Pháp lệnh số 26-L/CTN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
84
lượt xem
2
download

Pháp lệnh số 26-L/CTN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Pháp lệnh số 26-L/CTN về Hành nghề y dược tư nhân do Uỷ ban thường vụ Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Pháp lệnh số 26-L/CTN

 1. U BAN THƯ NG V QU C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T H I NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 26-L/CTN Hà N i, ngày 30 tháng 9 năm 1993 PHÁP L NH S 26-L/CTN NGÀY 30/09/1993 C A U BAN THƯ NG V QU C H I V HÀNH NGH Y DƯ C TƯ NHÂN CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c vào i u 103 và i u 106 c a Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992; Căn c vào i u 78 c a Lu t T ch c Qu c h i, NAY CÔNG B : Pháp l nh v Hành ngh y, dư c tư nhân ã ư c U ban Thư ng v Qu c h i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam (khoá IX) thông qua ngày 30 tháng 9 năm 1993. PHÁP L NH V HÀNH NGH Y DƯ C TƯ NHÂN b o m an toàn s c kho và t o i u ki n thu n l i cho vi c khám b nh, ch a b nh c a nhân dân; th ng nh t qu n lý và ưa vi c hành ngh y, dư c tư nhân vào ho t ng theo pháp lu t; Căn c vào i u 91 c a Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992; Căn c Lu t b o v s c kho nhân dân; Pháp l nh này quy nh v hành ngh y, dư c tư nhân. Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1: Công dân Vi t Nam có các tiêu chuNn và i u ki n theo quy nh c a Pháp l nh này ư c hành ngh y, dư c tư nhân. i u 2:
 2. 1- Ngư i hành ngh y, dư c tư nhân ph i tuân theo quy nh c a Pháp l nh này và các quy nh khác c a pháp lu t. 2- Quy n và l i ích h p pháp c a ngư i hành ngh y, dư c tư nhân ư c Nhà nư c b oh . i u 3: Nhà nư c th ng nh t qu n lý hành ngh y, dư c tư nhân. i u 4: T ch c và cá nhân nư c ngoài, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài hành ngh y, dư c tư nhân trên lãnh th Vi t Nam ph i ư c B Y t Vi t Nam c p gi y ch ng nh n tiêu chuNn, i u ki n thành l p cơ s hành ngh y, dư c tư nhân và ph i tuân theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam, tr trư ng h p i u ư c qu c t mà C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ký k t ho c tham gia có quy nh khác. Chương 2: HÌNH TH C T CH C, TIÊU CHU N VÀ I U KI N HÀNH NGH Y, DƯ C TƯ NHÂN i u 5: 1- Các hình th c t ch c hành ngh y tư nhân bao g m: - B nh vi n; - Nhà h sinh; - Phòng khám a khoa ho c chuyên khoa; - Phòng răng, làm răng gi ; - Phòng xét nghi m, phòng thăm dò ch c năng; - Phóng chi u ch p X-quang; - Cơ s gi i ph u thNm m ; - Cơ s d ch v i u dư ng ph c h i ch c năng; - Cơ s d ch v y t tiêm, chích, thay băng; - Cơ s d ch v k ho ch hoá gia ình. 2- Các hình th c t ch c hành ngh y h c c truy n dân t c tư nhân bao g m: - B nh vi n y h c c truy n dân t c;
 3. - Phòng chNn tr y h c c truy n dân t c; - Cơ s d ch v i u dư ng và ph c h i ch c năng b ng y h c c truy n dân t c; - Cơ s d ch v y h c c truy n dân t c châm c u, xoa bóp, day b m huy t, xông hơi thu c. 3- Các hình th c t ch c hành ngh dư c tư nhân bao g m: - Nhà thu c tư nhân; - i lý thu c cho doanh nghi p dư c; - Doanh nghi p tư nhân, công ty c phNn, công ty trách nhi m h u h n kinh doanh dư c; - Cơ s kinh doanh thu c y h c c truy n dân t c. i u 6: Tiêu chuNn c a ngư i ăng ký hành ngh y tư nhân: - Có b ng t t nghi p i h c y, trung h c y, sơ h c y, tuỳ theo yêu c u c a t ng lo i hình th c t ch c hành ngh ; - ã qua th c hành t 2 năm n 5 năm các cơ s y tuỳ theo yêu c u c a t ng lo i hình th c t ch c hành ngh ; - Có o c ngh nghi p. i u 7: Tiêu chuNn c a ngư i ăng ký hành ngh y h c c truy n dân t c tư nhân: - Có b ng t t nghi p i h c ho c trung h c y v chuyên khoa y h c c truy n dân t c và ã qua th c hành t 2 năm n 5 năm các cơ s y h c c truy n dân t c tuỳ theo yêu c u c a t ng lo i hình th c t ch c hành ngh . i v i lương y thì ph i có gi y ch ng ch v y h c c truy n dân t c do B Y t ho c S Y t t nh, thành ph tr c thu c trung ương c p; - Có o c ngh nghi p. i u 8: Tiêu chuNn c a ngư i ăng ký hành ngh dư c tư nhân: - Có b ng t t nghi p i h c dư c, trung h c dư c, sơ h c dư c và ã qua th c hành t 2 năm n 5 năm các cơ s dư c tuỳ theoyêu c u c a t ng lo i hình th c t ch c hành ngh . i v i lươngy thì ph i có ch ng ch v y h c c truy n dân t c do B Y t ho c S Y t t nh, thành ph tr c thu c trung ương c p;
 4. - Có o c ngh nghi p. i u 9: 1- Ngư i ang làm vi c trong các cơ s y, dư c c a Nhà nư c ch ư c hành ngh y, dư c tư nhân ngoài gi qu n lý c a cơ quan, n u có tiêu chuNn quy nh t i m t trong các i u 6, 7, 8 c a Pháp l nh này và ph i ư c s ng ý b ng văn b n c a th trư ng cơ quan. 2- Công ch c ang làm vi c trong các cơ s y, dư c c a Nhà nư c, cán b qu n lý doanh nghi p Nhà nư c v dư c không ư c phép thành l p doanh nghi p tư nhân kinh doanh dư c, tham gia thành l p ho c qu n lý b nh vi n tư nhân, công ty kinh doanh dư c. i u 10: Ngư i tiêu chuNn và i u ki n quy nh t i Pháp l nh này ch ư c ăng ký hành ngh t i m t cơ s y, dư c tư nhân trong ph m vi chuyên môn nghi p v ư c ào t o. i u 11: Ngư i ang b k lu t, b x ph t hành chính do vi ph m quy nh v chuyên môn k thu t y, dư c ho c do thi u tinh th n trách nhi m v i ngư i b nh và ngư i ang b truy c u trách nhi m hình s , b k t án tù nhưng chưa ư c xoá án ho c b toà án k t án vì vi ph m nghiêm tr ng quy nh v chuyên môn k thu t y, dư c thì không ư c phép hành ngh y, dư c tư nhân. i u 12: Ngư i hành ngh y tư nhân, hành ngh y h c c truy n dân t c tư nhân ph i có i u ki n v a i m, trang thi t b , d ng c y t và các i u ki n c n thi t khác b o m yêu c u khám b nh, ch a b nh theo quy nh c a pháp lu t. i u 13: Ngư i hành ngh dư c tư nhân ph i có a i m, trang thi t b và các i u ki n c n thi t khác phù h p v i yêu c u kinh doanh dư c theo quy nh c a pháp lu t. i u 14: B Y t quy nh c th tiêu chuNn, i u ki n và ph m vi ho t ng i v i t ng lo i hình th c t ch c hành ngh y, dư c tư nhân. i u 15: Nghiêm c m vi c l i d ng cơ s v t ch t k thu t c a Nhà nư c hành ngh y, dư c tư nhân. i u 16:
 5. Nghiêm c m vi c thuê, mư n b ng, ch ng ch chuyên môn, gi y ch ng nh n hành ngh y, dư c tư nhân. Chương 3: QUY N VÀ NGHĨA V C A NGƯ I HÀNH NGH Y, DƯ C TƯ NHÂN i u 17: 1- Ngư i hành ngh y tư nhân, hành ngh y h c c truy n dân t c tư nhân có quy n: - Ký h p ng h tr chuyên môn k thu t v i các cơ s y t Nhà nư c; - Ký h p ng v i cơ quan b o hi m y t v vi c khám b nh, ch a b nh cho các i tư ng ư c b o hi m y t ; - Tham gia sinh ho t trong m t t ch c ngh nghi p y h c ư c thành l p theo quy nh c a pháp lu t; - ư c nh n s tài tr c a t ch c, cá nhân nư c ngoài theo quy nh c a pháp lu t. 2- Ngư i hành ngh y tư nhân, hành ngh y h c c truy n dân t c tư nhân có nghĩa v : - Th c hi n các quy nh v nghi p v chuyên môn k thu t c a B Y t và ch u s qu n lý Nhà nư c c a cơ quan y t a phương; - Ph c v b nh nhân chu áo, t n tình; - Tham gia các ho t ng y t theo hư ng d n chăm sóc s c kho ban u, tuyên truy n hư ng d n nhân dân b o v s c kho phòng b nh và ch a b nh, hư ng d n nhân dân s d ng thu c an toàn và h p lý; - Ch p hành quy t nh huy ng c a cơ quan có thNm quy n khi có thiên tai, d ch b nh, chi n tranh; - Báo cáo k p th i v i cơ quan y t a phương khi phát hi n b nh d ch, nhi m c hàng lo t và ph i h p v i các cơ s y t khác nhanh chóng gi i quy t h u qu ; - Th c hi n các quy nh v sinh ho t, b i dư ng chuyên môn c a ngành y t ; - L p h sơ, s sách, báo cáo th ng kê y cho cơ quan y t a phương v ho t ng chuyên môn k thu t theo quy nh c a B Y t ; - Treo b ng hi u và niêm y t ph m vi hành ngh ư c quy nh trong gi y phép; - Niêm y t giá khám b nh, ch a b nh t i cơ s hành ngh theo khung giá c a B Y t quy nh; - N p thu theo quy nh c a pháp lu t;
 6. - B i thư ng thi t h i do vi ph m c a mình gây ra theo quy nh c a pháp lu t. i u 18: Ngư i hành ngh y tư nhân không ư c v a kê ơn, v a bán thu c. B Y t quy nh cơ s thu c c p c u ư c phép có i v i t ng lo i hình th c t ch c hành ngh y tư nhân. i u 19: Nghiêm c m ngư i hành ngh y tư nhân, hành ngh y h c c truy n dân t c tư nhân: - Hành ngh không úng quy nh trong gi y phép; - Áp d ng các k thu t chuyên môn m i, s d ng thu c m i i u tr cho b nh nhân khi chưa ư c phép c a B Y t ; - S d ng các hình th c mê tín trong khám b nh, ch a b nh; - Qu ng cáo quá kh năng trình chuyên môn và ph m vi hành ngh ư c quy nh trong gi y phép. i u 20: 1- Ngư i hành ngh dư c tư nhân có quy n: - Tham gia ho t ng v chuyên môn k thu t có liên quan; - T ch i bán thu c theo ơn n u th y nh hư ng t i s c kho ngư i s d ng; - Tham gia sinh ho t trong m t t ch c ngh nghi p dư c h c ư c thành l p theo quy nh c a pháp lu t. 2- Ngư i hành ngh dư c tư nhân có nghĩa v : - Ch p hành quy ch dư c, các quy nh v kinh doanh thu c và trang thi t b y t , th c hi n chính sách v thu c c a B Y t . Ch ư c kinh doanh các lo i thu c trong danh m c thu c mà B Y t cho phép lưu hành; - Ch u s qu n lý Nhà nư c c a cơ quan y t a phương và ch p hành quy t nh huy ng c a cơ quan có thNm quy n khi có thiên tai, d ch b nh, chi n tranh; - Th c hi n các quy nh v sinh ho t, b i dư ng chuyên môn c a ngành y t ; - Niêm y t giá thu c t i cơ s hành ngh ; - N p thu theo quy nh c a pháp lu t. - B i thư ng thi t h i do vi ph m c a mình gây ra theo quy nh c a pháp lu t.
 7. i u 21: Nghiêm c m ngư i hành ngh dư c tư nhân: - Kinh doanh thu c gi , thu c không có s ăng ký, thu c quá h n dùng, thu c không b o m ch t lư ng, thu c không còn nguyên v n bao bì; - Hành ngh không úng quy nh trong gi y phép; - Qu ng cáo không úng theo quy nh v thông tin, qu ng cáo thu c c a B Y t . Chương 4: QU N LÝ NHÀ NƯ C V HÀNH NGH Y, DƯ C TƯ NHÂN i u 22: Chính ph th ng nh t qu n lý Nhà nư c v hành ngh y, dư c tư nhân. B Y t th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c v hành ngh y, dư c tư nhân. U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương có trách nhi m th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c v hành ngh y, dư c tư nhân t i a phương. S Y t t nh, thành ph tr c thu c trung ương có trách nhi m giúp U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương th c hi n ch c năng này. i u 23: N i dung qu n lý Nhà nư c v hành ngh y, dư c tư nhân bao g m: - Xây d ng và trình cơ quan Nhà nư c có thNm quy n ban hành chính sách, pháp lu t v hành ngh y, dư c tư nhân; - Xây d ng và ban hành quy nh v tiêu chuNn, i u ki n hành ngh y, dư c tư nhân; - C p và thu h i gi y ch ng nh n tiêu chuNn và i u ki n thành l p cơ s hành ngh y, dư c tư nhân; - C p và thu h i gi y phép kinh doanh, gi y phép thành l p các cơ s hành ngh y, dư c tư nhân; - Xây d ng k ho ch và t ch c vi c ào t o, t p hu n nâng cao trình chuyên môn c a ngư i hành ngh y, dư c tư nhân; - Ki m tra, thanh tra vi c ch p hành các quy nh v hành ngh y, dư c tư nhân - Gi i quy t các khi u n i, t cáo c a t ch c và cá nhân v hành ngh y, dư c tư nhân; - X lý các vi ph m pháp lu t v hành ngh y, dư c tư nhân.
 8. i u 24: 1- Th t c xin c p gi y ch ng nh n tiêu chuNn và i u ki n thành l p cơ s hành ngh y tư nhân, hành ngh y h c c truy n dân t c tư nhân: a) Ngư i xin ăng ký hành ngh y tư nhân, hành ngh y h c c truy n dân t c tư nhân ph i g i h sơ n S Y t t nh, thành ph tr c trung ương. b) H sơ xin c p gi y ch ng nh n tiêu chuNn và i u ki n thành l p cơ s hành ngh y tư nhân, y h c c dân t c tư nhân bao g m: - ơn xin ăng ký hành ngh trong ơn ph i ghi rõ ph m vi chuyên môn xin ăng ký hành ngh ; - Văn b ng, ch ng ch chuyên môn; - Sơ y u lý l ch; - Phi u khám s c kho ; - B n di n gi i v a i m có xác nh n c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n; b n kê khai trang thi t b chuyên môn, cơ s v t ch t k thu t; N u xin thành l p b nh vi n tư nhân, ngoài nh ng yêu c u trên ph i có án ho t ng ban u. 2- ThNm quy n c p gi y ch ng nh n tiêu chuNn và i u ki n thành l p cơ s hành ngh y tư nhân, hành ngh y h c c truy n dân t c tư nhân: a) B trư ng B Y t c p gi y nh n tiêu chuNn và i u ki n thành l p b nh vi n tư nhân trên cơ s thNm nh và văn b n ngh c a S Y t . b) Giám c S Y t t nh, thành ph tr c thu c trung ương c p gi y ch ng nh n tiêu chuNn và i u ki n thành l p các cơ s hành ngh y tư nhân, y h c c truy n dân t c tư nhân tr trư ng h p quy nh t i i m a, kho n 2 c a i u này. i u 25: 1- Th t c xin c p gi y ch ng nh n tiêu chuNn và i u ki n thành l p cơ s hành ngh dư c tư nhân: a) Ngư i xin ăng ký hành ngh dư c tư nhân ph i g i h sơ n S Y t t nh, thành ph tr c thu c trung ương. b) H sơ xin c p gi y ch ng nhân tiêu chuNn và i u ki n thành l p cơ s hành ngh dư c tư nhân bao g m: - ơn xin ăng ký hành ngh , trong ơn ph i ghi rõ ph m vi chuyên môn xin ăng ký hành ngh :
 9. - Văn b ng, ch ng ch chuyên môn; - Sơ y u lý l ch; - Phi u khám s c kho ; - B n di n gi i v a i m có xác nh n c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n; b n kê khai trang thi t b chuyên môn, cơ s v t ch t k thu t; N u xin thành l p công ty kinh doanh dư c, trong h sơ ph i có i u l t ch c, ho t ng và phương án kinh doanh ban u c a công ty. 2- ThNm quy n c p gi y ch ng nh n tiêu chuNn và i u ki n thành l p cơ s hành ngh dư c: a) B trư ng B Y t c p gi y nh n tiêu chuNn và i u ki n thành l p doanh nghi p tư nhân, công ty c ph n và công ty trách nhi m h u h n kinh doanh dư c trên cơ s thNm nh và văn b n ngh c a S Y t . b) Giám c S Y t t nh, thành ph tr c thu c trung ương c p gi y ch ng nh n tiêu chuNn và i u ki n thành l p các cơ s hành ngh dư c tư nhân trư ng h p quy nh t i i m a, kho n 2 c a i u này. i u 26: 1- Trong th i h n 30 ngày, k t ngày nh n h sơ xin thành l p b nh vi n tư nhân, doanh nghi p tư nhân, công ty kinh doanh dư c, S Y t t nh, thành ph tr c thu c trung ương ph i thNm nh xong và có văn b n ngh lên B Y t . Trong th i h n 30 ngàk y t ngày nh n ư c k t qu thNm nh và văn b n ngh c a S Y t , B trư ng B Y t ph i c p ho c t ch i c p gi y ch ng nh n tiêu chuNn và i u ki n thành l p; n u t ch i c p gi y ch ng nh n ph i nói rõ lý do. 2- Trong th i h n 30 ngày, k t ngày nh n h sơ xin thành l p cơ s hành ngh y, dư c tư nhân tr b nh vi n tư nhân, doanh nghi p tư nhân, công ty kinh doanh dư c, Giám c S Y t ph i c p ho c t ch i c p gi y ch ng nh n tiêu chuNn và i u ki n thành l p; n u t ch i c p gi y ch ng nh n ph i nói rõ lý do. 3- Quá th i h n 6 tháng, k t ngày ư c c p gi y ch ng nh n tiêu chuNn và i u ki n thành l p cơ s hành ngh y, dư c tư nhân mà ngư i ư c c p không làm ti p các th t c xin c p gi y phép thành l p, gi y phép kinh doanh thì gi y ch ng nh n tiêu chuNn và i u ki n thành l p cơ s hành ngh y, dư c tư nhân không còn giá tr . i u 27: Th t c c p gi y ch ng nh n tiêu chuNn và i u ki n thành l p cơ s hành ngh ydư, c tư nhân i v i t ch c và cá nhân nư c ngoài, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài do Chính ph quy nh. i u 28:
 10. 1- Sau khi ư c c p gi y ch ng nh n tiêu chuNn và i u ki n thành l p cơ s hành ngh y, dư c tư nhân, ngư i ăng ký hành ngh g i toàn b h sơ n cơ quan Nhà nư c có thNm quy n xem xét và c p gi y phép thành l p ho c gi y phép kinh doanh theo quy nh c a pháp lu t. 2- Ch sau khi có gi y phép thành l p, gi y phép kinh doanh, các cơ s hành ngh y, dư c tư nhân m i ư c ti n hành các ho t ng khám b nh, ch a b nh và kinh doanh dư c. Chương 5: KI M TRA, THANH TRA i u 29: Cơ s hành ngh y, dư c tư nhân ph i ch u s ki m tra, thanh tra nh kỳ hay t xu t c a cơ quan y t có thNm quy n. i u 30: Thanh tra Nhà nư c v y t có quy n thanh tra vi c ch p hành các quy nh c a pháp lu t v hành ngh y, dư c tư nhân, các quy nh v nghi p v chuyên môn k thu t y, dư c i v i các cơ s hành ngh y, dư c tư nhân. i u 31: Trong quá trình thanh tra, thanh tra viên y t có quy n: - Yêu c u cơ s hành ngh y, dư c tư nhân ư c thanh tra cung c p tài li u c n thi t có liên quan n n i dung thanh tra và t o i u ki n thanh tra viên y t thi hành nhi m v ; - Quy t nh t m ình ch ho t ng c a cơ s hành ngh y, dư c tư nhân theo thNm quy n và báo cáo ngay v i cơ quan Nhà nư c có thNm quy n quy t nh x lý; - X lý theo thNm quy n ho c ki n ngh cơ quan Nhà nư c có thNm quy n x lý vi ph m v hành ngh y, dư c tư nhân. i u 32: 1- Các cơ s hành ngh y, dư c tư nhân ph i ch p hành quy t nh c a thanh tra viên y t và t o i u ki n thu n l i thanh tra viên thi hành nhi m v . Thanh tra viên y t ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v các quy t nh c a mình. 2- Trư ng h p không nh t trí v i quy t nh c a thanh tra viên y t , cơ s hành ngh y, dư c tư nhân ư c thanh tra có quy n khi u n i theo quy nh c a pháp lu t v khi u n i, t cáo. Quy t nh c a B trư ng B Y t là quy t nh cu i cùng v vi c gi i quy t khi u n i, t cáo trong lĩnh v c hành ngh y, dư c tư nhân. i u 33:
 11. B Y t và S Y t t nh, thành ph tr c thu c trung ương có trách nhi m ki m tra nh kỳ hay t xu t các cơ s hành ngh y, dư c tư nhân. Chương 6: X LÝ VI PH M i u 34: Ngư i hành ngh y, dư c tư nhân không có gi y ch ng nh n tiêu chuNn và i u ki n thành l p cơ s hành ngh y, dư c tư nhân, hành ngh quá ph m vi chuyên môn quy nh trong gi y phép ho c vi ph m các quy nh khác c a Pháp l nh này thì tuỳ theo m c vi ph m mà b x ph t hành chính, x lý k lu t ho c b truy c u trách nhi m hình s , n u gây thi t h i thì ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t. i u 35: Ngư i l i d ng ch c v , quy n h n c p gi y ch ng nh n tiêu chuNn và i u ki n thành l p cơ s hành ngh y, dư c tư nhân trái v i quy nh c a pháp lu t ho c bao che hành vi vi ph m pháp lu t v hành ngh y, dư c tư nhân thì tuỳ theo m c vi ph m mà b x lý k lu t ho c b truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. Chương 7: I U KHO N THI HÀNH i u 36: Nh ng quy nh trư c ây trái v i Pháp l nh này u bãi b . i u 37: Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh này. Pháp l nh này ã ư c U ban thư ng v Qu c h i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam thông qua ngày 30 tháng 9 năm 1993. Lê c Anh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản