Phiếu ghi nhận ý kiến của khách hàng

Chia sẻ: Da Thao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
253
lượt xem
37
download

Phiếu ghi nhận ý kiến của khách hàng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Phiếu ghi nhận ý kiến của khách hàng

  1. P HIEÁ U GHI NHAÄ N YÙ KIEÁ N C UÛ A KHAÙ C H HAÙ N G Teân khaùch haøng Ngöôøi lieân laïc Ñòa chæ Ñieän thoaïi Fax Stt Noäi dung Ngaøy yeâu caàu giaûi quyeát 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Ngaøy thaùng naêm Ngöôøi ghi nhaän

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản