ÔN THI CUỐI KHÓA MÔN KHOA HỌC MÁC-LÊNIN

Chia sẻ: Bui Thi Cuc | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:0

0
290
lượt xem
119
download

ÔN THI CUỐI KHÓA MÔN KHOA HỌC MÁC-LÊNIN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đặc điểm, đối tượng và chức năng của chủ nghĩa xã hội khoa học (CNXHKH) ? Đặc điểm: Chỉ rõ con đường hiện thực để… tổ chức xây dựng xã hội mới . Dựa vào những kết luận của triết học Mác-Lênin và kinh tế-chính trị Mác-Lênin Là thế giới quan, hệ tư tưởng chính trị của giai cấp công nhân… Tổng kết kinh nghiệm đấu tranh giai cấp và cm trên thế giới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ÔN THI CUỐI KHÓA MÔN KHOA HỌC MÁC-LÊNIN

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ ------------------------- ÔN THI CUỐI KHÓA MÔN KHOA HỌC MÁC-LÊNIN (PHẦN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC) CHƯƠNG I VỊ TRÍ, ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP VÀ CHỨC NĂNG CỦA CNXHKH 1-Đặc điểm, đối tượng và chức năng của chủ nghĩa xã hội khoa học (CNXHKH) ? *Đặc điểm: - Chỉ rõ con đường hiện thực để… tổ chức xây dựng xã hội mới - Dựa vào những kết luận của triết học Mác-Lênin và kinh tế-chính trị Mác-Lênin - Là thế giới quan, hệ tư tưởng chính trị của giai cấp công nhân… - Tổng kết kinh nghiệm đấu tranh giai cấp và cm trên thế giới. *Đối tượng nghiên cứu: Hình thái KT-XHCSCN -Những qui luật… chính trị-xã hội của quá trình phát sinh,hình thành và phát triển…. -Những nguyên tắc cơ bản,điều kiện,con đường,hình thức và phương pháp đấu tranh để thực hiện… *Chức năng,nhiệm vụ của CNXHKH: -Trang bị những tri thức khoa học và phương pháp luận khoa học…cho người nghiên cứu và hoạt động thực tiễn trong cách mạng XHCN… -Trực tiếp trang bị lập trường tư tưởng chính trị của giai cấp công nhân cho các đảng cộng sản, giai cấp công nhân và NDLĐ -Định hướng chính trị-xã hội cho mọi hoạt động của giai cấp công nhân và NDLĐ CHƯƠNG II: LƯỢC KHẢO LỊCH SỬ TƯ TƯỞNG XHCN 2-Gía trị và những hạn chế lịch sử của chủ nghĩa xã hội không tưởng (CNXH trước Mác )? a- Gía trị lịch sử của CNXH không tưởng. ·Gía trị nhân đạo: + Biểu hiện:… + Chưa vượt lên được tư tưởng nhân đạo tư sản ·Gía trị phê phán: lên án chế độ quân chủchuyên chế và chế độ tư bản chủ nghĩa.Vd:… ·Gía trị lý luận, tư tưởng: 1
 2. Nhiều luận điểm, quan điểm gần gũi với chủ nghĩa duy vật lịch sử … chuẩn bị tiền đề lý luận cho sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học. ·Gía trị thực tiễn: …thức tỉnh, cổ vũ phong trào công nhân và những người lao động; tạo cơ sở thực tiễn cho những tư tưởng, lý luận vềCNXHKH. b-Những hạn chế lịch sử của tư tưởng XHCN trước Mác ·… Chưa thoát khỏi quan niệm duy tâm về lịch sử… ·Hầu hết các nhà không tưởng đều có khuynh h ướng đi theo con đường ôn hoà để cải tạo xã hội… -không chỉ ra được con đường cách mạng nhằm thủ tiêu chế độ TBCN,xây dựng chế độ xã hội mới. · Nguyên nhân: các nhà tư tưởng đã không thể giải thích được bản chất của chế độâTBCN , không phát hiện ra được những qui luật nội tại chi phối con đường, cách thức cho những chuyển biến tiếp theo của xã hội ·Không phát hiện ra lực lượng tiên phong có thể thực hiện sự chuyển biến cách mạng…đó là giai cấp công nhân hiện đại. 3-Vì sao nói:chủ nghĩa xã hội khoa học ra đời là một tất yếu khách quan của lịch sử? a-Những điều kiện ,tiền đề khách quan dẫn đến sự ra đời của CNXHKH *Điều kiện kinh tế- xã hội: - KT: vào những năm 40 của thế kỷ XIX , phương thức sản xuất TBCN phát triển mạnh mẽ gắn liền với sự ra đời và lớn mạnh của nền công nghiệp lớn. - XH: giai cấp công nhân phát triển, trưởng thành *Tiền đề văn hoá-tư tưởng: Đầu thế kỷ XIX, nhân loại đã đạt nhiều thành tựu to lớn trên lĩnh vực khoa học, văn hoá và tư tưởng (đặc biệt là tiền đề tư tưởng lý luận ) b-Vai trò của C.Mác vàP.Angghen đối với sự ra đời và phát triển của CNXHKH *Vài nét về C.Mác (1818-1883) và P.Angghen(1820-1895)… *Hai phát kiến vĩ đại củaMác -Chủ nghĩa duy vật lịch sử -Học thuyết giá trị thặng dư =>Sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sản ·“ Tuyên ngôn của đảng cộng sản”(1848) và một số tác phẩm khác đánh dấu sự ra đời của CNXHKH. CHƯƠNG III SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN 4-Làm thế nào để phân biệt giai cấp công nhân với các giai tầng khác ?S ứ m ệnh lịch sử của giai cấp công nhân là gì? Vì sao họ có sứ mệnh lịch sử ấy ? *Hai đặc trưng cơ bản của giai cấp công nhân? *Việc nhận diện giai cấp công nhân ở các nước XHCN? 2
 3. *Vấn đề giai cấp trung tâm và Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân (nói chung )? Những điều kiện khách quan và chủ quan qui định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân: *Điều kiện khách quan :địa vị kinh tế-xã hội của họ: +Gắn với lực lượng sản xuất tiên tiến nhất dưới CNTB=>là lực lượng quyết định phá vỡ quan hệ sản xuất TBCN , lãnh đạo xã hội xây dựng một ph ương th ức sản xuất mới, cao hơn + Là con đẻ của nền sản xuất công nghiệp hiện đại, GCCNđ ược rèn luy ện và t ổ chức thành một lực lượng xã hội hùng mạnh:… ·+…Khả năng làm cách mạng triệt để, khả năng tập hợp lực lượng: .Đoàn kết, thống nhất giai cấp . khả năng đoàn kết các giai cấp khác . khả năng đoàn kết toàn thể giai cấp vô sản và các dân t ộc bị áp bức trên qui mô toàn thế giới *Điều kiện chủ quan: -Giai cấp công nhân từng bước phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng: +Số lượng: Năm số công nhân thế giới 1900 80.000.000 1990 600.000.000 1998 800.000.000 VN:hiện có 12,5 triệu công nhân (VTV 1 –kỷ niệm 1/5/2008) +Về chất lượng: @ Luôn được nâng cao học vấn, khoa học công nghệ, tay nghề @ cơ cấu ngày càng đa dạng @Ngày càng trưởng thành trong hoạt động và đấu tranh chính trị -Sự ra đời chính đảng của giai cấp công nhân là điều kiện tiên quyết cho việc hoàn thành sứ mệnh lịch sử của họ Chủ nghĩa Mác => phong trào công nhân=> đảng cộng sản MỘT SỐ LƯU Ý: * Ngày nay,bộ mặt giai cấp công nhân có nhiều thay đổi Một số biểu hiện: -Về cơ cấu -Về thu nhập và mức sống -Về trình độ và những phẩm chất mới… =>Những luận điểm nhằm phủ định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân… 5-Đặc điểm và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt nam là gì và họ đã thực hiện sứ mệnh lịch sử ấy như thế nào? *Đặc điểm: -Sự ra đời 3
 4. -Những hạn chế -Những thuận lợi (Ưu thế)… *Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt nam: Thông qua chính đảng của mình, lãnh đạo nhân dân lao động làm cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, giành chính quyền, thiết lập nền chuyên chính dân chủ nhân dân, từng bước Xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội ở VN và góp phần vào phong trào cách mạng thế giới. *Giai cấp công nhân Việt nam đã thực hiện sứ mệnh lịch sử của mình: -Lãnh đạo …hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân -Những sai lầm,khuyết điểm thời kỳ trước đổi mới -Những thắng lợi bước đầu trong công cuộc đổi mới đất nước(trên các lĩnh vực ) CHƯƠNG IV CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 6-Thế nào là cách mạng XHCN?Thông qua mục tiêu và nội dung của cách mạng XHCN,làm rõ tính chất sâu sắc và triệt để của cuộc cách mạng này! *Khái niệm “cách mạng xã hội chủ nghĩa”: -Nghĩa hẹp: … -Nghĩa rộng: … *Mục tiêu: -Mục tiêu chung: giải phóng xã hội, giải phóng con người một cách tri ệt đ ể và trên thực tế -Mục tiêu cụ thể: +Giai đóan 1: giành chính quyền về tay nhân dân lao động (dưới sự lãnh đ ạo của đảng của giai cấp công nhân) +Giai đọan 2: cải tạo XH cũ, tổ chức, xây dựng thành công xã hội mới-xã hội XHCN Cách mạng XHCN có nội dung toàn diện: a-Trên lĩnh vực chính trị: +… Dùng bạo lực cách mạng … giành lấy chính quyền về tay những người lao động. + … Nâng cao trình độ tri thức về mọi mặt cho nhân dân lao động … xây dựng nền dân chủ XHCN =>Đưa nhân dân lao động lên địa vị làm chủ… b-Trên lĩnh vực kinh tế ( Cuộc cách mạng XHCN thực chất có tính chất kinh tế ?!!!) * Thay đổi vai trò, vị trí của người lao động với tư liệu sản xuất ?!!! 4
 5. ·*Trên cơ sở …,từng bước cải thiện đời sống nhân dân, nâng cao năng l ực c ủa người lao động.Mặt khác… của người lao động… ·*Sự thống nhất lợi ích cá nhân, tập thể và xã hội tạo điều kiện thuận lợi để đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất * Thực hiện phân phối theo lao động c-Trên lĩnh vực tư tưởng- văn hoá Dưới CNXH, người lao động là người làm chủ, sáng tạo đồng thời cũng là người hưởng thụ những giá trị văn hoá tinh thần của xã hội Kế thừa có chọn lọc và nâng cao các giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc đồng thời tiếp thu các giá trị văn hoá tiên tiến của thời đại Xây dựng từng bước thế giới quan và nhân sinh quan mới, hình thành con người mới XHCN… Tóm lại: cách mạng XHCN là một quá trình cải biến toàn di ện xã hội cũ thành xã hội mới CHƯƠNG V THỜI ĐẠI NGÀY NAY 7-Hãy phân tích để làm rõ nhận định:Tình hình thế giới hi ện nay đang đan xen những yếu tố phức tạp,phát triển và suy thoái,hợp tác và đấu tranh, ổn đ ịnh và mất ổn định Gợi ý hướng dẫn: SV cần căn cứ vào phần “đặc điểm của thời đại” kết h ợp với nh ững hi ểu bi ết thực tiễn để luận giải vấn đề: Những đặc điểm cơ bản: -Đấu tranh giai cấp và dân tộc diễn ra gay gắt trên phạm vi thế giới -Cách mạng KH-CN đang gây ra những thay đổi to lớn trên thế giới -Sự xuất hiện của hơn 100 quốc gia độc lập trẻ tuổi - những vấn đề toàn cầu đòi hỏi sự hợp tác giải quyết của cả loài người -Khu vực châu Á-TBD 8-Vì sao chủ nghĩa xã hội ở Liên xô và Đông Aâu sụp đổ?Tác động của sự kiện này tới phong trào cộng sản và công nhân quốc tế? Gợi ý,hướng dẫn: 5
 6. -SV cần tìm thấy nguyên nhân khách quan, sâu xa,bên trong và bên ngoài,trực tiếp tác động - Tác động:…=>gây ra khó khăn…=> thoái trào; Tuy nhiên,các nước XHCN còn lại rút ra được những bài học kinh nghiệm… CHƯƠNG VI- XÃ HỘI XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 9-Xã hội xã hội chủ nghĩa Việt nam là xã hội như thế nào? -Những đặc trưng … được xác định trong cương lĩnh xây dựng đất nước…(ĐH VII của Đảng) -Những đặc trưng được bổ sung qua đại hội X của Đảng (2006) => .Trung thành với nguyên lý Mác-Lê nin;thể hiện đặc thù Dân tộc;mang d ấu ấn thời đại .XH dân chủ,văn minh,nhân đạo… 10-Đặc điểm và thực chất thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt nam? Nhiệm vụ kt trung tâm…? *Đặc điểm: -Đặc điểm lớn nhất…? (tr148) KTế:từ nền SX nhỏ,nông nghiệp lạc hậu,quá độ lên CNXH ,không qua TBCN -Thành tựu và sai lầm, khuyết điểm trong giai đoạn 1975-1985 -Từ 1986,đảng ta đổi mới tư duy lý luận…: *Thực chất thời kỳ quá độ lên CNXH ở nước ta: tiếp tục cuộc đấu tranh giai cấp trong điều kiện mới với nội dung và hình thức mới; cuộc đấu tranh giữa 2 khuynh hướng, 2 con đường (trên tất cả các lĩnh vực )…. Chú ý :liên hệ thực tiễn! *Nhiệm vụ kinh tế trung tâm của thời kỳ quá độ: Tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước Vì -Xuất phát từ điều kiện nước ta khi bước vào thời kỳ quá đ ộ (đi lên CNXH t ừ một nền SX nhỏ) -Đó là con đường, cách thức để xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho CNXH CHƯƠNG VII NỀN DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 11- Có dân chủ phi giai cấp không? Vì sao? Bằng lý luận và thực tiễn, hãy làm rõ nhận định của Lê-nin: “Dân chủ vô sản dân chủ gấp triệu lần dân chủ tư sản”? *Không thể có dân chủ thuần túy, phi giai cấp! 6
 7. Vì: theo quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lê nin, dân chủ luôn tồn tại trong một chế độ xã hội,chịu sự chi phối của giai cấp thống trị…VD… *Vận dụng phần “bản chất nền dân chủ XHCN” để giải quyết vấn đề: (Đặc biệt chú ý phân tích và liên hệ thực tiễn) -Chính trị +Sự lãnh đạo chính trị của giai cấp công nhân (thông qua chính đảng ) +Nhằm thực hiện quyền lực và lợi ích của nhân dân lao động. =>… Vừa có bản chất giai cấp công nhân, vừa có tính nhân dân r ộng rãi và tính dân tộc sâu sắc. -Kinh tế : Nền dân chủ XHCN dựa trên cơ sở chế độ công hữu TLSX -Bản chất tư tưởng-văn hoá Hệ tư tưởng Mác-Lê nin là hệ tư tưởng chủ đạo;kế thừa và phát huy văn hóa truyền thống các Dân tộc đồng thời tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại => Đa dạng,phong phú,toàn diện CHƯƠNG VIII CƠ CẤU XÃ HỘI-GIAI CẤP VÀ LIÊN MINH GIỮA CÔNG NHÂN VỚI NÔNG DÂN VÀ TRÍ THỨC TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 12-Cơ cấu xã hội-giai cấp ở Việt nam hiện nay như thế nào?Cơ sở của sự tồn tại cơ cấu XH-GC ấy? Vì sao trong cách mạng XHCN, giai cấp công nhân,nông dân và tầng lớp trí thức tất yếu liên minh với nhau? *Khái niệm “cơ cấu xã hội-giai cấp” *Cơ cấu xã hội-giai cấp Việt nam hiện nay: *Cơ sở tồn tại: Sự biến đổi của cơ cấu xã hội- giai cấp được qui định bởi biến động của cơ cấu kinh tế VN: Cơ cấu kinh tế nhiều thành phần tạo ra cơ cấu xã hội-giai cấp phức tạp *Tính tất yếu liên minh công, nông,trí thức: -Để giành chính quyền về tay những người lao động - Trong một nước nông nghiệp : liên minh công nông là điều kiện để giai cấp công nhân giữ vai trò lãnh đạo… - Liên minh công - nông -trí thức …còn là nhu cầu tự giải phóng của nông dân và nhu cầu phát triển của trí thức… 7
 8. CHƯƠNG IX VẤN ĐỀ DÂN TỘC TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 13-Lập trường của giai cấp công nhân về quyền tự quyết của các Dân tộc? Vì sao phải đứng vững trên lập trường của giai cấp công nhân khi xem xét và giải quyết vấn đề quyền tự quyết của các Dân tộc? *Nội dung quyền tự quyết của các Dân tộc? *Lập trường của giai cấp công nhân ? *Phải đứng trên lập trường của giai cấp công nhân: -Các giai cấp khác nhau có quan niệm và cách giải quyết khác nhau về quy ền tự quyết Dân tộc…VD… -Giai cấp công nhân …còn đại diện cho lợi ích của đông đảo nhân dân lao động *Thực tiễn: -Các nước XHCN với VN -VN với cách mạng thế giới (VD: với Lào, CPC…) 14- Việc xây dựng khối đại đoàn kết Dân tộc Việt nam có thuận lợi và khó khăn gì?Tính chất tòan diện, khoa học và nhân văn nhân đạo của chính sách dân tộc của đảng và nhà nước ta? a.Căn cứ vào những đặc điểm của quan hệ các Dân tộc Việt nam (ch ứng minh bằng thực tiễn) để làm rõ: -Những thuận lợi…VD… -Những khó khăn…VD… b.Chính sách dân tộc của Đảng và nhà nước ta ( giáo trình –tr 218=>222): -Tòan diện: nhiều mặt, nhiều lĩnh vực (kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội…) -Khoa học: +Dựa trên cơ sở lý luận, thực tiễn +Là một hệ thống trong đó quan trọng nhất là chính sách kinh tế +Nhân văn, nhân đ ạo: tôn tr ọng, t ạo đi ều ki ện cho m ỗi DT t ồn t ại và phát triển trong sự bình đẳng… 8
 9. CHƯƠNG X VẤN ĐỀ TÔN GIÁO TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 15-Phân tích sự giống và khác nhau giữa tín ngưỡng, tôn giáo và mê tín dị đoan? phân tích luận điểm của C.Mác : “Tôn giáo là tiếng thở dài của chúng sinh bị áp bức , là trái tim của thế giới không có trái tim …” ? *Tôn giáo,tín ngưỡng và mê tín dị đoan: -Điểm chung: -Khác nhau: *Vận dụng phần “nguồn gốc,bản chất và tính chất của tôn giáo” để giải thích - “…Tôn giáo là tiếng thở dài của chúng sinh bị áp bức” - “…là trái tim của thế giới không có trái tim…” 16-Vì sao dưới chủ nghĩa xã hội (bao gồm cả thời kỳ quá độ lên CNXH), tôn giáo vẫn tồn tại? Phân tích các nguyên nhântồn tại tôn giáo dưới CNXH ( giáo trình- tr231=>234): -Nguyên nhân nhận thức -Nguyên nhân tâm lý -Nguyên nhân chính trị-xã hội -Nguyên nhân kinh tế -Nguyên nhân về văn hóa 17- Chúng ta cần nhận thức và giải quyết vấn đề tôn giáo theo những quan điểm mang tính nguyên tắc nào? SV cần vận dụng phần “Những quan điểm chỉ đạo giải quy ết vấn đ ề tôn giáo trong quá trình xây dựng CNXH” (tr 234=>238) để giải quyết vấn để: *…Khắc phục dần những ảnh hưởng tiêu cực của tôn giáo trong đời sống xã hội phải gắn liền với quá trình cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới … *…Tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng cũng như không tín ng ưỡng của nhân dân… *Đòan kết đồng bào theo và không theo tôn giáo để xây dựng và bảo v ệ T ổ quốc… *Phân biệt rõ 2 mặt chính trị và tư tưởng trong việc giải quyết vấn đề tôn giáo *Quan điểm lịch sử cụ thể khi giải quyết vấn đề tôn giáo… 9
 10. CHƯƠNG XI VẤN ĐỀ GIA ĐÌNH TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 18-Phân tích chế độ hôn nhân dưới chủ nghĩa xã hội?phê phán những quan niệm va những biểu hiện mà anh (chị) cho là chưa đúng về hôn nhân của thanh niên hiện nay! *Chế độ hôn nhân dưới CNXH:Tiến bộ (Được qui định bằng luật pháp,đặc biệt là luật hôn nhân và gia đình): -Dựa trên cơ sở của tình yêu chân chính -Hôn nhân tự nguyện,1 vợ 1 chồng, bình đẳng -Được sự thừa nhận của xã hội (luật pháp) -Không bác bỏ sự quan tâm hướng dẫn,giúp đỡ của bậc cha mẹ -Ly hôn chính đáng là một mặt của hôn nhân tiến bộ… *Phê phán một số quan niệm va những biểu hiện sai: CHƯƠNG XII VẤN ĐỀ NGUỒN LỰC CON NGƯỜI TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 19-Anh (chị) hãy phân tích luận điểm của Mác: “Trong tính hiện thực của nó, bản chất con người là tổng hoà những quan hệ xã hội”? Vận dụng “Quan niệm của chủ nghĩa Mác về bản chất con người” để làm rõ vấn đề: Mác:Bản chất con người là một thực thể tự nhiên đặc biệt… Trong tính hiện thực của nó-Mặt tự nhiên của con người bản chất con người là tổng hoà những quan hệ xã hội : Mặt xã hội (bản chất của con người )- Tính chất đặc biệt 20-Vai trò của nguồn nhân lực trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội?Để phát huy nguồn lực con người ở Việt nam hiện nay, thanh niên, sinh viên nước ta cần phải làm gì ?vì sao? *Khái niệm “nguồn nhân lực” và “phát huy nguồn nhân lực” -Nguồn nhân lực -Phát huy nguồn nhân lực *Vai trò của nguồn nhân lực trong sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa? -Nguồn lực con người quan trọng và có ý nghĩa quyết định nh ất trong các nguồn lực +Thông qua con người, các nguồn lực khác mới có thể được khai thác và phát huy, kết hợp +Nguồn lực con người có khả năng nội sinh -vai trò của nguồn lực con người thể hiện trong một số lĩnh vực cơ bản của đời sống xã hội : 10
 11. +Trong lĩnh vực kinh tế: . Người lao động là yếu tố quan trọng nhất trong lực lượng sản xuất … . Con người khi được đào tạo, tổ chức… sẽ làm cho quá trình sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả . Người lao động khi đã trở thành người làm chủ s ẽ có đi ều ki ện thu ận l ợi đ ể phát huy nguồn lực con người , phát triển kinh tế nhanh và bền vững +Trong lĩnh vực chính trị : . Nhân dân lao động tổ chức ra nhà nước và góp phần xây dựng nhà nước vững mạnh. . Cán bộ nhà nước khi … được dân tín nhiệm sẽ làm tăng sức mạnh của nhà nước XHCN. +Trên lĩnh vực văn hóa .NDLĐ là chủ thể sáng tạo ra những giá trị văn hóa .NDLĐ… bảo tồn những giá trị văn hóa ….Đóng góp vào sự phát triển khoa học của đất nước +Trong lĩnh vực xã hội (Các vấn đề xã hội và vai trò của con người: việc làm, dân số, đói nghèo…) *Để phát huy nguồn lực con người ở Việt nam hiện nay, thanh niên, sinh viên nước ta cần phải làm gì ?vì sao? ·Svcần nắm chắc để vận dụng hai khái niệm “nguồn lực con người” và “phát huy nguồn lực con người” ·Nguồn lực con người gồm hai mặt: số lượng và chất lượng. Trong mặt chất lượng thì hai yếu tố quan trọng nhất làtrình độ h ọc vấn và ph ẩm ch ất đ ạo đức(vì …) => Thanhniên, sinh viên cần ra sức học tập, rèn luyện …đáp ứng yêu cầu của đất nướcthời kỳ đổi mới và hội nhập hiện nay: -Nâng cao trình độ học vấn: …(chú ý khắc phục những hạn chế trong thái độ và phương pháp học tập hiện nay,những quan niệm sai lầm trong xã h ội v ề học tập…) -Rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức: +yêu cầu của đất nước những thách thức đặt ra +Những hạn chế của TN-SV hiện nay cần khắc phục… ./. Tài liệu: *Tài liệu chính: -Giáo trình “chủ nghĩa xã hội khoa học”-Bộ GD-ĐT-Nhà xuất bản chính trị quốc gia 2006 *Tài liệu tham khảo: 11
 12. -Giáo trình môn chủ nghĩa xã hội khoa học – Học viện chính trị quốc gia- 2004 (dùng cho chương trình trung cấp) -Hỏi đáp về CNXHKH – NXB chính trị quốc gia- 2006 -Các văn kiệnđại hội Đảng, các nghị quyết của đảng: +Văn kiện đại hội Đảng tòan quốc lần thứ VII; lần thứX +NQ hội nghị trung ương 7 – K IX về vấn đề dân tộc và tôn giáo +NQ hội nghị trung ương 6 – K X về giai cấp công nhân -Các thông tin tư liệu tham khảo khác. Đà lạt ngày 8 Tháng 12 năm 2009…. GV soạn đề cương THS-GV CHU THỊ LAN THS-GV VÕ THỊ BÍCH THÚY 12

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản