PHP and MySQL Discussion part1

Chia sẻ: Avsdvvsd Qwdqdad | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
65
lượt xem
7
download

PHP and MySQL Discussion part1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu eBooks PH tham k HP khảo Đây là n những quyển sách PHP "khuyên d n P dùng", đã đư "kiểm đ ược định chất lư ượng sản phẩm", m người down về để tự mình nâ cao kiến thức nhé mọi d ể âng n Web ation Devel lopment with PHP an MySQL nd L Core W Applica

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: PHP and MySQL Discussion part1

  1. Tài liệu eBooks PH tham k HP khảo Đây là n những quyển sách PHP "khuyên d n P dùng", đã đư "kiểm đ ược định chất lư ượng sản phẩm", m người down về để tự mình nâ cao kiến thức nhé mọi d ể âng n Core W Applica Web ation Devel lopment with PHP an MySQL nd L ISBN: 00-13-186716 6-4 Publishe Prentice Hall PTR er: Publishe 09/26/20 ed: 005 Copyrig 2006 ght: Code: pidshare.de http://rap e/files/20282 2029/Core_ _Web_Application_De evelopment t_with_PHP P_an d_MySQ QL_-_Prenttice_Hall.ra ar.html Passwor www.eb rd: booksportal..org ookbook PHP Co
  2. Paperback: 624 pages Publisher: O'Reilly Media; 1 edition (October 31, 2002) Language: English ISBN: 1565926811 Code: http://rapidshare.de/files/24829004/PHP_Cookbook.rar.html Core PHP Programming, Third Edition Paperback: 1104 pages Publisher: Prentice Hall PTR; 3 edition (August 8, 2003) Language: English ISBN: 0130463469 Code: http://www.hot.ee/b45wz/Prentice.Core.PHP.Programming.3rd.Edition.eBook-LiB.chm PHP 5 for Dummies
  3. Paperback: 416 pages Publisher: For Dummies (April 30, 2004) Language: English ISBN: 0764541668 Code: http://rapidshare.de/files/1035220/PHP_5_for_Dummies__2004__-_Wiley.rar.html Pass: http://babybluevn.co.nr Learning PHP 5 Paperback: 348 pages Publisher: O'Reilly Media; 1st edition (July 2004) Language: English ISBN: 0596005601 Code:
  4. http://rap pidshare.de e/files/29884 431/OReilly.Learning.PHP.5.Jul. .2004.FIXE ED.eBook- DDU.ch hm.html ySQL Prog PHP/My gramming for the Ab bsolute Beg ginner Paperback: 440 pag ges Publishe Muska & Lipman/P er: Premier-Tra 1 editio (June 3, 2003) ade; on Languag English ge: ISBN: 1931841322 2 Code: pidshare.de http://rap e/files/8199171/Premieer_Press_- _PHP.M MySQL_Pro ogramming_ _for_the_A Absolute_Be eginner.rar.h html Tạm thờ là mấy qu ời uyển dành c beginne như vậy đã, còn mấ quyển ch advance, cho ers ấy ho không hiểu sao link chế hết. Mọi người cùng xem nhé nhưng k s ết g UDS) Isheep(U Professional PHP Programmin P ng cuốn này rất đáng để tham khả đây hướn dẫn toàn diện và ch tiết y đ ảo ng n hi
  5. Download Code: http://rapidshare.de/files/11551695/Wrox_Press._-_Professional_PHP_Programming.rar Sách PHP dành cho Advance, mọi người cần có kiến thức căn bản trước khi đọc những sách này. Advanced PHP for Web Professionals
  6. Paperback: 368 pages Publisher: Prentice Hall PTR; 1st edition (October 29, 2002) Language: English ISBN: 0130085391 Code: http://rapidshare.de/files/16674758/Advanced_PHP_for_Web_Professionals.rar.html Password: www.ebooksportal.org Advanced PHP Programming Paperback: 672 pages Publisher: Sams; 1st edition (February 20, 2004) Language: English ISBN: 0672325616 Code: http://www.fileforwarding.com/upload.php?mode=viewupload&id=4684
  7. password: Mat.Riks.Info Essential PHP Security Paperback: 109 pages Publisher: O'Reilly Media; 1 edition (November 1, 2005) Language: English ISBN: 059600656X Code: http://rapidshare.de/files/7053595/OReilly.Essential.PHP.Security.rar.html Secure PHP Development: Building 50 Practical Applications Paperback: 840 pages Publisher: Wiley; Bk&CD-Rom edition (March 15, 2003)
  8. Language: English ISBN: 0764549669 Code: http://rapidshare.de/files/4653336/John_Wiley___Sons_-_Secure_Php_Development_- _Building_50_Practical_Applications.rar.html Pass: vnechip.com ... to be continued isheep(UDS) Beginning PHP 5 and MYSQL: From Novice to Professional offers a comprehensive introduction to two of the most popular Web application building technologies on the planet: the scripting language PHP and the MySQL database server. This book will not only expose you to the core aspects of both technologies, but will provide valuable insight into how
  9. Beginning PHP 5 and MYSQL explains the new features of the latest releases of the world's most popular Open Source Web development technologies: MySQL 4 database server and PHP 5 scripting language. This book explores the benefits, extensive new features, and advantages of the object-oriented PHP 5, and how it can be used in conjunction with MySQL 4 This is the perfect book for the Web designer, programmer, hobbyist, or novice that wants to learn how to create applications with PHP 5 and MySQL 4, and is a great entrance point for Apress's extensive spectrum of PHP books planned for 2004. Download Code: http://rapidshare.de/files/24232461/b-863a01.rar.html HoangLong(UDS) Thấy mấy quyển này hy vọng có ích cho các bác SQL Server 2000: -http://rapidshare.de/files/6854592/HocSQL2000.pdf.html Giới thiệu về Ngôn ngữ SQL: -http://rapidshare.de/files/6854817/Ngoc_Ngu_SQL.doc.html Cấu trúc và cú pháp của XML: -http://rapidshare.de/files/6854846/XML.doc.html PHP Tiếng Việt: -http://rapidshare.de/files/6895283/PHPtiengviet.PDF.html De_so(UDS) Một vài tài liệu khác, vừa thấy bên box Ebooks: VTC PHP Downloads [PHP Training, PHP Project Solutions + 1]
  10. Smarty PHP Template Programming and Applications Identical(UDS)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản