intTypePromotion=1
ADSENSE

Phần mềm DocWin

Chia sẻ: Le Quoc Hung | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:24

575
lượt xem
158
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Với yêu cầu ngày càng cao trong thiết kế mạng điện hạ áp và sự hỗ trợ của công nghệ thông tin, ABB đã nghiên cứu thành công phần mềm DocWin nhằm giúp các kỹ sư thiết kế tính toán mạng điện hạ áp một cách nhanh chóng, tin cậy, chính xác và kinh tế. DocWin là công cụ lý tưởng cho việc: Tính toán dòng ngắn mạch lớn nhất và nhỏ nhất. Tính toán độ sụt áp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phần mềm DocWin

 1. CAD Với yêu cầu ngày càng cao trong thiết kế mạng điện hạ áp và sự hỗ trợ của công nghệ thông tin, ABB đã nghiên cứu thành công phần mềm DocWin nhằm giúp các kỹ sư thiết kế tính toán mạng điện hạ áp một cách nhanh chóng, tin cậy, chính xác và kinh tế. 11/11/10 09:35 1
 2. CAD DocWin là công cụ lý tưởng cho việc: – Tính toán dòng ngắn mạch lớn nhất và nhỏ nhất. – Tính toán độ sụt áp. – Bảo vệ phối hợp và chọn lọc. – Tự động lựa chọn và thiết kế bảo vệ. – Mô phỏng đường cong đặc tính dòng- thời gian. 11/11/10 09:35 2
 3. CAD DocWin thiết kế và tính toán theo tiêu chuẩn: – Điện áp 220VAC - 690VAC. – Tần số 50HZ – 60HZ. – Hệ thống nối đất TT, TN-C, TN-S, IT. – IEC 60909-1 (dòng xoay chiều 3 pha). – IEC 61631-1 – Phương pháp các thành phần đối xứng 11/11/10 09:35 3
 4. CAD DOCWin 3.0 laø coâng cuï lyù töôûng cho  vieäc:  Tính toaùn doøng ngaén maïch lôùn nhaát vaø  nhoû nhaát.  Tính toaùn ñoä suït aùp.  Baûo veä phoái hôïp vaø choïn loïc.  Töï ñoäng löïa choïn vaø thieát keá baûo  Caùc chöùa naêng tính toaùn cuûa DOCWin veä.  Caùc nguyeân taéc tính toaùn cô baûn cuûa  Moâ phoûng ñöôøng cong ñaët tính doøng –  DOCWin 3.0 thôøi gian 11/11/10 09:35 4
 5. CAD Chöông 2. DOCWIN 3.0 2.2 MAØN HÌNH LAØM VIEÄC CUÛA DOCWIN Maøn hình khôûi ñoäng cuûa DocWIn Maøn hìnhlaøm vieäc 11/11/10 09:35 5
 6. CAD Xây dựng sơ đồ ñôn tuyeán Tính toán dòng ngắn mạch lớn nhất và nhỏ nhất. Tính toán sụt áp dV. Lựa chọn kích thước dây dẫn. Lựa chọn CB, cầu chì và các thiết bị đóng cắt. Kiểm tra sự bảo vệ chọn lọc giữa các thiết bị bảo vệ. Xuất kết quả tính toán ra giấy. 11/11/10 09:35 6
 7. CAD Nguyên tắc tính toán cơ bản của DocWin: – Dựa trên đặc tính tải được bảo vệ: loại tải, dòng điện tải, công suất tải để lựa chọn thiết bị bảo vệ phù hợp cho tải. – Xác định tiết diện và chiều dài cáp để tính toán ngắn mạch lớn nhất và nhỏ nhất. – Kiểm tra tính nhất quán của các thông số nhập vào. Trong quá trình tính toán sẽ thông báo đến người thiết kế bất kỳ sai sót nào gặp phải và yêu cầu người thiết kế chỉnh sửa. 11/11/10 09:35 7
 8. CAD Thoâng soá ñầu vaøo:  Là các giá trị P,Q của động cơ và tải U điện áp nguồn và điện áp các thiết bị S công suất định mức của máy biến áp L chiều dài của thanh cái, dây dẫn Ngoài ra còn lựa chọn các thiết bị bảo vệ, các thông số của thiết bị bảo vệ 11/11/10 09:35 8
 9. ϕ CAD Thoâng soá ñaàu ra  Là các giá trị Cosϕ của động cơ,đường dây,tải,… I dòng điện qua các dây dẫn… (max,min) Đường cong biểu diễn I-t Độ sụt áp Chọn dây dẫn để sử dụng 11/11/10 09:35 9
 10. CAD Utility Nguoàn cung caáp Generator Nguoàn maùy phaùt Transformer 2 Maùy bieán aùp 2 cuoän windings daây Transformer 3 Maùy bieán aùp 3 cuoän windings daây Generic Toång trôû chung impedance LV cable Caùp haï theá Busway Hoäp thanh caùi Busbar Thanh caùi 11/11/10 09:35 10
 11. CAD LV TMD circuit  ACB,  MCCB,  MCB  töø  breaker nhieät  keát  hôïp  choáng  doøng roø  LVTM circuit  MCCB, MCB loaïi töø  breaker  LVM circuit  MCCB,  MCB  loaïi  töø  keát  breaker  hôïp doøng roø  Pure residua  MCB choáng doøng roø  current relay LV fuse Caàu chì haï theá  LV switch fuse Dao  caét  keát  hôïp  caàu  chì haï theá  11/11/10 09:35 11
 12. CAD LV  Dao  caùch  ly  haïï  Disconnector theá  Contactor Coâng taéc tô  Generic load Taûi chung  Moto Taûi ñoäng cô  Light load Taûi ñeøn Multibranch  Caùp reõ nhaùnh  cable Istribution  Hoäp  thanh  caùi  busway 11/11/10 09:35 phaân phoái  12
 13. CAD Capacitor  Tuï ñieän  bank Connettion Daây noái  Line  Daây noái ñaàu ra  departure Line arrival Daây noái ñaàu vaøo  11/11/10 09:35 13
 14. CAD Các bước thực hiện Khởi động DocWin bằng cách Double click vào biểu tượng Sau khi khởi động màn hình DocWin sẽ hiện lên như sau ở đây người thiết kế lựa chọn về khổ giấy,loại dự án 11/11/10 09:35 14
 15. CAD Sau khi đã chọn khổ giấy và loại dự án màn hình xuất hiện như sau: 11/11/10 09:35 15
 16. CAD Để tiến hành vẽ sơ đồ đơn tuyến mạch điện ta lấy các thiết bị cần thiết từ thanh công cụ Sau đó cài đặt các thông số cho các thiết bị và nối dây các thiết bị với nhau. Tiếp theo chọn các thiết bị bảo vệ, nguồn cung cấp, động cơ, tải,… Bắt đầu tiến hành quá trình tính toán và xuất kết quả (Tools/Circuit analysis and dimensioning ) 11/11/10 09:35 16
 17. CAD Ví dụ minh họa 11/11/10 09:35 17
 18. CAD Ưu điểm: – Phần mềm Docwin hỗ trợ nhiều về các thiết bị và thanh công cụ, thư viện rất phong phú để ta chọn lựa. – Có nhiều ưu điểm về chức năng Hiển thị được đường cong đặc tính( I-t) Xuất File AutoCAD (*.DXF) và các định dạng in ấn Có thể tính toán cấp điện cho chiếu sáng đường. (nhiều phụ tải bằng nhau về công suất và cách đều nhau trên một trục cáp) Ngoài ra còn có thể tính toán đến yếu tố kinh tế nữa nếu nhập số ngày sử dụng đèn chiếu sáng trong năm, đơn giá tiền điện/kWh và nhiều công dụng hữu ích khác nữa..... 11/11/10 09:35 18
 19. CAD Nhược điểm:  Đòi hỏi người sử dụng phải biết nhiều về thuật ngữ chuyên nghành (trong khi tính toán sẽ xuất hiện những thông báo).  Ngoài ra còn phải biết về các tiêu chuẩn của IEC về thiết kế và lắp đặt mạng điện hạ thế. 11/11/10 09:35 19
 20. CAD Phần mềm Docwin hỗ trợ thiết thực cho công việc tính toán mạng điện hạ áp theo tiêu chuẩn quốc tế IEC. Thuận lợi cho việc tính toán chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật,… Đây là phần mềm hỗ trợ nhiều cho việc tính toán và dự trù vật tư cho các phân xưởng. 11/11/10 09:35 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2