Pháp lệnh số 12/2003/PL-UBTVQH11

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
69
lượt xem
2
download

Pháp lệnh số 12/2003/PL-UBTVQH11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Pháp lệnh số 12/2003/PL-UBTVQH11 về vệ sinh an toàn thực phẩm do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Pháp lệnh số 12/2003/PL-UBTVQH11

 1. U BAN THƯ NG V C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM QU C H I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 12/2003/PL-UBTVQH11 Hà n i, ngày 26 tháng 07 năm 2003 PHÁP L NH C A U BAN THƯ NG V QU C H I S 12/2003/PL-UBTVQH11 NGÀY 26 THÁNG 7 NĂM 2003 V V SINH AN TOÀN TH C PH M b o v tính m ng, s c kh e c a con ngư i, duy trì và phát tri n nòi gi ng, tăng cư ng hi u l c qu n lý nhà nư c v v sinh an toàn th c ph m; Căn c vào Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 ã ư c s a i, b sung theo Ngh quy t s 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 c a Qu c h i Khóa X, kỳ h p th 10; Căn c vào Ngh quy t s 12/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002 c a Qu c h i Khóa XI, kỳ h p th 2 v Chương trình xây d ng lu t, pháp l nh c a Qu c h i nhi m kỳ Khóa XI (2002-2007 và năm 2003; Pháp l nh này quy nh v v sinh an toàn th c ph m, Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Pháp l nh này quy nh vi c b o m v sinh an toàn th c phNm trong quá trình s n xu t, kinh doanh th c phNm; phòng ng a, kh c ph c ng c th c phNm và b nh truy n qua th c phNm. i u 2. T ch c, h gia ình, cá nhân Vi t Nam, t ch c, cá nhân nư c ngoài s n xu t, kinh doanh th c phNm trên lãnh th Vi t Nam ph i tuân theo các quy nh c a Pháp l nh này và các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan. Trư ng h p i u ư c qu c t mà C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam ký k t ho c gia nh p có quy nh khác v i quy nh c a Pháp l nh này thì áp d ng i u ư c qu c t ó i u 3. Trong Pháp l nh này, nh ng t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. Th c ph m là nh ng s n phNm mà con ngư i ăn, u ng d ng tươi, s ng ho c ã qua ch bi n, b o qu n. 2. V sinh an toàn th c ph m là các i u ki n và bi n pháp c n thi t b o m th c phNm không gây h i cho s c kh e, tính m ng c a con ngư i. 3. S n xu t, kinh doanh th c ph m là vi c th c hi n m t, m t s ho c t t c các ho t ng tr ng tr t, chăn nuôi, thu hái, ánh b t, sơ ch , ch bi n, bao gói, b o qu n, v n chuy n, buôn bán th c phNm.
 2. 4. Cơ s ch bi n th c ph m là doanh nghi p, h gia ình, b p ăn t p th nhà hàng và cơ s ch bi n th c phNm khác. 5. Ng c th c ph m là tình tr ng b nh lý x y ra do ăn, u ng th c phNm có ch a ch t c. 6. B nh truy n qua th c ph m là b nh do ăn, u ng th c phNm b nhi m tác nhân gây b nh. 7. Ph gia th c ph m là ch t có ho c không có giá tr dinh dư ng ư c b sung vào thành ph n th c phNm trong quá trình ch bi n, x lý, bao gói, v n chuy n th c phNm nh m gi nguyên ho c c i thi n c tính nào ó c a th c phNm. 8. Ch t h tr ch bi n th c ph m là ch t ư c s d ng trong quá trình ch bi n nguyên li u th c phNm ho c thành ph n th c phNm nh m hoàn thi n công ngh x lý, ch bi n th c phNm. 9. Vi ch t dinh dư ng là vitamin, ch t khoáng có hàm lư ng th p c n thi t cho s tăng trư ng, phát tri n và duy trì s s ng c a cơ th con ngư i. 10. Th c ph m ch c năng là th c phNm dùng h tr ho t ng c a các b ph n trong cơ th , có tác ng dinh dư ng, t o cho cơ th tình tr ng tho i mái và gi m b t nguy cơ gây b nh. 11. Th c ph m có nguy cơ cao là th c phNm có nhi u kh năng b các tác nhân sinh h c, hóa h c, lý h c xâm nh p gây nh hư ng n s c kh e c a ngư i tiêu dùng. 12. Th c ph m ư c b o qu n b ng phương pháp chi u x là th c phNm ã ư c chi u x b ng các ngu n có ho t tính phóng x b o qu n và ngăn ng a s bi n ch t c a th c phNm. 13. Gen là m t o n trên phân t nhi m s c th có vai trò xác nh tính di truy n c a sinh v t 14. Th c ph m có gen ã b bi n i là th c phNm có ngu n g c t sinh v t có gen ã b bi n i do s d ng công ngh gen. i u 4. 1. Kinh doanh th c phNm là kinh doanh có i u ki n. 2. T ch c, h gia ình, cá nhân s n xu t, kinh doanh th c phNm ph i ch u trách nhi m v v sinh an toàn th c phNm do mình s n xu t, kinh doanh. i u 5. 1. Nhà nư c có chính sách và bi n pháp b o m v sinh an toàn th c phNm nham b o v tính m ng, s c kh e c a con ngư i.
 3. 2. Nhà nư c khuy n khích t ch c, h gia ình, cá nhân Vi t Nam, t ch c, cá nhân nư c ngoài s n xu t, kinh doanh th c phNm trên lãnh th Vi t Nam áp d ng các h th ng qu n lý ch t lư ng tiên ti n nh m b o m v sinh an toàn th c phNm. 3. Nhà nư c t o i u ki n m r ng h p tác qu c t trong lĩnh v c b o m v sinh an toàn th c phNm. i u 6. M t tr n T qu c Vi t Nam và các t ch c thành viên trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m tuyên truy n, v n ng nhân dân th c hi n và giám sát vi c thi hành pháp lu t v v sinh an toàn th c phNm. i u 7. Ngư i tiêu dùng có quy n ư c thông tin v v sinh an toàn th c phNm và l a ch n, s d ng th c phNm thích h p; có trách nhi m th c hi n v sinh an toàn th c phNm, t b o v mình trong tiêu dùng th c phNm, th c hi n y các hư ng d n v v sinh an toàn th c phNm; t giác khai báo ng c th c phNm và b nh truy n qua th c phNm; khi u n i, t cáo, phát hi n v các hành vi vi ph m pháp lu t v v sinh an toàn th c phNm b o v s c kh e cho mình và c ng ng. i u 8. Nghiêm c m các hành vi sau ây: 1. Tr ng tr t, chăn nuôi, thu hái, ánh b t, sơ ch , ch bi n, bao gói, b o qu n, v n chuy n, buôn bán th c phNm trái v i quy nh c a pháp lu t; 2. S n xu t, kinh doanh: a) Th c phNm ã b thiu, th i, bi n ch t, nhi m bNn có th gây h i cho tính m ng, s c kh e c a con ngư i; b) Th c phNm có ch a ch t c ho c nhi m ch t c; c) Th c phNm có ký sinh trùng gây b nh, vi sinh v t gây b nh ho c vi sinh v t vư t quá m c quy nh; d) Th t ho c s n phNm ch bi n t th t chưa qua ki m tra thú y ho c ki m tra không t yêu c u; ) Gia súc, gia c m, th y s n ch t do b b nh, b ng c ho c ch t không rõ nguyên nhân; s n phNm ch bi n t gia s c, gia c m, th y s n ch t do b b nh, b ng c ho c ch t không rõ nguyên nhân; e) Th c phNm nhi m bNn do bao gói, ch a ng không s ch, b v , rách trong quá trình v n chuy n; g) Th c phNm quá h n s d ng; 3. S n xu t, kinh doanh ng v t, th c v t có ch a m m b nh có th lây truy n sang ngư i, ng v t, th c v t; 4. S n xu t, kinh doanh th c phNm t nguyên li u không ph i là th c phNm ho c hóa ch t ngoài Danh m c ư c phép s d ng;
 4. 5. S n xu t, kinh doanh ph gia th c phNm, ch t h tr ch bi n th c phNm, vi ch t dinh dư ng, th c phNm ch c năng, th c phNm có nguy cơ cao, th c phNm ư c b o qu n b ng phương pháp chi u x , th c phNm có gen ã b bi n i chưa ư c cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n cho phép; 6. S d ng phương ti n b ô nhi m, phương ti n ã v n chuy n ch t ch i v n chuy n th c phNm; 7. Thông tin, qu ng cáo, ghi nhãn hàng hóa sai s th t ho c có hành vi gian d i khác v v sinh an toàn th c phNm. Chương 2: S N XU T, KINH DOANH TH C PH M M C 1. S N XU T, KINH DOANH TH C PH M TƯƠI, S NG i u 9. T ch c, h gia ình, cá nhân s n xu t kinh doanh th c phNm tươi, s ng ph i b o m nơi nuôi, tr ng, buôn bán th c phNm không b ô nhi m b i môi trư ng xung quanh và ph i cách bi t v i khu v c có kh năng gây ô nhi m môi trư ng, gây nhi m bNn th c phNm. i u 10. T ch c, h gia ình, cá nhân s n xu t kinh doanh th c phNm tươi, s ng ph i th c hi n các bi n pháp x lý ch t th i theo quy nh c a pháp lu t v b o v môi trư ng. i u 11. Vi c s d ng phân bón, th c ăn chăn nuôi, thu c b o v th c v t, thu c thú y, ch t b o qu n th c phNm, ch t kích thích tăng trư ng, ch t tăng tr ng, ch t phát d c và các ch t khác có liên quan n v sinh an toàn th c phNm ph i theo úng quy nh c a pháp lu t. i u 12. T ch c, h gia ình, cá nhân s n xu t, kinh doanh th c phNm tươi, s ng có trách nhi m: 1. B o m th c phNm do mình s n xu t, kinh doanh không b ô nhi m, ư c b o qu n nơi s ch s , cách ly v i nơi b o qu n hóa ch t, c bi t a hóa ch t c h i và các ngu n gây b nh khác; 2. Ch u trách nhi m v xu t x th c phNm do mình s n xu t, kinh doanh. M C 2. CH BI N TH C PH M i u 13. 1. Nơi ch bi n th c phNm c a t ch c, h gia ình, cá nhân ph i ư c t trong khu v c có i u ki n b o m v sinh an toàn th c phNm. 2. Nơi ch bi n th c phNm ph i ư c thi t k , xây d ng, l p t, v n hành b o m yêu c u v sinh an toàn th c phNm.
 5. i u 14. 1. Vi c s d ng nguyên li u ch bi n th c phNm ph i b o m v sinh an toàn theo quy nh c a pháp lu t. 2. Cơ s ch bi n th c phNm ph i th c hi n m i bi n pháp th c phNm không b nhi m bNn, nhi m m m b nh có th lây truy n sang ngư i, ng v t, th c v t. 3. Cơ s ch bi n th c phNm ph i b o m quy trình ch bi n phù h p v i quy nh c a pháp lu t v v sinh an toàn th c phNm. i u 15. 1. Cơ s ch bi n th c phNm ch ư c phép s d ng ph gia th c phNm, ch t h tr ch bi n th c phNm, vi ch t dinh dư ng trong Danh m c ư c phép s d ng và s d ng úng li u lư ng, gi i h n quy nh. 2. B Y t quy nh Danh m c ph gia th c phNm, ch t h tr ch bi n th c phNm, vi ch t dinh dư ng ư c phép s d ng và li u lư ng, gi i h n s d ng. i u 16. T ch c, h gia ình, cá nhân trong quá trình ch bi n th c phNm có trách nhi m: 1. S d ng thi t b , d ng c có b m t ti p xúc tr c ti p v i th c phNm ư c ch t o b ng v t li u b o m yêu c u v sinh an toàn th c phNm; 2. S d ng ch a ng, bao gói, d ng c , thi t b b o m yêu c u v sinh an toàn, không gây ô nhi m th c phNm; 3. S d ng nư c ch bi n th c phNm t tiêu chuNn quy nh; 4. Dùng ch t tNy r a, ch t di t khuNn, ch t tiêu c an toàn không nh hư ng x u n s c kh e, tính m ng c a con ngư i và không gây ô nhi m môi trư ng. M C 3 . B O QU N, V N CHUY N TH C PH M i u 17. 1. Bao bì th c phNm ph i b o m yêu c u v sinh an toàn th c phNm, b o v th c phNm không b ô nhi m và b o m ch t lư ng th c phNm trong th i h n b o qu n, sư d ng và thu n l i cho vi c ghi nhãn. 2. Bao bì ti p xúc tr c ti p v i th c phNm ph i ư c th nghi m, ki m nghi m v v sinh an toàn th c phNm. i u 18. 1. T ch c, h gia ình, cá nhân s n xu t, kinh doanh th c phNm ph i áp d ng phương pháp b o qu n th c phNm thích h p b o m th c phNm không b hư h ng,
 6. bi n ch t, gi ư c ch t lư ng, mùi v và không làm tăng thêm các ch t ô nhi m vào th c phNm. 2. Cơ quan qu n lý nhà nư c v v sinh an toàn th c phNm hư ng d n phương pháp b o qu n th c phNm, quy nh li u lư ng ch t b o qu n th c phNm và th i gian b o qu n cho t ng lo i th c phNm. i u 19. 1. Th c phNm ư c b o qu n b ng phương pháp thi u x lưu hành trên lãnh th Vi t Nam ph i ghi trên nhãn b ng ti ng Vi t là th c phNm ư c b o qu n b ng phương pháp chi u x ho c b ng ký hi u qu c t và ph i ư c cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n v v sinh an toàn th c phNm cho phép lưu hành. 2. T ch c, h gia ình, cá nhân ch ư c kinh doanh th c phNm ư c b o qu n b ng phương pháp chi u x thu c Danh m c th c phNm ư c b o qu n b ng phương pháp chi u x và trong gi i h n li u chi u x theo quy nh c a pháp lu t: B Y t quy nh Danh m c th c phNm ư c b o qu n b ng phương pháp chi u x . i u 20. 1. Th c phNm có gen ã b bi n i ho c nguyên li u th c phNm có gen dã b bi n i ph i ghi trên nhãn b ng ti ng Vi t là th c phNm có gen ã b ben i. 2. Chính ph quy nh c th vi c qu n lý và s d ng th c phNm có gen ã b bi n i. i u 21. T ch c, h gia ình, cá nhân trong quá trình v n chuy n th c phNm ph i b o qu n th c phNm và các thành ph n c a th c phNm không b ô nhi m do các tác nhân sinh h c, hóa h c, lý h c không ư c phép có trong th c phNm, gi ư c ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm n ngư i tiêu dùng. i u 22. Phương ti n s d ng v n chuy n th c phNm ph i b o m các i u ki n sau ây: 1. ư c ch t o b ng v t li u không làm ô nhi m th c phNm ho c bao gói th c phNm; 2. D dàng tNy r a s ch; 3. D dàng phân bi t các lo i th c phNm khác nhau; 4. Ch ng ư c s ô nhi m, k c khói, b i và lây nhi m gi a các th c phNm v i nhau; 5. Duy trì, ki m soát ư c các i u ki n b o m v sinh an toàn th c phNm trong quá trình v n chuy n. M C 4. NH P KH U, XU T KH U TH C PH M i u 23. T ch c, h gia ình, cá nhân nh p khNu, xu t khNu th c phNm, ph gia th c phNm, ch t h tr ch bi n th c phNm, vì ch t dinh dư ng, th c phNm ch c năng, th c
 7. phNm có nguy cơ cao, th c phNm ư c b o qu n b ng phương pháp chi u x , th c phNm có gen ã b bi n i ph i ch u trách nhi m v v sinh an toàn th c phNm do mình nh p khNu, xu t khNu; khi nh p khNu ph i tuân theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam; khi xu t khNu ph i tuân theo quy nh c a Pháp l nh này và quy nh c a pháp lu t nư c nh p khNu i u 24. 1. T ch c, h gia ình, cá nhân nh p khNu, xu t khNu th c phNm ph i có gi y xác nh n ã ki m tra t yêu c u v sinh an toàn th c phNm c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n. 2. Cơ quan nhà nư c có thNm quy n th c hi n ki m tra v sinh an toàn th c phNm nh p khNu, xu t khNu ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v k t qu ki m tra v sinh an toàn th c phNm c a mình. Chính ph quy nh th t c ki m tra v sinh an toàn th c phNm nh p khNu, xu t khNu. i u 25. 1. Th c phNm nh p khNu, xu t khNu ã ư c xác nh n t yêu c u v sinh an toàn th c phNm do t ch c có thNm quy n c a nư c ký k t i u ư c qu c t th a nh n l n nhau v i Vi t Nam trong ho t ng ch ng nh n ch t lư ng, công nh n h th ng qu n lý ch t lư ng có th b ki m tra n u phát hi n th y có d u hi u vi ph m các quy nh c a pháp lu t Vi t Nam v v sinh an toàn th c phNm. 2. Th c phNm nh p khNu, xu t khNu ã ư c ch ng nh n phù h p tiêu chuNn, th c phNm c a t ch c, cá nhân s n xu t, kinh doanh ã ư c ch ng nh n có h th ng qu n lý ch t lư ng v sinh an toàn th c phNm phù h p v i Tiêu chuNn Vi t Nam ho c tiêu chuNn nư c ngoài, tiêu chuNn qu c t áp d ng t i Vi t Nam có th ư c gi m s l n ki m tra v v sinh an toàn th c phNm. i u 26. 1. Th c phNm nh p khNu không t yêu c u v sinh an toàn th c phNm có th b thu h i, tái ch , chuy n m c ích s d ng, tiêu h y ho c tái xu t theo quy t nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n; t ch c, h gia ình, cá nhân ph i ch u m i chi phí cho vi c x lý th c phNm mà mình nh p khNu không t yêu c u. 2. Th c phNm xu t khNu không t yêu c u v sinh an toàn th c phNm có th b tái ch , chuy n m c ích s d ng ho c tiêu h y theo quy t nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n; t ch c, h gia ình, cá nhân ph i ch u m i chi phí cho vi c x lý th c phNm mà mình xu t khNu không t yêu c u i u 27. Th c phNm mang theo ngư i nh p c nh, xu t c nh, quá c nh tiêu dùng cá nhân; th c phNm dùng cho nhân viên, hành khách trên phương ti n giao thông nh p c nh, xu t c nh, quá c nh Vi t Nam; th c phNm là hàng hóa quá c nh Vi t Nam ph i b o m yêu c u v sinh an toàn th c phNm theo quy nh c a Pháp l nh này và các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan.
 8. M C 5. I U KI N S N XU T, KINH DOANH TH C PH M i u 28. 1. T ch c, h gia ình, cá nhân s n xu t, kinh doanh th c phNm ph i th c hi n các i u ki n v sinh an toàn th c phNm theo quy nh t i các M c 1, 2, 3 và 4 c a Chương này. 2. T ch c, h gia ình, cá nhân s n xu t, kinh doanh th c phNm có nguy cơ cao ph i ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n c p gi y ch ng nh n i u ki n v sinh an toàn th c phNm. Chính ph quy nh Danh m c th c phNm có nguy cơ cao, thNm quy n và th t c c p gi y ch ng nh n i u ki n v sinh an toàn th c phNm. i u 29. 1. Ngư i tr c ti p s n xu t, kinh doanh th c phNm ph i t tiêu chuNn s c kh e, không m c các b nh truy n nhi m và có ki n th c v v sinh an toàn th c phNm. 2. B Y t quy nh tiêu chuNn s c kh e, yêu c u ki n th c v v sinh an toàn th c phNm i v i ngư i tr c ti p s n xu t, kinh doanh th c phNm phù h p v i t ng ngành, ngh s n xu t, kinh doanh. i u 30. 1. T ch c, h gia ình, cá nhân s n xu t, kinh doanh th c phNm có trách nhi m b o m tiêu chuNn s c kh e c a nh ng ngư i tr c ti p s n xu t, kinh doanh t i cơ s c a mình theo quy nh c a pháp lu t. 2. B Y t quy nh vi c ki m tra s c kh e i v i ngư i làm vi c t i cơ sơ s n xu t, kinh doanh th c phNm. M C 6. CÔNG B TIÊU CHU N V SINH AN TOÀN TH C PH M i u 31. T ch c, h gia ình, cá nhân ch ư c s n xu t, kinh doanh th c phNm b o m tiêu chuNn v sinh an toàn th c phNm. i u 32. Cơ quan nhà nư c có thNm quy n ban hành tiêu chuNn v sinh an toàn th c phNm, phương pháp ki m nghi m, quy nh v qu n lý v sinh an toàn th c phNm i v i th c phNm, ph gia th c phNm, ch t h tr ch bi n th c phNm, vi ch t dinh dư ng, th c phNm ch c năng, th c phNm có nguy cơ cao, th c phNm ư c b o qu n b ng phương pháp chi u x , th c phNm có gen ã b bi n i, ch a ng, v t li u làm bao gói th c phNm, d ng c , thi t b dùng trong s n xu t, kinh doanh th c phNm. i u 33. 1. T ch c, cá nhân s n xu t, kinh doanh th c phNm có ăng ký kinh doanh ph i công b vi c áp d ng Tiêu chuNn Vi t Nam ho c tiêu chuNn ngành theo quy nh c a pháp
 9. lu t; trư ng h p công b tiêu chuNn cơ s thì tiêu chuNn ó không ư c th p hơn Tiêu chuNn ngành, Tiêu chuNn Vi t Nam. 2. T ch c, cá nhân s n xu t, kinh doanh th c phNm có ăng ký kinh doanh ph i th c hi n úng theo tiêu chuNn mà mình ã công b và các quy nh v v sinh an toàn th c phNm do cơ quan nhà nư c có thNm quy n ban hành; thư ng xuyên ki m tra và ch u trách nhi m v v sinh an toàn th c phNm i v i th c phNm do mình s n xu t, kinh doanh. 3. T ch c, h gia ình, cá nhân s n xu t, kinh doanh th c phNm không có ăng ký kinh doanh ph i th c hi n úng các quy nh c a pháp lu t v v sinh an toàn th c phNm, ch u trách nhi m v v sinh an toàn th c phNm i v i th c phNm do mình s n xu t, kinh doanh. M C 7. QU NG CÁ O, GHI NHÃN TH C PH M i u 34. 1. Vi c qu ng cáo v th c phNm, ph gia th c phNm, ch t h tr ch bi n th c phNm, vi ch t dinh dư ng, th c phNm ch c năng, th c phNm có nguy cơ cao, th c phNm ư c b o qu n b ng phương pháp chi u x , th c phNm có gen ã b bi n i và các v n liên quan n th c phNm ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v qu ng cáo. Ngư i qu ng cáo ph i ch u trách nhi m v n i dung qu ng cáo c a mình. 2. N i dung qu ng cáo v th c phNm, ph gia th c phNm, ch t h tr ch bi n th c phNm, vi ch t dinh dư ng, th c phNm ch c năng, th c phNm có nguy cơ cao, th c phNm ư c b o qu n b ng phương pháp chi u x , th c phNm có gen ã b bi n i và các v n liên quan n th c phNm ph i b o m trung th c, chính xác, rõ ràng, không gây thi t h i cho ngư i s n xu t, kinh doanh và ngư i tiêu dùng. i u 35. 1. Th c phNm óng gói s n ph i ư c ghi nhãn th c phNm th c phNm ph i ghi y , chính xác, rõ ràng, trung th c v thành ph n th c phNm và các n i dung khác theo quy nh c a pháp lu t; không ư c ghi trên nhãn th c phNm dư i b t kỳ hình th c nào v th c phNm có công hi u thay th thu c ch a b nh. 2. T ch c, cá nhân s n xu t, kinh doanh th c phNm óng gói s n trên lãnh th Vi t Nam ph i ghi nhãn th c phNm trư c khi xu t xư ng th c phNm. 3. Nhãn th c phNm ph i có các n i dung cơ b n sau ây: a) Tên th c phNm; b) Tên, a ch cơ s s n xu t th c phNm; c) nh lư ng c a th c phNm; d) Thành ph n c u t o c a th c phNm;
 10. ) Ch tiêu ch t lư ng ch y u c a th c phNm; e) Ngày s n xu t, th i h n s d ng, th i h n b o qu n th c phNm; g) Hư ng d n b o qu n, hư ng d n s d ng th c phNm; h) Xu t x c a th c phNm. Chương 3: PHÒNG NG A, KH C PH C NG C TH C PH M VÀ B NH TRUY N QUA TH C PH M i u 36. Các bi n pháp phòng ng a ng c th c phNm và b nh truy n qua th c phNm bao gôm: 1. B o m v sinh an toàn trong quá trình s n xu t, kinh doanh và tiêu dùng th c phNm;. 2. Giáo d c, tuyên truy n, ph bi n ki n th c và th c hành v v sinh an toàn th c phNm cho ngư i s n xu t, kinh doanh và ngư i tiêu dùng; 3. Ki m tra, thanh tra v sinh an toàn th c phNm trong s n xu t, kinh doanh th c phNm; 4. Phân tích nguy cơ ô nhi m th c phNm; 5. i u tra, kh o sát và lưu tr các s li u v v sinh an toàn th c phNm; 6. Lưu m u th c phNm theo quy nh c a pháp lu t i u 37. Các bi n pháp kh c ph c ng c th c phNm và b nh truy n qua th c phNm bao g m: a) Phát hi n, t ch c i u tr k p th i cho ngư i b ng c th c phNm và b nh truy n qua th c phNm; b) ình ch s n xu t, kinh doanh, s d ng th c phNm b nhi m c; c) Thu h i th c phNm ã s n xu t và ang lưu thông trên th trư ng b nhi m c; d) Thông báo k p th i cho ngư i tiêu dùng v tình tr ng ng c th c phNm ho c b nh truy n qua th c phNm, th c phNm ang lưu thông trên th trư ng b nhi m c; ) K p th i i u tra xác nh nguyên nhân gây ng c th c phNm ho c b nh truy n qua th c phNm; e) Th c hi n các bi n pháp phòng ng a vi c lan truy n b nh d ch do ng c th c phNm ho c b nh truy n qua th c phNm.
 11. 2. Chính ph phân công c th trách nhi m c a các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph trong vi c phòng ng a, kh c ph c ng c th c phNm và b nh truy n qua th c phNm. i u 38. 1. T ch c, h gia ình, cá nhân s n xu t, kinh doanh, s d ng th c phNm có trách nhi m ch ng phòng ng a và k p th i kh c ph c ng c th c phNm và b nh truy n qua th c phNm. 2. T ch c, h gia ình, cá nhân s n xu t, kinh doanh, s d ng th c phNm gây ra ng c th c phNm ho c b nh truy n qua th c phNm có trách nhi m áp d ng ngay các bi n pháp kh c ph c h u qu , ng th i ph i báo cáo ngay v i U ban nhân dân a phương ho c cơ quan qu n lý nhà nư c v v sinh an toàn th c phNm nơi g n nh t và ph i ch u m i chi phí cho vi c kh c ph c ng c th c phNm ho c b nh truy n qua th c phNm theo quy nh c a pháp lu t. i u 39. T ch c, cá nhân phát hi n d u hi u ng c th c phNm ho c b nh truy n qua th c phNm có trách nhi m thông báo ngay cho cơ s y t ho c U ban nhân dân a phương nơi g n nh t có bi n pháp phòng ng a, kh c ph c k p th i i u 40. U ban nhân dân các c p có trách nhi m th c hi n các bi n pháp phòng ng a ng c th c phNm ho c b nh truy n qua th c phNm a phương; trư ng h p x y ra ng c th c phNm ho c b nh truy n qua th c phNm thì ph i th c hi n ngay các bi n pháp c n thi t khác ph c h u qu , ngăn ng a lây lan; ng th i báo cáo v i cơ quan nhà nư c c p trên tr c ti p, cơ quan qu n lý nhà nư c v v sinh an toàn th c phNm có thNm quy n và thông báo cho U ban nhân dân a phương nơi có kh năng b lây lan. y ban nhân dân a phương nơi có kh năng b lây lan ng c th c phNm ho c b nh truy n qua th c phNm có trách nhi m thông báo cho nhân dân a phương bi t phòng và th c hi n các bi n pháp ph i h p kh c ph c h u qu , ngăn ng a lây lan. i u 41. 1. Trư ng h p U ban nhân dân a phương nơi x y ra ng c th c phNm ho c b nh truy n qua th c phNm không kh năng kh c ph c h u qu , ngăn ng a lây lan thì ph i ngh cơ quan nhà nư c c p trên tr c ti p ho c cơ quan qu n lý nhà nư c v v sinh an toàn th c phNm có thNm quy n gi i quy t ho c h tr gi i quy t. 2. Trư ng h p b nh truy n qua th c phNm t o thành d ch b nh nguy hi m lây lan trên quy mô r ng, e d a nghiêm tr ng n tính m ng, s c kh e c a con ngư i thì ph i th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v tình tr ng khNn c p. Chương 4: QU N LÝ NHÀ NƯ C V V SINH AN TOÀN TH C PH M i u 42. N i dung qu n lý nhà nư c v v sinh an toàn th c phNm bao g m:
 12. 1. Xây d ng và t ch c th c hi n chi n lư c, chính sách, quy ho ch, k ho ch v v sinh an toàn th c phNm; 2. Ban hành và t ch c th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t v v sinh an toàn th c phNm, các quy nh và tiêu chuNn v v sinh an toàn th c phNm; 3. Xây d ng và t ch c th c hi n k ho ch phòng ng a, kh c ph c ng c th c phNm và b nh truy n qua th c phNm; 4. Qu n lý h th ng ki m nghi m, th nghi m v v sinh an toàn th c phNm; 5. Qu n lý vi c công b tiêu chuNn v sinh an toàn th c phNm, ch ng nh n i u ki n v sinh an toàn th c phNm; 6. T ch c nghiên c u khoa h c và công ngh trong lĩnh v c v sinh an toàn th c phNm; 7. ào t o, b i dư ng nghi p v v v sinh an toàn th c phNm; 8. T ch c công tác thông tin, tuyên truy n, ph bi n ki n th c và pháp lu t v v sinh an toàn th c phNm; 9. H p tác qu c t v v sinh an toàn th c phNm; 10. Thanh tra, ki m tra, gi i quy t khi u n i, t cáo và x lý các vi ph m pháp lu t v v sinh an toàn th c phNm. i u 43. 1. Chính ph th ng nh t qu n lý nhà nư c v v sinh an toàn th c phNm. 2. B Y t ch u trách nhi m trư c Chính ph th c hi n qu n lý nhà nư c v v sinh an toàn th c phNm. 3. Các B , ngành trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m ph i h p v i B Y t th c hi n qu n lý nhà nư c v v sinh an toàn th c phNm trong lĩnh v c ư c phân công ph trách theo các nguyên t c sau ây: a) Vi c qu n lý nhà nư c v v sinh an toàn th c phNm trong quá trình s n xu t do các B , ngành qu n lý chuyên ngành ch trì ph i h p v i B Y t , các B , ngành có liên quan th c hi n; b) Vi c qu n lý nhà nư c v v sinh an toàn th c phNm trong quá trình lưu thông do B Y t ch trì ph i h p v i các B , ngành có liên quan th c hi n. 4. U ban nhân dân các c p trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình th c hi n qu n lý nhà nư c v v sinh an toàn th c phNm t i a phương. Chương 5:
 13. KI M TRA, THANH TRA V V SINH AN TOÀN TH C PH M i u 44. 1. Trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình, cơ quan qu n lý nhà nư c v v sinh an toàn th c phNm có trách nhi m ki m tra vi c th c hi n các quy nh c a pháp lu t v v sinh an toàn th c phNm. 2. Chính ph quy nh c th v vi c ki m tra v sinh an toàn th c phNm trong s n xu t, kinh doanh. i u 45. 1. Vi c thanh tra v v sinh an toàn th c phNm do thanh tra chuyên ngành v v sinh an toàn th c phNm th c hi n. 2. T ch c và ho t ng c a thanh tra chuyên ngành v v sinh an toàn th c phNm do Chính ph quy nh. i u 46. Thanh tra chuyên ngành v v sinh an toàn th c phNm có nhi m v : 1. Thanh tra vi c ch p hành các quy nh c a pháp lu t v v sinh an toàn th c phNm c a t ch c, cá nhân s n xu t, kinh doanh th c phNm; 2. Thanh tra vi c th c hi n các tiêu chuNn v v sinh an toàn th c phNm; xác minh, k t lu n, ki n ngh c p có thNm quy n x lý vi ph m pháp lu t v v sinh an toàn th c phNm; 3. xu t, tham gia xây d ng các văn b n quy ph m pháp lu t v v sinh an toàn th c phNm. i u 47. Trong quá trình thanh tra, oàn thanh tra ho c thanh tra viên có các quy n và trách nhi m sau ây: 1. Yêu c u t ch c, cá nhân có liên quan cung c p thông tin, tư li u và tr l i nh ng v n c n thi t ph c v công tác thanh tra; yêu c u i tư ng thanh tra cung c p tài li u, báo cáo v nh ng v n liên quan n n i dung thanh tra; trư ng h p c n thi t ư c l y m u xét nghi m, niêm phong tài li u, tang v t có liên quan n n i dung thanh tra, l p biên b n v các vi ph m v sinh an toàn th c phNm theo quy nh c a pháp lu t; 2. Yêu c u giám nh, k t lu n nh ng v n c n thi t ph c v công tác thanh tra; 3. ình ch hành vi vi ph m các quy nh v v sinh an toàn th c phNm gây nguy h i ho c có nguy cơ gây nguy h i n tính m ng, s c kh e c a con ngư i và nh ng hành vi khác gây thi t h i n l i ích c a Nhà nư c, quy n và l i ích h p pháp c a t ch c, cá nhân; 4. X lý theo thNm quy n ho c ki n ngh cơ quan nhà nư c có thNm quy n x lý vi ph m pháp lu t v v sinh an toàn th c phNm theo quy nh c a pháp lu t;
 14. 5. Ch u trách nhi m trư c pháp lu t v k t lu n, bi n pháp x lý ho c quy t nh thanh tra c a mình; 6. Các quy n và trách nhi m khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 48. 1. T ch c, h gia ình, cá nhân s n xu t, kinh doanh th c phNm có trách nhi m t o i u ki n cho oàn thanh tra và thanh tra viên th c hi n nhi m v thanh tra v v sinh an toàn th c phNm; 2. T ch c, h gia ình, cá nhân là i tư ng thanh tra ph i ch p hành quy t nh c a oàn thanh tra ho c thanh tra viên v v sinh an toàn th c phNm. i u 49. 1. T ch c, h gia ình, cá nhân có quy n khi u n i, kh i ki n i v i quy t nh hành chính, hành vi hành chính c a cơ quan, t ch c, cá nhân có thNm quy n trong vi c thi hành pháp lu t v v sinh an toàn th c phNm. 2. Cá nhân có quy n t cáo hành vi vi ph m pháp lu t v v sinh an toàn th c phNm v i cơ quan, t ch c, cá nhân có thNm quy n. ThNm quy n, th t c gi i quy t khi u n i, t cáo và th t c kh i ki n quy nh t i kho n 1 và kho n 2 i u này ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t. Chương 6: KHEN THƯ NG VÀ X Lý VI PH M i u 50. T ch c, h gia ình, cá nhân có thành tích trong ho t ng b o m v sinh an toàn th c phNm ho c có công phát hi n vi ph m pháp lu t v v sinh an toàn th c phNm thì ư c khen thư ng theo quy nh c a pháp lu t. i u 51. T ch c, cá nhân s n xu t, kinh doanh th c phNm có hành vi vi ph m quy nh c a Pháp l nh này ho c các quy nh khác c a pháp lu t v v sinh an toàn th c phNm thì tùy theo tính ch t, m c vi ph m mà b x ph t hành chính ho c b truy c u trách nhi m hình s ; n u gây thi t h i thì ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t. i u 52. Ngư i l i d ng ch c v , quy n h n vi ph m quy nh c a Pháp l nh này ho c các quy nh khác c a pháp lu t v v sinh an toàn th c phNm thì tùy theo tính ch t, m c vi ph m mà b x lý k lu t ho c b truy c u trách nhi m hình s ; n u gây thi t h i thì ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t. Chương 7: I U KHO N THI HÀNH i u 53. Pháp l nh này có hi u l c thi hành t ngày 01 tháng 11 năm 2003.
 15. Nh ng quy nh trư c ây trái v i Pháp l nh này u bãi b . i u 54. Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Pháp l nh này./. Y BAN THƯ NG V QU C H I CH TNCH Nguy n Văn An
Đồng bộ tài khoản