Pháp lệnh số 16-LCT/HĐNN7

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
57
lượt xem
1
download

Pháp lệnh số 16-LCT/HĐNN7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Pháp lệnh số 16-LCT/HĐNN7 về việc quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước để tặng các nghệ sĩ, nhà giáo, thày thuốc do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Pháp lệnh số 16-LCT/HĐNN7

  1. H I NG NHÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 16-LCT/H NN7 Hà N i, ngày 30 tháng 05 năm 1985 PHÁP L NH C AH I NG NHÀ NƯ C S 16-LCT/H NN7 NGÀY 30/05/1985 QUY NNH DANH HI U VINH D NHÀ NƯ C T NG CÁC NGH SĨ, NHÀ GIÁO, TH Y THU C Căn c vào i u 100 c a Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam; ghi nh n công lao, cao v trí xã h i và ng viên, khuy n khích nh ng ngư i ho t ng trong lĩnh v c văn hoá, ngh thu t,giáo d c và y t ; Theo ngh c a H i ng b trư ng; Pháp l nh này quy nh danh hi u vinh d Nhà nư c t ng các ngh sĩ, nhà giáo, th y thu c. i u1 Quy nh các danh hi u vinh d Nhà nư c: "Ngh sĩ nhân dân", "Ngh sĩ ưu tú", "Nhà giáo nhân dân", "Nhà giáo ưu tú" và "Th y thu c nhân dân", "Th y thu c ưu tú". i u2 Danh hi u: "Ngh sĩ nhân dân" và "Ngh sĩ ưu tú" t ng nh ng ngư i ho t ng bi u di n ngh thu t (k c o di n, quay phim v.v.) t ư c nh ng tiêu chuNn sau ây: a) Danh hi u "Ngh sĩ nhân dân" t ng nh ng ngh sĩ trung thành v i T qu c, v i ch nghĩa xã h i, có tài năng xu t s c, có c ng hi n nhi u cho s nghi p cách m ng Vi t Nam. b) Danh hi u "Ngh sĩ ưu tú" t ng nh ng ngh sĩ trung thành v i T qu c, v i ch nghĩa xã h i, có tài năng ngh thu t, có tinh th n ph c v nhân dân. i u3 Danh hi u "Nhà giáo nhân dân" và "Nhà giáo ưu tú" t ng nh ng giáo viên ph thông, cô nuôi d y tr t ư c nh ng tiêu chuNn sau ây: a) Danh hi u "Nhà giáo nhân dân" t ng nh ng giáo viên ph thông, cô nuôi d y tr trung thành v i T qu c, v i ch nghĩa xã h i, tha thi t yêu ngh , thương yêu h c sinh, có o c gương m u, có tài năng sư ph m xu t s c, có nhi u công lao l n trong s nghi p giáo d c, có nh hư ng r ng rãi trong ngành và trong xã h i, ư c h c sinh, ng nghi p và nhân dân kính tr ng.
  2. b) Danh hi u "Nhà giáo ưu tú" t ng nh ng giáo viên ph thông, cô nuôi d y tr trung thành v i T qu c, v i ch nghĩa xã h i, yêu ngh , thương yêu h c sinh, có o c gương m u, có tài năng sư ph m, có nhi u công lao trong s nghi p giáo d c, ư c h c sinh, ng nghi p và nhân dân tín nhi m. i u4 Danh hi u "Th y thu c nhân dân" và "Th y thu c ưu tú" t ng nh ng bác sĩ, y sĩ, th y thu c y h c dân t c t ư c nh ng tiêu chuNn sau ây: a) Danh hi u "Th y thu c nhân dân" t ng nh ng th y thu c trung thành v i T qu c, v i ch nghĩa xã h i, có phNm ch t o c t t, h t lòng thương yêu ngư i b nh, có tài năng và có nhi u thành tích xu t s c trong phòng b nh, ch a b nh, phát tri n khoa h c k thu t v y t , có nhi u c ng hi n cho s nghi p b o v và nâng cao s c kho c a nhân dân, có nh hư ng r ng rãi trong nhân dân, ư c ngư i b nh và ng nghi p tin c y, kính tr ng. b) Danh hi u "Th y thu c ưu tú" t ng nh ng th y thu c trung thành v i T qu c, v i ch nghĩa xã h i, có phNm ch t o c t t, h t lòng thương yêu ngư i b nh, có tài năng, có nhi u thành tích xu t s c trong ngh , ư c nhân dân, ngư i b nh và ng nghi p tín nhi m. i u5 Danh hi u "Ngh sĩ nhân dân" và "Ngh sĩ ưu tú" ư c xét và công b hai năm m t l n vào d p Qu c khánh 2-9. Danh hi u "Nhà giáo nhân dân và "Nhà giáo ưu tú" ư c xét và công b hai năm m t l n vào ngày Nhà giáo Vi t Nam 20-11. Danh hi u: "Th y thu c nhân dân", "Th y thu c ưu tú" ư c xét và công b hai năm m t l n vào ngày Th y thu c Vi t Nam 27-2. Ngư i ư c t ng danh hi u vinh d Nhà nư c ư c c p b ng ch ng nh n, huy hi u và m t s ti n ho c hi n v t. i u6 Vi c công nh n các danh hi u vinh d Nhà nư c nói trên do H i ng Nhà nư c quy t nh, theo ngh c a H i ng b trư ng. i u7 Ngư i ã ư c t ng danh hi u vinh d Nhà nư c, n u t ra không còn x ng áng v i danh hi u y n a, thì H i ng b trư ng xem xét và ngh Ch t ch H i ng Nhà nư c quy t nh xoá b danh hi u ã ư c t ng. i u8 H i ng b trư ng quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh này.
  3. Trư ng Chinh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản