n đ n các v trí đó b ng: A. λ /4 B. λ /2 C. λ D. 2 λ 30. Trong thí nghi m Iâng v giao thoa ánh sáng, g i i là kho ng vân giao thoa, vân t i th ba xu t hi n trên màn t i các v trí cách vân sáng trung tâm là: A. 3,5i B. i/2 C. 1,5i D. 2,5i 31. Trong thí nghi m Iâng v giao thoa ánh sáng, g i i là kho ng vân giao thoa. Kho ng cách t vân sáng b c 3 bên này đ n vân sáng b c 6 bên kia vân trung tâm là: A. x = 7i B. x = 8i C. x = 9i D. x = 10i 32. Trong thí nghi m Iâng v giao thoa ánh sáng, g i i là kho ng vân giao thoa. Kho ng cách t vân sáng b c 4 đ n vân t i th 8 cùng m t bên vân trung tâm là: A. x = 3,5i B. x = 4,5i C. x = 11,5i D. x = 12,5i 33. Trong thí nghi m Iâng v giao thoa ánh sáng, g i i là kho ng vân giao thoa. Kho ng cách t vân sáng b c 2 bên này đ n vân t i th 6 bên kia vân trung tâm là: A. x = 6,5i B. x = 7,5i C. x = 8,5i D. x = 9,5i 34. M t th u kính 2 m t l i b ng thu tinh có có cùng bán kính R=10cm. Bi t chi t su t c a thu tinh đ i v i ánh sáng đ và tím l n lư t b ng nđ=1,495 và nt=1,51. Tìm kho ng cách gi a các tiêu đi m c a th u kính ng v i các ánh sáng đ và tím A. 1,278 mm B. 2,971 mm C. 5,942 mm D. 4,984 mm 35. Chi u vào m t bên m t lăng kính có góc chi t quang A= 600 m t chùm ánh sáng tr ng h p coi như m t tia sáng. Bi t góc l ch c a tia màu vàng là c c ti u. Chi t su t c a lăng kính v i tia sáng màu vàng là nv=1,52 v i tia màu tím là nt=1,54. Góc ló c a tia màu tím b ng: A. 51,20 B. 29,60 C. 30,40 D. 600 36. Th c hi n giao thoa ánh sáng đơn s c v i khe Iâng, kho ng cách gi a 2 khe là 2 mm, kho ng cách t 2 khe đ n màn là 1m. Trên màn ta quan sát đư c kho ng cách t vân sáng trung tâm đ n vân sáng th 10 là 3 mm. Tìm bư c sóng ánh sáng đơn s c đã s d ng? A. 0,44 µm B. 0,76 µm C. 0,5 µm D. 0,6 µm 37. Trong thí nghi m giao thoa ánh sáng v i khe Iâng, ngư i ta chi u sáng 2 khe b ng ánh sáng đơn s c có bư c sóng λ =0,5 µm , kho ng cách gi a 2 khe là 2 mm. Kho ng cách t 2 khe t i màn là 1m. kho ng cách gi a vân sáng b c 3 và vân t i th 5 2 bên so v i vân trung tâm là: A. 0,375 mm B. 1,875 mm. C. 18,75mm D. 3,75 mm -6- GV: §ç ThÞ Ngäc Lan - CBQ
  7. Ch-¬ngVII Tµi liÖu dµnh cho häc sinh líp 12A3,A6,A11,A12 38. Trong thí nghi m giao thoa ánh sáng v i khe Iâng, ngư i ta chi u sáng 2 khe b ng ánh sáng đơn s c có bư c sóng λ =0,6 µm , kho ng cách gi a 2 khe là 1 mm. Kho ng cách t 2 khe t i màn là 3m. t i v trí cách vân trung tâm 6,3 mm ta th y có: A. Vân sáng b c 5 B. Vân sáng b c 4 C. Vân t i th 6 D. Vân t i th 4 39. Trong thí nghi m Iâng v giao thoa ánh sáng v i gương ph ng, khe sáng h p đơn s c S đ t trư c m t gương ph ng cách m t gương 1mm. Màn nh E đ t vuông góc v i m t ph ng gương, song song v i khe S và cách khe 1,85m. Trên màn quan sát đư c các vân sáng và vân t i xen k nhau đ u đ n. Kho ng cách gi a 10 vân sáng liên ti p cách nhau 4,32mm. Tìm bư c sóng ánh sáng? A. 0,5189 µm B. 0,6275 µm C. 0,4824 µm D. 0,5316 µm 40. Chi u sáng các khe Iâng b ng đèn Na có bư c sóng λ 1=589 nm ta quan sát đư c trên màn nh có 8 vân sáng, mà kho ng cách gi a tâm hai vân ngoài cùng là 3,3 mm. N u thay th đèn Na b ng ngu n phát b c x có bư c sóng λ 2 thì quan sát đư c 9 vân, kho ng cách gi a hai vân ngoài cùng là 3,37 mm. Xác đ nh bư c sóng λ 2 A. 256 nm B. 427 nm C. 362 nm D. 526 nm. 41. Trong thí nghi m Iâng v giao thoa ánh sáng, ngư i ta đo đư c kho ng vân là 1,12.103 µm . Xét 2 đi m M và N cùng m t phía so v i vân chính gi a, v i OM=0,56.104 µm và ON=1,288.104 µm , gi a M và N có bao nhiêu vân t i? A. 5 B. 6 C. 7 D. 8 42. Trong thí nghi m Iâng v giao thoa ánh sáng, ngư i ta đo đư c kho ng vân là 1,12.103 µm . Xét 2 đi m M và N hai phía so v i vân chính gi a, v i OM=0,56.104 µm và ON=1,288.104 µm , gi a M và N có bao nhiêu vân sáng? A. 19 B. 18 C. 17 D. 16 43. Th c hi n giao thoa ánh sáng qua khe Iâng, bi t a= 0,5 mm, D=2m. Ngu n S phát ánh sáng tr ng g m vô s b c x đơn s c có bư c sóng t 0,4 µm đ n 0,76 µm . Xác đ nh s b c x b t t t i đi m M trên màn E cách vân trung tâm 0,72 cm? A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 44. Th c hi n giao thoa ánh sáng qua khe Iâng, bi t kho ng cách gi a hai khe là 0,5 mm, kho ng cachs t màn ch a hai khe t i màn quan sát là 2m. Ngu n S phát ánh sáng tr ng g m vô s b c x đơn s c có bư c sóng t 0,4 µm đ n 0,75 µm . H i đúng v trí vân sáng b c 4 c a b c x đ còn có bao nhiêu b c x cho vân sáng n m trùng t i đó? A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 -7- GV: §ç ThÞ Ngäc Lan - CBQ
  8. Ch-¬ngVII Tµi liÖu dµnh cho häc sinh líp 12A3,A6,A11,A12 45. Trong thí nghi m giao thoa ánh sáng nh khe Iâng, 2 khe h p cách nhau 1,5 mm. Kho ng cách t màn E đ n 2 khe là 2 m, hai khe h p đư c r i đ ng th i 2 b c x đơn s c có bư c sóng l n lư t là λ1 =0,48 µm và λ 2 = 0,64 µm . Xác đ nh kho ng cách nh nh t gi a vân trung tâm và vân sáng cùng màu v i vân trung tâm? A. 2,56 mm B. 1,92 mm C. 2,36 mm D. 5,12 mm -8- GV: §ç ThÞ Ngäc Lan - CBQ
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản