Phân tích cấu trúc logic

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
391
lượt xem
100
download

Phân tích cấu trúc logic

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mỗi yếu tố phải có tính trọn vẹn, độc lập tương đối. - Vai trò vị trí của các yếu tố là khác nhau - Giữa các yếu tố có một mối quan hệ biện chứng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phân tích cấu trúc logic

  1. Lý luËn d¹y häc tin häc Yªu cÇu ND cña mét bμi ihäc Yªu cÇu ND cña mét bμ häc --TÝnh trän vÑn, tÝnh logic, tÝnh hÖ thèng TÝnh trän vÑn, tÝnh logic, tÝnh hÖ thèng --ND x¸c ®Þnh, võa søc, hiÖn ®¹i ND x¸c ®Þnh, võa søc, hiÖn ®¹i --NhiÖm vô G.dôc G.d−ìng râ rrμng, NhiÖm vô G.dôc G.d−ìng râ μng, --Phï hîp víi t©m sinh lý HS Phï hîp víi t©m sinh lý HS S¸ch gi¸o khoa --Phï hîp víi ®iÒu kiÖn gi¸o dôc Phï hîp víi ®iÒu kiÖn gi¸o dôc Ch−¬ng tr×nh KÕ ho¹ch n¨m häc S¸ch gi¸o khoa KÕ ho¹ch d¹y häc bé m«n S¸ch gi¸o Viªn KÕ ho¹ch tõng tiÕt häc Tμi liÖu tham kh¶o §¹i häc S− Ph¹m huÕ - 2005
  2. Lý luËn d¹y häc tin häc - Nghiªn cøu kü ch−¬ng tr×nh Tin häc ®· ®−îc quy ®Þnh sÏ d¹y vμ c¸c tμi liÖu cã liªn quan. - N¾m v÷ng c¸c chØ thÞ, h−íng dÉn vÒ m«n häc, xem ®©y lμ nhiÖm vô b¾t buéc. - Nghiªn cøu t×nh t×nh trang thiÕt bÞ phôc vô d¹y häc cña nhμ tr−êng. - Nghiªn cøu t×nh h×nh líp häc (tr×nh ®é, tinh thÇn, kü n¨ng, kü x¶o...). - Nghiªn cøu b¶n ph©n phèi c¸c giê d¹y cña bé Gi¸o dôc Thêi T/B d¹y häc cÇn C¸c bμi tËp vËn dông vμ Tμi liÖu tham Dù kiÕn c¶i §Ò tμi d¹y TiÕt thø gian dïng rÌn luyÖn kh¶o tiÕn 1 2 - Lμ mét Q.tr×nh L.®éng nghiªm tóc, s¸ng t¹o - ThÓ hiÖn sù suy nghÜ, chuÈn bÞ, tinh thÇn th¸i ®é tr¸ch nhiÖm, tr×nh ®é KT vμ K.n¨ng SP ThÇy Yªu cÇu x¸c ®Þnh - HS lÜnh héi K.thøc, K.n¨ng g×? - C¸ch thøc chiÕm lÜnh KT, KN ®ã? Toμn bé K.ho¹ch lμm viÖc - Tæ chøc cho HS H§ nh− thÕ nμo? - KQ HS thÓ hiÖn sau khi häc (K.tra)? So¹n gi¸o ¸n Môc tiªu DH Trß G.D−ìng P.TriÓn G.Dôc §¹i häc S− Ph¹m huÕ - 2005
  3. Lý luËn d¹y häc tin häc * Kh¸i niÖm: - trËt tù s¾p xÕp mét c¸ch logic c¸c yÕu tè kiÕn thøc cÊu thμnh mét bμi häc - Vai trß, vÞ trÝ cña mçi yÕu tè K.thøc vμ mèi quan hÖ biÖn chøng gi÷a c¸c yÕu tè ®ã * X¸c ®Þnh c¸c yÕu tè kiÕn thøc cÊu thμnh: - Mçi yÕu tè ph¶i cã tÝnh trän vÑn, ®éc lËp t−¬ng ®èi, - Vai trß vÞ trÝ cña c¸c yÕu tè lμ kh¸c nhau Y.Tè KT 1 - Gi÷a c¸c yÕu tè cã mét mèi quan hÖ biÖn chøng: Y.Tè KT 2 + Hîp thμnh + Suy diÔn + Nguyªn nh©n-kÕt qu¶ + Quy n¹p Y.Tè KT 3 + Chung-riªng + TuÇn tù… + C¸i vËn dông - Ph©n tÝch ®óng cÊu tróc logic ND sÏ cho phÐp x¸c ……. ®Þnh ®−îc tiÕn tr×nh x©y dùng hay nghiªn cøu chiÕm lÜnh ND kiÕn thøc cña bμi häc theo ý ®å cña t¸c gi¶. Y.Tè KT n ND cña bμi häc * C¸c quy −íc m· ho¸ mèi quan hÖ: B thμnh phÇn cña A B A B lμ c¸i sau A B A B tr−êng hîp riªng A B A suy ra B B A B suy diÔn tõ A A B A vËn dông vμo B B A A B B quy n¹p tõ A §¹i häc S− Ph¹m huÕ - 2005
  4. Lý luËn d¹y häc tin häc - Dßng lÖnh (hÖ ®iÒu hμnh MS-DOS) Ph−¬ng thøc giao diÖn Ng−êi-M¸y - §å ho¹ (HÖ ®iÒu hμnh Windows) Víi giao diÖn dßng lÖnh: Quy t¾c thùc hiÖn lÖnh cña MS-DOS Gâ vμo ®óng có ph¸p c©u lÖnh sau dÊu mêi NhÊn Enter ®Ó thùc hiÖn lÖnh Cã hoÆc kh«ng §−êng dÉn Tªn_LÖnh §èi t−îng lÖnh c¸c tham sè lÖnh C:\TM1\TM2\ ... /s; /p; /f ... Tªn TM Tªn File §¹i häc S− Ph¹m huÕ - 2005
  5. Lý luËn d¹y häc tin häc - KiÓm tra, «n tËp hay båi bæ thªm c¸i g× vμ nh− thÕ nμo, ®Ó ®¶m X¸c ®Þnh tiÕn b¶o cho häc sinh cã tr×nh ®é kiÕn thøc xuÊt ph¸t cÇn thiÕt? tr×nh d¹y häc - Lμm thÕ nμo ®Ó ®Ò xuÊt ®−îc vÊn ®Ò, ®−a häc sinh vμo t×nh huèng cã vÊn ®Ò (tøc lμ ®Þnh h−íng nhiÖm vô nhËn thøc cho häc sinh)? - Lμm thÕ nμo ®Ó l«i cuèn häc sinh tham gia gi¶i quyÕt vÊn ®Ò (thùc hiÖn nhiÖm vô nhËn thøc); ®Þnh h−íng hμnh ®éng nhËn thøc cña häc sinh nh− thÕ nμo? sù suy nghÜ t×m c¸ch tr¶ lêi tèt nhÊt c¸c VĐ ViÖc x¸c ®Þnh ph−¬ng pPDH cô thÓ cho mét néi dung bμi häc còng cã nghÜa lμ - Ph¶i ®Þnh râ ph−¬ng tiÖn truyÒn ®¹t th«ng tin (lêi nãi, b¶ng ®en, s¸ch gi¸o khoa, thÝ nghiÖm, ®å dïng trùc quan...); - X¸c ®Þnh møc ®é ho¹t ®éng tù lËp cña häc sinh (gi¸o viªn tr×nh bμy, häc sinh tù lùc hμnh ®éng ®Ó ®¸p øng yªu cÇu ®Æt ra, häc sinh ph¶i ghi nhËn, t¸i t¹o theo c¸i cã s½n hay ®ßi hái häc sinh ph¶i tham gia t×m tßi, ph¸t hiÖn, gi¶i quyÕt vÊn ®Ò); - §Þnh râ tr×nh tù l«gic cña hμnh ®éng d¹y vμ häc (bao gåm c¶ c¸ch sö dông ph−¬ng tiÖn d¹y häc, tiÕn hμnh thÝ nghiÖm, tr×nh bμy b¶ng...). M· ho¸ ho¹t ®éng d¹y cña gi¸o viªn vμ ho¹t ®éng häc cña häc sinh i Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Cho mét h×nh ¶nh trùc quan Ghi lªn s¬ ®å cÊu tróc logic néi dung TiÕn tr×nh tæ chøc d¹y häc Ho¹t ®éng cña häc sinh i §¹i häc S− Ph¹m huÕ - 2005
  6. Lý luËn d¹y häc tin häc TuÇn tù VÝ dô ViÖc GQ mäi bμi to¸n, mäi V§ b»ng RÏ nh¸nh MT§T ®Òu cã thÓ quy vÒ c¸c khèi hμnh SGK 1994 ®éng thuéc 3 cÊu tróc ®iÒu khiÓn c¬ b¶n LÆp Bμi to¸n b a ? Input: NhËn a, b, c c Output: Th«ng b¸o KQ kiÓm tra Tõ kho¸ Tõ kho¸ IF, THEN IF, THEN ý t−ëng gi¶i thuËt - S¾p xÕp: a
  7. Lý luËn d¹y häc tin häc SGK 2004 C¸c VÝ dô VÝ dô 1 VÝ dô 2 VÝ dô 3 Mét sè VÝ dô NÕu … th× …, nÕu kh«ng th× … NÕu … th× … S¬ ®å ®ñ S¬ ®å thiÕu C©u lÖnh IF-THEN D¹ng thiÕu IF THEN ; D¹ng ®ñ IF THEN ELSE ; §K: biÓu CL: c©u §K sÏ ®−îc §K: biÓu CL1, CL2: §K sÏ ®−îc tÝnh vμ KT: thøc quan lÖnh cña TP tÝnh vμ KT: thøc quan c©u lÖnh - T: T/h CL1 hÖ hay hÖ hay cña TP - T: T/h logic logic - F: T/h CL2 - F: bá qua C©u lÖnh ghÐp: BEGIN END; VÝ dô VÝ dô §¹i häc S− Ph¹m huÕ - 2005

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản