intTypePromotion=1
ADSENSE

Phân tích lỗi sai về tổ hợp "V+NP" trong tiếng Việt của sinh viên Trung Quốc từ góc độ đối chiếu

Chia sẻ: Trương Tiên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

43
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết trình bày các kiểu lỗi sai của sinh viên về tổ hợp "V+NP" trong tiếng Việt của sinh viên Trung Quốc. Từ đó, phân loại, phân tích nguyên nhân lỗi sai của sinh viên và đưa ra các đề xuất về kết hợp nghiên cứu đối chiếu Việt-Hán với giảng dạy tiếng Việt, tiếng Hán như một ngoại ngữ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phân tích lỗi sai về tổ hợp "V+NP" trong tiếng Việt của sinh viên Trung Quốc từ góc độ đối chiếu

NG6N NGP & Ddi S6NG<br /> <br /> Sol0(240)-2015<br /> <br /> PHAN TICH LOI SAI VE TO HgfP "V+NP"<br /> TRONG TIENG VIET CUA SINH VIEN TRUNG QUOC<br /> Ttr GOC DO DOI CHIEU<br /> ERRORS IN VIETNAMESE 'V+NP' COMBINATION MADE BY CHINESE STUDENTS<br /> FROM THE CONTRASTIVE ERROR ANALYSIS<br /> NGUYfiN H O A N G ANH<br /> (PGS.TS; Dgi hpc Ngogi ngii', DHQG Hd Npi)<br /> Abstract: The Vietnamese and Chinese "verb + noun/noun phrase' combinations, though<br /> sharing several similarities, have many subtle differences, which are the causes of errors<br /> made by Chinese students when using these combinations in Vietnamese. Through analyzing<br /> this type of errors, this article suggests some impHcations in relating Chinese-Vietnamese<br /> contrastive analysis studies with teaching Vietnamese and Chinese as foreign languages.<br /> Key words: 'Verb + noun/noun phrase' combination; error analysis; Vietnamese-Chinese<br /> contrastive analysis; foreign language teaching.<br /> 1. DltvAnde<br /> Tilng Hdn vd tieng Vipt diu thupe logi<br /> hinh ngdn ngtt don Igp phan tich tinh, deu cd<br /> md hinh cAu tnic cSu Id SVO. DJc bi$t do<br /> qud trinh tiep xiic ngdn ngtt, giiia tilng Vipt<br /> vd tilng Hdn cdng cd nhilu diem tucmg dong<br /> trfin cdc binh dito ngtt dm, til vyng, ngft<br /> phdp. T I hpp "ddng tvr + danh ttt/cym danh<br /> tii" (sau nay vilt tat la; to hpp "V+NP") Id<br /> mdt trong nhttng tl hpp thl hito dupc nhilu<br /> dilm gilng nhau gitta hai ngdn ngtt, tiic cAu<br /> tnic uu tito cua to hpp ndy trong cd tilng<br /> Vipt vd tilng Hdn diu Id cAu triic<br /> "d|ng+tdn", vi v|y thudng duprc sinh vito<br /> Trung Quoc khi hpc tieng Vi^t tgn dyng dl<br /> nhanh chdng phdt triln, md rpng giao tilp.<br /> Song chinh vi cd nhilu dilm giong nhau, md<br /> sinh vito Trung Quoc ddi khi dS bd qua cdc<br /> khdc bipt tl nhi gitta chiing, dAn din nhibig<br /> l5i sai trong qua trinh stt dyng vd H gidi to<br /> hpp "V+NP" trong tilng Vipt. Sau hai hpc ki<br /> gidng dgy mon hpc "Dilm bdo tilng Vi^t",<br /> vdi myc dich viia gidng dgy ki ndng dpc bdo<br /> vtta r6n luyto cdc kl nSng thuyet trinh, tranh<br /> lujn bang tilng Vi|t cho hai ldp sinh vi6n<br /> ndm thli 3, chuyto ngdnh tilng Vift, chiing<br /> tdi da thu thap dupc mpt so 111 sai ciia smh<br /> vito vl tl hpp "V+NP" thdng qua hai htah<br /> <br /> thtic; (1) ghi ch6p lli ty nhito ctta sinh vito<br /> trong qui trinh dien dgt tilng Vi$t vd (2)<br /> thilt ke m|t sl vi dy tito lupng sinh vito c6<br /> the mdc 111 vd de nghj sinh vito dat cdu ho^<br /> dich. Ttt vipc phdn logi, phan Uch nguy6n<br /> nhdn lli sai ciia sinh vito, chiing tdi da dua<br /> ra cdc dl xuAt ve kit hpp nghito cihi dii<br /> chiiu Vi|t-Hdn vdi gidng dgy tilng Vi|t,<br /> tieng Hdn nhu mpt ngogi ngtt.<br /> 2. Cic kilu lli sai vl tl hyp "V+NP"<br /> trong tilng Vift ciia sinh vito Trung Quic<br /> 2.1. Thiiu giii tir gilta dfng tit vd dank<br /> tit<br /> VDI: * Bdi bdo ndy ndi sue khoi/ndi c6<br /> ddu Viel Nam<br /> [Bdi bdo ndy ndi vl siic khotf ndi vl cd<br /> dau Vipt Nam].<br /> Sd di sinh vito Trung Quic mdc lli sai *<br /> VDI vi da coi d|ng til "ndi" trong tilng Vift<br /> gilng nhu d|ng ttt "iS" ciia tilng Hdn. Lli<br /> ndy mOt phAn do sinh vito qud y lgi vdo tir<br /> dien song ngtt Hdn-Vipt, khi cdc til dik<br /> song ngtt tiidng thudng chi nto sy dii tog<br /> ve -j nghia ttt ngtt md khdng phdn bift cdch<br /> dimg. Theo khdo sdt cua chiing tdi, d|ng til<br /> "ndi" vdi nghia "Phdt ra thdnh tieng, thdnh<br /> ldi de dien dgt mpt n$i dung trong giao tilp"<br /> <br /> s6io(240i-2nis<br /> <br /> NG6N NGC & B6I S6NG<br /> <br /> (Tiir diin tiing Vi$l, 1997) thi cd mpt vai<br /> nghia hgt nhdn Id vai nghia bilu thi ndi dung<br /> ldi ndi. Tuy nhito vai nghia bilu dii npi<br /> dung Idi ndi ndy trong tilng Vift tiiudng Id<br /> cdc danh ngtt, trong dd danh tCi trung tdm Id<br /> cdc danh tu khoi mang tinh khdi qudt nhu<br /> 'Van de/ npi dung/ vifc/ lihh vyc/ chi dilm/<br /> de tai,...", dinh ngtt Id cdc danh ttt hojc vi tu<br /> chl npi dung cy till. Vi dy: "ndi vln dl vifc<br /> Idm/ndi chu dl giao thdng/ ndi vifc bdo vf<br /> mdi tnrdng,...". Nlu vai nghia ndy Id cdc<br /> danh ttt chi ndi dung hay llnh vyc cy till thi<br /> chiing thudng phdi dupc xuat hito vdi sy ho<br /> trp ciia gidi ttt 'Vl". Vi dy: "ndi vl cdng<br /> vifc/ ndi vl hdn nhdn/ ndi vl giaotiidng/ndi<br /> vl bdo vf mdi trudng". Trong khi dd d tilng<br /> Hdn, dfng ttt "iS" cd till tnfc tilp mang tdn<br /> ngtt la danh ttt bilu thj cdc npi dung cy thl.<br /> <br /> Vi dy:<br /> <br /> ^mm/Tiimmp^iams.mmii^<br /> <br /> VD2: * Bdi tho ndi tinh thdn veu nude<br /> [Bdi tho ndi vl/lto tinh thAn yto nude]<br /> 0 VD2 dpng ttt "ndi" cdn cd nghia<br /> "Thdng qua m^t tdc phAm hojc tu lifu dl<br /> phdn dnh mft nfi dung ndo dd" (TH diin<br /> liing Vi$l, 1997), vdi nghia ndy vai nghia<br /> bilu thi nfi dung phdn dnh ciia dfng ttt "ndi"<br /> trong tilng Vift bao gid cing phdi cd gidi ttt<br /> "vl", hojc sau dfng ttt "ndi" phdi mang bl<br /> ngtt "ra/lto". Trong khi dd dfng ttt "TH,"<br /> trong tieng Hdn cd nghia tuong duong lgi cd<br /> thl mang danh ttt tdn ngtt tnfc tilp bilu thi<br /> vai nghia ndy. Nhu cdu trdn trong tilng Vipt<br /> cd the diln dgt bdng tilng Hdn nhu sau; fi<br /> VD3: * Cdc em nhd dd dang sons co so<br /> bdo tro xd hdi<br /> [Cic em nhd dd dang sing tgi/d co sd<br /> bdo trp xa hpi]<br /> Lli d VD3 Id vai nghia ngogi didn chi noi<br /> chin trong tilng Vift khi Id mft don v\ ngdn<br /> <br /> ngtt mang tinh midu td cao (vi do mft danh<br /> ngtt khd phiic tap ddm nhifm) thi thdng<br /> tiiudng phai cd sy ho trp cua gidi ttt. Vai<br /> nghia nay chi dupc An gidi ttt klii nd cung<br /> vdi dpng ttt tgo ra mpt to hpp mang tinh khdi<br /> nifm. Tinh mieu ta cy the ciia vai nghia nod<br /> chon liic dd cung bi md di. Vi dy: "tdi song<br /> chung cu/ nd song bift thy/ con ngii giudng/<br /> mp ngu dat/ tdi sing nude ngodi/ nd sing<br /> trong nude". 0 iky cd thl Id do suih vito da<br /> "bat chudc" cdch diing cua dpng ttt "d" vdi<br /> nghia "sing, tni ngy" trong tieng Vift. Dpng<br /> ttt "d" thirdng kit hpp khd ty do vdi cdc<br /> danh ttt/cym danh ttt chi noi chin, dd danh<br /> ttt noi chon dd khdng hdn luc ndo cung cimg<br /> dpng ttt "d" tgo ra mpt to hpp mang tinh<br /> khdi nifm nhu: "d khdch sgn/ d tnidng hpc/<br /> d nhdrieng/dlang Kim Lito",... Theo chung<br /> tdi dd Id do trong tilng Vift, dfng ttt "d"<br /> ding dm vdi gidi ttt "d", vi the ttt "d" trong<br /> cdc tl hpp vtta ndu trdn Id phdc hpp cua cd<br /> dfng ttt vd gidi ttt "d".<br /> VD4: * Hgc sinh ziao llm nude npodi<br /> [Hpc sinh giao luu vdi nude ngodi].<br /> Lli d VD4 Id smh vito nhtoi tudng<br /> "nude ngoai" d ddy Id vai nghia noi chin.<br /> Md vai nghia chi nod chin trong mpt sl<br /> tnidng hpp cua tilng Vift cd thl dttng tn/c<br /> tiep sau dpng ttt nhu chiing tdi vtta phan tich<br /> d VD3. Tuy nhidn "nude ngodi" trong ngtt<br /> cdnh nay lgi Id cdch dttng nit gpn cho to hpp<br /> "hpc sinh nude ngodi/ doi tdc nude ngodi/<br /> bgn be nude ngoai/ngudi nude ngodi,...".<br /> Dilu dd cd nghia Id "nude ngodi" trong VD4<br /> chinh Id vai nghia doi tdc ciia dfng ttt "giao<br /> luu". Ma ft tilng Vipt vai nghia dii tdc thdng<br /> thudng khdng tryc tilp ldm tdn ngtt cho<br /> ddng ttt, chiing can phdi cd sy hS tiv cua<br /> gidi ttt. Vgy cdu tedn cAn cd gidi ttt "vdi"<br /> diing trudc vai nghia dii tdc cua dpng ttt.<br /> VD5: • Chi dy bdn Idi ve xem phim<br /> [Chi ay bdn cho tdi vd xem phim]<br /> Loi d VD5 la tiding tilng Vift dpng tft<br /> "bdn" mac du cing nhdm vdi cdc dpng tft ba<br /> ngtt tid bieu thi "cho tang, chuyen giao"<br /> <br /> NG6N NGC* & Bin SONG<br /> nhung 1^ khdng dxnyc tr\rc tiep mang tdn<br /> ngQ bieu thj vai tilp the nhu cdc dOng td<br /> "cho/ tfing/ chuyen/ nhugi^ dua". Vai nghTa<br /> tiep the cda d0ng tir "bdn" cin cd syr xuit<br /> hi?n cua gidi tu "cho". Sinh vien cd the bj<br /> dnh hudng d tieng Hdn khi d^ng td tuong t\r<br /> nhu "bdn" d tieng Hdn l^i cd the cd cdch ndi<br /> <br /> S6 10 (240)-2015<br /> <br /> ttt, vi dy; "mmm\^^M^/m»:<br /> Slnh<br /> vidn khi dich cdu tilng Hdn ndy sang tieng<br /> Vift da ding nhat cdch ding "cdm on/ xin<br /> lli" ctta tilng Vift vdi "SiW" vd "Mft" cua<br /> tilng Hdn ndn tgo ra iSi sai.<br /> VD8: * cdi vdi mf [cai mp]<br /> fl VD8 smh vito cho rSng dfng ttt "cii"<br /> ndytte^S^f^H.<br /> trong tilng Vift tuong duong vdi dfng tir"<br /> VD6: *Nd cdi nhau hdng xdm<br /> KlS" trong tilng Hdn. Md dfng ttt "M9"<br /> [Nd cdi nhau vdi hdng xdm]<br /> VD6 sinh vi3n mfic iSi Id do thieu mit Id mft dfng ttt li hpp khdng mang tto ngii.<br /> gidi td "vdi" cua vai nghia doi tdc. Theo Vai nghia dii tdc cia dpng ttt ndy ludn xuAt<br /> quan sdt cua chdng tdi, trong tieng Vi$t mpt hifn vdi sy ho trpr cia gidi ttt. V^y nto khi<br /> s6 dOng td cd ciu tnic "V-nhau" chi nghia ding dfng ttt "cai" d tieng Vipt thi sinh vi6n<br /> xiu thi ngodi cdch bilu d^t vai i^hia dii tdc da hi dnh hudng cia tilng Hdn vd tgo ra cdu<br /> tich hop vdi chu ngQ dl t^o ra chu ngQ phdc sai. Ciing cd the sinh vidn cho lAng "cdi" vi<br /> nhu "nd vd hdng xdm cdi nhau" thl cdn c6 "cai nhau" ding ngiila, md vai nghia dii tdc<br /> cdch bieu d^t Id chuyin vai nghia doi tdc ra cua "cai nhau" khi dttng sau dfng ttt cAn<br /> sau dOng td nhung phdi cd s^ ho trgr cua gidi phdi cd gidi ttt, vi dy: "nd cai nhau vdi hdng<br /> td "vdi". Vi dy: "Mn/i vd Nam ddnh nhau/ xdm", nto khi sinh vidn dimg dfng tft "cSi"<br /> Minh ddnh nhau vdi Nam/Minh vd Nam ciing cho thdm gidi ttt *Vdi" nhu v^y vdo<br /> gidng CO nhau/Minh gidng co nhau vdi trudc danh tft vai nghia dii tdc.<br /> Nam/'\ Sinh vien do khong ndm dugrc dieu<br /> VD9; * Tdi quen nhau v&i anh Sy<br /> ndy nen dd t^o ra cdu sai.<br /> [Tdi vdi anh Ay quen nhau]<br /> 2.2. Thita gidi tit giita dgng tit vd danh<br /> 6 VD9 dfng ttt "quen nhau" cd cAu tgo<br /> tit<br /> "V- nhau" nhung khdng mang nghia xlu nSn<br /> VD7: * Cdm an vdi dng Vdn; xin ldi vdithdng thudng vai nghia dii tdc khdng xuit<br /> thity gido<br /> hifn sau dpng ttt md tich hpp vdi chi ngtt dl<br /> [cdm on ong Vfin; xin l5i thay gido].<br /> tgo ra mft chtt ngtt phftc. Trong trudng hpp<br /> d VD7 dOng tu "cdm on^in loi" cua ndy sinh vien cd thl suy luto ttt cdch ding<br /> tilng Vi^t trong giao tilp tr\rc tilp hay gidn cia cdc dpng ttt mang nghia xau "ddnh nhau/<br /> tilp, trong khiu ngQ hay but ngQ thl cung<br /> cai nhau" cung cing cAu tgo "V-nhau"<br /> diu ludn mang trvrc tilp tan ngQ danh tfr chi<br /> vai nghta tilp thi. Vd nhu v|iy d ddy sinh nhung sau dd lgi cd thl xuat hifn vai nghia<br /> vi6n da djch ihim gidi td "vdi". Sd di cd hi?n dii tdc cing vdi sy hS trp ctta gidi ttt 'Vdi".<br /> t u ^ g ndy vi trong tilng Hdn ngodi cdc d^ng Sinh vidn ciing cd thl mAc lli ndy Id do cho<br /> rdng dfng ttt "quen nhau" vd dfng ttt "quen"<br /> td ">Sai/JS^" (cdm on) vd " 5 t ^ ^ S / ^ f t " dong nghia, mA dfng tft "quen" sau dd cd<br /> (xin loi) ra cdn cd dpng tCt "iM^" vd "3S$t" the mang dupc vai nghia dii tdc d dgng in<br /> ddng trong trudng h^p mieu td gidn tiep vi$c hodc hifn gidi tft ndn dpng tft "quen nhau"<br /> cdm on/xin loi ho$c ddng trong thu tin. Khi cung cd thl cd cAch ding nhu v$y, vi dg;<br /> "tdi quen/ quen v&i anh &/'. Ching ta cd diC<br /> dd tilp thl cda d$ng td "sliS" vd "Mfi" xem thdm lli sau cia smh vito;<br /> phdi dugc xuit h i ^ vdi s\r h3 trp cua gidi<br /> <br /> s l 10 (240i-2015<br /> <br /> NG6N NGC & Bin S6NG<br /> <br /> VDIO: * Gidy em giSng nhau v&i gidy chtt thl con ngudi hdnh dfng ldm glc, do<br /> banHd<br /> vgy vi tri cia con song ludn dupc coi Id thAp<br /> [Gidy cia em vd gidy cua bgn Ha giong hem so vdi chi thl ciia ngudi di vftt rdc. Vi<br /> nhau; gidy ciia em gilng/gilng vdi gidy till ti-ong tieng Vift phii ndi li 'Vftt xuing<br /> cia bgn Hd]<br /> sdng". Cdn ngudi Trung Quic thi tid n h ^<br /> Loi d VDID Id smh vidn bilt hai dfng tii khdng gian dya vdo vi tri tuong dii gitta cdc<br /> "giong" vd "gilng nhau" cd nghia tuong v|t tilp xic. Khi vftt rdc xuing sdng thi rdc<br /> dong nhimg lgi khdng phan bift dupc cdch chhn vdo Idng sdng. Vi till ngudi Trung<br /> dttng khdc nhau cia hai dfng tft ndy. Theo Quic sa dien dgt tilng Hdn Id " f t j C f t S S<br /> dd, vai nghia hf thl cia dfng tft "gilng"<br /> #52513". Nhu vay cd thlfliAylli sai ti-to<br /> ludn diing sau dfng tft, ldm tdn ngft cho<br /> dfng ttt. Cdn d dfng tft "gilng nhau" tU vai la do hi dnh hudng tito cyc ttt tilng mp dd<br /> nghia ndy ludn dupc tich hpp vdo thdnh cua ngudi hpc trong Imh vyc tri nh^n khdng<br /> phAn chi ngft, tgo ra mft kilu chi ngtt phirc. gian.<br /> Nguydn nhdn gdy loi cd thl smh vidn cho<br /> 2.4. Hilu sai, huu Ihiiu Mn tin djch<br /> rAng d tilng Vift cd mft sl dfng tft nhu sai, dich thiiu<br /> "bang/ngang bSng/tuong duong/giong" diu<br /> VDI2: dich cdc cSu:<br /> bilu lt7]<br /> tuii Minh<br /> - Vdn Quyin dd ra sdn:<br /> Ttt cdch dimg cia cdc dpng ttt trdn, smh<br /> S:*ife3tI*J3(vdo stofliidAu).<br /> vidn cho ring dfng ttt "giing nhau" ding<br /> nghia vdi chiihg nto ciing cd cdch ding<br /> S:«*?f««(rdisto).<br /> tuong ty. Do V$y dAn din loi sai nhu d<br /> - Chi 4y ^o vien rii:<br /> VDIO. Cdc lli d VD9 vd VDIO sinh vidn<br /> » i l J E K / ^ K 4 7(dln bfnh vifn/<br /> khdng chi bi thira gidi tft md cdn djt sai v]<br /> tri cia vai ngMa doi tdc vd vai nghia hf the. nhap vito)<br /> Trong cdc tnidng hpp ndy chiing ludn tich<br /> »aiK7(rt)ivifn)<br /> hpp cing vdi chi ngtt tgo ndn chi ngft phiic<br /> Trong tilng Vift cd mft sl dfng ttt di<br /> hpp.<br /> chuyen song hudng nhu dfng tft "ra" vtta cd<br /> 2.3. DUng sai gi&i tic gilta dfng tit vi thl bilu thi nghia (1) rdi khdi noi chin ndo<br /> danh tit<br /> dd (ra vi^ ra Iru&ng) lgi vtta cd thl bilu thi<br /> VDI 1: • JVd mang Idi rdc vit vdo sdng<br /> nghia (2) di tdi mft dja dilm ndo dd (ra nha<br /> [nd mang tui rdc vftt xuing sdng]<br /> VDI 1 sinh vidn ding sai gidi tii din ra dng anh/ ra buu di$n/ ra nu&c ngodi/ ra<br /> vai nghia nod chin "sdng". L5i sai niy lidn ch(r/raphi). Trong dd nghia (2) dupc ding<br /> quan din sy khdc bift tavng bilu dgt khdng thdng dyng hon, cdn nghia (1) lgi chi cd mft<br /> gian giO» tilng Hdn vi tilng Vift. Ngudi so kit hpp nhAt djnh vd thudng cl dinh hod.<br /> Vift Nam tri nhto khdng gian ndi chung lAy Dilu niy lgi ngupc vdi dfng tii "Hi" trong<br /> <br /> 10<br /> <br /> NG6N NGC" & Din S6NG<br /> <br /> tilng Hto la, dfng ttt "BH" mac di cung<br /> thufc dfng ttt di chuyin song hudng vd cd<br /> hai nghia (1) vd (2) nhu d dfng ttt "ra" cia<br /> tilng Vift, nhung trong dd nghia (1) lgi<br /> flidng dyng hon (UiH/ajn/liiK/aj^Wai<br /> * a ^ / i i i S j l E ) , cdn nghia (2) lgi chi cd<br /> mpt sl kit hpp hgn chl (bti0/tb^). Vi thl<br /> smh vidn cd thl lAn If n nghia cia cdc tl hpp<br /> "ra + NP" vd cd nhihig li gidi sai Ifch hoac<br /> khdng dAy di. Trong VD12 ndu tidn, "ra<br /> dong" cAn hilu Id "din cdnh ding dl ldm<br /> vifc" chtt khdng phdi "rdi khdi cdnh ding".<br /> "Ra trudng" viia cd nghia "din trudng ldm<br /> vifc" lgi viia cd nghia "rdi khdi trudng",<br /> nhung nghia "rdi khdi trudng" ndy da dupe<br /> thuat ngtt hod vd mang nghia "tit nghifp ra<br /> tiTrdng". "Ra sto" ngodi nghia 'Vdo sto<br /> (choi bdng)" gilng nghia cia "tlJiS" trong<br /> tilng Hdn cdn cd nghia Id "rdi khdi sto (choi<br /> bdng)". "Ra vifn" cung tucmg ty nhu vly,<br /> ngodi nghia "ifti khdi bfnh vifn" (vd nghia<br /> ndy da thuat ngtt hod chi "bfnh nhto xuat<br /> vifn"), cdn cd nghia "den bfnh vifn (hay<br /> hpc vifn/vifn nghidn ettu nio dd) dl ldm<br /> vifc". Cd till ndi cdc lli ft VD12 Id do sinh<br /> vidn khdng hilu dupe nghia cy thl vd sy<br /> khdc bift te nh] vl cdch ding cia hai dfng<br /> ttt trdn nen chua phdn bift dupc trong trudng<br /> hpp ndo danh ttt ding sau dpng ttt cd vai<br /> nghia noi chin chl dich, trudng hpp ndo Id<br /> vai nghia noi chin chi dilm xuAt phkt, vd cd<br /> flll Id cung khdng hieu dupc nghia thuat ngtt<br /> cia mft sl to hpp ndy. Khi cdc eau tren<br /> dupe dat trong ngtt cinh cy the flii smh vien<br /> cd thl dl dtog dich chinh xde hon.<br /> VD13: smh vidn khdng biet dich cdc cym<br /> tft sau;<br /> di cha bdt: SV khdng hilu mli quan hf<br /> vl nghia gitta "chft bdt" vd "di"<br /> nhdy chdn sdo: SV khdng hieu mli quan<br /> hf vd nghia gitta "chto sdo" va "nhdy"<br /> <br /> So 10 (240)-2015<br /> <br /> xok cdnh qugt. SV khdng hilu mli quan<br /> hf ve nghia giiia "cdnh qugt" vi "xod"<br /> 6 VD13 ndy mft so kit \x^ "V+NP" cua<br /> tieng Vift trong dd danh tft bdng cdch ndi vi<br /> von cd thl bieu thi vai nghia phuong thic<br /> cia dfng tdc, ching cing dfng tft tgo nSn<br /> mft tl hpp mang tinh thu$t ngft cao (ngfi d<br /> dinh) ndn sinh vidn da khdng nhfn dgng<br /> dupc ching nlu khdng cd sy hudng din cia<br /> gido vidn ho$c sy trp giup cia cdc sdch cdng<br /> cy. Bdi Id dl hilu dupc nghia cia tl hpp trfn<br /> phdi cd mpt budc "hodn nguyto" dl diln<br /> gidi mli quan hf gitta dfng ttt "V" vd danh<br /> tii/cym danh tft "NP" frong tl hpp. Vi dg;<br /> "di theo kilu chto tgo Mnh chtt 'A'", "nhdy<br /> theo kilu con sdo hay nhdy", "xod theo hinh<br /> cdnh qugt". Cdc t l hpp ndy cdn khd nhilu b<br /> tilng Vift nhu; "bai ich; bai bu&m; hoc<br /> Vfi;/...". Trong tilng Hdn cung cd hifn tupng<br /> kit hpp tuong ty. Tuy nhidn, cdc kilu ka<br /> hpp "V+NP" nay chiu dnh hudng nhilu cia<br /> tu duy vto hod ndn ddi khi giiia tilng Hdn<br /> vd tilng Vift cd sy khdc bift nhAt dinh, d6i<br /> hdi sinh vidn phdi Uch luy dAn dAntillmdi<br /> hilu hit dupc.<br /> 3. Nghito cliru dii chiiu tl hyp<br /> "V+NP" Vift-Hdn vdi phan tich cdc loi sai<br /> Cdc loi sai cia smh vidn Trung Quic trSn<br /> ddy chi ylu 14 do dnh hudng cia tilng m?<br /> dd hoac do sy suy dien cdc nguydn tie trong<br /> nfi bp tilng Vift md cd thl dAn din vifc<br /> ding thtta hojc tiiilu cdc gidi ttt vai nghia<br /> cia dfng ttt, hoac ding sai gidi ttt, ho}c<br /> khdng hilu mli quan hf ngtt nghia giiia<br /> dpng ttt vd danh tii/cym danh ttt trong kit<br /> hpp "V+NP" d tilng Vift. Khi khdo sdt vifc<br /> hpctiengHto cia sinh vien Vift Nam ching<br /> tdi cttng thn dupc nhttng iSi sai tuong tf<br /> ti-ong kit hpp "V+NP" d tilng Hto. Tft dd<br /> cho tiiAy doi chiiu tl hpp "V+NP" ViftHan, ttt dd chi ra nguydn nhto iSi sai cd vai<br /> trd quan tipng trong gitog dgy tilng Vift<br /> tieng Hto nhu mft ngogi ngft.<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2