Phiếu xem xét hợp đồng

Chia sẻ: Da Thao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
88
lượt xem
12
download

Phiếu xem xét hợp đồng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Phiếu xem xét hợp đồng

  1. P HIEÁ U XEM XEÙ T HÔÏ P ÑOÀ N G 1- Teân khaùch haøng : 2- Hôïp ñoàng / Ñôn Ñaët Haøng 3- Xem xeùt : Stt Noäi dung xem xeùt Keát quaû YES NO 1 Thôøi gian giao haøng 2 Giaù 3 Phöông thöùc thanh toaùn 4 Bao goùi 5 Vaän chuyeån 6 Taøi chaùnh laønh maïnh 7 Uy tín 8 Tö caùch phaùp nhaân 9 Caùc vaán ñeà khaùc Chaáp nhaän Khoâng chaáp nhaän Ngaøy thaùng naêm Ngöôøi xem xeùt
Đồng bộ tài khoản