intTypePromotion=1
ADSENSE

Phần mềm tính toán lưu lượng mạng điện thoại

Chia sẻ: Basso Basso | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

485
lượt xem
77
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phần mềm tốt với giao diện thân thiện phục vụ cho môn thực hành lý thuyết lưu lượng đối với sinh viên. Được thiết kế chính xác với sai số nhỏ nhất để đảm bảo công cụ hữu hiệu trong quy hoạch mạng cho các kỹ sư viễn thông.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phần mềm tính toán lưu lượng mạng điện thoại

  1. TuyÓn tËp ®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc HSSV PhÇn mÒm tÝnh to¸n lu lîng m¹ng ®iÖn tho¹i Chóng t«i thùc hiÖn ®Ò tµi nµy ®Ó b¾t ®Çu cho mét ch¬ng tr×nh sö dông m¸y tÝnh phôc vô cho viÖc quy ho¹ch m¹ng. PhÇn mÒm s¶n phÈm trong giai ®o¹n ®Çu tiªn ®¸p øng ®îc sù cÇn thiÕt ph¶i cã mét c«ng cô phôc vô c«ng t¸c gi¶ng d¹y m«n Lý thuyÕt l u lîng ®èi víi nh÷ng sinh viªn n¨m cuèi thay thÕ cho viÖc tra cøu s¸ch “Traffic Design Handbook” vµ hç trî cho kü s viÔn th«ng trong tÝnh to¸n, thiÕt kÕ m¹ng. Víi sù híng dÉn cña thÇy §×nh ThuÇn vµ dùa trªn s¸ch “Traffic Design Handbook”, chóng t«i ®· xem xÐt tæng quan lý thuyÕt lu lîng (chñ yÕu lµ c«ng thøc tÝnh to¸n c¸c lo¹i ph©n phèi, kh¶ n¨ng ¸p dông trong thùc tÕ ), sö dông ng«n ng÷ lËp tr×nh trªn Windows (Delphi 5.0), vµ vËn dông kü thuËt lËp tr×nh (ph¬ng ph¸p chia ®«i, chËn giíi h¹n). §Ò tµi ®· hoµn tÊt víi phÇn mÒm mang tªn Traffic Design Program. Thêi gian thùc hiÖn :  B¾t ®Çu : b»ng Pascal, 3 / 6/2000  Nghiªn cøu Delphi: 7/9/2000  Hoµn thµnh s¶n phÈm: 10/2000 - 1/2001  CËp nhËt : 3/2001  Söa ®æi phÇn Help , th©n thiÖn víi ngêi dïng  ChØnh thªm sai sè PhÇn mÒm ®îc thiÕt kÕ cho 5 lo¹i ph©n phèi, víi c¸c gi¶i thuËt cho tõng phÇn t ¬ng tù nhau. Chóng t«i chØ cã thÓ giíi thiÖu ®iÓn h×nh vÒ gi¶i thuËt cña ph©n phèi Erlang C.  Ph©n phèi Erlang C ( Erlang C Distribution ): Häc viÖn c«ng nghÖ BCVT 106
  2. TuyÓn tËp ®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc HSSV AN N N ! ( N − A) P( > 0) = E 2 ( N , A) = N −1 i (1) A AN N ∑ i! + N !( N − A) i =0 T1 −( N − A ) P ( > t ) = P ( > 0)ε T2 (2) T2 D1 = ( P > 0) (3) ( N − A) T2 D2 = (4) ( N − A) Trong ®ã : P : X¸c suÊt mÊt m¸t A : Lu tho¹i cÇn ®îc chuyÓn t¶i ( tÝnh b»ng Erlang) N : Sè lîng trung kÕ ε : Logarit tù nhiªn ( 2,71828...) D1 : Thêi gian tr× ho·n trung b×nh ®èi víi mäi cuéc gäi (gi©y) D2 : Thêi gian tr× ho·n trung b×nh trªn nh÷ng cuéc gäi bÞ tr× ho·n ( gi©y ) T 1 : Thêi gian tr× ho·n trung b×nh chÊp nhËn ®îc (gi©y) T 2 : Thêi gian tr× ho·n tèi ®a • Gi¶i thuËt cho c«ng thøc trªn: BiÕt tr íc tû sè T 1/T 2 : Häc viÖn c«ng nghÖ BCVT 107
  3. TuyÓn tËp ®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc HSSV 1. TÝnh P( >t ) víi A,N cho tr íc : x:=1;y:=0; a:=a+1e-5; for i:=1 to n do begin y:=x+y; x:=x*a/i; end; po:=((n/(n-a))*x)/(y+((n/(n-a))*x)); pt:=po*exp(-(n-a)*t2); { P( >t )=pt } 2.TÝnh A víi P( >t ), N cho tr íc : z:=0; b:=0; a:=24.5; / / gi¸ trÞ cña A sÏ thuéc kho¶ng (b,a) while not((pt-z>0) and (pt-z
  4. TuyÓn tËp ®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc HSSV z:=po*exp(-(n-a)*t2); / / ph¬ng ph¸p t×m kiÕm nhÞ ph©n if pta then begin c:=b; b:=a; a:=c; end; end; A:=a; 3.TÝnh N víi A,P( >t ) cho tr íc : n:=trunc(a); repeat inc(n); x:=1;y:=0; for i:=1 to n do begin y:=x+y; x:=x*a/i; end; po:=((n/(n-a))*x)/(y+((n/(n- a))*x)); z:=po*exp(-(n-a)*t2); / / vßng lÆp kÕt thóc víi sai sè 1e-5 until pt+0.00001>z; { N=n } Häc viÖn c«ng nghÖ BCVT 109
  5. TuyÓn tËp ®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc HSSV Kh¶ n¨ng øng dông o Lµ phÇn mÒm tèt víi giao diÖn th©n thiÖn phôc vô cho m«n thùc hµnh lý thuyÕt l u lîng ®èi víi sinh viªn.  §îc thiÕt kÕ chÝnh x¸c víi sai sè nhá nhÊt ®¶m b¶o lµ c«ng cô h÷u hiÖu trong quy ho¹ch m¹ng cho c¸c kü s viÔn th«ng. Giíi thiÖu vÒ phÇn mÒm s¶n phÈm:  PhÇn mÒm mang tªn Traffic Design Program.  Cã kh¶ n¨ng ch¹y tèt trªn nhiÒu hÖ ®iÒu hµnh ( Win95/98, WinNT, Linux ).  KÝch th íc nhá gän ( cã thÓ chøa gän trong 1 ®Üa mÒm 1,44MB).  Giao diÖn ®îc thiÕt kÕ th©n thiÖn, tËp tin trî gióp ®îc viÕt b»ng tiÕng Anh.  Bao gåm 5 c«ng thøc ¸p dông cho c¸c ph©n phèi sau :  Ph©n phèi Poisson.  Ph©n phèi Erlang B.  Ph©n phèi Erlang C.  Ph©n phèi Engset.  Ph©n phèi NhÞ thøc ( Binomial ). Häc viÖn c«ng nghÖ BCVT 110
  6. TuyÓn tËp ®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc HSSV H×nh : Giao diÖn s¶n phÈm øng víi ph©n phèi Erlang C KÕt luËn :  KÓ tõ phiªn b¶n ®Çu tiªn, phÇn mÒm Traffic Design Program ®· ®¹t dîc môc ®Ých thùc hiÖn c«ng ®o¹n ®Çu tiªn cña viÖc sö dông m¸y tÝnh cho viÖc quy ho¹ch m¹ng.  Víi b¶n cËp nhËt cuèi th¸ng 3/2001, phÇn mÒm cña ®Ò tµi xuÊt hiÖn nh÷ng c¶i tiÕn ®¸ng kÓ vµ h¬n h¼n vÒ mÆt xö lý sai sè kü thuËt so víi phÇn mÒm cïng lo¹i cña h·ng Westbay lµ Westbay Traffic Calculators. Technique paper 1. The limits for each calculation: Number of Offered traffic Loss Number of Server (erlang) probability Sources Binomial [1 .. 38] (0 .. 0,5] (0 .. 1) (0 .. 60] Häc viÖn c«ng nghÖ BCVT 111
  7. TuyÓn t Ëp ® Ò t µi nghiªn cøu khoa häc HSSV distribution Engset [1 .. 32] (0 .. 27] (0 .. 1) (0 .. 60] distribution ErlangB [0 .. 300] (0 .. 300] (0 .. 1) * distribution ErlangC [1 .. 25] (0 .. 23] (0 .. 1) * distribution Poisson [0 .. 300] (0 .. 300] (0 .. 1) * distribution Note: (*) The equation of this distribution does not contan this field. 2. The Absolute Error: 10-5 This error is used for loss probability. For making calculation, we use the loops depending on loss probability. What we want is making a calculation with the range 10-5 for absolute error. 3. List of files : TRAFFIC_DESIGN_PROGRAM.EXE require executable. TRAFFIC DESIGN PROGRAM.HLP complete documentation in window help format. TRAFFIC DESIGN PROGRAM.CNT help content file. Häc viÖn c«ng nghÖ BCVT 112
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=485

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2