Phay rãnh vuông trên máy phay vạn năng

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:39

0
284
lượt xem
128
download

Phay rãnh vuông trên máy phay vạn năng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hệ thống lỗ: + Là tập hợp các kiểu lắp mà trong đó độ hở hoặc độ dôi của kiểu lắp được hình thành bằng cách ghép các trục khác nhau với lỗ cơ bản

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phay rãnh vuông trên máy phay vạn năng

 1. Baøi taäp 4 Phay raõnh vuoâng Treân maùy phay vaïn naêng
 2. Phay raõnh vuoâng 1. Khaùi nieäm veà caùc loaïi raõnh 2. Caùc loaïi dao duøng ñeå gia coâng raõnh vuoâng 3. Caùc phöông phaùp gia coâng raõnh vuoâng 4. Phöông phaùp ño vaø kieåm tra 5. Dung sai laép gheùp 6. Caùc böôùc chuaån bò 7. Trình töï gia coâng 8. Caùc daïng sai hoûng 9. An toaøn lao ñoäng 10. Nhöõng ñieàu caàn bieát
 3. KHAÙI NIEÄM VEÀ CAÙC LOAÏI RAÕNH Raõnh t Raõnh vuoâng Raõnh mang caù
 4. Raõnh vuoâng Raõnh mang caù Raõnh T
 5. CAÙC LOAÏI DAO PHAY DUØNG ÑEÅ GIA COÂNG RAÕNH VUOÂNG CAÁU TAÏO VAØ ÑAËC ÑIEÅM DA O PH DAO AY N GO PHA ÙN Y ÑÓA
 6. CAÙC PHÖÔNG PHAÙP GIA COÂNG RAÕNH VUOÂNG TREÂN MAÙY PHAY NGANG TREÂN MAÙY PHAY ÑÖÙNG
 7. Duïng cuï ño vaø kieåm tra Caên maãu Thöôùc keïp Thöôùc ño saâu Ca líp
 8. Caùc loaïi thöôùc keïp
 9. Duïng cuï ño saâu Thöôùc ño saâu
 10. Duïng cuï kieåm tra - caên maãu
 11. Duïng cuï kieåm tra - calip
 12. Caùc phöông phaùp ño vaø kieåm tra 1. Caùc phöông phaùp ño: Ño tröïc tieáp Ño giaùn tieáp Ño phaân tích 2. Caùc phöông phaùp kieåm tra Duøng Calíp Duøng caên maãu
 13. Heä thoáng dung sai laép gheùp 1. Heä thoáng loã: Laø taäp hôïp caùc kieåu laép maø trong ñoù ñoä hôû hoaëc ñoä doâi cuûa kieåu laép ñöôïc hình thaønh baèng caùch gheùp caùc truïc khaùc nhau vôùi loå cô baûn Mieàn dung sai cuûa truïc Ñöôøng 0 Mieàn dung sai cuûa loã cô baûn
 14. Heä thoáng dung sai laép gheùp 1. Heä thoáng truïc: Laø taäp hôïp caùc kieåu laép maø trong ñoù ñoä hôû hoaëc ñoä doâi cuûa kieåu laép ñöôïc hình thaønh baèng caùch gheùp caùc loå khaùc nhau vôùi truïc cô baûn Mieàn dung sai cuûa loã Ñöôøng 0 Mieàn dung sai cuûa truïc cô baûn
 15. Dung sai Sai leäch a döông b cc j de Ñöôøng 0 d e ff km n f g gh pr st u vx Sai leäch y z za z z b c aâm Sai leäch döông z j zz yz b c uvx ff gh p rs t a d e ef g k mn c Ñöôøng 0 Sai leäch c b d a aâm
 16. kieåu LAÉP GHEÙP
 17. Caùc böôùc chuaån bò I. Ñoïc baûn veõ 2. Chuaån bò phoâi 3. Chuaån bò maùy 4. Chuaån bò dao 5. Chuaån bò ñoà gaù 6. Chuaån bò duïng cuï ño vaø kieåm tra 7. Chuaån bò duïng cuï phuï
 18. Trình töï gia coâng 1. Laép ñoà gaù leân baøn maùy 2. Laép dao vaøo truïc chính 3. Gaù chi tieát leân ñoà gaù 4. Ñieàu chænh maùy (s ; t ; v) 5. Chænh dao ngay taâm chi tieát gia coâng 6. Phay thoâ raõnh roäng 11,5mm & saâu 4,5mm 7. Ño vaø kieåm tra raõnh 8. Gia coâng raõnh ñuùng kích thöôùc vaø yeâu caàu kyõ thuaät 9. Laáy bavôù, kieåm tra, thaùo chi tieát
 19. Caùc daïng sai hoûng 1. Raõnh khoâng ñuùng kích thöôùc 2. Raõnh khoâng ñaït yeâu caàu veà ñoä boùng 3. Raõnh khoâng song song vôùi caïnh ñaùy 4. Raõnh khoâng naèm ngay giöõa chi tieát
 20. An toaøn lao ñoäng 1. Khoâng ñöôïc duøng tay hay gæe ñeå phuûi phoi khi maùy ñang hoaït ñoäng 2. Khoâng ñöôïc ño hoaëc kieåm tra chi tieát khi maùy ñang hoaït ñoäng 3. Khoâng ñöôïc thay ñoåi toác ñoä khi maùy ñang hoaït ñoäng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản