intTypePromotion=1

PHẦN MỀM THIẾT KẾ VÀ CHẤM ĐIỂM TỰ ĐỘNG BIỂU MẪU THI TRẮC NGHIỆM - 5

Chia sẻ: Cao Tt | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
439
lượt xem
78
download

PHẦN MỀM THIẾT KẾ VÀ CHẤM ĐIỂM TỰ ĐỘNG BIỂU MẪU THI TRẮC NGHIỆM - 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phần mềm thiết kế và chấm điểm tự động biểu mẫu thi trắc nghiệm Hình 3-1: Mô hình Use-Case 3.3.3 Đặc tả Use-case: 3.3.3.1 THIETKEBIEUMAU: • Tóm tắt: Use case này mô tả cách thức người dùng thiết kế một biểu mẫu thi trắc nghiệm. • Luồng sự kiện: o Luồng sự kiện chính: Use case này bắt đầu khi người dùng tạo một biểu mẫu mới hay sữa lại một biểu mẫu sẵn có. 1. Người dùng chọn tính năng soạn thảo biểu mẫu mới hay mở một biễu mẫu cũ để sữa lại. - 48 - Phần mềm thiết kế và chấm điểm tự...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: PHẦN MỀM THIẾT KẾ VÀ CHẤM ĐIỂM TỰ ĐỘNG BIỂU MẪU THI TRẮC NGHIỆM - 5

 1. Phần mềm thiết kế và chấm điểm tự động biểu mẫu thi trắc nghiệm Hình 3-1: Mô hình Use-Case 3.3.3 Đặc tả Use-case: 3.3.3.1 THIETKEBIEUMAU: • Tóm tắt: Use case này mô tả cách thức người dùng thiết kế một biểu mẫu thi trắc nghiệm. • Luồng sự kiện: o Luồng sự kiện chính: Use case này bắt đầu khi người dùng tạo một biểu mẫu mới hay sữa lại một biểu mẫu sẵn có. 1. Người dùng chọn tính năng soạn thảo biểu mẫu mới hay mở một biễu mẫu cũ để sữa lại. - 48 -
 2. Phần mềm thiết kế và chấm điểm tự động biểu mẫu thi trắc nghiệm A1: Có biểu mẫu chưa lưu. - Nếu người dùng chọn tạo mới biều mẫu thì luồng sự kiện phụ TAOMOI được thực hiện. - Nếu người dùng chọn sữa lại biểu mẫu cũ thì luồng sự kiện phụ SUABIEUMAU được thực hiện. 2. Người dùng chọn tính năng chọn đối tượng, thêm các đối tượng cơ bản, các đối tượng đồ họa, xóa đối tượng, cập nhật đối tượng. - Nếu người dùng chọn tính năng chọn đối tượng thì luồng sự kiện phụ CHONDOITUONG được thực hiện. - Nếu người dùng chọn tính năng thêm đối tượng cơ bản thì luồng sự kiện phụ THEMDOITUONGCOBAN được thực hiện. - Nếu người dùng chọn tính năng thêm đối tượng đồ họa thì luồng sự kiện phụ THEMDOITUONGDOHOA được thực hiện. - Nếu người dùng chọn tính năng xóa đối tượng thì luồng sự kiện phụ XOADOITUONG được thực hiện. - Nếu người dùng chọn tính năng cập nhật đối tuợng thì luồng sự kiện phụ CAPNHATDOITUONG được thực hiện. o Các luồng sự kiện phụ: 3.3.3.1.1 TAOMOI: 1. Hệ thống sẽ mở ra một trang hoàn toàn mới để người dùng bắt đầu soạn thảo. 2. Trở về luồng chính, bước 2. 3.3.3.1.2 SUABIEUMAU: 1. Hệ thống sẽ hiện lên một danh sách các biểu mẫu cho người dùng chọn. - 49 -
 3. Phần mềm thiết kế và chấm điểm tự động biểu mẫu thi trắc nghiệm 2. Người dùng chọn biểu mẫu cần sữa và xác nhận nó. 3. Trở về luồng chính, bước 2. 3.3.3.1.3 CHONDOITUONG: 1. Người dùng cung cấp một giá trị tọa độ. 2. Hệ thống sẽ kiểm tra xem tại vị trí đó có đối tượng nào hay không. - Nếu không có đối tượng nào thì đối tượng được chọn sẽ là bản thiết kế (Page). - Nếu có đối tượng tại vị trí đó: hệ thống sẽ kiểm tra xem nút Ctrl có nhấn hay không? + Nếu không: tất cả các đối tượng hiện đang được chọn sẽ bị bỏ chọn và đối tượng đó sẽ được chọn. + Nếu có: qua bước 3. 3. Nếu lúc đó chỉ có duy nhất một đối tượng được chọn thì các thuộc tính của đối tượng đó sẽ được hiển thị lên màn hình. 4. Trở về luồng chính, bước 2. 3.3.3.1.4 THEMDOITUONGCOBAN: 1. Người dùng chọn đối tượng cần thêm bao gồm: Text, TextField, Choice, AnswerSheet. 2. Người dùng cung cấp tọa độ của đối tượng. 3. Hệ thống sẽ thêm đối tượng mà người dùng đã chọn ở trên vào vị trí đó trong bản thiết kế. 4. Những thuộc tính của đối tượng đó sẽ được hiển thị lên màn hình. 3.3.3.1.4 THEMDOITUONGDOHOA: - 50 -
 4. Phần mềm thiết kế và chấm điểm tự động biểu mẫu thi trắc nghiệm 1. Người dùng chọn đối tượng cần thêm bao gồm: Line, Rectangle, Ellipse. 2. Người dùng cung cấp tọa độ 2 điểm. 3. Hệ thống sẽ tạo ra đối tượng tương ứng mà người dùng đã chọn trên dựa theo tọa độ 2 điểm đó và vẽ lên bản thiết kế. 4. Những thuộc tính của đối tượng đó sẽ được hiển thị lên màn hình. 3.3.3.1.5 XOADOITUONG: 1. Người dùng chọn các đối tượng cần xóa (kích hoạt luồng CHONDOITUONG). 2. Nếu không có đối tượng nào được chọn thì kết thúc luồng này. 3. Người dùng chọn tính năng xóa đối tượng. 4. Hệ thống sẽ xóa các đối tượng mà người dùng đã chọn trên ra khỏi bản thiết kế. 3.3.3.1.6 CAPNHATDOITUONG: 1. Người dùng chọn đối tượng cần cập nhật (kích hoạt luồng CHONDOITUONG). 2. Nếu không có đối tượng nào được chọn, hoặc có nhiều hơn một đối tượng được chọn thì luồng này sẽ kết thúc. 3. Người dùng thay đổi thông tin thuộc tính của đối tượng đó (đã được hiển thị lên màn hình nhờ luồng sự kiện chọn đối tượng). Các thông tin này tùy thuộc vào từng loại đối tượng được chọn. 4. Thông tin về đối tượng sẽ được cập nhật. 5. Bản thiết kế sẽ được vẽ lại. o Các luồng sự kiện khác: - 51 -
 5. Phần mềm thiết kế và chấm điểm tự động biểu mẫu thi trắc nghiệm A1: Có biểu mẫu chưa lưu. 1. Hệ thống hỏi xem người dùng có muốn lưu lại biểu mẫu đang thiết kế hay không? Nếu người dùng trả lời “có” thì luồng sự kiện LUUBIEUMAU được thực hiện. 2. Trở về luồng chính. • Các yêu cầu đặc biệt: Không có. • Điều kiện tiên quyết: Không có. • Post-Conditions: Nếu use case này thành công thì thông tin về biều mẫu trong hệ thống sẽ thay đổi. • Điểm mở rộng: Không có. 3.3.3.2 SOANDAPAN: • Tóm tắt: Use case này cho phép người dùng soạn đáp án của một biểu mẫu nào đó. • Luồng sự kiện: o Luồng sự kiện chính: Use case này bắt đầu khi người dùng muốn tạo mới một đáp án, thay đổi thông tin của đáp án cũ hay xóa một đáp án nào đó ra khỏi hệ thống. - 52 -
 6. Phần mềm thiết kế và chấm điểm tự động biểu mẫu thi trắc nghiệm 1. Hệ thống yêu cầu người dùng chọn chức năng muốn thực hiện (thêm, xóa hay cập nhật thông tin đáp án). 2. Sau khi người dùng cung cấp thông tin yêu cầu thì một trong các luồng sau được thực hiện. - Nếu người dùng chọn chức năng thêm thì luồng phụ THEMDAPAN được thực hiện. - Nếu người dùng chọn chức năng cập nhật thì luồng phụ CAPNHATDAPAN được thực hiện. - Nếu người dùng chọn chức năng xóa thì luồng phụ XOADAPAN được thực hiện. o Các luồng sự kiện phụ: 3.3.3.2.1 THEMDAPAN: 1. Hệ thống yêu cầu người dùng nhập vào thông tin đáp án như: kỳ thi, môn thi, ngày thi, mẫu được sử dụng, đáp án đúng của từng câu trả lời, thông tin về các tính điểm trong bài thi. 2. Sau khi người dùng cung cấp thông tin được yêu cầu, thì đáp án này được thêm vào hệ thống. 3.3.3.2.2 CAPNHATDAPAN: 1. Hệ thống hiển thị danh sách các đáp án hiện có trong hệ thống cho người dùng và yêu cầu người dùng chọn đáp án cần sửa. 2. Người dùng chọn đáp án. Hệ thống sẽ hiển thị thông tin của đáp án lên màn hình. 3. Người dùng dùng thay đổi các thông tin của đáp án. 4. Sau khi người dùng thay đổi thông tin xong thì hệ thống sẽ cập nhật thông tin của đáp án này vào hệ thống. - 53 -
 7. Phần mềm thiết kế và chấm điểm tự động biểu mẫu thi trắc nghiệm 3.3.3.2.3 XOADAPAN: 1. Hệ thống hiển thị danh sách các đáp án hiện có trong hệ thống cho người dùng và yêu cầu người dùng chọn đáp án cần xóa. 2. Hệ thống nhắc người dùng xác nhận thao tác xóa môn học. 3. Người dùng xác nhận xóa. 4. Hệ thống sẽ xóa thông tin của đáp án này ra khỏi hệ thống. o Các luồng sự kiện khác: Thao tác xóa bị hủy: nếu trong luồng phụ XOADAPAN người dùng quyết định không xóa đáp án này nữa, thao tác xóa bị hủy và dòng sự kiện chính được bắt đầu lại từ đầu. • Các yêu cầu đặc biệt: Không có. • Điều kiện tiên quyết: Không có. • Post-Conditions: Nếu use case thành công, thông tin môn học sẻ được thêm, cập nhật hoặc xóa khỏi hệ thống. Ngược lại, trạng thái của hệ thống không thay đổi. • Điểm mở rộng: Không có. 3.3.3.3 CHAMDIEM: • Tóm tắt: Use case này cho phép người dùng chấm điểm một bài làm của thí sinh. (Bài làm này là ảnh được scan vào máy). - 54 -
 8. Phần mềm thiết kế và chấm điểm tự động biểu mẫu thi trắc nghiệm • Luồng sự kiện: o Luồng sự kiện chính: 1. Người dùng cho biết ảnh có chứa bài làm của thí sinh. 2. Người dùng chọn mẫu đã được sử dụng trong bài làm và đáp án của bài làm đó. 3. Người dùng chọn chức năng chấm điểm. 4. Kết quả và thông tin về bài làm của thí sinh sẽ được hiển thị lên màn hình. o Các luồng sự kiện phụ: Không • Các yêu cầu đặc biệt: Không có. • Điều kiện tiên quyết: Ảnh chứa bài làm của thí sinh phải được đọc vào và người dùng phải chọn mẫu và đáp án của bài làm đó. • Post-Conditions: Không có. • Điểm mở rộng: Không có. 3.3.3.4 QUANLYKYTHI: • Tóm tắt: Use case này cho phép người dùng duy trì thông tin của kỳ thi trong hệ thống. Bao gồm các tính năng thêm, hiệu chỉnh và xóa kỳ thi ra khỏi hệ thống. - 55 -
 9. Phần mềm thiết kế và chấm điểm tự động biểu mẫu thi trắc nghiệm • Luồng sự kiện: o Luồng sự kiện chính: Use case này bắt đầu khi người dùng muốn thêm, thay đổi hay xóa thông tin của kỳ thi ra khỏi hệ thống. 1. Hệ thống yêu cầu người dùng chọn chức năng muốn thực hiện (thêm, xóa hay cập nhật thông tin kỳ thi). 2. Sau khi người dùng cung cấp thông tin yêu cầu thì một trong các luồng sau được thực hiện. - Nếu người dùng chọn chức năng thêm thì luồng phụ THEMKYTHI được thực hiện. - Nếu người dùng chọn chức năng cập nhật thì luồng phụ CAPNHATKYTHI được thực hiện. - Nếu người dùng chọn chức năng xóa thì luồng phụ XOAKYTHI được thực hiện. o Các luồng sự kiện phụ: 3.3.3.4.1 THEMKYTHI: 1. Hệ thống yêu cầu người dùng nhập vào thông tin kỳ thi bao gồm: tên kỳ thi, thời gian thi. 2. Sau khi người dùng cung cấp thông tin được yêu cầu, thì kỳ thi này được thêm vào hệ thống. 3.3.3.4.2 CAPNHATKYTHI: 1. Hệ thống hiển thị danh sách các kỳ thi có sẵn trong hệ thống lên màn hình và yêu cầu người dùng chọn kỳ thi cần sửa. 2. Người dùng chọn kỳ thi. Hệ thống sẽ hiển thị thông tin của kỳ thi lên màn hình. - 56 -
 10. Phần mềm thiết kế và chấm điểm tự động biểu mẫu thi trắc nghiệm 3. Người dùng thay đổi các thông tin của kỳ thi. 4. Sau khi người dùng sửa thông tin xong thì hệ thống sẽ cập nhật thông tin của kỳ thi này vào hệ thống. 3.3.3.4.3 XOAKYTHI: 1. Hệ thống hiển thị danh sách các kỳ thi có sẵn trong hệ thống lên màn hình và yêu cầu người dùng chọn kỳ thi cần xóa. 2. Hệ thống nhắc người dùng xác nhận thao tác xóa kỳ thi. 3. Người dùng xác nhận xóa. 4. Hệ thống sẽ xóa thông tin của kỳ thi này ra khỏi hệ thống. o Các luồng sự kiện khác: Thao tác xóa bị hủy: nếu trong luồng phụ XOAKYTHI người dùng quyết định không xóa kỳ thi này nữa, thao tác xóa bị hủy và dòng sự kiện chính được bắt đầu lại từ đầu. • Các yêu cầu đặc biệt: Không có. • Điều kiện tiên quyết: Không có. • Post-Conditions: Nếu use case thành công, thông tin kỳ thi sẽ được thêm, cập nhật hoặc xóa khỏi hệ thống. Ngược lại, trạng thái của hệ thống không thay đổi. • Điểm mở rộng: Không có. 3.3.3.5 QUANLYTHISINH: • Tóm tắt: - 57 -
 11. Phần mềm thiết kế và chấm điểm tự động biểu mẫu thi trắc nghiệm Use case này cho phép người dùng duy trì thông tin của thí sinh trong hệ thống. Bao gồm các tính năng thêm, hiệu chỉnh và xóa thí sinh ra khỏi hệ thống. • Luồng sự kiện: o Luồng sự kiện chính: Use case này bắt đầu khi người dùng muốn thêm, thay đổi hay xóa thông tin của thí sinh ra khỏi hệ thống. 1. Hệ thống yêu cầu người dùng chọn chức năng muốn thực hiện (thêm, xóa hay cập nhật thông tin thí sinh). 2. Sau khi người dùng cung cấp thông tin yêu cầu thì một trong các luồng sau được thực hiện. - Nếu người dùng chọn chức năng thêm thì luồng phụ THEMTHISINH được thực hiện. - Nếu người dùng chọn chức năng cập nhật thì luồng phụ CAPNHATTHISINH được thực hiện. - Nếu người dùng chọn chức năng xóa thì luồng phụ XOATHISINH được thực hiện. o Các luồng sự kiện phụ: 3.3.3.5.1 THEMTHISINH: 1. Hệ thống yêu cầu người dùng nhập vào thông tin thí sinh bao gồm: mã thí sinh, họ tên, ngày sinh, giới tính, các thông tin khác của thí sinh (ghi chú). 2. Sau khi người dùng cung cấp thông tin được yêu cầu, thì thí sinh này được thêm vào hệ thống. 3.3.3.5.2 CAPNHATTHISINH: - 58 -
 12. Phần mềm thiết kế và chấm điểm tự động biểu mẫu thi trắc nghiệm 1. Hệ thống hiển thị danh sách các thí sinh có sẵn trong hệ thống lên màn hình và yêu cầu người dùng chọn kỳ thi cần sửa. 2. Người dùng chọn thí sinh. Hệ thống sẽ hiển thị thông tin của thí sinh lên màn hình. 3. Người dùng thay đổi các thông tin của thí sinh. 4. Sau khi người dùng sửa thông tin xong thì hệ thống sẽ cập nhật thông tin của thí sinh này vào hệ thống. 3.3.3.5.3 XOATHISINH: 1. Hệ thống hiển thị danh sách các thí sinh có sẵn trong hệ thống lên màn hình và yêu cầu người dùng chọn kỳ thi cần xóa. 2. Hệ thống nhắc người dùng xác nhận thao tác xóa thí sinh. 3. Người dùng xác nhận xóa. 4. Hệ thống sẽ xóa thông tin của kỳ thi này ra khỏi hệ thống. o Các luồng sự kiện khác: Thao tác xóa bị hủy: nếu trong luồng phụ XOATHISINH người dùng quyết định không xóa thí sinh này nữa, thao tác xóa bị hủy và dòng sự kiện chính được bắt đầu lại từ đầu. • Các yêu cầu đặc biệt: Không có. • Điều kiện tiên quyết: Không có. • Post-Conditions: Nếu use case thành công, thông tin thí sinh sẽ được thêm, cập nhật hoặc xóa khỏi hệ thống. Ngược lại, trạng thái của hệ thống không thay đổi. - 59 -
 13. Phần mềm thiết kế và chấm điểm tự động biểu mẫu thi trắc nghiệm • Điểm mở rộng: Không có. 3.3.3.6 QUANLYMONHOC: • Tóm tắt: Use case này cho phép người dùng duy trì thông tin của môn học trong hệ thống. Bao gồm các tính năng thêm, hiệu chỉnh và xóa môn học ra khỏi hệ thống. • Luồng sự kiện: o Luồng sự kiện chính: Use case này bắt đầu khi người dùng muốn thêm, thay đổi hay xóa thông tin của môn học ra khỏi hệ thống. 1. Hệ thống yêu cầu người dùng chọn chức năng muốn thực hiện (thêm, xóa hay cập nhật thông tin môn học). 2. Sau khi người dùng cung cấp thông tin yêu cầu thì một trong các luồng sau được thực hiện. - Nếu người dùng chọn chức năng thêm thì luồng phụ THEMMONHOC được thực hiện. - Nếu người dùng chọn chức năng cập nhật thì luồng phụ CAPNHATMONHOC được thực hiện. - Nếu người dùng chọn chức năng xóa thì luồng phụ XOAMONHOC được thực hiện. o Các luồng sự kiện phụ: 3.3.3.6.1 THEMMONHOC: - 60 -
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản