intTypePromotion=3

Pha chế dung dịch - pha chế dung dịch axit -bazo chuẩn

Chia sẻ: Hoang An | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:18

0
1.044
lượt xem
113
download

Pha chế dung dịch - pha chế dung dịch axit -bazo chuẩn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

 Dùng cân kỹ thuật,cấn chính xác lượng NaCl rắn đã tính toán vào cốc 100ml (29.05g)thêm khoảng 50ml nước cất vào cốc, dùng đũa thủy tinh khuấy cho tan muối, sau đó đổ dung dịch vào bình định mức 100ml. dùng bình tia tráng lại cốc và đỗ phần nước tráng này vài bình dịnh mức. tiếp tục cho thêm nước cất vào bình định mức đến khi vòm khum của dunh dịch trùng với vạch ngấn. dùng nút đậy kín bình & lắt ngược vải lần....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Pha chế dung dịch - pha chế dung dịch axit -bazo chuẩn

 1. KẾT QUẢ HỌC TẬP 2: PHA CHẾ DUNG DỊCH-PHA CHẾ DUNG DỊCH AXIT-BAZƠ CHUẨN A. PHA CHẾ DUNG DỊCH Thí nghiệm I:pha dung dịch NaCl 10% từ NaCl rắn Cách tiến hành; Tính khoái löôïngNaCl raéncaânlaáy ñeåphacheádungdòchNaCl 10% , NaCl 10%coù khoái löôïng rieânglaø 1.090g/ml -Caùchtính :CM =(10*d*C%)/M =(10*1.09*10)/58.5=1.86 Maø n=CM/ V =1.86/100=0.0186mol =>m= x M =0.0186*58.8=1.09g n − Dùng cân kỹ thuật,cấn chính xác lượng NaCl rắn đã tính toán vào cốc 100ml (29.05g)thêm khoảng 50ml nước cất vào cốc, dùng đũa thủy tinh khuấy cho tan muối, sau đó đổ dung dịch vào bình định mức 100ml. dùng bình tia tráng lại cốc và đỗ phần nước tráng này vài bình dịnh mức. tiếp tục cho thêm nước cất vào bình định mức đến khi vòm khum của dunh dịch trùng với vạch ngấn. dùng nút đậy kín bình & lắt ngược vải lần. đổ dung dịch vừa pha từ bình dịnh mức qua ống đong 100ml rồi pipet huùt10ml dd NaCl vöøaphavaøocoácthuûytinh coù khoái löôïng 29.05g.Duøngcaânkó thuaätcaâncoù khoái löôïnglaø 39.88g. vaäy khoái löôïngcuûadd NaCl laø 39.88– 29.05=10.83g.Suy ra khoái löôïngrieângcuûadd NaCl laø d =m: V =10.83: 10 =1.083g/l.
 2. Thí nghiệm II: pha loãng dung dịch − Tính khoái löôïngdd ñaämñaëc10%(d=1.090g/ml)vaø theåtích theå tích nöôùccaát(1.000g/ml)canlaáy ñeåphathaønh100mldd NaCl 5% ( d=1.070g/ml) − Caùchtính : Ta coù : m 10% +mnöôùc=mNaCl 5% NaCl =1.07*100=107 =>mNaCl =107/2=53.5g =>V NaCl 5% =53.5/ 1.09=49.08ml − Dùng pipet lấy thể tích dung dịch NaCl 10% cho bình định mức 100ml. Tiến hành định mức bằng nước cất cho đến vạch ngấn. dùng nút đậy kín bình định mức, giữ chặt nút và lất ngược vài lần. đổ dung dịch vừa pha từ bình định mức qua ống 100ml có khối lượng 29,05, Sauñoùñemcaâncoù khoái löôïng laø 39.67g. Vaäy khoái löôïngcuûadd NaCl 5% laø :39.67- 29.05=10.62g. Töø ño suy ra khoái löôïng rieângcuûadd NaCl 5% laø : d=m:V =10.62:10=1.062g/ml Thí nghiệm 3; pha trộn dung dịch − Dùng pipet để lấy thể tích dung dịch NaCl 10% cần thiết cho bình đ ịnh m ức 100ml. tiến hành định mức bằng dung dịch NaCl 5% cho đến vạch ngấn. dùng nuát đậy kín bình định mức. giữ chặt nút và lật ngược bình vài lần. − Đổ dung dịch vừa pha từ bình định mức qua ống đong 100ml. sử dụng phù kế để đo tỷ khối của dung dịch, từ dó suy ra kh ối l ượng riêng c ủa dung d ịch. Dùng giá trị khối lượng riêng vùa xác định bằng phù kế đ ể ki ểm tra l ại n ồng độ phần trăm của dung dịch NaCl vùa pha.
 3. B. PHA CHẾ DUNG DỊCH BAZƠ CHUẨN VÀ AXIT CHUẨN Thí nghiệm 4. pha dung dịch H2C2O4 0.1N H2C2O4.2H2O rắn – −Yeâu caàutính khoái löôïngH2C2O4.2H2O caànlaáy ñeåpha100mldd H2C2O4 −Caùchtính : m =CN.M.V/ n =(0.1 x 0.1 x 126): 2=0.63g n : soánguyeântöû hidro bò thai theá − Dùng cân phân tích, cần chính xác lượng H 2C2O4.2H2O rắn đã tính toán vào cốc 100ml. thêm khoảng 50ml nước cất vào cốc, dùng đũa thủy tinh khu ấy cho tan lượng cho tan lượng tinh thể này, sau đó đổ dug dịch vào bình đ ịnh mức. tiến hành định mức bằng nước cất cho đến vạch ngấn.dùng nút đậy kín bình định mức, giữ chặt nút và lật ngược bình vài lần. thí nghiệm 5. pha dung dịch NaOH 0.1 N từ NaOH rắn a. pha dung dịch NaOH có nồng đổ lớn hơn 0,1N −Yeâu caàu: Haõy tính khoái löôïng NaOH raéncanlaáy laáy ñeåpha100mldd NaOH 0.1N. −Caùchtính : m=(C .M..V):n =(0.1x0.1x40):1=0.4g N n : soánguyeântöï hidro bò thaytheá − Dùng cân phân tích, 1,5m gam NaOH rắn đã tính toán vào cốc 100ml. thêm khoảng 50ml nước cất vào cốc, dùng đũa thủy tinh khuấy cho tan l ượng tinh thể này, sau đó đổ dung dịch vào bình định mức 100ml. dùng bình tia tráng l ại cốc và đổ phần nước tráng này vào bình định mưc 1, giũ ch ặt và lật ngược bình vài lần. b. xác định nồng độ của dung dịch NaOH bằng phương pháp chuẩn độ với dung dịch H2C2O4 0.1N traùng saïch buret baèngdung dòch H2C2O4 0.1N tröôùc khi söû duïng . Ñoå dung dòch chuaånñoä H2C2O4 0.1N vào buret cao hơn vạch số 0 khoảng 2ml. sau đó mở khóa cho dung dịch chảy xuống để bọt khí vòm khum c ủa dung dịch trùng với vạch số 0 thì khóa lại,chú ý không đ ể b ọt khí còn l ại trong buret.
 4. − Lấy 3 bình hình nón 100ml sạch và khô. Dùng piret hút 5ml dung d ịch NaOH vừa pha ở thí nghiệm trên vào mỗi bình hình nón,thêm 2-3 giọt chỉ thị phenolphtalein vào mỗi bình hình nón. − Đặt bình hình nón chứa dung dịch NaOH ch ưa biết nồng đ ộ d ưới buret, tay trái mơ từ từ khóa buret, nhỏ từng giọt dung dịch 0.1 N xuống bình hình nón. Tay phải không ngừng lắc nhẹ theo vòng tròn. Khi nào dung dịch trong bình hình nón mất màu thì ngừng, thể tích H2C2O4 0.1N đã dùng là 6.8. Tiến hành chuẩn đổ 2 lần ứng với bình hình nón đã chuẩn bị lấy giá trị trung bình các thể tích H2C2O4 0.1N đã dùng để tính nồng độ dunh dịch NaOH. Trung bình của lần chuần độ ba là (6.8 +6.6 +6.4)=6.6ml H 2C2O4 0.1N. Nb=(Na*Va)/Vb=(0.1*6.6)/5=0.132. c. pha dung dịch NaOH có nồng độ 0,1N từ dung dịch NaOH vùa pha ở trên −Yeâu caàu tính theåtích dungdòchNaOH vöøaphacaànlaáy ñeåpha100ml dungdòchNaOH 0.1N. − Caùchtính :Nbazô =(Naxit x V axit)/Vbazô =(0.1x0.1)/5=0.152N V bazô =(VsxNs)/Nbazô =(100x0.1)/0.125=65.8ml − Dùng pipet lấy đúng thể tích dung dịch NaOH vùa pha đã tính toán vào bình định mức 100ml. thêm nước cất vào bình định mức, ti ến hành định m ức b ằng nước cất cho đến vạch ngấn. dùng nút đậy kín bình dịnh mức, giữ chặt nút và lật ngược bình vài lần.
 5. Kết quả học tập 3: Định phân axit-bazơ Cách tiến hành 1. pha dung dịch HCl chuẩn a. pha dung dịch HCl lớn hơn 0.1N: − Lấy khoảng 2ml axit clohiđric đặc 37%(d = 1,19) và pha thành 100ml dung dịch. Ta được dung dịch HCl có nồng độ xấp xỉ 0,1N. trước khi cho axit HCl vào bình định mức phải co vào trước đó 1 lượng nước cất. cho dung dịch NaOH vừa pha được vào buret đã rữa sạch và tráng buret vài l ần bằng dung dịch vừa pha.lấy điểm 0 (cẩn thận không để bọt khí còn lại trong bình). − Dung pipet đã rửa sạch và tráng kỹ bằng dung dịch NaOH vừa pha. Lấy chính xác 5ml dung dịch này cho vào bình tam giác 100ml,thêm vài gi ọt ch ỉ thị phenolphtalein rồi tiến hành chuẩn đổ bằng chuẩn đổ bằng cách nỏ từ từ dung dịch NaOH 0,1N đã pha từ buret vào dung dịch HCl c ần xác đ ịnh nồng độ, vừa nhỏ vừa lắc đều cho đến khi dung dịch không màu chuyên thành màu hồng. khi chuẩn độ nên đặc bình tam giác lên m ột t ờ gi ấy tr ắng để sát sự đổi màu của dung dịch được thuận lợi hơn. thể tích NaOH đã tiêu tốn lần 1 là 8,6ml. lặp lại phép chuẩn đổ nh ư trên 2 lần nữa là 9ml và8,8ml rồi lấy kết quả trung bình VNaOH của 3 lần thí nghiệm là 8,8ml.tính toán để biết được nồng độ chính xác của dung dịch HCl vừa pha là Naxit = (NbazôxVbazô)/ V axit =(0,1 x 8,8)/5=0.176 pha dung dịch HCl có nồng độ chính xác 0,1N từ dung dịch b. HCl đã biết nồng độ ở trên trong bình định mức 100ml: V axit =(Nbazôx V bazô )/ Naxit =(0.1*100)/0.17=58.8ml
 6. − Hút chính xác một lượng dunh dịch HCl vừa pha sau khi đã tính toán, cho vào bình định mức 100ml. thêm nước cất đến vạch mức. 2. định phân dung dịch NaOH chưa biết nồng độ bằng HCl 0,1N − Cho dung dịch HCl 0,1N(đã pha ở trên) vào cốc rồi đưa lên buret chỉnh về mức 0 . dùng pipet hút 10ml dung dịch NaOH 0,1N cho vào erlen + 2 gi ọt thuốc thử phenolphtalein. Trong môi trường kiềm thì thuốc thử phenolphtalein có màu hồng. − Mở khóa buret cho từng giọt trên buret chảy xuống erlen cho đến khi dung dịch mất màu hoàn toàn thì ngừng chuẩn độ,thể tích dung dịch HCl trên buret là 12,5ml. −Tieánhaønhñònhmöùc2 laànnöõacaùchtieánhaønhnhö laànñaàu. Laàn thöù2 theåtích HCl laø 12ml , laàn3 laø 13ml - Laáy giaùtrò trungbình cuûa3 laànño (12.5+12+13)/3=12.5ml Phöôn trình :NaOH +HCl ---->NaCl +H O g 2 3. Định phân dung dịch muối Na2CO3 bằng dung địch HCl 0,1N − Cho dung dịch HCl 0,1N (đã pha ở trên ) vào cốc rồi đưa lên buret(ch ỉnh về mức 0) dùng pipet hút 10ml dung dịch Na2CO3 cho vào erlen + giọt thuốc thử helinatin .trong môi trường bazơ thì thuốc th ử có màu vàng. M ở khóa buret cho từng giọt trên buret chảy xuống erlen cho đ ến khi ding d ịch chuyển sang màu vàng da cam thì thể tích HCl buret là 12,5 sau ba lần chuẩn độ. Phöôngtrình: Na2CO3 +HCl --->NaCl +CO2 +H2O xác định màu chính xác .ta tiến hành như sau : Lấy 2 ống nghiệm : + ống 1: cho vào khoảng nửa ống nghiệm dung dịch HCl + 1 giọt helinatin
 7. + ống 1: cho vào khoảng nửa ống nghiệm dung dịch NaOH + 1 gi ọt helinatin Màu vàng da cam là màu trung gian giữa hai màu này.
 8. 4. định phân dung dịch Na2CO3 bằng dung dịch I2 0,1 N −Dùng pipet hút 10ml dung dịch Na2S2O3 cho vào erlen. −Cho dung dịch I2 0,1N vào cốc rồi đưa lên buret (chỉnh về mức 0). Mở khóa buret cho từng giọt dung dịch trên buret chảy xuống erlen cho đ ến khi dung dịch chuyển từ không màu sang màu vàng rơm nhạt,thêm vào erlen 2 giọt hồ tinh bột, dung dịch trong erlen sẽ có màu xanh thì ngừng chuẩn độ. Lần 1 thể tích I2 trong buret là 7.5. lần 2 thể tích I2 trong buret là 7.6. lần 3 là thể tích I2 trong buret là 7.6. trung bình của thể tích I2 là 7.5ml 5. Định phân dung dịch FeSO4 bằng dung dịch KMnO 4 0,1N trong môi trường axit − Dùng ống đong 50ml đong 50ml nước cất, ống đong 3ml đong 3ml H 2SO4 đặc. dùng pipet hút 10ml dung dịch FeSO4 cho vào erlen. − Cho dung dịch KMnO4 0,1N vào cốc rồi đưa len buret(chỉnh về mức 0) mờ khóa buret cho từng giọt dung dịch trên buret chảy xuống erlen cho đến khi dng dịch chuyển từ không màu tím nhạt không đổi thì ngừng chuẩn độ. Lần 1 thể tích I2 trong buret là 12.3. lần 2 thể tích I 2 trong buret là 12.6. lần 3 là thể tích I2 trong buret là 12.3. trung bình của thể tích I2 là 12.4ml
 9. Bài: ĐO pH CỦA DUNG DỊCH A. Đo pH của các dung dịch a. thí nghiệm 1: Đo pH của dung dịch HCl với các nồng độ khác nhau − Rót dung dịch HCl 0,1M ra bercher 100ml, cắm đi ện c ực 4.5. sau đó đ ổ tra lại vào chai. − Pha dung dịch HCl 0,01M từ dung dịch HCl 0,1M: dùng pipet hút chính xác 10ml dung dịch HCl 0.1N cho vào bình định mức 100ml,thêm nước cất vào đến vạch định mức, lắc đểu. rót dung dịch mới pha chế này vào bercher 100ml. cắm điện đo pH là 4.2 − Pha dung dịch HCl 0.001M từ dung dịch HCl 0.01M: dùng pipet hút chính xác 10ml dung dịch HCl 0.01N cho vào bình định mức 100ml. thêm nước cất vào đến vạch định mức , lắc đều. rót dung d ịch m ới pha chế này vào bercher 100ml . cắm điện đo pH 5. − Pha dung dịch HCl 0.0001M từ dung dịch HCl 0.001M: dủng pipet hút chính xác 10ml dung dịch HCl 0.001N cho vào bình định mức 100ml , thêm nước cất vào đến vạch định mức, lắc đều. rót dung dịch mới pha chế này vào bercher 100ml. cắm điện cực đo pH là 4.8 nghiệm 2: Đo pH của dunh dịch NaOH với các nồng b. thí độ khác nhau. − Rót dung dịch NaOH 0,2M ra bercher 100ml, cắm điện c ực pH đ ể đo là 9. Sau dó dổ lại vào chai. − pha dung dịch NaOH 0,02m từ dung dịch NaOH 0,2M: dùng pipet hút chính xác 10ml dung dịch NaOH 0,2N cho vào bình định mức 100ml, thêm nước cất vào đến vạch định mức .lắc đều . rót dung d ịch m ới pha chế này vào bercher 100ml. cắm điện cực đo pH là 9.2. − pha dung dịch NaOH 0,002m từ dung dịch NaOH 0,02M: dùng pipet hút chính xác 10ml dung dịch NaOH 0,02N cho vào bình định mức 100ml,
 10. thêm nước cất vào đến vạch định mức .lắc đều . rót dung d ịch m ới pha chế này vào bercher 100ml. cắm điện cực đo pH là 8. − pha dung dịch NaOH 0,0002m từ dung dịch NaOH 0,002M: dùng pipet hút chính xác 10ml dung dịch NaOH 0,002N cho vào bình định mức 100ml, thêm nước cất vào đến vạch định mức .lắc đều . rót dung dịch mới pha chế này vào bercher 100ml. cắm điện cực đo pH là 7.7. c. thí nghiệm 3: Do pH của dung dịch thuốc aspirin và dung dịch nước chanh: − thuốc aspirin: cho một viên thuốc aspirin vào trong erlen đã có s ẵn 50ml nước cất. khuấy đều cho tan hết. cắm điện cực vào erlen để đo pH của dung dịch thuốc aspirin. Có độ pH là 4,37 Nước chanh : vát nước một quả chanh vào trong erlen đã có sẵn 50ml nước cất khuấy đều , cắm điện vào erlen để đo pH của dung dịch nước chanh. . Có độ pH là 4,27 =>Vaäy thuoácaspirin vaø dungdòchnöôùcchanhñeàucoù tính axit . thí nghiệm 4: Định tính và đo pH của dung dịch Na 2CO3 d. và dung dịch NH4Cl: − cân 2 gam Na2CO3 pha ;trong 50ml nước cất, khuấy đều, dùng giấy pH nhúng vào dung dịch để đo pH. So màu với bảng nàu chuẩn đẻ biết trị số pH của dung dịch muối là số 12. − Cắm điện cực vào dung dịch Na2CO3 vừa pha đo pH là 11.30 − cân 2 gam NH4Cl pha trong 50ml nước cất. Khuấy đều , dùng giấy pH nhúng vào dung dịch để đo pH. So màu với bảng màu chu ẩn đ ể bi ết tr ị số pH của dung dịch muối là 12.5. − cắm điện cực vào dung dịch NH4Cl vùa pha đo pH là 11.70 − cả hai muối đều có tính bazƠ. e. thí nghiệm 5: Đo pH của dung dịch đệm axetat và đệm amoni: − dung dịch đệm axetat:
 11. rót 50ml dung dịch đệm axetat vào bercher 100ml, cắm điện cực pH đo là 8.44 rót 50ml nước cất vào bercher 100, cắm điện cực pH đo là 7.6 lần lượt thêm 1ml dung dịch H2SO4 3M vào hai bercher trên,khuấy đều,cắmđiện cực vào bercher dung dịch axetat có pH là 5. bercher chứa nước cất có pH là 4.3 ->Nhaänxeùt: Khi cho axit vaøothì coù söï thayñoåi veàpH töùclaø pH seõgiaûmkhi cho axit vaøoluùc naøydungdòchseõcoù tính axit neânpH seõgiaûmxuoángnhoûhôn7 . dung dịch amoni: rót 50ml dung dịch đệm amoni vào bercher 100ml, cắm điện cực pH đo là 9.47. rót 50ml nước cất vào bercher 100ml cắm điện cực pH đo là 8,44 lần lược thêm 1ml dung dịch NaOH 1M vào hai bercher trên, khuấy đều. cắm điện cực vào bercher chứa nước là 7,7, bercher chứa dung dịch amoni là 6,7. B. sự đổi màu của chất chỉ thị trong các môi trường khác nhau: a. thí nghiệm 1: sự đổi màu chất chỉ thị trong môi trường axit mạnh và bazơ mạnh: lấy 4 ống nghiệm: − ống nghiệm 1: cho vào 2ml dung dịch H 2SO4 0,1M + 1 giọt heliantin. Dung dịch có màu hồng nhạt vì trong môi trường axit nên dung dịch đa chuyên sang màu hồng nhạt. − ống nghiệm 2: cho vào 2ml dung dịch NaOH 0,1M + 1 giọt heliantin.dung dịch có da cam vì trong môi trường bazơ làm dung dịch chuyên sang màu da cam.
 12. − ống nghiệm 3: cho vào 2ml dung dịch H 2SO4 0,1M + 1 giọt phenolphtalein . Dung dịch không đổi màu vì trong môi trường axit + với phenolphtalein không làm đổi màu dung dịch. − ống nghiệm 4: cho vào 2ml dung dịch NaOH 0,1M + 1 giọt phenolphtalein dung dịch có hồng đậm vì trong môi trường bazơ + phenolphtalein làm dung dịch chuyên sang màu hồng đậm. b.thí nghiệm 2: sự đổi màu của chất chỉ thị trong môi trường dung dịch đệm: a.dung dịch đệm axit: lấy 4 ống nghiệm : − ống nghiệm 1: cho vào 2ml dung dịch CH 3COOH 0,1M + 1 giọt heliantin dung dịch có màu hồng nhạt. sau dó cho thêm từng 7 giọt H 2SO4 0,1M thì dung dịch đổi màu.vì dung dịch CH3COOH trong môi trường axit sẽ làm mất màu của dung dịch chuyên sang màu khác. − ống nghiệm 2: cho vào 4ml H2O + 1giọt heliantin.dung dịch có màu vàng nhạt vì dó là màu của heliantin nh ưng nhạt đi b ởi vì đã hòa tan vào nước. dùng ống nhỏ giọt thêm 7 giọt H 2SO4 0,1M thì đổi sang màu hồng vì đã tác dụng với axit nên mới đổi sàng màu hồng. − ống nghiệm 3: cho vào 2ml dung dịch CH 3COOH 0,1M + 1 giọt phenolphtalein. Dung dịch không thay đổi( không màu). Sau đó cho thêm vào hai ống nghiệm 2ml dung dịch CH3COONa 0,1M. dung dịch vẫn không thay đổi màu. Dùng ống nhỏ giọt thêm 60 giọt NaOH 0,1M thì dung dịch đổi sàng màu hồng đậm Vì trong môi trường bazơ nên dung dịch trên đã đổi màu. − ống nghiệm 4: cho vào 4ml H2O + 1 giọt phenolphtalein. Dung dịch không màu.
 13. Dùng ống nhỏ giọt thêm 1 giọt NaOH 0,1M thì dung dịch đổi sang màu tím. − ống nghiệm 3 và ống nghiệm 4 có kết quả giống nhau. B. dung dịch đệm bazơ Lấy 4 ống nghiệm: − ống nghiệm 1: cho vào 2ml dung dịch NH 3 0,1M + 1 giọt heliantin. Dung dịch có màu vàng nhạt. sau dó cho thêm vào ống nghiệm 2ml dung dịch NH 4Cl 0,1M . dung dịch không thay đổi màu. Dùng ống nhỏ giọt thêm 15 giọt H2SO4 0,1M thì dung dịch đổi sang màu hồng . − ống nghiệm 2: cho vào 4ml H2O + 1 giọt heliantin.dung dịch có màu vàng rơm. Dùng ống nhỏ giọt thêm 4 giọt H 2SO4 0,1M thì dung dịch chuyên sang màu hồng. vì trong môi trương axit dung dịch đã đổi màu vàng rơm sang màu hồng . − kết quả của ống nghiệm 1 và 2 giống nhau đều cho dung dịch màu hồng. − ống nghiệm 3: cho vào 2ml dung dịch NH30,1M + 1 giọt phenolphtalein dung dịch có màu hồng. sau dó cho thêm vào ống nghiệm 2ml dung dịch NH 4Cl 0,1M.dung dịch có màu hồng nhạt. dùng ống nhỏ giọt thêm từng giọt NaOH 0,1M thì dung dịch chuyên sang màu tím. − ống nghiệm 4: cho vào 4ml H 2O + 1 giọt phenolphtalein, dung dịch không màu . dùng ống nhỏ giọt thêm 1 giọt NaOH 0,1 M thì dung dịch đổi màu.
 14. BÀI : CÂN BẰNG HÓA HỌC VÀ TÍCH SỐ HÒA TAN 1. thí nghiệm 1: ảnh hưởng cảu nồng độ: lấy 4 ống nghiệm: − ống 1 và 2: dùng pipet cho vào mỗi ống 1ml dung dịch kali cromat. − ống 1 và 2: dùng pipet cho vào mỗi ống 1ml dung dịch kali dicromat. − ống 1 và 3 dùng để so sáng. − ống 2 cho thêm 2-3 giọt dung dịch axit sunfuric 1M,so sáng màu dung dịch thì ống 2 giống ống 3. − ống 4 cho thêm 2-3 giọt dung dịch natri hydroxit 1M,so sáng màu dung dịch thì ống 4 giống ống 3. 2. thí nghiềm: ảnh hưởng của hiệu ứng ion chung: cho vào 2 ống đong 100ml mỗi ống 2 gam CaCO 3 rắn. rót 20mldung dịch CH3COOH 3M vào ống 1 va20ml dung dịch CH 3COOH 3M có hòa tan 2 gam CH3COONa rắn vào ống 2.chiều cao của bọt khí khi phản ứng là 3.5cm. phản ứng sảy ra mạnh sức hiện bọt khí ngay khi dưa dung dịch CH3COONa vào ống vì CH3COONa tác dung với CaCO3 và trước đó CaCO3 đã tác dụng với CH3COOH nên khi dưa dung dịch CH3COONa sức hiện bọt khí mạnh. 3. thí nghiệm 3: ảnh hưởng của chất xúc tác đồng thời thể đến tốcđộ phản ứng dùng pipet lấy vào 2 ống nghiệm mỗi ống 2ml dung dịch axit oxalic 0,1N và 2ml axit sunfuric 0,2M. thêm vào ống nghiệm thứ nh ất 1-2 magan sunfat.
 15. Sau đó dùng pipet cho vào 2 ống nghiệm, mỗi ống 1ml dung d ịch kalipemanganat 0,05N. Theo dõi thời gian từ lúc trộn 2 dung dịch đến khi dung d ịch m ất màu hoàn toàn. V V V DUNG DỊCH STT KMnO4 H2SO4 H2C2O4 t 1/t MnSO4 2 giọt 1 1ml 2ml 2ml 4’33 1/267 (s) 2 1ml 2ml 2ml 2’10 1/130(s) 4.thí nghiệm 4: tích số hòa tan. Chuẩn bị 3 ống nghiệm đựng dung dịch Pb(NO3)2 và e erlen dựng dung dịch KSCN va 2H2O theo bảng sau: ống nghiệm Erlen STT V(ml) Pb(NO3)2 V(ml) KSCN V(ml) H2O 0,1M 0,5M 1 2.5 0.5 9.5 2 2.5 2.5 7.5 3 2.5 10 0 − Lần lược cho phản ứng từng cặp ống nghiệm và erlen: − Đổ nhanh dung dịch trong ống nghiệm vào erlen, lắc nhẹ erlen và sau đó để yên. − Sau 1 thời gian ta thấy ống nghiệm thứ 1 và 2 kh ống có hiện t ượng gì sảy ra.ống nghiệm thứ 3 có sức hiện kết tủa bọt khí và làm dục nước dung dịch.
 16. BAØI : KEÁT TINH MUOÁI HIDRAT * Caùch tieán haønh : - Laáy coáckhoâ250ml, saïch. Caânkhoái löôïng coáclaø 30.39g. Cho vaøo coác5g hoãnhôïp tinh theåCuSO4.nH2O vaø axit salixylic . Caânkhoái löôïng coácvaø hoùachaátlaø 35.39g. Töø ñoùsuy ra khoái löôïnghoùachaátlaø : 35.39– 30.39=5g . - Theâmvaøocoác100mlnöùôccaát, 1ml H2SO4 3M . Ñun hôõnhôïp treân beoáñieänvaø khuaáyñeàuñeánkhi hoãnhôïp caáhtraéntanheat. Chuùyù khoângñeãsoâi dungdòch. Chuyeåncoácra khoûi beáp, nay kính coác baèngmaëtkính ñoànghoàvaø ñeånguoäi trong30 phuùt. Sau ñoùñaëtvaøo chaäunöôùcñaùvaø ngaâmtrong15 phuùt. Moät löôïnglôùn tinh theãhình kim axit saxixylic laéngxuoángñaùycoác. - Chuaånbò duïngcuï loïc aùpsuaát,ñemgiaáyloïc ñaëcvaøophieãuBucher. Chuyeãndungdòchvaø keáttuûavaøophieãuloïc . Duøngít nöôùccaátröûa saïchcoácñeåchuyeånhoaøntoaønkeáttuûavaøophieãu. Ñoå dungdòch maøuxabhvaøobình Bunsenvaøomoatcoáckhaùc, ñeålaïi ñeåtieánhaønh keáttuûaCuSO4 .nH2O . Chaïy bômchaânkhoângtrongvaøi phuùtñeålaøm khoâkeáttuûa. Caånt5haänlaáy giaáyloïc vaø keáttuûara khoûi phieãu. Caângiaáyloïc ñöôïc laø 0.28g, chuyeåntoaønboäkeáttuûaquagiaáyloïc ,sauñoùñemcaânñöôïc khoái löôïng laø 1.15g=>khoái löôïng keáttuûalaø : 1.15– 0.28=0.87g =>Phaàntraêmaxit salixylic =(0.87*100)/ 5 =17.4 - Ñaëtcoácdoingdungdòchmaøuxanhleânbeápñieänñeåcoâdungdòchcho ñeánkhi theåtích dungdòchcoøn25ml . Laáy coácra khoûi beápñieän khuaáynheï vaø cho vaøo25ml dungdòchetanol 955roài laømnguoäi baëng nhieätñoäphoøng, sauñoùñeåvaøochaäuñaù. Caântröôùcmoätgiaáyloïc laø 0.28gvaø ñaëtvaøophieãuBunsen. Ñoå toaønboäkeàttuûavaøo phieåu. Röûakeáttuûabaènglöôïngnhoûetanol sauñoùchaïy chaânkhoâng
 17. ñeålaømkhoâkeáttuûa. Caânkeáttaûuvaø giaáyñöôïc 3.56g=>khoái löôïngcuûaCuSO4.nH2O laø : 3.56- 0.28=3.28g. =>PhaàntraêmCuSO4.nH2O =(3.28*100)/5=65.6
 18. TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH  BÁO CÁO QUÁ TRÌNH THỰC HÀNH HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG Nhóm 4 GVHD: Nguyễn Thị Hồng Phấn Sinh viên thực hiện: Đặng Thanh Bình Võ Hoàng Ân

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản